Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [3 MB]

PD-E

Hrvatski

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Opći simboli

Simboli koji se koriste s proizvodom.
Image alternative KCC‑REM-HLT‑PD-E
Image alternative Tipka za uključivanje/ isključivanje
Image alternative Tipka za mjerenje
Image alternative Tipka izbornika
Image alternative Tipka za brisanje (Clear)
Image alternative Desna tipka
Image alternative Lijeva tipka

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Laserski daljinomjer
  PD-E
  Generacija
  01
  Serijski br.

Informacija o laseru na proizvodu

Informacija o laseru
Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2007 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 50).
Image alternative Klasa lasera 2. Ne gledajte u laserski snop. Laserski snop ne usmjeravajte prema drugoj osobi ili u područja u kojima bi se mogle nalaziti druge osobe koje nisu vezane uz rad s laserom.
Image alternative Otpatke donesite na ponovnu preradu

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene

Osim sigurnosno-tehničkih uputa u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe proizvoda može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Kod nestručnog pričvršćivanja proizvoda može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Manipulacije ili preinake na proizvodu nisu dozvoljene.
 • Prije svake uporabe provjerite ispravan rad proizvoda.
 • Mjerenje kroz staklene površine ili druge objekte može dati krive rezultate mjerenja.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju primjerice zbog osobe koja prolazi kroz mjernu zraku, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Proizvod ne usmjeravajte prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Instrument ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.

Opće sigurnosne mjere

 • Prije uporabe provjerite je li proizvod oštećen. U slučaju oštećenja proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja proizvoda.
 • Iako je proizvod projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime i drugim mjernim uređajima brižljivo rukovati.
 • Proizvode, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, povišenom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Proizvod nije namijenjen djeci.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.

Stručno opremanje radnih mjesta

 • Kod radova na ljestvama izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Osigurajte mjesto mjerenja i prilikom uporabe proizvoda pazite da laserski snop ne usmjeravate prema drugoj osobi ili prema sebi.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.

Siguran rad s laserskim uređajima

 • Instrumentima klase lasera 2/Class II trebale bi rukovati samo osposobljene osobe.
 • Laserske zrake ne bi trebale prolaziti u visini očiju.
 • Treba poduzeti preventivne mjere kako bi se osiguralo da laserski snop nehotice ne padne na površine koje imaju svojstvo zrcala.
 • Treba poduzeti mjere opreza kako bi se osiguralo da osobe ne gledaju direktno u snop.
 • Laserski snop ne bi trebao prelaziti preko područja bez nadzora.
 • Isključite laser, ako ga ne koristite.
 • Skladištite laserske instrumente na mjestima nedostupnim za neovlaštene osobe.

Elektromagnetska podnošljivost

Iako instrument ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da instrument bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima). Instrument odgovara klasi A; smetnje u stambenom području ne mogu se isključiti.
Samo za Koreju: Ovaj laserski daljinomjer primjeren je za elektromagnetske valove koji nastaju u proizvodnom okruženju (klasa A). Korisnik bi trebao poštivati ovu činjenicu i ne koristiti ovaj laserski daljinomjer u stambenom području.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stražnje granične površine
 2. LED referentni indikator stražnjeg graničnika
 3. Lijeva tipka
 4. Tipke izbornika
 5. Tipka za mjerenje
 6. Grafički prikaz
 7. LED referentni indikator prednjeg graničnika
 8. Bočna tipka za mjerenje
 9. Tipka za uključivanje/ isključivanje
 10. Desna tipka
 11. Prihvat za kuku za ruku
 12. Tipka za brisanje (Clear)
 13. Navoj od ¹/₄ cola
 14. Mjerni vrh
 15. Izlaz laserskog snopa i prijamna leća
 16. Optički vizir
 17. Navoj od ¹/₄ cola

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je laserski daljinomjer. Namijenjen je za pojedinačno mjerenje kao i za kontinuirano mjerenje udaljenosti.

Udaljenosti se mogu mjeriti na svim nepokretnim ciljevima, to jest betonu, kamenu, drvetu, plastici, papiru itd. Uporaba prizmi ili drugih jako reflektirajućih ciljeva nije dozvoljena i može dati krive rezultate.
Proizvod se smije napajati baterijama tipa AAA.

