Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

TE 800
TE 800-AVR

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Indikator servisa
Image alternative Izbor snage

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Čekić za rušenje
  TE 800-AVR
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite opskrbu naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Mlohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi alata.
 • Ako se mogu montirati alati/uređaji za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisivača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnog alata
 • Ne preopterećujte uređaj. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz uređaja prije podešavanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate koji se ne koriste spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim sječivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, usadnike itd. sukladno ovim uputama. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabel. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za čekić za rušenje

Sigurnost ljudi
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Pri radu dlijetom u stropove, zidove i podove pazite na siguran i stabilan položaj tijela. Iznenadni proboj može vas izbaciti iz ravnoteže!
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice i laganu zaštitu organa za disanje. Isto vrijedi i za osobe u vašoj blizini.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Često napravite stanke i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog jakih vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi proizvoda mogu uzrokovati električni udar ili eksploziju ako ste oštetili električni vod, plinsku ili vodovodnu cijev.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Prije nego što odložite proizvod, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava i pozicioniranje dlijeta
 2. Prorezi za hlađenje
 3. Zatezna traka
 4. Prorezi za prozračivanje
 5. Bočni rukohvat
 6. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 7. Rukohvat
 8. Prikazno polje
 9. Indikator servisa
 10. Indikator izbora snage
 11. Mrežni kabel
 12. Označna pločica
 13. Kugla

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je čekić za rušenje na električni pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje. Namijenjen je za teške radove dlijetom na zidovima i betonu.

 • Čekićem smijete raditi samo kada je priključen na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Active Vibration Reduction (AVR)

TE 800-AVR
Čekić za rušenje je opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji jako smanjuje vibracije.

Indikator servisa

Čekić za rušenje je opremljen indikatorom servisa s lampicom.
Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis. Na vrijeme odnesite proizvod u Hilti servis. Tako će uvijek biti spreman za rad.

Indikator izbora snage

Čekić za rušenje je opremljen indikatorom izbora snage s lampicom.
Stanje
Značenje
Indikator izbora snage svijetli.
Snaga sječenja smanjena je na 70%. Za punu snagu sječenja ponovno pritisnite prekidač za izbor snage. Snagu sječenja možete podesiti samo kada je uređaj priključen na napajanje.

Sadržaj isporuke

Čekić za rušenje, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Tehnički podaci

Čekić za rušenje

Dimenzionirani napon, dimenzioniranu struju, frekvenciju i/ili dimenzioniranu potrošnju pronaći ćete na označnoj pločici koja je specifična za zemlju.
Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.

TE 800
TE 800‑AVR
Dimenzionirana potrošnja
1.850 W
1.850 W
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku 05
21 J
21 J
Težina prema EPTA-postupku 01
10,5 kg
10,6 kg

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina zvučne snage (LWA)
98 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
87 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Informacije o vibracijama

TE 800
TE 800‑AVR
Rad dlijetom (ah, Cheq)
16 m/s²
8 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad čekićem za rušenje.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen.
Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Zamjena nastavka

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Alat postaje vruć tijekom uporabe.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
 2. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
  • Proizvod je spreman za rad.
 3. Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite nastavak.
  Koristite samo originalnu mast Hilti . Uporaba neodgovarajuće masti može uzrokovati oštećenje proizvoda.

Vađenje alata

OPASNOST
Opasnost od požara Opasnost u slučaju kontakta između vrućeg alata i lako zapaljivih materijala.
 • Vrući alat ne odlažite na lako zapaljive materijale.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Alat postaje vruć tijekom uporabe.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 • Izvadite alat.

Pozicioniranje dlijeta

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" dok ne uskoči.
Dlijeto se može fiksirati u 6 različitih položaja (u koracima od 60°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.

Podešavanje snage sječenja

 1. Pritisnite prekidač za izbor snage.
  • Indikator izbora snage svijetli žuto.
  • Snaga se smanjuje na 70%.
  Ako želite precizno raditi dlijetom, smanjite snagu na 70%.
  Uređaj mora biti priključen na napajanje kako biste mogli podesiti snagu.
 2. Pritisnite prekidač za izbor snage kako biste ponovno radili s punom snagom.

Rad

UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nedostatak vodiča za uzemljenje i zaštitne strujne sklopke može dovesti do teških ozljeda i opeklina.
 • Provjerite jesu li u električnom dovodu s mreže ili generatora na gradilištu uvijek prisutni i priključeni vodič za uzemljenje i zaštitna strujna sklopka.
 • Bez ovih sigurnosnih mjera ne stavljajte proizvod u pogon.
UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
Za radove u punom opsegu zatražite odobrenje od uprave gradilišta.

Rad dlijetom

Image alternative
 1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  Radovi kod niskih temperatura: Dok mehanizam za udaranje ne proradi, uređaju je potrebna minimalna radna temperatura. Za postizanje minimalne radne temperature uređaj kratko postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu. Ovaj postupak ponavljajte sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.
 2. Postavite dlijeto na otprilike 80-100 mm (3¹⁄₈" - 4") od ruba.
 3. Za uključivanje uređaja pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje udesno.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje blokira se u desnom položaju.
 4. Za isključivanje uređaja pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje ulijevo.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje blokira se u lijevom položaju.
  Premali potisak dovodi do toga da dlijeto skače. Previsoki potisak utječe na smanjenje snage sječenja.
  Kod armiranog željeza dlijeto vodite uvijek uz rub materijala, a ne uz armirano željezo.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

Transport
 • Ovaj proizvod ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće.
Inicijaliziranje elektronike u tijeku (do cca. 1 sekunde od umetanja utikača) ili je aktivirana elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Zatim isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Upravljačka sklopka neispravna.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru i eventualnu zamjenu ugljenih četkica.
Generator u načinu rada Sleep Mode
 • Opteretite generator još jednim potrošačem (npr. svjetiljka na gradilištu).
Uređaj se ne pokreće i indikator servisa svijetli crveno.
Ugljene četkice istrošene.
 • Dajte električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Oštećenja na uređaju.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Nema udaranja.
Uređaj je prehladan.
 • Uređaj kratko postavite na podlogu i pustite ga da radi u praznom hodu kako bi postigao radnu temperaturu.
Oštećenja na uređaju.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Uređaj se ne pokreće.
Inicijaliziranje elektronike u tijeku (do cca. 1 sekunde od umetanja utikača) ili je aktivirana elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Zatim isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Upravljačka sklopka neispravna.
 • Dajte uređaj električaru na provjeru i eventualnu zamjenu ugljenih četkica.
Generator u načinu rada Sleep Mode
 • Opteretite generator još jednim potrošačem (npr. svjetiljka na gradilištu).
Uređaj radi i indikator servisa svijetli crveno.
Indikator servisa svijetli.
 • Prepustite servis ili popravak Hilti servisu.
Uređaj nema punu snagu.
Smanjenje snage uključeno.
 • Pritisnite prekidač za izbor snage (pazite na indikator izbora snage). Zatim isključite uređaj i ponovno ga uključite.
Produžni kabel predugačak i / ili ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžni kabel s odgovarajućim promjerom. (1,5 mm² do 40 m; 2,5 mm² do 65 m).
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Uređaj priključite na drugo napajanje strujom.
Dlijeto se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r3140904.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.