Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

SF 10W‑A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaj u minuti
Image alternative Active Torque Control (ATC)
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Bušilica-zavrtač
  SF 10W‑A22
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno radno područje mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite opskrbu naponom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Mlohavu odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi alata.
 • Ako se mogu montirati alati/uređaji za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisivača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnog alata
 • Ne preopterećujte uređaj. Za Vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorsku bateriju iz uređaja prije podešavanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate koji se ne koriste spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim sječivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, usadnike itd. sukladno ovim uputama. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Zporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se rabi s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Iscurjela akumulatorska tekućina može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti uređaja.

Sigurnosne napomene za bušilice

 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Sigurnosne napomene za zavrtač

 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih vijak može udariti u sakrivene strujne vodove. Kontakt vijka s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Uređaj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Uhvatite bočni rukohvat uvijek s vanjske strane. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti. Pri bušenju i vijčanju se uređaj može bočno izmaknuti.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Uređaj uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih dijelova, posebice rotirajućih nastavaka, može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom zamjene alata i akumulatorske baterije, kao i prilikom skladištenja i transporta uređaja aktivirajte blokadu uključivanja (desni/lijevi preklopnik u srednjem položaju).
 • Nosite zaštitne rukavice. Tijekom rada bušilica-zavrtač se može zagrijati. Prilikom zamjene alata dodirivanje nastavaka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe uređaja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitnu masku za disanje.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine. Za postizanje visokog stupnja usisavanja prašine koristite prikladni mobilni usisavač. Po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Prilikom obrade podloge može doći do otkidanja komadića materijala. Nosite zaštitne naočale. Odvojeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Uređaj nije primjeren za slabije osobe bez prethodne poduke. Uređaj držite podalje od male djece.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod. To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac. To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga moći ćete uređajem raditi s obje ruke.
 • Provjerite imaju li alati sustav prihvata, koji odgovara uređaju, te jesu li pravilno zabravljeni u prihvatu alata.
 • Koristite velike, teške nastavke samo u prvoj brzini. Inače postoji opasnost da će se uređaj kod isključivanja oštetiti ili da se zbog nepovoljnih uvjeta odvoji od stezne glave.
Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija
 • Akumulatorske baterije ne upotrebljavajte kao izvor energije za druga nespecificirana trošila.
 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati. U suprotnom postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis nakon što se akumulatorska baterija ohladi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Bočni rukohvat
 2. Brzostezna glava
 3. Prsten za podešavanje zakretnog momenta i bušenja
 4. Sklopka za odabir brzine
 5. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo s blokadom uključivanja
 6. Upravljačka sklopka (s elektroničkom regulacijom broja okretaja)
 7. Rukohvat
 8. Osvjetljenje radnog polja
 9. Pojasna kuka (opcionalno)
 10. Litij-ionska akumulatorska baterija
 11. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 12. Indikator stanja napunjenosti i pogrešaka (litij-ionska akumulatorska baterija)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno vođena udarna bušilica-zavrtač na akumulatorski pogon. Namijenjena je za zavrtanje i otpuštanje vijaka te za bušenje u čelik, drvo i plastiku.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo punjače koje je odobrila tvrtka Hilti . Dodatne informacije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, proizvod će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje proizvoda i odmah isključuje proizvod.
Za pravilan rad proizvod se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja isključite proizvod i ponovno ga uključite.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi, uređaj je spreman za rad.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana ili potpuno ispražnjena.
4 LED diode trepere, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Bušilica-zavrtač, bočni rukohvat, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Bušilica-zavrtač

Dimenzionirani napon
21,6 V
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,3 kg
Broj okretaja
1. brzina
0 o/min … 310 o/min
2. brzina
0 o/min … 530 o/min
3. brzina
0 o/min … 1.210 o/min
4. brzina
0 o/min … 2.100 o/min
Podešavanje zakretnog momenta (15 stupnjeva)
2 Nm … 12 Nm
Ø svrdla (mekano drvo)
1,5 mm … 50 mm
Ø svrdla (tvrdo drvo)
1,5 mm … 20 mm
Ø svrdla (metal)
1,5 mm … 13 mm

