Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [6 MB]

DSH 600
DSH 600-X

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Strelica za smjer vrtnje na štitniku
Image alternative Položaj Zaustavljanje motora
Image alternative Položaj Motor radi
Image alternative Crpka pokretača
Image alternative Vijak za namještanje brizgaljke za prazni hod
Image alternative Vijak za namještanje brizgaljke za puni gas
Image alternative Vijak za podešavanje praznog hoda
Image alternative Mješavina goriva
Image alternative Smjer okretanja za otvaranje poklopca spremnika
Image alternative Čok (ne kod -X)
Image alternative Nosite zaštitne slušalice, zaštitne naočale, zaštitnu masku za disanje i zaštitnu kacigu
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Nosite zaštitne cipele
Image alternative Bežični prijenos podataka

Naljepnice na stroju

Znakovi upozorenja
Image alternative Upozorenje na opasnost od požara zbog iskrenja
Image alternative Upozorenje na povratni udarac
Image alternative Upozorenje na udisanje otrovnih para i ispušnih plinova
Image alternative Maksimalni broj okretaja vretena
Image alternative Upozorenje na vruću površinu
Znakovi zabrane
Image alternative Ne koristite nazubljene rezne ploče
Image alternative Ne koristite oštećene rezne ploče
Image alternative Pušenje i rukovanje otvorenim plamenom zabranjeno

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Rezač
  DSH 600 | DSH 600-X
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnost ljudi

 • Koristite pravi stroj. Stroj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju.
 • Proizvod smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Proizvod nije namijenjen djeci.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe proizvoda može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe stroja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitne cipele i laganu zaštitnu masku za disanje.
 • Stroj uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Stroj nikada ne upotrebljavajte bez štitnika. Pravilno namjestite štitnik. Štitnik mora biti čvrsto učvršćen na stroju i postavljen za maksimalnu zaštitu tako da najmanji mogući dio rezne ploče nezaštićen pokazuje u smjeru korisnika. Pobrinite se da prilikom uporabe nastale iskre ne prouzroče opasnost. Štitnik služi za zaštitu korisnika od dijelova slomljenih reznih ploča i nehotičnog dodirivanja rezne ploče kao i nekontroliranog iskrenja.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete proizvod bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama. Izbjegavajte nenormalan položaj tijela.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se pri punom broju okretaja otpusti sigurnosna ručka za gas, kočenjem dolazi do malog prekretnog momenta stroja usmjerenog prema naprijed. Budite pripravni na to i stroj držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.
 • Ako je proizvod ili rezna ploča pala, onda provjerite jesu li oštećeni proizvod i rezna ploča. Po potrebi zamijenite reznu ploču.
 • Isključite proizvod prije pomicanja štitnika ili zamjene rezne ploče.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje rezne ploče može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Kako bi se prilikom rezanja mineralnih materijala i asfalta smanjilo stvaranje prašine, radite mokrim postupkom rezanja.
 • Izbjegavajte dodir nastale piljevine s kožom prilikom mokrog postupka rezanja.
 • Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Kako bi se prilikom rezanja smanjilo stvaranje prašine, preporučujemo vam da radite mokrim postupkom rezanja. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnog mjesta. Preporučuje se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2. Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
 • Materijal, koji sadrži azbest, ne smije se rezati.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
 • Prije početka rada posavjetujte se s odgovornim statičarom, arhitektom ili nadležnim voditeljem gradilišta. Utori u nosivim zidovima ili drugim strukturama mogu utjecati na statiku, posebice kod rezanja armiranog željeza ili nosivih elemenata.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Proizvod ne ostavljajte da radi bez nadzora. Isključite motor i pričekajte da se rezna ploča u potpunosti zaustavi prije odlaganja proizvoda na pod ili transporta.
 • Ako proizvodom radite bez vanjske pumpe za vodu, poklopac pumpe mora biti svakako montiran.
 • Nakon uporabe isključite proizvod.
 • Proizvod održavajte pažljivo. Provjerite jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da ometaju rad proizvoda. Oštećene dijelove popravite prije uporabe proizvoda.
 • Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, koristite samo originalni pribor i alate Hilti .
 • Popravak proizvoda prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti proizvoda.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.

Električna sigurnost

 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi stroja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.

Sigurnost na radnom mjestu

 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Ne radite u zatvorenim prostorijama. Ugljični monoksid, nesagorjele čestice ugljikovodika i benzol u ispušnom plinu mogu uzrokovati gušenje.
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • Ispušni plinovi, koji sadrže vruće iskre, te iskre, koje nastaju pri postupku rezanja, mogu prouzročiti požare i/ ili eksplozije. Pobrinite se da nastale iskre ne zapale zapaljive (benzin, suha trava, itd.) ili eksplozivne tvari (plin itd.).
 • Prije montaže pumpe za vodu provjerite da nije prekoračen maksimalni dozvoljeni tlak vodovodnog voda od 6 bara.

Tekućine (benzin i ulje) i pare

 • Prije punjenja goriva ostavite proizvod da se ohladi.
 • Nikada ne pušite pri punjenju goriva.
 • Gorivo ne punite u proizvod u području radnog okruženja. Kod punjenja goriva pazite da ga ne prolijete. Koristite prikladan lijevak.
 • Izbjegavajte udisanje benzinskih para i ispušnih plinova. Pazite na dovoljno prozračivanje.
 • Ne koristite benzin ili druge zapaljive tekućine za radove čišćenja.

