KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Hilti corporate governance

IZBOR I MANDAT ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

Članovi Upravnog odbora Hilti Corporation biraju se na tri godine na godišnjoj glavnoj skupštini. Kao pravilo, direktori služe do četiri mandata, ali ne duže od kraja poslovne godine u kojoj pune 70 godina starosti.

DODJELA ODGOVORNOSTI I DUŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA

Uz zakonski definirane dužnosti, Upravni odbor specifično donosi odluke vezane za osnovni smjer strategije Grupe, njegovo dugotrajno i godišnje strategijsko planiranje, važne poslovne odluke, kao i planiranje sukcesije samog Upravnog odbora i planiranje sukcesije i imenovanje Izvršnog odbora.

REVIZORSKI ODBOR

Revizorski odbor pomaže Upravnom odboru u ispunjavanju nadzornih odgovornosti koje se odnose na prakse računovodstva i financijskog izvještavanja Hilti Corporation i njenih društava kćeri, u skladu sa zakonima i propisima; također se bave unutarnjim i vanjskim postupcima revizije, kao i kontrolom upravljanja rizikom. Sveobuhvatna odgovornost za zadatke delegirane Revizorskom odboru pripada Upravnom odboru. 

UNUTARNJA REVIZIJA

Odjel za unutarnju reviziju, korporativna revizija, pomaže Upravnom odboru u praćenju stanja unutarnje kontrole u okviru tvrtki Grupe. Kako bi to postigla, korporativna revizija sprovodi revizije fokusirane na kontrole u okviru glavnih ciklusa transakcije, kao i na procese upravljanja odabranim korporativnim rizicima. Cilj korporativne revizije je pružanje transparentnosti u kontroliranom okruženju Grupe i omogućavanje sigurnosti u okviru resursa Grupe.

UPRAVLJANJE RIZIKOM

Grupa održava postupak upravljanja rizikom na razini cijelog poduzeća, koji uključuje kompletan popis rizika s različitim vlasnicima rizika, zaduženima za upravljanje svim poznatim strategijskim i financijskim rizicima, kao i nepredviđenim rizicima u Grupi. U okviru svojih rizika, vlasnici rizika odgovorni su za procjenu, primjenu, provjeru i praćenje usklađenosti s odgovarajućim mjerama za smanjenje rizika. Što se tiče financijskih i nepredviđenih rizika, korporativni upravitelj rizicima odgovoran je za postupak izvještavanja o rizicima i osiguranje vjerodostojnosti sadržaja izvješća i utvrđenih mjera koje se odnose na identificirane rizike. Korporativna revizija provjerava odabrane rizike kao dio svojih unutarnjih provjera u tvrtkama Grupe (vidi gore) i u korporativnim funkcijama kojima upravljaju odgovarajući vlasnici rizika. Što se tiče strategijskih rizika, Korporativni razvoj vodi godišnje radionice o pregledu strategija s Izvršnim odborom. Revizorski odbor u ime Upravnog odbora redovito vrši provjeru izvješća o upravljanju rizikom.

NAKNADA UPRAVNOG ODBORA I KORPORATIVNOG MENADŽMENTA

Članovima Upravnog odbora plaća se fiksna godišnja naknada plus jednokratna isplata za troškove. Predsjednik prima dodatnu varijabilnu komponentu. Direktor ne prima dodatnu naknadu za izvršavanje funkcije Revizorskog odbora. Bivši članovi Upravnog odbora ne primaju nikakvu naknadu.

Članovi korporativnog menadžmenta (izvršni upravljački tim i Izvršni odbor) godišnje primaju osnovnu plaću i varijabilnu naknadu vezanu za rezultate. Članovi Izvršnog odbora primaju otpremninu uz mirovinu obaveznog mirovinskog fonda.

Bivši članovi izvršnog upravljačkog tima ne primaju dodatne naknade osim mirovine iz obaveznog mirovinskog fonda. Ukupno stanje naknada detaljno je prikazano u financijskom izvještaju Grupe.

PRAVA SUDJELOVANJA DIONIČARA

Detalji o dioničarskom kapitalu i sudjelujućim udjelima navedeni su u konsolidiranim financijskim izvještajima Grupe. Odluke skupštine dioničara uglavnom se donose apsolutnom većinom zastupljenih glasova. Za promjenu statuta društva, ili za odluke koje se odnose na promjene u dioničarskom kapitalu i sudjelujućim udjelima, pravima upisa, širenju ili ograničavanju opsega poslovanja, kao i o spajanjima, transformacijama ili likvidaciji tvrtke, potrebna je većina od najmanje tri četvrtine zastupljenih glasova.

REVIZORI

Provjere konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe i financijskih izvještaja Hilti Corporation sprovodi PricewaterhouseCoopers Ltd., St. Gallen.

VIŠE O TVRTKI HILTI

NAŠA POVIJEST

NAŠA POVIJEST

Više informacija
KORPORATIVNA ODGOVORNOST

KORPORATIVNA ODGOVORNOST

Više informacija