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura
−10 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije izmjerene sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere zaštite korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

SF 10W-A22
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
75 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
Razina zvučne snage (LWA)
86 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

SF 10W-A22
Vrijednost emisije vibracije vijka (ah)
< 2,5 m/s²
Nesigurnost vijka (K)
1,5 m/s²
Bušenje u metal (ah,D)
< 2,5 m/s²
Nesigurnost za bušenje u metalu (K)
1,5 m/s²

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Montaža pojasne kuke (opcionalno)

Image alternative
S pojasnom kukom možete pričvrstiti odgovarajuće električne alate na pojas. Pojasna kuka može se montirati za nošenje na desnoj ili na lijevoj strani.
OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed pada električnih alata!
 • Prije početka rada provjerite da je pojasna kuka sigurno pričvršćena.
 1. Montirajte pojasnu kuku.
 2. Pričvrstite električni alat na pojasnu kuku.
 3. Provjerite siguran prihvat pojasne kuke i električnog alata.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Provjerite je li preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju (blokada uključivanja) ili je akumulatorska baterija izvađena iz bušilice-zavrtača.
Image alternative
 • Montirajte bočni rukohvat.

Postavljanje bočnog rukohvata

Image alternative
 • Postavite bočni rukohvat u željeni položaj.

Podešavanje desnog/lijevog hoda

Blokada sprječava preklapanje tijekom rada motora.
U srednjem položaju je upravljačka sklopka blokirana (blokada uključivanja).
Image alternative
 • Podesite preklopnik na okretanje na desno/lijevo u željenom smjeru okretanja.

Rad

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog pogrešnog rukovanja!
 • Nemojte pritisnuti preklopnik za smjer okretanja i/ili odabir funkcije tijekom rada.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje nastavka

 1. Postavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Provjerite je li umetak usadnika čist. Ako je potrebno, očistite ga i podmažite.
 3. Otvorite brzosteznu glavu.
 4. Umetnite nastavak u brzosteznu glavu i zategnite brzosteznu glavu sve dok ne čujete višekratno mehaničko klikanje.
 5. Provjerite siguran prihvat nastavka.

Odabir brzine

Image alternative
 • Odaberite željenu brzinu podešavanjem obje sklopke za odabir brzine.

Uključivanje

 • Pritisnite upravljačku sklopku.
  Ovisno o tome koliko pritisnete upravljačku sklopku, moguće je podesiti broj okretaja bezstupnjevito do maksimalnog broja okretaja.

Bušenje

 1. Postavite prsten za podešavanje zakretnog momenta i namještanje funkcije na simbol Image alternative.
 2. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo podesite na desno.

Vijčanje

 1. Podesite potrebni zakretni moment na prstenu za podešavanje zakretnog momenta i namještanje funkcije.
 2. Preklopnikom za okretanje na desno/lijevo podesite željeni smjer okretanja.

Isključivanje

 • Otpustite upravljačku sklopku.

Vađenje nastavka

 1. Postavite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorsku bateriju od uređaja.
 2. Otvorite brzosteznu glavu.
 3. Izvucite nastavak iz brzostezne glave.

Čišćenje, održavanje, transport i skladištenje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz čujni dvostruki klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj ne radi i sve četiri LED diode trepere.
Uređaj je kratko preopterećen.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.
Zaštita od pregrijavanja se aktivirala.
 • Ostavite uređaj da se ohladi. Očistite proreze za prozračivanje.
Uređaj ne radi i jedna LED dioda treperi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu.
Prekidač za uključivanje/isključivanje ne može se pritisnuti tj. zaglavljen je.
Preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju.
 • Preklopnik za okretanje na desno/ lijevo pritisnite ulijevo ili udesno.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s dvostrukim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i uglavite akumulatorsku bateriju. Ako i dalje postoji problem, obratite se Hilti servisu.
Snažan razvoj topline u uređaju ili akumulatorskoj bateriji.
Uređaj je preopterećen (granica primjene prekoračena).
 • Prije svih radova uzmite u obzir podatke o snazi vašeg proizvoda. Vidi poglavlje Tehnički podaci.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative