Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

SF 6-A22
SF 6H-A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udaraca
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaji u minuti
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Hilti Proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Opisani proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su Vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Bušilica-zavrtač
SF 6-A22 | SF 6H-A22
Generacija
01
Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Dodatne sigurnosne napomene za zavrtač

Sigurnost ljudi
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako električni alat blokira, odmah ga isključite. Uređaj se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego odložite električni alat, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Zakretni bočni rukohvat
 2. Stezna glava (brzostezna glava/šesterokutni prihvat)
 3. Prsten za podešavanje zakretnog momenta i namještanje funkcije
 4. Dvostupanjska sklopka
 5. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo s blokadom uključivanja
 6. Upravljačka sklopka (s elektroničkom regulacijom broja okretaja)
 7. Rukohvat s protuvibracijskom izolacijom
 8. Osvjetljenje
 9. Pojasna kuka (opcionalno)
 10. Akumulatorska baterija
 11. Indikator stanja napunjenosti i pogrešaka (litij-ionska akumulatorska baterija)
 12. Tipka za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno vođena bušilica-zavrtač na akumulatorski pogon. Namijenjena za bušenje u čelik, drvo i plastiku, lagani beton i zidove kao i za uvrtanje i otpuštanje vijaka.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Sadržaj isporuke

Bušilica-zavrtač, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava, dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi, uređaj je spreman za rad.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana.
4 LED diode trepere, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Indikator preopterećenja i pregrijavanja

Uređaj je opremljen elektroničkom zaštitom od preopterećenja i zaštitom od pregrijavanja. Kod preopterećenja ili pregrijavanja se uređaj automatski isključuje. Ako otpustite i ponovno pritisnete upravljačku sklopku, može doći do kašnjenja uključenja (faze hlađenja uređaja).

Tehnički podaci

Bušilica-zavrtač


SF 6-A22
Dimenzionirani napon
21,6 VDC
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,1 kg
Broj okretaja
1. stupanj
0 o/min … 480 o/min
2. stupanj
0 o/min … 1.600 o/min
Zakretni moment (mekani materijal) Image alternative
≤ 50 Nm
Broj udaraca
·/·

SF 6H-A22
Dimenzionirani napon
21,6 VDC
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,1 kg
Broj okretaja
1. stupanj
0 o/min … 480 o/min
2. stupanj
0 o/min … 1.600 o/min
Zakretni moment (mekani materijal) Image alternative
≤ 50 Nm
Broj udaraca
28.800 o/min

Dopušteni promjer za nastavke

Ø raspona stezanja brzostezne glave
1,5 mm … 13 mm
Ø svrdla za drvo (tvrdo)
1,5 mm … 20 mm
Ø svrdla za drvo (meko)
1,5 mm … 32 mm
Ø svrdla za metal
1,5 mm … 13 mm
Ø bušenje u beton/zid (udarno bušenje)
4 mm … 12 mm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije izmjerene sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

SF 6-A22
SF 6H-A22
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
73 dB(A)
84 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA)
84 dB(A)
95 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

SF 6-A22
SF 6H-A22
Vrijednost emisije vibracije za bušenje u metal (ah,D)
2 m/s²
2 m/s²
Nesigurnost za bušenje u metal (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za udarno bušenje u beton (ah,ID)
·/·
4 m/s²
Nesigurnost za udarno bušenje u beton (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede. Bušilica-zavrtač može se nehotično pokrenuti.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije sa sigurnošću utvrdite da je bušilica-zavrtač isključena i blokada uključivanja aktivirana.
OPREZ
Opasnost od električne struje. Zaprljani kontakti mogu uzrokovati kratki spoj.
 • Uvjerite se da na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima na bušilici-zavrtaču nema stranih tijela prije nego što stavite akumulatorsku bateriju.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Ako akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta, mogla bi ispasti.
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju tako da ne ispadne i ne ugrozi druge.
Image alternative
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.

Montaža i namještanje bočnog rukohvata

Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Montaža pojasne kuke (opcionalno)

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Ako uređaj padne, može ugroziti Vas i ostale osobe.
 • Prije početka rada provjerite da je pojasna kuka sigurno pričvršćena.
S pojasnom kukom možete pričvrstiti uređaj na pojas tako da naliježe uz tijelo. Pojasna kuka može se montirati za nošenje na desnoj ili na lijevoj strani.
Image alternative
 • Utaknite navojnu ploču u predviđenu vodilicu.

Umetanje ili vađenje svrdla

Image alternative
 • Umetnite svrdlo u steznu glavu ili ga izvadite.

Umetanje ili vađenje adaptera za bit/bita

Image alternative
 • Umetnite adapter za bit u steznu glavu i okretanjem stegnite steznu glavu.

Bušenje Image alternative

OPREZ
Opasnost od ozljede. Nastavak se može iznenada blokirati i zbog toga se uređaj može bočno izmaknuti.
 • Uređaj upotrebljavajte s bočnim rukohvatom i držite ga uvijek s obje ruke.
 • Držite bočni rukohvat uvijek s vanjske strane.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Materijal se može odvojiti od podloge.
 • Nosite zaštitne naočale.
Image alternative
 • Postavite prsten za podešavanje zakretnog momenta i namještanje funkcije na simbol "Bušenje" Image alternative.

Udarno bušenje Image alternative

SF 6H-A22
Image alternative
 • Postavite prsten za namještanje funkcije na funkciju "Udarno bušenje" Image alternative.

Vijčanje

Image alternative
 • Podesite potrebni zakretni moment na prstenu za podešavanje zakretnog momenta i namještanje funkcije.

Odabir brzine

Image alternative
 • Odaberite brzinu.

Podešavanje desnog/lijevog hoda

Image alternative
 • Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno ili na lijevo.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje

Transport i skladištenje

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Uređaj i akumulatorske baterije transportirajte pojedinačno zapakirane.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Bušilica-zavrtač ne radi.
Akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Sve 4 LED diode trepere.
Bušilica-zavrtač ne radi.
Bušilica-zavrtač je kratko preopterećena.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja
 • Ostavite bušilicu-zavrtač da se ohladi i očistite proreze za ventilaciju.
1 LED dioda treperi.
Bušilica-zavrtač ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
Akumulatorska baterija je prevruća.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
SF 6H-A22
Udarno bušenje nije moguće.
Funkcija na prstenu za namještanje nije ispravno namještena.
 • Postavite prsten za namještanje funkcije na funkciju "Udarno bušenje" Image alternative.
Upravljačka sklopka ne može se pritisnuti odn. blokirana je.
Preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju (transportni položaj).
 • Preklopnik za okretanje na desno/ lijevo pritisnite ulijevo ili udesno.
Snažan razvoj topline u bušilici-zavrtaču ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite bušilicu-zavrtač, izvadite akumulatorsku bateriju i obratite se Hilti servisu.
Bušilica-zavrtač je preopterećena (granica primjene je prekoračena).
 • Provjerite svoj slučaj primjene.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative