Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [5 MB]

DX 5 GR

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Dodatno se koriste sljedeći simboli:
Image alternative Pozor! Pridržavajte se napomena.
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitnu kacigu.
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitne naočale.
Image alternative Tijekom rada sa strojem nosite zaštitne slušalice.

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Crni lokot na crvenoj podlozi na kućištu: na upravljačkoj tipki za deblokadu i za demontažu vodilice klipa.
Image alternative Bijeli lokot na crnoj podlozi na vodilici za svornjake: na deblokadi vodilice za svornjake.

Indikatori na zaslonu

Mogu se prikazati sljedeći indikatori na zaslonu:
Image alternative Ovaj simbol prikazuje stanje napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, pojavljuje se simbol za održavanje.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje je li Bluetooth uključen. Ako se simbol ne prikazuje na zaslonu, onda je Bluetooth isključen.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje kada se očekuje sljedeće čišćenje. Jedno razdoblje je 500 zabijanja. Ukupno ima 5 razdoblja za 2500 zabijanja.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje očekuje li se održavanje. Pojavljuje se nakon 5 godina, 30000 zabijanja ili kada je baterija prazna. Naša preporuka: Obratite se svojem Hilti servisu.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Stroj za pričvršćivanje
  DX 5 GR
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Uporaba kartuša
 • Koristite samo Hilti kartuše ili kartuše usporedive kvalitete.
 • Ako se u Hilti alatima koriste kartuše slabije kvalitete, mogu se stvoriti nakupine neizgorivog baruta koje bi iznenada mogle eksplodirati te prouzročiti teške ozljede korisnika i osoba u njegovoj blizini. Kartuše treba ispitati proizvođač sukladno EU normi EN 16264 ili moraju imati CE oznaku sukladnosti.
Zahtjevi za korisnika
 • Ovim strojem smijete rukovati ili ga održavati ako ste za to ovlašteni i u to upućeni.
Osobna zaštitna oprema
 • Tijekom uporabe stroja nosite odgovarajuće zaštitne naočale i zaštitnu kacigu. Isto vrijedi i za osobe u vašoj blizini.
 • Nosite zaštitne slušalice.
 • Zabijanje pričvrsnih elemenata aktivira se paljenjem punjenja. Prevelika buka može oštetiti sluh.
Sigurnost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za direktnu montažu postupajte razumno. Stroj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite protukliznu obuću.
 • Vodilicu za svornjake ili pričvrsne elemente nikada ne povlačite rukom.
 • Povlačenjem vodilice za svornjake ili pričvrsnog elementa rukom stroj bi se mogao aktivirati ovisno o okolnostima. Tijekom pripreme za rad može doći do zabijanja u dijelove tijela.
 • Pri uporabi stroja ruke držite savijene (ne ispružene).
 • Za vrijeme rada sa strojem udaljite druge osobe, a posebice djecu od područja rada.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za direktnu montažu Image alternative UPOZORENJE! Opasnost uslijed probijajućih pričvrsnih elemenata! Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod građevnog dijela u koji se zabija pričvrsni element.
 • Prije početka rada provjerite snagu kartuše i kotačića za regulaciju snage.
 • Za probu stavite 2 pričvrsna elementa na svoju podlogu.
 • Koristite pravi stroj za svoj rad. Stroj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Ako to dozvoljava primjena, koristite dodatno postolje / zaštitnu kapu.
 • Napunjeni stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Transportirajte i skladištite stroj u zaštićenom kovčegu.
 • Uvijek ispraznite stroj prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, kod zamjene vodilice za svornjake, kod prekida rada te pri skladištenju (kartuša i pričvrsni element).
 • Strojeve, koji nisu u uporabi, ispraznite i čuvajte na suhom i zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na stroju i priboru. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni.
 • Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja. Oštećene dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti Hilti servis ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno drugačije.
 • Provjerite podlogu prije zabijanja na električne vodove.
 • Pričvrsne elemente ne zabijajte u neprikladan materijal podloge.
 • Neprikladni materijali su zavareni čelik i lijevani čelik, lijevano željezo, staklo, mramor, plastika, bronca, mjed, bakar, izolacijski materijal, šuplja opeka, keramička opeka, tanki limovi ( < 4 mm) i plinobeton. Zabijanje u ove materijale može prouzročiti pucanje elementa, odvajanje ili probijanje.
 • Aktivirajte okidač samo ako je stroj pritisnut okomito na podlogu.
 • Stroj za pričvršćivanje držite kod zabijanja uvijek pod pravim kutom s podlogom kako bi se spriječilo skretanje pričvrsnog elementa s materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Stroj ne koristite na mjestima na kojima postoji opasnost od požara ili od eksplozije, osim ako za to nema specijalno odobrenje.
 • Elemente ne zabijajte u postojeće rupe osim ako to preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Radno mjesto
 • Svoje radno mjesto održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti.
 • Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu i prozračivanje u području rada.
Mehaničke sigurnosne mjere
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju, posebice na klipu.
 • Upotrebljavajte samo pričvrsne elemente koji su određeni i dopušteni za primjenu sa strojem.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja.
 • Ako je stroj pregrijan, pustite da se ohladi.
 • Stroj ne rastavljajte ako je vruć. Ostavite stroj da se ohladi.
 • Ostavite stroj da se ohladi kada dođe do taljenja na redenicima.
Opasnost od eksplozije kod kartuša
 • Upotrebljavajte samo kartuše koje su dopuštene za primjenu sa strojem.
 • Izvadite redenik kada ste završili s radom ili kada transportirate stroj.
 • Ne pokušavajte na silu uklanjati kartuše iz vodilice za svornjake ili stroja.
 • Nekorištene kartuše skladištite na zatvorenom mjestu tako da budu zaštićene od vlage i prekomjerne vrućine.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Vodilica klipa
 2. Čahura za vođenje
 3. Kućište
 4. Kanal za kartuše
 5. Gumb za deblokadu reguliranja snage
 6. Kotačić za regulaciju snage
 7. Zaslon
 8. Gumb
 9. Rukohvat
 10. Okidač
 11. Upravljačka tipka
 12. Prorezi za prozračivanje
 13. Klipni prsteni
 14. Klip
 15. Vodilica za svornjake
 16. Gumb za deblokadu vodilice za svornjake
 17. Amortizer
 18. Pomagalo za centriranje
 19. Ravna četka
 20. Velika okrugla četka
 21. Mala okrugla četka

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je stroj za pričvršćivanje svornjaka za zabijanje čavala, svornjaka i kombiniranih elemenata u čelik.

Kod uporabe stroja valja uvijek paziti da se upotrebljava prava oprema. Vodilica za svornjake, klip i pričvrsni elementi moraju biti međusobno usklađeni.

Minimalni razmaci

Pričvršćivanje na čelik

Kod pričvršćivanja na čelik uvijek se pridržavajte sljedećih minimalnih razmaka:
 • Minimalni razmak od ruba podloge do pričvrsnog elementa mora iznositi najmanje 15 mm.
 • Minimalni razmak između osi dva pričvrsna elementa mora iznositi najmanje 20 mm.
 • Minimalna debljina podloge mora biti 6 mm.

Informacije o aplikaciji

Kako biste dobili više informacija o aplikaciji, preuzimanju i pokretanju aplikacije, skenirajte QR kôd u kovčegu.

Informacije o područjima primjene

Kako biste dobili više informacija o područjima primjene, pogledajte Hilti stranicu o proizvodima.

Tehnički podaci

Stroj za pričvršćivanje svornjaka

Težina
DX 5 GR
3,43 kg
Duljina stroja
DX 5 GR
495 mm
Duljina čavla
DX 5 GR
≤ 22 mm
Preporučena maksimalna frekvencija zabijanja
DX 5 GR
700 o/h
Temperatura primjene (okolna temperatura)
DX 5 GR
−20 ℃ … 50 ℃
Potisak
DX 5 GR
32 mm
Potreban potisak
DX 5 GR
≥ 50 N
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
−27,2 dBm
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Informacije o buci utvrđene sukladno normi EN 15895

Razina zvučnog tlaka i razina titranja, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu potisnih alata za svornjake. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene potisnog alata za svornjake. Ako se potisni alat za svornjake inače koristi za druge primjene s opremom koja se razlikuje ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicije trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih se stroj zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje potisnog alata za svornjake i opreme, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Navedene vrijednosti zvuka određene su pod sljedećim okvirnim uvjetima:
Okvirni uvjeti za informacije o buci
Kartuša
Kalibar 6.8/11 crni
Postavka snage
2
Primjena
Pričvršćivanje drva od 24 mm na beton (C40) s X‑U47 P8
Informacija o buci sukladno EN 15895
Razina zvučne snage (LWA)
105 ±2 dB
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
101 ±2 dB
Vršna razina emisije zvučnog tlaka (LpCpeak)
133 ±2 dB

Vibracija

Vrijednost titranja, koju treba navesti prema 2006/42/EC, ne prekoračuje 2,5 m/s².

Rukovanje

Zaštitni uređaji

Prije početka rada provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja.

Punjenje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Gurnite element sprijeda u stroj dok se rondela elementa ne zaustavi u stroju.
 2. Gurajte redenik s uskim krajem odozdo u rukohvat stroja sve dok se redenik u potpunosti ne spusti u stroj. Kada koristite napuknuti redenik, isti povucite rukom prema gore iz stroja sve dok nekorištena kartuša ne bude u ležaju kartuše.

Podešavanje snage

Image alternative
 1. Pritisnite gumb za deblokadu reguliranja snage.
 2. Okrećite na kotačiću za regulaciju snage kako biste podesili željenu snagu.
 3. Provjerite kvalitetu zabijanja sukladno Hilti standardu.
  Odaberite snagu kartuše te postavku snage sukladno primjeni.
  Uvijek započnite s minimalnom snagom ako nemate iskustva sa strojem.

Zabijanje elemenata strojem za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Pozicionirajte stroj.
 2. Stroj držite ravno prema radnoj površini i pritisnite ga pod pravim kutom.
 3. Pritisnite otponac za zabijanje elementa.

Pražnjenje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Izvucite kartušu iz stroja.
 2. Izvucite element iz stroja.

Uključivanje i isključivanje Bluetooth

 • Držite pritisnut gumb u trajanju od 1-2 sekunde kako biste uključili Bluetooth.
  Bluetooth se isključuje automatski nakon 2 minute.

Resetiranje indikatora čišćenja

 • Pritisnite gumb u trajanju od 10-12 sekundi kako biste resetirali indikator čišćenja.
  Indikator čišćenja sastoji se od 5 crtica. Svaka crtica stoji za 500 zabijanja.

Pričvršćivanje rešetke X-FCM

Image alternative
 1. Stavite svornjak s navojem na čelični nosač. Koristite pomagalo za centriranje kako biste osigurali jednostavno centrirano pričvršćivanje. Provjerom dubine prodiranja izmjerite stršenje svornjaka (NVS) pomoću mjerke.
 2. Postavite pridržnu prirubnicu X-FCM.
 3. Pričvrstite pridržnu prirubnicu.
  • Zakretni moment: 5-8 Nm

Pričvršćivanje rebrastog lima X-FCP

Image alternative
 1. Prije izbušite ili urežite rebrasti lim.
  Pridržavajte se potrebnih minimalnih razmaka:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Stavite svornjak s navojem u izbušenu rupu. Provjerom dubine prodiranja izmjerite stršenje svornjaka (NVS) pomoću mjerke.
 3. Postavite pridržnu prirubnicu X-FCP.
 4. Pričvrstite pridržnu prirubnicu.
  • Zakretni moment: 5-8 Nm