Rezanje reznim pločama

 • Upotrebljavajte samo rezne ploče čiji je dozvoljeni broj okretaja barem jednako velik kao i najveći broj okretaja vretena.
 • Pazite da vanjski promjer i debljina rezne ploče odgovaraju dimenzijama vašeg proizvoda.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene, neokrugle ili vibrirajuće rezne ploče.
 • Ne upotrebljavajte oštećene dijamantne rezne ploče (pukotine na osnovnom listu, probijeni ili otupjeli segmenti, oštećeni stezni otvori, savijeni ili istegnuti osnovni list, velike promjene boje zbog pregrijavanja, istrošeni osnovni list ispod dijamantnih segmenata, dijamantni segmenti bez ostataka materijala sa strane itd.)
 • Koristite samo rezni alat koji nije nazubljen.
 • Kod montaže rezne ploče uvijek pazite na to da se zadani smjer vrtnje rezne ploče uvijek podudara sa smjerom vrtnje vretena.
 • Rezne ploče i prirubnica ili drugi pribor moraju točno nasjedati na vreteno vašeg proizvoda. Rezne ploče, koje ne nasjedaju točno na vreteno proizvoda, neravnomjerno se okreću, jako vibriraju i mogu dovesti do gubitka kontrole.
 • Uvijek upotrebljavajte neoštećenu steznu prirubnicu s ispravnim promjerom koja odgovara korištenoj reznoj ploči. Odgovarajuća stezna prirubnica podupire reznu ploču i time smanjuje vjerojatnost da će rezna ploča puknuti.
 • Proizvod vodite ravnomjerno i bez bočnog pritiskanja na reznu ploču. Reznu ploču uvijek postavite pod pravim kutom na predmet obrade. Tijekom postupka rezanja ne mijenjajte smjer rezanja bočnim pritiskanjem niti savijanjem rezne ploče.
 • Nosite zaštitne rukavice pri zamjeni rezne ploče jer rezna ploča tijekom uporabe postaje vruća.
 • Abrazivne rezne ploče, koje se koriste pri mokrom postupku rezanja, moraju se iskoristiti još isti dan jer dulje djelovanje vlage i vode može negativno utjecati na čvrstoću reznih ploča.
 • Poštujte rok uporabe kod reznih ploča vezanih umjetnim smolama te nemojte koristiti rezne ploče nakon isteka ovog datuma.

Transport i skladištenje

 • Proizvod isključite prije transporta.
 • Skinite rezne ploče nakon upotrebe proizvoda. Prilikom transporta s montiranom reznom pločom ista se može oštetiti.
 • Oprezno rukujte reznim pločama i spremite ih prema uputama proizvođača.
 • Proizvod skladištite i transportirajte samo u vertikalnom položaju, a nikada u bočnom.
 • Proizvod se ne smije transportirati kranom.
 • Nekorištene proizvode spremite na sigurno mjesto. Proizvode, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, povišenom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Kod odlaganja pazite da proizvod odložite na sigurno mjesto.
 • Nakon uporabe ostavite proizvod da se ohladi prije nego što ga zapakirate ili prekrijete.
 • Benzin i ulje skladištite u dobro prozračenoj prostoriji u propisanim spremnicima za gorivo.

Opis

Pregled proizvoda

Benzinski rezač

Image alternative
 1. Štitnik
 2. Dovod vode
 3. Priključak za vodu
 4. Prednji rukohvat
 5. Ručica gasa
 6. Stražnji rukohvat
 7. Uže za paljenje
 8. Čep spremnika za gorivo
 9. Crpka pokretača
 10. Pokazivač razine goriva
 11. Povlačna poluga čoka (DSH 600)
 12. Nagazna ploča
 13. Izlaz ispušne cijevi s filtrom iskri
 14. Rezna ploča
 15. Stezni vijak
 16. Stezna prirubnica
 17. Označna pločica
 18. Sigurnosna ručka za gas (DSH 600)
 19. Sigurnosna ručka za gas s integriranim aktiviranjem kočnice (DSH 600-X)
 20. Prekidač za uključivanje/zaustavljanje s ugrađenom blokadom polugasa
 21. Pipac za vodu
 22. Nastavak kabla svjećice
 23. Vijak za čišćenje brizgaljke vode
 24. Ručka za pomicanje štitnika
 25. Koljeno s ugrađenom brizgaljkom vode
 26. Otvor za blokadu pri zamjeni rezne ploče
 27. Ruka pile
 28. Poklopac pumpe
 29. Pokrov filtra zraka

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je motorni rezač za suho i mokro rezanje asfalta kao i mineralnih ili metalnih građevinskih materijala s dijamantnim ili abrazivnim reznim pločama.

Rezač nije prikladan za uporabu u okolini ugroženoj požarom ili eksplozijom.

Moguća pogrešna uporaba

 • Benzinski rezač se ne smije upotrebljavati za iskopavanje.

Napomene o primjeni

 • Kako bi se prilikom rezanja smanjilo stvaranje prašine, radite mokrim postupkom rezanja. Pomoću samousisne pumpe za vodu (pribor) možete raditi neovisno o vodovodnoj mreži na način da primjerice vodu usisate izravno iz posude.
 • Ne režite predmet obrade za rezanje u jednom radnom koraku nego rezač pomičite više puta amo-tamo kako biste postupno došli do željene dubine reza.
 • Kod suhog rezanja podignite reznu ploču kod proizvoda, kojeg obrađujete, svakih 30 do 60 sekundi u trajanju od oko 10 sekundi iz reza kako biste izbjegli oštećenja na dijamantnoj reznoj ploči.
 • Nabrusite otupjele dijamantne rezne ploče (dijamanti se ne nalaze u spoju) rezanjem u izrazito abrazivne materijale kao što su pješčenjak ili slično.

Specifikacija reznih ploča

Za rad proizvodom potrebno je koristiti dijamantne rezne ploče sukladno normi EN 13236. Za rad proizvodom mogu se koristiti čak i rezne ploče vezane umjetnim smolama i pojačane vlaknima sukladno normi EN 12413 (ravni, nekoljenčasti oblik, tip 41) za obradu metalnih građevinskih materijala.
Valja poštivati upute za uporabu i montažu proizvođača reznih ploča.

Sadržaj isporuke

Benzinski rezač, kovčeg za alat DSH 600/DSH 600-X, komplet potrošnih dijelova DSH 600/DSH 600-X, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Kočnica lista pile

DSH 600-X
Proizvod je opremljen integriranom kočnicom lista pile radi povećanja sigurnosti korisnika.
List pile se zaustavlja za najviše 10 sekundi nakon otpuštanja sigurnosne ručke za gas.
Ako se pri punom broju okretaja otpusti sigurnosna ručka za gas, kočenjem dolazi do malog prekretnog momenta stroja usmjerenog prema naprijed. Stoga stroj držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate.

