Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udaraca
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Desni/lijevi hod
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Zaštitno uzemljenje (samo TE 60-AVR)
Image alternative Promjer
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Okretaji u minuti

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
Podaci o proizvodu
Kombinirana udarna bušilica
TE 60-ATC/AVR
Generacija
04
Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Utikač izvucite iz utičnice prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj pridržavajte samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove ili o vlastiti mrežni kabel. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za udarnu bušilicu

Sigurnost ljudi
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s proizvodom. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Proizvod uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Proizvod uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe proizvoda nosite zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice i prikladnu zaštitnu masku za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Često napravite stanke i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog jakih vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi proizvoda mogu uzrokovati električni udar ili eksploziju ako ste oštetili električni vod, plinsku ili vodovodnu cijev.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako nastavak blokira, odmah isključite proizvod. Proizvod se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego što odložite proizvod, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Graničnik dubine
 3. Sklopka za izbor funkcija
 4. Upravljačka sklopka
 5. Mrežni kabel
 6. Bočni rukohvat
 7. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada
 8. Indikator servisa
 9. Indikator rada s pola snage
 10. Tipka za rad s pola snage

Izvedba s utičnim kabelom

Image alternative
 1. Tipka za blokadu
 2. Priključak na električni uređaj
 3. Mrežni kabel s kodiranim, odvojivim utičnim spojem

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je kombinirana udarna bušilica na električni pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje. Namijenjena je za bušenje u betonu, zidovima, drvu i metalu. Proizvod se dodatno može rabiti za lakše do srednje teške radove dlijetom i doradu na betonu.

 • Bušilicom smijete raditi samo kada je priključena na mrežni napon i frekvenciju koji su navedeni na označnoj pločici.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ova proizvod nije namijenjen za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Ovaj proizvod nije prikladan za radove u vlažnom okruženju.

Podrezno sidro

Proizvod je prikladan za zabijanje podreznih sidara. Upotrebljavajte samo odgovarajuće alate za zabijanje!
Detaljne informacije dobit ćete u vašem Hilti centru.

ATC

Proizvod je opremljen elektronskim brzim isključivanjem ATC (Active Torque Control).
Ako se nastavak blokira ili zaglavi, proizvod će se iznenada nekontrolirano okretati u suprotnom smjeru. ATC prepoznaje ovo iznenadno rotirajuće gibanje proizvoda i odmah isključuje proizvod.
Za pravilan rad proizvod se mora moći okretati.
Nakon brzog isključivanja isključite proizvod i ponovno ga uključite.

Active Vibration Reduction

Proizvod je opremljen sustavom Active Vibration Reduction (AVR) koji znatno smanjuje vibracije.

Brzostezna glava (pribor)

Brzostezna glava omogućuje brzu zamjenu alata bez uporabe dodatnih alata. Prikladna je za alate s cilindričnim ili šesterokutnim prihvatom koji se koriste u načinu rada „Bez udaraca Image alternative“.

Indikator servisa

Proizvod je opremljen indikatorom servisa s lampicom.

Stanje indikatora servisa

Stanje
Značenje
Indikator servisa svijetli.
Dostignuto je vrijeme za servis.
Indikator servisa treperi.
Kombiniranu udarnu bušilicu odnesite na popravak u Hilti servis.

Sadržaj isporuke

Kombinirana udarna bušilica, bočni rukohvat, upute za uporabu.

Pribor i rezervni dijelovi

Image alternative
Informirajte se putem ovog QR koda o ostalim proizvodima sustava dopuštenim za Vaš proizvod ili online na: www.hilti.group .

Tehnički podaci

Kombinirana udarna bušilica

Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.
Podaci vrijede za dimenzionirani napon od 230 V. Podaci mogu varirati u slučaju napona koji se razlikuju i izvedbi koje su specifične za zemlju. Dimenzionirani napon i frekvenciju, kao i dimenzioniranu potrošnju odn. dimenzioniranu struju pronaći ćete na označnoj pločici.

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Dimenzionirana potrošnja
1.350 W
1.350 W
Dimenzionirana struja
7,2 A
7,2 A
Težina prema EPTA-postupku 01/2003
6,8 kg
7,8 kg
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku 05
7,8 J
7,8 J
Ø udarnog svrdla
12 mm …55 mm
12 mm …55 mm
Ø probojnog svrdla
40 mm …80 mm
40 mm …80 mm
Ø krune za udarno bušenje
45 mm …100 mm
45 mm …100 mm
Ø dijamantne krune za bušenje PCM
·/·
42 mm …102 mm
Ø svrdla za metal
10 mm …20 mm
10 mm …20 mm
Ø svrdla za drvo
10 mm …32 mm
10 mm …32 mm
Stezna glava
TE‑Y
TE‑Y

Informacije o buci i vrijednosti vibracije izmjerene sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke sukladno normi EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Razina zvučne snage (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija sukladno normi EN 60745

TE 60‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Rad dlijetom (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Udarno bušenje u beton (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Rukovanje

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje proizvoda.
 • izvucite mrežni utikač iz utičnice prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Montaža bočnog rukohvata

Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Držač (zateznu traku) pomičite sprijeda preko stezne glave u za to predviđeni utor.
 3. Postavite bočni rukohvat u željeni položaj.
 4. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža graničnika dubine (opcionalno)

Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Graničnik dubine pomičite sprijeda u za to predviđene 2 rupice za vođenje.
 3. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Podešavanje snage (opcionalno)

TE 60-ATC/AVR
Nakon umetanja mrežnog utikača u utičnicu proizvod je uvijek podešen na punu snagu.
Image alternative
 1. Pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s pola snage.
  • "Indikator rada s pola snage" svijetli.
 2. Ponovno pritisnite "tipku za rad s pola snage". Proizvod se uključuje na rad s punom snagom.
  • "Indikator rada s pola snage" se gasi.