Pričvršćivanje rešetke X-GR

Image alternative
 1. Umetnite element u vodilicu za svornjake.
 2. Umetnite elemente kroz rešetku u čelik.
 3. Zategnite element.
  • Zakretni moment: 3-5 Nm

Ponašanje u slučaju neispravnog paljenja kartuše

 1. Stroj tijekom 30 sekundi držite pritisnut o radnu površinu.
 2. Ako kartuša još uvijek ne pali, skinite stroj s radne površine. Pazite na to da nije usmjeren prema vama ili drugim osobama.
 3. Rukom povucite redenik za jednu kartušu i potrošite preostali redenik.

Neispravna zabijanja bez paljenja kartuše

UPOZORENJE
Vrućina Tijekom uporabe stroj može postati vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice.
 • Ostavite stroj da se ohladi.
 1. Odmah prekinite s radom.
 2. Ispraznite i demontirajte stroj.
 3. Provjerite odabir pravilne kombinacije klipa i pričvrsnih elemenata.
 4. Provjerite jesu li istrošeni amortizer i klip i po potrebi zamijenite elemente.
 5. Očistite stroj.
  • Ako i dalje postoji problem nakon gore navedenih mjera, stroj ne smijete dalje koristiti.
  • Provjeru stroja prepustite Hilti servisu i po potrebi ga dajte na popravak.
  Uvjetovano strojem tijekom redovitog rada dolazi do onečišćenja i habanja sastavnih dijelova koji su relevantni za funkcioniranje.
  Provedite redovita provjeravanja i održavanja. Održavanje treba provesti nakon 30000 zabijanja.
  Očistite stroj nakon 2500 - 3000 zabijanja. Brojač zabijanja prikazuje broj provedenih zabijanja nakon zadnjeg resetiranja indikatora čišćenja. Pritom jedna crtica stoji za 500 zabijanja.
  Provjerite klip i amortizer jednom dnevno pri intenzivnom korištenju, a najkasnije tijekom preporučenog redovitog ciklusa čišćenja od 2500 - 3000 zabijanja.
  Provjeravanja, ciklusi održavanja i čišćenja baziraju se na tipičnoj uporabi stroja. Ako utvrdite da stroj ne radi ispravno, odmah servisirajte stroj.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje stroja

UPOZORENJE
Čišćenje Prilikom čišćenja stroja pridržavajte se sljedećih točaka:
 • Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje ili parni raspršivač.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost stroja.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed izgaranja! Ostaci baruta u stroju mogu se zapaliti i dovesti do nekontroliranog aktiviranja ili rasipanja.
 • Redovito čistite stroj. Pridržavajte se svih napomena za održavanje i čišćenje u ovoj dokumentaciji.
 • Čišćenje stroja, kod uporabe kartuša slabije kvalitete, ne smanjuje opasnost da se zapale ostaci baruta u unutrašnjosti vodilice i da to može dovesti do nekontroliranog aktiviranja ili rasipanja. Opasnost se može smanjiti samo održavanjem u Hilti servisu.
 • Vanjsku stranu stroja redovito čistite lagano navlaženom krpom.

Održavanje

UPOZORENJE
Opasne tvari Prljavština u strojevima DX sadrži tvari koje mogu ugroziti vaše zdravlje:
 • Za vrijeme čišćenja ne udišite prašinu ili prljavštinu.
 • Prašinu i prljavštinu držite dalje od živežnih namirnica.
 • Nakon čišćenja stroja operite ruke.
 • Za čišćenje ili podmazivanje komponenti stroja nikada ne upotrebljavajte mast. To može dovesti do smetnji u radu stroja. Upotrebljavajte Hilti sprej kako biste izbjegli smetnje u radu uporabom neprikladnih sredstava za čišćenje.
 1. Redovito provjeravajte je li na svim vanjskim dijelovima stroja došlo do oštećenja.
 2. Redovito provjeravajte funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 3. Stroj pokrećite samo s preporučenim kartušama i preporučenom postavkom snage.
  • Krivi odabir kartuše ili previsoka podešena snaga može dovesti do preranog ispadanja stroja.