Potrošni materijal i potrošni dijelovi

 • Filtar zraka
 • Uže (5 komada)
 • Pokretač
 • Filtar benzina
 • Svjećica
 • Kovčeg za alat
 • Komplet cilindara
 • Pričvrsni vijak kompletni
 • Prirubnica za abrazivnu reznu ploču (s integriranim prstenom za centriranje 20 mm/1 ")
 • Prirubnica za dijamantnu reznu ploču (s integriranim prstenom za centriranje 20 mm/1 ")

Tehnički podaci

Benzinski rezač


DSH 600
DSH 600-X
Zapremnina
63,3 cm³
63,3 cm³
Težina s prirubnicom dijamantne ploče, bez rezne ploče, s praznim spremnikom
9,75 kg
9,85 kg
Nazivna snaga pri 8.500 okr/min sukladno ISO 7293
3,2 kW
3,2 kW
Maksimalni broj okretaja vretena
5.500 o/min
5.500 o/min
Maksimalni broj okretaja rezne ploče
5.500 o/min
5.500 o/min
Maksimalna dubina reza
120 mm
120 mm
Rasplinjač
Walbro; model: WT-1207
Walbro; model: WT-1203

Ostali tehnički podaci

Tip motora
Dvotaktni motor/ jednocilindrični/ hlađen zrakom
Maksimalni broj okretaja motora
9350 ± 200 o/min
Broj okretaja u praznom hodu
2900 ± 200 o/min
Paljenje (tip)
Elektronsko
Razmak elektroda
0,5 mm
Svjećica
NGK, tip: CMR7A-5
Zatezni moment za pričvršćivanje svjećice
12 Nm
Mješavina goriva
API-TC ulje 2% (1:50)
Zapremnina spremnika
0,87 ℓ
Stezni otvor rezne ploče/ promjer nastavka čahure za centriranje
20 mm
Stezni otvor rezne ploče/ promjer nastavka čahure za centriranje
25,4 mm
Image alternative Minimalni vanjski promjer prirubnice za dijamantne rezne ploče (samo za ploče s čeličnom jezgrom; prirubnice su označene "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Minimalni vanjski promjer prirubnice za abrazivne rezne ploče (višeslojne ploče)
78 mm
Maksimalni vanjski promjer ploče
300 mm
Maksimalni vanjski promjer ploče
12 in
Maksimalna nominalna debljina ploče (samo za ploče s čeličnom jezgrom)
4,5 mm
Maksimalna nominalna debljina ploče (višeslojne ploče)
4,0 mm
Zatezni moment za pričvršćivanje rezne ploče
25 Nm

Informacije o buci i vrijednosti vibracije izmjerene sukladno ISO 19432

Razina zvučnog tlaka i razina titranja, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu benzinskih rezača. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene stroja. Ako se stroj inače koristi za druge primjene s nastavcima koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je stroj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere zaštite korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje stroja i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

DSH 600
DSH 600-X
Razina zvučnog tlaka (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Nesigurnost
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Nesigurnost
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracijaRazina zvučnog tlaka te vrijednosti titranja se utvrđuju uzimajući u obzir 1/7 praznog hoda i 6/7 punog opterećenja.

DSH 600
DSH 600-X
Vrijednost titranja na rukohvatu sprijeda (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Nesigurnost
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Vrijednost titranja na rukohvatu straga (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Nesigurnost
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Stavljanje u pogon

Gorivo

Dvotaktni motor pokreće mješavina benzina i ulja. Kvaliteta mješavine goriva ima odlučujući utjecaj na rad i životni vijek motora.
OPASNOST
Opasnost od požara i eksplozije. Benzinske pare su lako zapaljive.
 • Nikada ne pušite pri punjenju goriva.
 • Gorivo ne punite u proizvod u području radnog okruženja (najmanje 3 m udaljeno od radnog mjesta).
 • Ne punite gorivo u proizvod za vrijeme rada motora. Pričekajte da se motor ohladi.
 • Pazite na to da otvoreni plamen ili iskre ne mogu zapaliti benzinske pare.
 • Pazite da ne prolijete gorivo. Ako se to dogodi, odmah očistite pogođena mjesta.
 • Provjerite nepropusnost spremnika za gorivo.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Može doći do opasnosti za zdravlje uslijed udisanja benzinskih para i dodirivanja benzina.
 • Izbjegavajte izravni dodir benzina s kožom. Nosite zaštitne rukavice.
 • Ukoliko svoju odjeću smočite gorivom, odmah je morate promijeniti.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnog mjesta kako biste spriječili udisanje benzinskih para.
 • Koristite samo spremnik za gorivo koji odgovara propisima.

Korištenje ulja za dvotaktne motore

 • Koristite kvalitetno ulje za dvotaktne motore hlađene zrakom koje ispunjava najmanje specifikaciju API-TC.

Benzin

 • Koristite normalni ili super benzin s oktanskim brojem od najmanje 89 ROZ.
  Udio alkohola (npr. etanol, metanol i drugi) u korištenom gorivu ne smije iznositi više od 10% jer bi u suprotnom očekivani životni vijek motora bio znatno ugrožen.

Miješanje goriva

Motor se može oštetiti ako koristite gorivo s krivim omjerom miješanja ili neprimjerenim uljem.
Koristite omjer miješanja 1:50. To odgovara 1 dijelu kvalitetnog ulja za dvotaktne motore sa specifikacijom API-TC i 50 dijelova benzina (npr. 100 ml ulja i 5 litara benzina u jednom punjenju kanistera).
 1. Prvo dolijte potrebnu količinu ulja za dvotaktne motore u spremnik za gorivo.
 2. Zatim dodajte benzin u spremnik za gorivo.
 3. Zatvorite spremnik za gorivo.
 4. Promiješajte gorivo tako da protresete spremnik za gorivo.
  Ako kvaliteta korištenog ulja za dvotaktne motore ili benzina nije poznata, onda povećajte omjer miješanja na 1:25.