Objašnjenje prikaza na zaslonu

Glavni izbornik
Image alternative Odabir jedinice kuta
Image alternative Određivanje soboslikarske površine
Image alternative Jednostavni pitagorin poučak
Image alternative Mjerenje površina i zapremnine
Image alternative Odabir specijalne funkcije
Image alternative Odabir funkcije trapeza
Image alternative Odabir funkcije pitagorina poučka
Za horizontalne i dijagonalne udaljenosti potreban je barem jedan pravi kut.
Image alternative Odabir postavki
Image alternative Provođenje posrednog mjerenja
Kod mjerenja nepomičnih objekata kao što su zidovi, nije potreban određeni kut.
Općevažeći simboli
Image alternative Stanje napunjenosti baterija
Image alternative Mjerni šiljak nije otklopljen
Image alternative Mjerni šiljak je otklopljen
Image alternative Mjerenje
Image alternative Zbrajanje udaljenosti
Image alternative Oduzimanje udaljenosti
Image alternative Odabir
Image alternative Bez odabira
Image alternative Odabir vremena mjerenja
Image alternative Odabir džepnog kalkulatora
Podizbornik uz jedinicu kuta
Image alternative Porast u postocima
Image alternative Metričke jedinice
Image alternative Imperijalne jedinice
Image alternative Porast u stupnju kuta
Podizbornik uz mjerenje površina i volumena
Image alternative Mjerenje pravokutnih površina
Image alternative Mjerenje trokutastih površina
Image alternative Mjerenje obujma
Image alternative Mjerenje zapremnine cilindra
Podizbornik uz posebne funkcije
Image alternative Odabir vanjskog načina mjerenja
Image alternative Odabir automatskog senzora svjetlosti
Image alternative Određivanje soboslikarske površine
Image alternative Odabir funkcije kolčenja
Image alternative Odabir min/maks delta funkcije
Image alternative Odabir vremenske sklopke
Image alternative Odabir offset funkcije
Image alternative Odabir memorije podataka
Podizbornik uz funkciju trapeza
Image alternative Mjerenje 3 udaljenosti
Image alternative 2 udaljenost, 1 mjerenje kuta
Podizbornik uz funkciju pitagorina poučka
Image alternative Jednostavni pitagorin poučak
Image alternative Dvostruki pitagorin poučak
Image alternative Sastavljeni pitagorin poučak
Podizbornik uz postavke
Image alternative Mjerna jedinica. Odabir mjerne jedinice: Image alternativemetar Image alternativecentimetar Image alternativemilimetar
Image alternative Mjerne referencije. Odabir mjernih referencija: Image alternativeprednji rub Image alternativenavoj, prednja strana Image alternativenavoj, donja strana
Image alternative Jedinica kuta. Odabir jedinice kuta: Image alternativePorast u postocima Image alternativeMetričke jedinice Image alternativeImperijalne jedinice Image alternativePorast u stupnju kuta
Image alternative Odabir ekspertnog načina
Image alternative Odabir liste favorita
Image alternative Aktiviranje mjerila
Image alternative Uključivanje / isključivanje tona
Image alternative Odabir trajnog lasera
Image alternative Odabir automatskog senzora svjetlosti
Image alternative Kalibriranje senzora nagiba
Image alternative Prikaz informacije o instrumentu
Image alternative Resetiranje na tvorničke postavke
Podizbornik uz posredno mjerenje
Image alternative Mjerenje posredne horizontalne udaljenosti
Image alternative Mjerenje posredne vertikalne udaljenosti
Image alternative Provođenje mjerenja na stropu
Image alternative Mjerenje posredne vertikalne udaljenosti II

Sadržaj isporuke

Laserski daljinomjer, 2 baterije, upute za uporabu, certifikat proizvođača.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Nazivni napon
3 V
Nazivna struja
400 mA
Maks. rad na visini iznad referentne visine
2.000 m
(6.561 ft - 10 in)
Maksimalna relativna vlažnost zraka
80 %
Radna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Točnost mjerenja udaljenosti (2σ, standardno odstupanje)
±1,0 mm
Točnost mjerenja nagiba (2σ, standardno odstupanje)
±0,2°
Izlazna snaga lasera
< 1 mW
Valna duljina lasera
639 nm
(0,0000252 in)
Trajanje impulsa
< 3,6 ns
Razdoblje impulsa
8,3 ns … 243 ns
Težina (uključujući baterije)
165 g
(5,8 oz)
Temperatura skladištenja
−30 ℃ … 70 ℃
(−22 ℉ … 158 ℉)
Klasa lasera prema EN 60825-1:2007
Klasa lasera 2
Klasa zaštite prema IEC 60529
IP 65

Rukovanje

Osnovne funkcije

Do svih željenih funkcija navigirajte putem lijeve odn. desne tipke.
 • Za odabir funkcije uvijek pritisnite tipku za mjerenje.

Umetanje baterija

Pazite na ispravan polaritet baterija. Zamijenite baterije samo u paru. Ne upotrebljavajte oštećene baterije.
Image alternative
 • Otvorite pretinac za baterije i umetnite baterije.

Uključivanje i isključivanje laserskog daljinomjera

 1. U isključenom stanju pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili instrument.
 2. U uključenom stanju pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili instrument.

