Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [1 MB]

C 7

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Samo za uporabu u prostorijama
Image alternative Dvostruka izolacija

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Punjač
  C 7
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Punjač koristite samo u suhim prostorijama. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.

Pažljivo rukovanje i uporaba punjača

 • Punjačem punite samo dozvoljene Hilti litij-ionske akumulatorske baterije kako biste spriječili ozljede.
 • Punjač valja smjestiti na čisto i hladno mjesto koje se ne smrzava.
 • Tijekom procesa punjenja punjaču treba omogućiti davanje topline, stoga prorezi za prozračivanje moraju biti slobodni. U tu svrhu izvadite punjač iz kovčega uređaja. Uređaj ne punite u zatvorenoj posudi.
 • Uređaj održavajte pažljivo. Provjerite jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da ometaju rad uređaja. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja.
 • Punjače i pripadajuće akumulatorske baterije rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Uporaba punjača za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač, koji ne koristite, držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje akumulatorske baterije ili kontakata punjača. Kratki spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može za posljedicu imati opekline ili požar.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Pobrinite se da se akumulatorske baterije mehanički ne oštete.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Dodatne sigurnosne napomene

Osobna sigurnost
 • Provjerite stoji li punjač sigurno. Pad baterije ili punjača može dovesti do ozljeda.
 • Ne dodirujte kontakte.
 • Akumulatorske baterije se na kraju svog životnog vijeka moraju zbrinuti sigurno i na ekološki prihvatljiv način.
 • Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili dobivaju upute za korištenje uređaja na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.
 • Ne nosite nakit kao što su prsteni ili lančići. Nakit bi mogao uzrokovati kratak spoj i dovesti do opeklina.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu .
 • Ako se pri radu oštete mrežni priključni vod i/ili produžni kabel, ne smijete ih dodirivati. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni mrežni vodovi i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Nikada ne radite s uređajem ako je prljav ili mokar. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara.
 • Odnesite zaprljane uređaje kod česte obrade vodljivih materijala u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis.
Servisiranje
 • Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti proizvoda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Punjač
 2. Kabel
 3. Komora za akumulator
 4. Indikator radnog stanja
 5. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 6. Akumulatorska baterija tipa B 7

LED elementi za prikaz na punjaču

Indikator radnog stanja (1)
Image alternative
LED dioda svijetli zeleno
Punjač je spreman za rad.
LED dioda treperi crveno
Akumulatorska baterija je prehladna (<0 °C) ili pretopla (>50 °C) i ne puni se.
Punjač automatski prelazi u način punjenja kada akumulatorska baterija postigne odgovarajuću temperaturu.
LED dioda svijetli crveno
LED dioda ne svijetli
Nema opskrbe strujom ili je punjač neispravan.
Izvucite mrežni utikač iz utičnice i zatim ga ponovno utaknite u utičnicu.
Ako LED dioda još uvijek ne svijetli, obratite se Hilti servisu.
Indikator stanja napunjenosti (2)
Image alternative
LED dioda treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni.
LED dioda svijetli zeleno
Akumulatorska baterija je potpuno napunjena.
LED dioda ne svijetli
Akumulatorska baterija nije pravilno utaknuta ili je neispravna.
Izvadite akumulatorsku bateriju i ponovno je utaknite u otvor za akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda još uvijek ne svijetli, obratite se Hilti servisu.

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je punjač za Hilti litij-ionske akumulatorske baterije tipa B 7. Namijenjen je za priključivanje u utičnice s izmjeničnim naponom od 220 V do 240 V.

Akumulatorske baterije dopuštene za ovaj proizvod naći ćete u tehničkim podacima.

Sadržaj isporuke

Punjač, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Tehnički podaci

Značajke proizvoda

Hlađenje
Konvekcijsko hlađenje
Mrežni napon
220 V … 240 V
Frekvencija mreže
50 Hz … 60 Hz
Akumulatorska baterija
Li‑ion
Izlazni napon
7,2 V
Izlazna snaga
12,6 W
Duljina mrežnog kabela
≈ 2 m
Težina
0,775 kg
Dimenzije (D x Š x V)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Upravljanje
Kontrola električnog punjenja i upravljanja pomoću mikrokontrolera
Klasa zaštite
Klasa zaštite II (dvostruka zaštitna izolacija)

Podaci o temperaturi

Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃

Vremena punjenja akumulatorske baterije

Napon
Tip akumulatorske baterije
Vrijeme punjenja
7,2 V
B 7/1.5 Li‑Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li‑Ion
≈ 60 min

Rukovanje

Uključivanje punjača

 • Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  • LED dioda 1 na punjaču svijetli zeleno.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
  • Akumulatorske baterije dopuštene za ovaj proizvod naći ćete na kraju ove dokumentacije.
 2. Akumulatorsku bateriju umetnite u sučelje punjača. Pritom pazite da se kodovi akumulatorske baterije podudaraju sa sučeljem.
  • Postupak punjenja počinje automatski nakon umetanja akumulatorske baterije u punjač. Indikator stanja napunjenosti na akumulatorskoj bateriji je deaktiviran tijekom punjenja.
  Akumulatorska baterija se neće oštetiti čak i ako dulje vrijeme ostane u punjaču.
  Iz sigurnosnih razloga nakon završetka punjenja trebate izvaditi akumulatorsku bateriju iz punjača.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
 • Odmah zbrinite neispravne akumulatorske baterije. Držite ih dalje od djece. Nemojte rastavljati i spaljivati akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima ili istrošene akumulatorske baterije vratite tvrtki Hilti .
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni i elektronički uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne i elektroničke uređajte ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/2076993.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative
Image alternative