Punjenje goriva

 1. Promiješajte gorivo (ulje za dvotaktne motore/mješavina benzina) tako da protresete spremnik za gorivo.
 2. Proizvod stavite u stabilan uspravan položaj.
 3. Otvorite spremnik za gorivo na način da poklopac okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinete.
 4. Polako punite spremnik za gorivo pomoću lijevka.
 5. Zatvorite spremnik za gorivo na način da stavite poklopac i okrenete u smjeru kazaljke na satu.
 6. Zatvorite spremnik za gorivo.

Montaža i podešavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Ako dodirnete rotirajuću reznu ploču, to može dovesti do ozljeda. Vrući dijelovi stroja ili vruća rezna ploča mogu dovesti do opeklina.
 • Pazite na to da je prije montaže i preinaka na proizvodu motor isključen, da se rezna ploča u potpunosti zaustavila i da se proizvod ohladio.
 • Nosite zaštitne rukavice.

Montaža rezne ploče

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda i oštećenja. Neodgovarajuće rezne ploče ili materijal za pričvršćivanje mogu se uništiti tijekom rada ili dovesti do gubitka kontrole nad proizvodom.
 • Pazite da je dozvoljeni broj okretaja rezne ploče barem jednako velik kao i najveći broj okretaja naveden na proizvodu. Rezne ploče, prirubnica i vijci moraju odgovarati vašem proizvodu.
 • Upotrebljavajte samo rezne ploče čiji stezni otvor ima promjer 20 mm ili 25,4 mm (1").
 • Isključivo upotrebljavajte veliku prirubnicu promjera 78 mm/3" kako biste sigurno pričvrstili abrazivnu reznu ploču.
OPREZ
Opasnost od ozljeda i oštećenja. Oštećene rezne ploče mogu puknuti.
 • Čim rezna ploča dobije udarac, provjerite je li oštećena i po potrebi je zamijenite.
 • Nikada ne upotrebljavajte oštećene, neokrugle ili vibrirajuće rezne ploče.
 • Ne upotrebljavajte rezne ploče vezane umjetnim smolama i pojačane vlaknima čiji je rok trajanja istekao ili koje su već namočene vodom.
Image alternative
 1. Umetnite zatik za blokadu u otvor na pokrovu remena te ga okrećite na reznoj ploči sve dok se zatik za blokadu ne uglavi.
 2. Ključem otpustite pričvrsni vijak u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinite ga s ploče.
 3. Izvadite zatik za blokadu.
 4. Skinite steznu prirubnicu i reznu ploču.
 5. Provjerite podudara li se stezni otvor rezne ploče, koja se montira, s nastavkom čahure za centriranje.
  Čahura za centriranje s jedne strane ima nastavak za centriranje promjera 20 mm, a sa suprotne strane nastavak za centriranje promjera 25,4 mm (1").
 6. Očistite stezne površine i površine za centriranje na proizvodu i na reznoj ploči.
 1. Odaberite jednu od sljedećih alternativa.
  Image alternative
  • Isključivo upotrebljavajte veliku prirubnicu kako biste sigurno pričvrstili abrazivnu reznu ploču.
  Image alternative
  • Kod dijamantnih ploča upotrebljavajte malu prirubnicu kako biste iskoristili punu dubinu rezanja.
 2. Postavite reznu ploču s obujmicom za centriranje na pogonsku osovinu i pazite na ispravan smjer vrtnje.
  • Strelica za smjer vrtnje na reznoj ploči podudara se sa smjerom vrtnje navedenim na proizvodu.
 3. Postavite steznu prirubnicu i ploču na pogonsku osovinu te zategnite pričvrsni vijak u smjeru kazaljke na satu.
 4. Umetnite zatik za blokadu u otvor za blokadu na pokrovu remena te ga okrećite na reznoj ploči sve dok se zatik za blokadu ne uglavi.
 5. Zategnite pričvrsni vijak (zatezni moment: 25 Nm).
 6. Izvadite zatik za blokadu.
  Nakon montaže nove rezne ploče ostavite proizvod da radi neopterećen pri punom broju okretaja otprilike 1 minutu.

Namještanje štitnika

OPASNOST
Opasnost od ozljede. Leteće čestice ili iskre mogu ozlijediti osobe.
 • Štitnik namjestite tako da smjer izbacivanja čestica predmeta obrade i iskri okrenete na suprotnu stranu od operatera i proizvoda.
 • Štitnik držite za ručku te ga okrenite u željeni položaj.

Montaža pumpe za vodu (pribor)

Image alternative
 1. Otpustite tri pričvrsna vijka na poklopcu pumpe, skinite ih i poklopac pumpe spremite na sigurno mjesto.
  Ako proizvodom radite bez pumpe za vodu, poklopac pumpe mora biti montiran.
 2. Postavite pumpu za vodu i poravnajte ozubljenja pumpe za vodu i zvono spojke na način da lagano okrećete reznu ploču sve dok ozubljenja ne nalegnu jedna na druge.
  • Položaj je kodiran, pogrešna montaža nije moguća.
 3. Stavite tri pričvrsna vijka i zategnite ih (zatezni moment: 8 Nm).
 4. Spojite crijevo pumpe s priključkom rezača.
 5. Skinite kapu za zaštitu od prašine s kraja crijeva priključka za vodu.
 6. Priključite pumpu za vodu na vodovodnu cijev ili objesite usisno crijevo npr. u posudu s vodom.
  Tlak vode u vodovodnoj cijevi ne smije iznositi više od 6 bara.
  Ako pumpa za vodu nije spojena s priključkom za vodu, onda stavite kapu za zaštitu od prašine na kraj crijeva priključka za vodu.

Demontaža pumpe za vodu (pribor)

 1. Odvojite dovod vode s pumpe za vodu.
 2. Stavite kapu za zaštitu od prašine na kraj crijeva priključka za vodu.
 3. Odvojite spoj između pumpe i proizvoda.
 4. Otpustite tri pričvrsna vijka na pumpi i demontirajte pumpu.
 5. Postavite poklopac pumpe na proizvod, stavite tri pričvrsna vijka i zategnite ih (zatezni moment: 4 Nm).