Umetanje nastavka

Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
  • Koristite samo originalnu mast Hilti . Pogrešna mast može prouzročiti oštećenje proizvoda.
 2. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
 3. Nakon umetanja povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  • Proizvod je spreman za rad.

Vađenje nastavka

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nastavka! Usadnici mogu biti vrući ili oštri.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
Image alternative
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite nastavak.

Rad

OPREZ
Opasnost od ozljede Gubitak kontrole nad proizvodom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na proizvodu.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Bušenje s udarcem (udarno bušenje)

Image alternative
 1. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Podesite željenu snagu.
 3. Stavite svrdlo na podlogu.
 4. Pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod se pokreće.

Bušenje bez udaraca

Bušenje bez udaraca moguće je s nastavcima s posebnim usadnikom. Ovi nastavci ponuđeni su u programu Hilti alata. Alternativno s brzosteznom glavom možete zategnuti npr. svrdlo za drvo ili svrdlo za čelik s cilindričnim prihvatom te bušiti bez udaraca.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.

Pozicioniranje dlijeta

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad smjerom rada dlijeta.
 • Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje dlijeta". Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Rad dlijetom" dok ne uskoči.
Dlijeto se može fiksirati u 24 različita položaja (u koracima od 15°). Time se plosnatim i oblikovnim dlijetima uvijek može raditi u optimalnom radnom položaju.
Image alternative
 1. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.
 2. Okrenite dlijeto u željeni položaj.
 3. Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative dok ne uskoči.
  • Proizvod je spreman za rad.

Rad dlijetom

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite na ovaj simbol: Image alternative.

Uključivanje/isključivanje neprekidnog rada

U načinu rada dlijetom upravljačku sklopku možete blokirati u uključenom stanju.
Image alternative
 1. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema naprijed.
 2. Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
  • Proizvod sada radi neprekidno.
 3. Gumb za fiksiranje neprekidnog rada pomaknite prema natrag.
  • Proizvod se isključuje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s električnim uređajem. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com

Priključivanje utičnog mrežnog kabela

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed površinskih struja kod zaprljanih kontakata.
 • Spojite odvojivi električni spoj samo u čistom, suhom i beznaponskom stanju s električnim uređajem.
 1. Uvedite kodirani, odvojivi električni utični spoj do kraja u proizvod sve dok blokada čujno ne uskoči u ležište.
 2. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.

Odvajanje utičnog mrežnog kabela s električnog uređaja

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Pritisnite tipku za blokadu i izvucite kodirani, odvojivi električni utični spoj.
 3. Izvucite mrežni kabel iz uređaja.

Transport i skladištenje

 • Električni uređaj ne transportirajte s utaknutim alatom.
 • Prilikom skladištenja električnog uređaja mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Uređaj čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg transporta ili skladištenja prije upotrebe provjerite je li električni uređaj oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Nema udaranja.
Proizvod je prehladan.
 • Stavite kombiniranu udarnu bušilicu na podlogu i ostavite je da radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok mehanizam za udaranje ne proradi.
Proizvod nema punu snagu.
Produžni kabel predugačak ili ima premali promjer.
 • Upotrebljavajte produžni kabel dozvoljene dužine i/ili dovoljnog promjera.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja.
 • Do kraja pritisnite upravljačku sklopku.
Napajanje strujom ima prenizak napon.
 • Kombiniranu udarnu bušilicu priključite na drugo napajanje strujom.
Tipka za rad s pola snage je uključena.
 • Pritisnite tipku "rad s pola snage".
Svrdlo se ne okreće.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija u mirovanju stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Svrdlo se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Bočni rukohvat nije pravilno montiran.
 • Popustite bočni rukohvat i pravilno ga montirajte tako da zatezna traka i bočni rukohvat uskoče u udubljenje.
Proizvod se ne pokreće.
Prekinuto napajanje strujom.
 • Uključite neki drugi električni uređaj i provjerite funkciju.
Aktivirana je elektronička blokada pokretanja nakon prekida napajanja strujom.
 • Isključite proizvod i ponovno ga uključite.
Neispravni mrežni kabel ili utikač.
 • Dajte mrežni kabel ili utikač električaru na provjeru i eventualnu zamjenu.
Utični mrežni kabel nije ispravno utaknut.
 • Ispravno priključite utični mrežni kabel na električni uređaj.
Generator je u stanju mirovanja.
 • Opteretite generator još jednim potrošačem (npr. svjetiljka na gradilištu). Zatim isključite proizvod i ponovno ga uključite.
Indikator servisa svijetli.
Ugljene četkice su istrošene.
 • Dajte proizvod električaru na provjeru i eventualnu zamjenu ugljenih četkica.
Indikator servisa treperi.
Oštećenja na proizvodu ili je dostignuto vrijeme za servis.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.