Mjerenje s mjernim šiljkom

Image alternative
 1. Mjerni šiljak otklopite za 90°. Mjerni šiljak se sada može koristiti kao graničnik.
  Mjerni šiljak pritom pomaže kod usmjeravanja instrumenta prilikom ciljanja na fiksni položaj. To je prije svega slučaj kod posrednog trapeznog i pitagora mjerenje, jer ti rezultati počivaju na procijenjenim vrijednostima.
  Za nepristupačna mjesta koristiti mjerni produžetak PDA 72. Instrument automatsko prepoznaje mjerni produžetak. Na zaslonu se može pojaviti prozor za potvrdu.
 1. Mjerni šiljak otklopite za 180°. Mjerna referenca se automatski mijenja.

Mjerenje s ciljnim pločama

Image alternative
 1. Koristite ciljnu ploču za mjerenje udaljenosti u slučaju sljedećih nepovoljnih uvjeta:
  • Zbog površine zid ne reflektira.
  • Mjerna točka nije na površini.
  • Udaljenost koju treba izmjeriti je prevelika.
  • Svjetlosni odnosi u nepovoljni (prejako sunčevo svjetlo).
 2. Kod mjerenja pomoću ciljne ploče dodajte izmjerenoj udaljenosti 1,2 mm.

Način mjerenja

Provođenje pojedinačnog mjerenja

 1. Za uključivanje laserskog snopa kratko pritisnite tipku za mjerenje .
 2. Laserski snop usmjerite na ciljnu točku.
 3. Za provođenje mjerenja kratko pritisnite tipku za mjerenje.
  • Izmjerena udaljenost se prikazuje na zaslonu u donjem retku.
  • Prethodno izmjerena vrijednost se prikazuje na zaslonu u gornjem retku.
 4. Za sljedeće mjerenje usmjerite laserski snop na ciljnu točku i ponovno pokrenite mjerenje pritiskom na tipku za mjerenje .

Provođenje neprekidnog mjerenja

Za vrijeme neprekidnog mjerenja svake sekunde se bilježi i prikazuje 6-10 izmjerenih vrijednosti. Laserski daljinomjer se može pomicati prema cilju sve dok se ne postigne željena udaljenost.
 1. Tipku za mjerenje držite pritisnutu 2 sekunde .
  • Ako je zvučni signal uključen, onda će se isti javiti.
 2. Laserski daljinomjer pomičite prema cilju ili od cilja sve dok ne postignete željenu udaljenost.
 3. Pritisnite kratko tipku za mjerenje.
  • Izmjerena udaljenost se prikazuje na zaslonu u donjem retku.
  • Prethodno izmjerena vrijednost se prikazuje na zaslonu u gornjem retku.

Odabir jedinice kuta

 1. U izborniku odaberite simbol za jedinicu kuta.
 2. Navigirajte pomoću lijeve odn. desne tipke do željene jedinice kuta.
 3. Putem tipke za mjerenje odaberite željenu jedinicu kuta.

Mjerenje površina i zapremnine

Mjerenje pravokutnih površina

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku prostorne širine i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na ciljnu točku duljine prostora i pritisnite tipku za mjerenje.

Mjerenje trokutastih površina

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite instrument na treću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Mjerenje obujma

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Mjerenje zapremnine cilindra

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku kako biste izmjerili visinu cilindra i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku kako biste izmjerili promjer cilindra i pritisnite tipku za mjerenje.

Posebne funkcije

Automatski senzor svjetlosti

 • U izborniku posebnih funkcija odaberite simbol za automatski senzor svjetlosti.
  Automatski senzor svjetlosti zamračuje osvjetljenje zaslona kada je okolina tamnija. Time se štedi snaga baterije.

Soboslikarska površina

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku za prvu duljinu prostora i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Rezultat se sprema kao međurezultat.
 2. Usmjerite instrument za slijedeću duljine prostora i provedite mjerenje pomoću tipke za mjerenje.
  • Drugi rezultat prikazuje se u tablici za međurezultat. Masno otisnuti međurezultat je zbroj izmjerenih duljina prostora.
 3. Ponovite ovaj postupak sve dok sve duljine prostora ne budu izmjerene.
 4. Pritisnite desnu tipku za promjenu visine prostora i potvrdite tipkom za mjerenje.
 5. Usmjerite instrument za visinu prostorije i provedite mjerenje.
  • Mjeri se prva udaljenost i prikazuje u retku za međurezultat. Soboslikarska površina odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Funkcija kolčenja