Montaža kolnog sloga (pribor)

Image alternative
 1. Otpustite oba donja pričvrsna vijka na zaštitnom limu.
 2. Pričvrstite osnovnu ploču s oba vijka.
 3. Na obje strane osnovne ploče vijcima pričvrstite kotače i podloške.

Rukovanje

Pokretanje motora

OPASNOST
Opasnost od gušenja. Ugljični monoksid, nesagorjele čestice ugljikovodika i benzol u ispušnom plinu mogu uzrokovati gušenje.
 • Ne radite u zatvorenim prostorijama, jarcima ili udolinama i pazite na dobro prozračivanje.
UPOZORENJE
Opasnost od opeklina. Ispušna cijev tijekom rada motora postaje izrazito vruća. Ostaje vruća duže vrijeme, čak i nakon isključivanja motora.
 • Nosite zaštitne rukavice i ne dodirujte ispušnu cijev.
 • Vrući proizvod ne odlažite na zapaljivi materijal.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Oštećena ispušna cijev pojačava buku iznad dopuštene granice i stoga može dovesti do oštećenja sluha.
 • Nikada ne upotrebljavajte proizvod ako je ispušna cijev oštećena i/ili preinačena ili nedostaje.
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog prignječenja prstiju ili opasnost od opeklina kod montirane pumpe za vodu. Dodirivanje kućišta pumpe može uzrokovati opekline.
 • Uhvatite prednji rukohvat samo s gornje lijeve strane.
 1. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  DSH 600
  Image alternative
  • Pritisnite sigurnosnu ručku za gas i držite je pritisnutu.
  • Pritisnite ručicu gasa i držite je pritisnutu.
  • Prekidač za uključivanje/zaustavljanje stavite u položaj "Start".
  • Maknite ruku sa sigurnosne ručke za gas i ručice gasa.
   • Aktivira se položaj polovine gasa.
  • Pritisnite crpku pokretača 2-3 puta sve dok gumb crpke nije u potpunosti napunjen gorivom.
  • Ako je ispunjen sljedeći uvjet, izvedite dodatno ovu radnju:
   Uvjeti : Motor je hladan.
   • Povlačnu polugu čoka povucite prema gore.
    • Čok se aktivira.
  • Provjerite radi li rezna ploča slobodno.
  • Stavite lijevo stopalo na nagaznu ploču.
  • Desnom rukom polako povlačite uže za paljenje sve dok ne osjetite otpor.
  • Snažno povucite uže za paljenje.
  • Nakon što začujete prvo paljenje (nakon 2 do 5 povlačenja), vratite povlačnu polugu čoka prema dolje u početni položaj.
  • Snažno povucite uže za paljenje, ponavljajte ovaj postupak sve dok se motor ne uključi.
   Kod prekomjernog broja pokušaja pokretanja s uključenim čokom motor će se zagušiti.
  • Čim motor proradi, kratko morate pritisnuti ručicu gasa.
   • Blokada polugasa se deaktivira, a motor radi u praznom hodu.
 2. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Pritisnite sigurnosnu ručku za gas i držite je pritisnutu.
  • Pritisnite ručicu gasa i držite je pritisnutu.
  • Prekidač za uključivanje/zaustavljanje stavite u položaj "Start".
  • Maknite ruku sa sigurnosne ručke za gas i ručice gasa.
   • Aktivira se položaj polovine gasa.
  • Samo kod hladnog starta pritisnite crpku pokretača 2-3 puta sve dok gumb crpke nije u potpunosti napunjen gorivom.
  • Provjerite radi li rezna ploča slobodno.
  • Stavite lijevo stopalo na nagaznu ploču.
  • Desnom rukom polako povlačite uže za paljenje sve dok ne osjetite otpor.
  • Snažno povucite uže za paljenje.
  • Ponavljajte ovaj postupak sve dok se motor ne uključi.
  • Čim motor proradi, kratko morate pritisnuti ručicu gasa.
   • Blokada polugasa se deaktivira, a motor radi u praznom hodu.

Provjere nakon pokretanja motora

 1. Provjerite je li rezna ploča zaustavljena u praznom hodu i hoće li se nakon kratkog dodavanja punog gasa rezna ploča u praznom hodu ponovno zaustaviti u potpunosti.
  • Ako se rezna ploča u praznom hodu okreće, smanjite broj okretaja u praznom hodu. Ako to nije moguće, odnesite proizvod u Hilti servis.
 2. Provjerite ispravan rad prekidača za uključivanje/zaustavljanje. Prekidač za uključivanje/zaustavljanje stavite u položaj "Zaustavljanje".
 3. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  DSH 600
  • Ako motor ne prestaje raditi, povlačnu polugu čoka pomaknite prema gore. Ako ni to ne pomaže, onda skinite nastavak kabla svjećice i odnesite proizvod u Hilti servis.
 4. Ako postoji sljedeća oprema, izvedite dodatno ovu radnju:
  DSH 600-X
  • Ako motor ne prestaje raditi, pritisnite gumb crpke (crpka pokretača). Ako ni to ne pomaže, onda skinite nastavak kabla svjećice i odnesite proizvod u Hilti servis.

Isključivanje motora

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Rotirajuća rezna ploča može puknuti i/ili nekontrolirano izbaciti materijal..
 • Ostavite reznu ploču da se zaustavi prije odlaganja rezača.
 1. Otpustite ručicu gasa.
 2. Prekidač za uključivanje/zaustavljanje stavite u položaj "Zaustavljanje".
  • Motor se zaustavlja.