Servisiranje stroja

 • Servisirajte stroj ako dođe do sljedećih situacija:
  • Javljaju se oscilacije snage.
  • Dolazi do neispravnog paljenja kartuše.
  • Osjetno se gubi udobnost pri rukovanju.
  • Osjetno se povećava potreban potisak.
  • Raste otpor okidača.
  • Reguliranje snage može se samo jako teško podesiti.
  • Redenik se može samo jako teško izvaditi.
  • Indikator održavanja prikazuje da je potrebno servisiranje stroja.

Demontaža stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Uvjerite se da se u stroju ne nalazi redenik ili element. Ako se u stroju nalaze redenik ili element, rukom povucite redenik prema gore iz stroja te izvadite element iz vodilice za svornjake.
 2. Pritisnite bočno postavljenu deblokadu na vodilici za svornjake kako biste odvrnuli vodilicu za svornjake.
 3. Odvrnite vodilicu za svornjake.
 4. Savijanjem odvojite amortizer od vodilice za svornjake. Izvadite amortizer.
 5. Izvadite klip.

Provjera amortizera i klipa

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog oštećenog amortizera ili klipa. Provjerite jesu li istrošeni amortizer i klip te ih zamijenite ako su oštećeni.
 • Ne izvodite manipulacije na klipu.
 1. U sljedećim slučajevima valja zamijeniti klip:
  • Klip je slomljen.
  • Klip je jako istrošen (npr. izbijanje segmenta pod 90°)
  • Klipni prsteni su iskočili ili ih nema.
  • Klip je iskrivljen (provjerite kotrljanjem po ravnoj površini).
 2. U sljedećim slučajevima valja zamijeniti amortizer:
  • Metalni prsten amortizera je slomljen ili se odvaja.
  • Amortizer se više ne drži na vodilici za svornjake.
  • Ispod metalnog prstena je vidljivo jako točkasto trošenje gume.

Provjera istrošenosti vodilice za svornjake

Image alternative
 1. Provjerite je li istrošena vodilica za svornjake i zamijenite vodilicu za svornjake ako je oštećen dio svornjaka (npr. slomljen, savijen, proširen, napuknut).
 2. Po potrebi kontaktirajte Hilti servis.

Čišćenje i podmazivanje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Klipne prstene lagano poprskajte uljem i očistite ih ravnom četkom sve dok se ne budu pokretljivi.
 2. Navoj vodilice za svornjake očistite ravnom četkom.
 3. Unutrašnjost kućišta očistite velikom okruglom četkom.
 4. Demontirajte vodilicu klipa.
 5. Očistite vodilicu klipa.
 6. Očišćene dijelove poprskajte isporučenim Hilti sprejem.
  Koristite isključivo Hilti sprej ili proizvode usporedive kvalitete. Uporaba drugih maziva može oštetiti stroj.
 7. Regulator snage lagano poprskajte isporučenim Hilti sprejem.

Sastavljanje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 1. Provjerite nalazi li se kartuša u stroju i po potrebi je izvadite.
 2. Montirajte vodilicu klipa.
 3. Umetnite klip.
 4. Amortizer stavite na vodilicu za svornjake.
 5. Pričvrstite vodilicu za svornjake.

Finalna provjera stroja

 1. Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno.
 2. Nakon provjere stroja pritisnite gumb u trajanju od 10 - 12 sekundi kako biste resetirali brojač održavanja.