 1. Ručno unesite razmak. Pomoću lijeve ili desne tipke odaberite simbol tipkovnice i potvrdite tipkom za mjerenje.
 2. Odaberite odgovarajuće brojeve i potvrdite tipkom za mjerenje.
 3. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol s kvačicom u desnom donjem kutu.
 4. Odaberite simbol zastavice.
  • Udaljenost koju ste odabrali prikazana je unutar dvije zastavice.
 5. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste započeli s mjerenjem.
  • Strelice na ekranu pokazuju u kojem smjeru morate instrument. Kada je postignuta ciljna udaljenost, iznad i ispod udaljenosti se pojavljuju crne strelice.
 6. Kako biste umnogostručili udaljenost pomičite se dalje s instrumentom. Na desnoj se strani prikazuje koliko ste često već prenijeli željenu udaljenost.
 7. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste završili s mjerenjem.
  Kod postizanja udaljenosti kolčenja aktualna je referencija zaslonjena na prikazu.
  Umjesto ručnog unosa potreban se razmak može i izmjeriti. Za to odaberite simbol za pojedinačno mjerenje i potvrdite ga tipkom za mjerenje.

Min/maks delta funkcija

 1. U izborniku posebnih funkcija odaberite simbol za min/maks delta funkciju.
 2. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Pritisnite tipku za mjerenje kako biste završili s mjerenjem.
  • Posljednje izmjerene udaljenosti prikazuju se u retku za rezultat.

Memorija podataka

 1. U izborniku posebnih funkcija odaberite simbol za memoriju podataka.
  Instrument pohranjuje do 30 prikaza uključujući grafičke simbole. Ako je memorija podataka već napunjena s 30 prikaza, prilikom spremanja novog prikaza, najstariji se prikaz automatski briše.
 2. Za brisanje memorije podataka držite tipku C pri prikazu memorije podataka 2 sekunde pritisnutu.

Funkcija trapeza

Funkcija trapeza (3 udaljenosti)

 1. U izborniku funkcija trapeza odaberite simbol za funkciju trapeza za 3 udaljenosti.
 2. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Nakon mjerenja prve udaljenosti grafika automatski upućuje na sljedeće mjerenje.
 3. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 4. Usmjerite instrument na treću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Funkcija trapeza s nagibom (2 udaljenosti, 1 kut)

 1. U izborniku funkcija trapeza odaberite simbol za funkciju trapeza s nagibom.
 2. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Funkcija Pitagorinog poučka

Jednostavni pitagorin poučak

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  Kako biste postigli točne rezultate mjerenja, druga udaljenost mora biti pravokutna na ciljnu.

Dvostruki pitagorin poučak

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  Kako biste postigli točne rezultate mjerenja, druga udaljenost mora biti pravokutna na ciljnu udaljenost.
 3. Usmjerite instrument na treću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Sastavljeni pitagorin poučak

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
 3. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.

Postavke

Odabir liste favorita

 1. Navigirajte do funkcije koju želite promijeniti i potvrdite tipkom za mjerenje.
 2. Navigirajte do željene funkcije i potvrdite tipkom za mjerenje.

Aktiviranje mjerila

 1. Podesite određeni broj i potvrdite vrijednost tipkom za mjerenje.
 2. Za potvrdu vrijednosti odaberite simbol s kvačicom.

Kalibriranje senzora nagiba

 1. Postavite instrument na horizontalnu površinu i pritisnite tipku za mjerenje.
 2. Okrenite instrument za 180° i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Senzor nagiba je sada kalibriran.

Neizravna mjerenja

Posredna horizontalna udaljenost

 • Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Udaljenost i kut nagiba se mjere i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Posredna vertikalna udaljenost (2 kuta, 2 udaljenosti)

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Mjerenja na stropu

 1. Usmjerite uređaj na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Posredna vertikalna udaljenost II (2 kut, 1 udaljenost)

 1. Usmjerite instrument na ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Mjere se udaljenost i kut nagiba i prikazuju u retku za međurezultat.
  • Grafika automatski upućuje na mjerenje druge udaljenosti.
 2. Usmjerite instrument na sljedeću ciljnu točku i pritisnite tipku za mjerenje.
  • Ciljna udaljenost odmah se izračunava i prikazuje u retku za rezultat.

Čišćenje, transport i skladištenje

Čišćenje

 • Leću ne dodirujte prstima.
 • Otpuhnite prašinu s leće ili ju očistite čistom, mekom krpom.
 • Nemojte koristiti druge tekućine osim čistog alkohola ili vode.

Transport

Prije otpreme proizvoda akumulatore i baterije valja izolirati ili izvaditi iz proizvoda.
 • Za transport ili slanje svoje opreme upotrebljavajte ili originalnu Hilti ambalažu ili istovjetnu ambalažu.

Skladištenje i sušenje

 • Proizvod nemojte skladištiti u vlažnom stanju. Ostavite ga da se osuši prije nego što ćete ga pospremiti i skladištiti.
 • Prilikom skladištenja ili transporta svoje opreme pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Nakon duljeg skladištenja ili transporta svoje opreme prije uporabe provedite kontrolno mjerenje.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari instrument na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati na ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.