Tehnika rezanja

Image alternative UPOZORENJE!
Kako biste ovim proizvodom mogli optimalno raditi, pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena:
 • Proizvod uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Prije početka rada i odmah po završetku rada provjerite jeste li nehotično udarili o prepreku, jeste li oštetili reznu ploču i štitnik.
 • Uvjerite se da se u području rada i posebice u smjeru rezanja ne zadržavaju osobe. Udaljite ostale osobe cca. 15 m od vašeg radnog mjesta.
 • Proizvod vodite ravnomjerno i bez bočnog pritiskanja na reznu ploču.
 • Izbjegavajte opasan radni položaj.
 • Reznu ploču uvijek postavite pod pravim kutom na predmet obrade. Tijekom postupka rezanja ne mijenjajte smjer rezanja bočnim pritiskanjem niti savijanjem rezne ploče.
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac. To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga moći ćete proizvodom raditi s obje ruke.
 • Stegnite okrugle predmete obrade tako da se ne mogu okretati.
 • Ne režite nekoliko predmeta odjednom, nego jedan za drugim.
 • Zaštitite predmet obrade i odrezani dio tako da se ne može nekontrolirano pomicati.
 • Predmet obrade uvijek režite s punim gasom.
Izbjegavanje zaglavljivanja rezne ploče
UPOZORENJE
Opasnost od nagnječenja ili ozljeda. Zbog zaglavljivanja rezne ploče u prorezu reza može doći do podizanja, povlačenja prema naprijed ili povratnog udarca rezača.
 • Uvjerite se da se rezna ploča ne zaglavljuje pri rezanju.
Image alternative
  Razlozi zaglavljivanja rezne ploče:
 • Dubina rezanja je prevelika.
 • Zatvara se prorez reza (npr. kod rezanja cijevi ili ploča).
 • Rezna ploča se savija.
 • Koristi se neprikladna rezna ploča (rezna ploča blokira).
 • Rezna ploča se prebrzo dovodi u postojeći prorez reza.
Ovisno o radnom položaju zaglavljivanje dovodi do raznih opasnih situacija.
Image alternative
 • Povlačenje prema naprijed može se pojaviti kod vodoravnih rezova (npr. na podu). Rezač se iznenada povlači prema naprijed i pritom se može korisniku istrgnuti iz ruku.
 • Podizanje se može pojaviti kod okomitih rezova (npr. na zidu). Rezač se iznenada povlači prema gore i pritom se može korisniku istrgnuti iz ruku.
 • Ako rezna ploča prodre u predmet obrade u nedopuštenom području, može doći do povratnog udarca.
Opasne situacije zbog zaglavljivanja rezne ploče izbjeći ćete na sljedeći način:
 • Debele predmete obrade režite u više rezova. Izbjegavajte prevelike dubine rezova.
 • Ploče ili velike predmete obrade poduprite tako da prorez reza za vrijeme i nakon postupka rezanja ostane otvoren.
 • Reznu ploču uvijek postavljajte odozgo na predmet obrade.
 • Rezna ploča smije dodirivati predmet obrade samo u položaju ispod točke okretanja.
 • Budite naročito oprezni kada reznu ploču umećete u postojeći rez.
 • Pazite da ne savijete reznu ploču.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Dodirivanje rotirajuće rezne ploče ili vrućih dijelova stroja može dovesti do ozljeda i opeklina.
 • Motor isključite prije svih radova servisiranja, popravljanja, čišćenja i održavanja te ostavite proizvod da se ohladi.

Tablica održavanja

1 - Prije početka rada | 2 - Polugodišnje | 3 - Po potrebi

1
2
3
Provjerite radi li stroj besprijekorno i je li čitav te propušta li, po potrebi ga popravite.
X


Provjerite ima li prljavštine u stroju, po potrebi ga očistite.
X


Provjerite ispravan rad upravljačkih elemenata, po potrebi ih popravite.
X


Provjerite radi li rezna ploča besprijekorno, po potrebi je zamijenite.
X


Izvana zategnite dostupne matice i vijke.
X
X
X
Provjerite je li zaprljan filtar za gorivo, po potrebi ga zamijenite.

X
X
Zamijenite filtar zraka ako se proizvod ne uključi ili ako se snaga motora znatno smanji.


X
Očistite svjećice ili ih zamijenite ako se proizvod ne uključi ili se nevoljko pokreće.


X
Regulirajte broj okretaja u praznom hodu ako se rezna ploča u praznom hodu ne zaustavi.


X
Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis ako remen ispada kod opterećenja rezne ploče.


X

Čišćenje ili zamjena filtra zraka

POZOR
Opasnost od oštećenja. Prodrla prašina može uništiti proizvod.
 • Ni u kom slučaju ne radite bez ili s oštećenim filtrom zraka.
 • Kod zamjene filtra zraka proizvod bi trebao stajati vertikalno, a ne ležati bočno. Pazite da prašina ne dospije na mrežicu filtra koja se nalazi ispod filtra zraka.
Zamijenite filtar zraka ako se snaga motora znatno smanji ili ako se ponašanje kod pokretanja znatno pogorša.
Image alternative
 1. Otpustite pričvrsne vijke na pokrovu filtra zraka te ih skinite.
 2. S filtra zraka i komore filtra oprezno skinite prionulu prljavštinu (koristite usisavač).
 3. Otpustite četiri pričvrsna vijka držača filtra te izvadite filtar zraka.
 4. Umetnite novi filtar zraka te ga pričvrstite s držačem filtra.
 5. Postavite pokrov filtra zraka te privijte pričvrsne vijke.