Pomoć u slučaju smetnji

Problemi sa strojem

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Povećava se potreban potisak
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
Otpor okidača se povećava
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
Reguliranje snage može se samo jako teško podesiti
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
Image alternative
Klip se zaglavljuje u vodilici klipa
Oštećeni klip.
 • Zamijenite klip.
Habanje amortizera u unutrašnjosti vodilice klipa.
 • Provjerite klip i amortizer, zamijenite ih ako je potrebno.
 • Obratite se Hilti servisu ako i dalje postoji problem.
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
Image alternative
Vodilica klipa je zaglavljena
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
Stroj se ne može aktivirati
Stroj nije u do kraja pritisnut.
 • Stroj pritisnite do kraja.
Nepravilno uporište klipa.
 • Izvadite redenik i očistite stroj.
 • Provjerite klip i amortizer, zamijenite ih ako je potrebno.

Problemi s elementima za zabijanje na čelik

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Element ne prodire dovoljno duboko u podlogu
Premala snaga.
 • Povećajte snagu (reguliranje snage).
 • Koristite jaču kartušu.
Prekoračena granica primjene (jako tvrda podloga).
 • Koristite jači sustav kao npr. DX 76 (PTR).
Image alternative
Element se ne drži u podlozi
Tanka čelična podloga (4-5 mm)
 • Koristite neku drugu postavku snage ili drugu kartušu.
Image alternative
Pucanje elementa
Premala snaga.
 • Povećajte snagu (reguliranje snage).
 • Koristite jaču kartušu.
Prekoračena granica primjene (jako tvrda podloga).
 • Koristite jači sustav kao npr. DX 76 (PTR).
Previše snage.
 • Smanjite snagu (reguliranje snage).
 • Koristite slabiju kartušu.
 • Koristite čavle s navojem.
 • Koristite čavle s rondelom.
Element je preduboko zabijen
Previše snage.
 • Smanjite snagu (reguliranje snage).
 • Koristite slabiju kartušu.

Problemi s kartušama

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Redenik se ne pomiče
Oštećeni redenik.
 • Zamijenite redenik.
Stroj je previše zaprljan.
 • Servisirajte stroj.
 • Po potrebi provjeru stroja prepustite Hilti servisu.
Stroj je oštećen.
 • Ako i dalje postoji problem: kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Redenik se ne može izvaditi
Stroj je pregrijan.
 • Pustite da se stroj ohladi.
 • Zatim redenik oprezno izvadite iz stroja.
 • Ako i dalje postoji problem: kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Kartuša se ne pali
Loša kartuša.
 • Povucite redenik za jednu kartušu dalje.
Stroj je zaprljan.
 • Servisirajte stroj.
Image alternative
Redenik se tali
Stroj je kod zabijanja bio predugo pritisnut.
 • Pritišćite kraće prije nego što se stroj aktivira.
 • Izvadite redenik.
Previsoka frekvencija zabijanja.
 • Odmah prekinite s radom.
 • Izvadite redenik te pustite stroj da se ohladi.
Image alternative
Kartuša se odvaja od redenika
Previsoka frekvencija zabijanja.
 • Odmah prekinite s radom.
 • Izvadite redenik te pustite stroj da se ohladi.
Image alternative
Redenik se ne može izvaditi
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.

Ostale smetnje

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti strojevi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari stroj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r6168208.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

Potvrda o ispitivanju sukladno odredbama C.I.P.-a

Za države članice C.I.P.-a izvan područja primjene prava EU i EFTA: Konstrukcija Hilti DX 5 je registrirana, a sustav ovog stroja je ispitan. Zbog toga je stroj opremljen registracijskim znakom PTB u obliku kvadrata s upisanim brojem registracije S 995. Time Hilti jamči sukladnost s registriranom konstrukcijom stroja. Nedopuštene nedostatke, koji se uoče kod uporabe, valja javiti odgovornom voditelju ustanove koja je izdala dopuštenja (PTB) kao i uredu Stalne međunarodne komisije za ispitivanje ručnog vatrenog oružja (C.I.P.).
Image alternative
Image alternative