Zamjena potrganog užeta pokretača

Image alternative
OPREZ
Opasnost od oštećenja. Prekratko uže pokretača može oštetiti kućište.
 • Ni u kojem slučaju dalje ne upotrebljavajte puknuto uže pokretača nego ga zamijenite.
 1. Otpustite četiri pričvrsna vijka te izvadite ugradni sklop pokretača.
 2. Otpustite sva pričvrsna vijka na pokrovu i skinite pokrov.
 3. Izvadite preostale dijelove užeta sa svitka za namotavanje i ručke pokretača.
 4. Na jednom kraju novog užeta pokretača napravite čvrsti čvor, a drugi kraj užeta provucite odozgo u svitak užeta.
 5. Slobodni kraj užeta provucite odozdo kroz otvor u kućište pokretača te odozdo kroz ručku pokretača te na drugom kraju užeta također napravite jedan čvrsti čvor.
 6. Povucite uže pokretača kao što je prikazano iz kućišta te ga provucite kroz otvor na svitku za namotavanje.
 7. Uže pokretača držite blizu otvora na svitku za namotavanje te okrećite svitak za namotavanje do graničnika u smjeru kazaljke na satu.
 8. Okrećite svitak za namotavanje s točke graničnika za najmanje ½ do maksimalno 1 ½ okretaja unatrag sve dok otvor svitka ne dođe u položaj da bude pokriven s izvodom u kućištu pokretača.
 9. Čvrsto držite svitak za namotavanje te povucite uže u smjeru ručke pokretača iz kućišta.
 10. Držite uže napeto te otpustite svitak za namotavanje kako bi se uže pokretača samostalno moglo uvući.
 11. Povucite uže pokretača do graničnika te provjerite može li se svitak za namotavanje u ovom položaju rukom okrenuti još za najmanje ½ okretaja u smjeru kazaljke na satu. Ako to nije moguće, oprugu treba otpustiti za jedan okretaj u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 12. Montirajte pokrov i pričvrstite ga s dva pričvrsna vijka.
 13. Postavite sklop pokretača te ga oprezno pritisnite prema dolje. Povlačenjem užeta pokretača se postiže da se spojka uglavi, a sklop pokretača u cijelosti naliježe.
 14. Pričvrstite sklop pokretača s četiri pričvrsna vijka.

Zamjena filtra za gorivo

Prilikom punjenja goriva u proizvod pazite na to da prljavština ne dospije u spremnik za gorivo.
Image alternative
 1. Otvorite spremnik za gorivo.
 2. Izvucite filtar za gorivo iz spremnika za gorivo.
 3. Provjerite filtar za gorivo.
  • Zamijenite filtar za gorivo ako je jako zaprljan.
 4. Stezaljku na crijevu pogurnite natrag i izvadite zaprljani filtar za gorivo.
 5. Umetnite novi filtar za gorivo i pričvrstite ga stezaljkom na crijevu.
 6. Filtar za gorivo pogurnite natrag u spremnik za gorivo.
 7. Zatvorite spremnik za gorivo.

Čišćenje svjećice, podešavanje razmaka elektroda ili zamjena svjećice

OPREZ
Opasnost od ozljede. Neposredno nakon rada proizvoda svjećice i dijelovi motora mogu biti vrući.
 • Nosite zaštitne rukavice i ostavite proizvod da se ohladi.
Image alternative
 1. Nastavak kabla svjećice skinite laganim okretanjem.
 2. Ključem za svjećice odvijte svjećicu iz cilindra.
 3. Po potrebi očistite elektrodu mekom žičanom četkom.
 4. Provjerite razmak elektroda te ga podesite ako je potrebno pomoću kalibra na potreban razmak od 0,5 mm.
 5. Utaknite svjećicu u nastavak kabla za svjećice te držite navoj svjećice prema cilindru.
 6. Prekidač za uključivanje/zaustavljanje stavite u položaj "Start".
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Kod dodirivanja elektroda postoji opasnost od električnog udara.
 • Ne dodirujte elektrode svjećice.
 1. Povucite uže za paljenje.
  • Sada iskra za paljenje mora biti jasno vidljiva.
 2. Ključem za svjećice uvijte svjećicu u cilindar (zatezni moment: 12 Nm).
 3. Nataknite nastavak kabla svjećice na svjećicu.

Podešavanje rasplinjača

Rasplinjač ovog proizvoda je prije isporuke optimalno podešen i plombiran (brizgaljka H i L). Kod ovog rasplinjača korisnik može podesiti broj okretaja u praznom hodu (brizgaljka T). Sve druge radove podešavanja mora provesti Hilti servis.
Nestručno rukovanje kod podešavanja rasplinjača može uzrokovati oštećenja motora.
 • Očistite filtar zraka.
 • Ostavite proizvod da se zagrije na radnu temperaturu.
 • Image alternative
 • Koristite odgovarajući križni odvijač (širine 4 mm/ ⁵/₃₂ ") te lagano (bez primjene sile) okrećite vijak za podešavanje kroz čitavo područje podešavanja.
 • Brizgaljku praznog hoda (T) podesite tako da proizvod mirno radi u praznom hodu i da rezna ploča sigurno miruje.

Čišćenje brizgaljki vode

Image alternative
 1. Otpustite vijak za čišćenje na koljenu.
 2. Brizgaljku vode očistite žicom.
 3. Stavite vijak za čišćenje.

Čišćenje proizvoda

Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.com
 • Proizvod, te posebice rukohvate, održavajte suhim, čistim i bez masnoća.
 • Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 • Vanjsku stranu stroja redovito čistite lagano navlaženom krpom ili suhom četkom. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost proizvoda.

Održavanje

 1. Redovito provjeravajte jesu li vanjski dijelovi proizvoda i pribora možda oštećeni i rade li upravljački elementi besprijekorno.
 2. S proizvodom nikada ne radite ako su dijelovi oštećeni ili ako upravljački elementi ne rade besprijekorno. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.

Provjera nakon čišćenja i održavanja

 • Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i rade li ispravno.

Transport i skladištenje

Transportiranje proizvoda u vozilu

OPASNOST
Opasnost od požara i eksplozije. Ako se proizvod prevrne prilikom transporta, gorivo može isteći iz spremnika za gorivo.
 • Ispraznite spremnik za gorivo u potpunosti prije nego ga zapakirate i pošaljete paketnom dostavom.
 • Transportirajte proizvod po mogućnosti u originalnoj ambalaži.
UPOZORENJE
Opasnost od požara. Vrući dijelovi stroja mogu zapaliti okolni materijal.
 • Prije pakiranja ili utovara u vozilo ostavite proizvod da se ohladi do kraja.
 1. Demontirajte reznu ploču.
 2. Zaštitite proizvod od prevrtanja, oštećenja i istjecanja goriva.

Čuvanje mješavine goriva

OPREZ
Opasnost od ozljede. S obzirom da se u spremniku za gorivo može stvoriti tlak, postoji opasnost da prilikom njegovog otvaranja gorivo počne prskati.
 • Oprezno otvarajte čep spremnika za gorivo.
 • Gorivo skladištite u dobro prozračenoj, suhoj prostoriji.
 1. Pripremite samo mješavinu goriva potrebnu za nekoliko dana.
 2. S vremena na vrijeme očistite spremnik za gorivo.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Rezna ploča kod rezanja postaje sporija ili se potpuno zaustavlja.
Preveliki pritisak kod rezanja (rezna ploča se zaglavljuje u rezu).
 • Smanjite pritisak kod rezanja i proizvod vodite ravno.
Rezna ploča nije ispravno montirana i pritegnuta.
 • Provjerite montažu i zatezni moment.
Namješten je krivi smjer vrtnje.
Prednji dio ruke pile nije učvršćen.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Velike vibracije, rez ide u krivom smjeru.
Rezna ploča nije ispravno montirana i pritegnuta.
 • Provjerite montažu i zatezni moment.
Rezna ploča oštećena (neprimjerena specifikacija, pukotine, segmenti koji nedostaju, savijena, pregrijana, deformirana itd.).
 • Zamijenite reznu ploču.
Čahura za centriranje neispravno montirana.
 • Provjerite podudara li se stezni otvor rezne ploče, koja se montira, s nastavkom čahure za centriranje.
Dijamantna rezna ploča se izdiže i eventualno se zaglavi.
Neodgovarajuća dijamantna rezna ploča
 • Upotrebljavajte Hilti rezne ploče.
Neodgovarajuća prirubnica za dijamantnu reznu ploču
 • U slučaju reznih ploča drugih proizvođača upotrebljavajte prirubnicu za abrazivne rezne ploče.
Rezna ploča se ne pokreće ili se nevoljko pokreće.
Spremnik za gorivo je prazan (nema goriva u rasplinjaču).
Filtar zraka zaprljan.
 • Zamijenite filtar zraka.
DSH 600
Motor je zagušen (svjećica vlažna).
 • Osušite svjećicu i komoru cilindra (izvadite svjećicu).
 • Zatvorite povlačnu polugu čoka i više puta ponovite postupak pokretanja.
DSH 600-X
Motor je zagušen (svjećica vlažna).
 • Osušite svjećicu i komoru cilindra (izvadite svjećicu).
Neispravna mješavina goriva.
 • Ispraznite i isperite spremnik i vod za gorivo.
 • Napunite spremnik za gorivo ispravnim gorivom.
Zrak u vodu za gorivo (nema goriva u rasplinjaču).
 • Odzračite vod za gorivo višekratnim aktiviranjem pumpe za usis goriva.
Filtar za gorivo zaprljan (bez ili premalo goriva u rasplinjaču).
 • Očistite spremnik za gorivo i zamijenite filtar za gorivo.
Nije vidljiva nikakva ili tek slaba iskra za paljenje (na demontiranoj svjećici).
 • Očistite svjećicu od ogorina.
 • Provjerite razmak elektroda te ga podesite.
 • Zamijenite svjećicu.
 • Provjerite svitak za paljenje, kabel, utične spojeve i prekidač, po potrebi zamijenite neispravni dio.
Premala kompresija.
 • Provjerite kompresiju motora te po potrebi zamijenite istrošene dijelove (klipne prstene, klip, cilindar itd.).
Preniska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte rezač na sobnu temperaturu i ponovite postupak pokretanja.
Rešetka za zaštitu od iskrenja ili izlaz ispušne cijevi zaprljan.
 • Očistite rešetku za zaštitu od iskrenja ili izlaz ispušne cijevi.
Mala snaga motora/rezanja
Filtar zraka zaprljan.
 • Zamijenite filtar zraka.
Nije vidljiva nikakva ili tek slaba iskra za paljenje (na demontiranoj svjećici).
 • Očistite svjećicu od ogorina.
 • Provjerite razmak elektroda te ga podesite.
 • Zamijenite svjećicu.
 • Provjerite svitak za paljenje, kabel, utične spojeve i prekidač, po potrebi zamijenite neispravni dio.
Neispravna mješavina goriva.
 • Ispraznite i isperite spremnik i vod za gorivo.
 • Napunite spremnik za gorivo ispravnim gorivom.
Neprimjerena specifikacija rezne ploče za materijal koji se reže.
 • Zamijenite reznu ploču ili se posavjetujte s Hilti servisom.
Pogonski remen ili rezna ploča ispadaju.
 • Provjerite stezanje ploče.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Premala kompresija.
 • Provjerite kompresiju motora te po potrebi zamijenite istrošene dijelove (klipne prstene, klip, cilindar itd.).
Rad iznad 1500 m nadmorske visine.
 • Podešavanje rasplinjača prepustite Hilti servisu.
Neoptimalno podešavanje mješavine (gorivo/mješavina zraka).
 • Podešavanje rasplinjača prepustite Hilti servisu.
Rezna ploča se ne zaustavlja u praznom hodu.
Preveliki broj okretaja u praznom hodu.
 • Provjerite broj okretaja u praznom hodu i po potrebi ga podesite.
Položaj polovine gasa blokiran.
 • Otpustite položaj polovine gasa.
Centrifugalna spojka je neispravna.
 • Zamijenite centrifugalnu spojku.
Rezna ploča se ne okreće.
Premala napetost remena ili je remen puknut.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Sklop pokretača ne radi.
Čeljusti spojke nisu zahvaćene.
 • Očistite čeljusti spojke tako da ponovno budu pomične.
DSH 600-X
List pile vrti se dulje od 15 sekundi nakon otpuštanja sigurnosne ručke za gas.
Kočiona traka je istrošena.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
Bowdenova povlaka teško se povlači.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog predstavnika.
IsplakaPuštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju je ekološki problematično bez prikladne pripreme.
 • Informirajte se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
Preporučamo sljedeću pripremu:
 • Sakupite isplaku (npr. pomoću usisavača za mokro usisavanje).
 • Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada (sredstva za koaguliranje mogu ubrzati proces razgradnje).
 • Prije ispuštanja ostatka lužine (bazično, pH-vrijednost > 7) u kanalizaciju neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrjeđivanjem s velikom količinom vode.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative