Odaberi jezik

PR 3-HVSG A12

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Rotacijski laser
  PR 3-HVSG A12
  Generacija
  02
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene

Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće. Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).

Opće sigurnosne mjere

 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim uređajem postupajte razumno. Električni uređaj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Djecu držite dalje od laserskih uređaja.
 • Kod nestručnog pričvršćivanja uređaja može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Popravak uređaja prepustite samo servisnim radionicama Hilti.
 • Laserske zrake bi trebale prolaziti daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Naputak prema FCC§15.21: Promjene ili preinake, koje tvrtka Hilti nije izričito dopustila, mogu ograničiti pravo korisnika na rad s uređajem.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja uređaja.
 • Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okružje ili obratno, trebali biste pustiti da se uređaj prije uporabe aklimatizira.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li uređaj čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, izlazni prozor laserskog snopa morate držati čistim.
 • Iako je uređaj konstruiran za uporabu pod teškim uvjetima na gradilištu, njime trebate rukovati brižljivo kao i s drugim optičkim i električnim uređajima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
 • Prije važnih mjerenja provjerite uređaj.
 • Preciznost provjerite više puta tijekom primjene.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Izbjegavajte dodirivanje kontakta.
 • Uređaj održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi uređaja besprijekorno i jesu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da narušavaju funkciju uređaja. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih uređaja.

Stručno opremanje radnih mjesta

 • Zaštitite mjesto mjerenja. Uvjerite se da kod postavljanja PR 3-HVSG A12 laserski snop ne usmjeravate u sebe ili druge osobe.
 • Kod radova na ljestvama izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Mjerenje u blizini reflektirajućih objekata odn. površina, kroz staklene površine ili slične materijale može dati krive rezultate mjerenja.
 • Pazite da uređaj bude postavljen na ravnoj i stabilnoj podlozi (bez vibracija!).
 • Uređaj upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Uređaj, pribor, radne alate itd. rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Pritom vodite računa o radnim uvjetima i radovima koji se izvode. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Rad s mjernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uvjerite se da se u blizini ne koristi neki drugi PR 3‑HVSG A12. Infracrveno upravljanje bi moglo utjecati na vaš uređaj. Provjerite uređaj s vremena na vrijeme.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge odredbe relevantnih smjernica, Hilti ne može u potpunosti isključiti sljedeće:
 • Jako zračenje može ometati uređaj čime se može prouzročiti nepravilan rad.
  U ovakvim slučajevima ili zbog drugih nesigurnosti valja provesti kontrolna mjerenja.
 • Uređaj može ometati rad drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).
Samo za Koreju:Ovaj uređaj primjeren je za elektromagnetske valove koji nastaju u stambenom području (klasa B). Uglavnom je predviđen za primjene u stambenom području, ali ga se može koristiti i u drugim područjima.

Klasifikacija lasera za uređaje klase lasera 2A

Uređaj odgovara klasi lasera 2 sukladno IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Lasersku zraku ne usmjeravajte u ljude.
 • Nemojte nikada gledati izravno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja.

Pažljiva uporaba uređaja na akumulatorski pogon

 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati. U suprotnom postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite jakim mehaničkim udarcima i ne bacajte ju.
 • Akumulatorske baterije ne smiju dospjeti djeci u ruke.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage. Vlaga, koja je prodrla, može uzrokovati kratki spoj i kemijske reakcije te uzrokovati opekline ili požar.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Koristite isključivo akumulatorske baterije dopuštene za određeni uređaj. Kod uporabe drugih akumulatorskih baterija ili uporabe akumulatorskih baterija u druge svrhe postoji opasnost od požara i eksplozije.
 • Akumulatorsku bateriju čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Akumulatorsku bateriju ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač, koji ne koristite, držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje akumulatorske baterije ili kontakata punjača. Kratki spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može dovesti do opeklina i požara.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Prije otpreme uređaja akumulatorske baterije valja izolirati ili izvaditi iz uređaja. Akumulatorske baterije, koje cure, mogu oštetiti uređaj.
 • Ako je akumulatorska baterija, koja se ne koristi, osjetno prevruća, moguće je da su sustav uređaja i akumulatorska baterija u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi.

Opis

Pregled proizvoda

Rotacijski laser PR 3-HVSG

Image alternative
 1. Laserski snop (u ravnini rotacije)
 2. 90° referentni snop
 3. Rukohvat
 4. Litij-ionska akumulatorska baterija
 5. Upravljačka ploča
 6. Postolje s navojem 5/8"

Upravljačka ploča PR 3-HVSG A12

Image alternative
 1. LED dioda: Automatsko niveliranje
 2. Tipka: Deaktivacija upozorenja na šok
 3. LED dioda: Deaktivacija upozorenja na šok
 4. LED dioda: Nagibni kut
 5. Tipka: Nagibni kut
 6. Tipka: Brzina rotacije
 7. Tipka: Uklj / Isklj
 8. Indikator stanja baterije

Daljinski upravljač PRA 2

Image alternative
 1. LED dioda: Naredba poslana
 2. Tipka: Brzina rotacije
 3. Tipka: Smjer linije (lijevo / desno)
 4. Tipka: Linijska funkcija
 5. Servo tipke (+/-)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je rotacijski laser s rotirajućim, vidljivim zelenim laserskim snopom i referentnim snopom pomičnim za 90°. Rotacijski laser se može koristiti za vertikalna i horizontalna mjerenja te za mjerenje nagiba. Uređaj je namijenjen za izračun, prijenos i provjeru vodoravno raspoređenih visina, vertikalnih i nagnutih ravnina i pravih kutova. Primjeri za primjene su prijenos metarskih i visinskih pukotina, utvrđivanje pravih kutova na zidovima, vertikalno usmjeravanje na referentne točke ili izračunavanje nagnutih površina.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti B 12/2.6 odnosno B 12‑30 litij- ionsku akumulatorsku bateriju.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti C 4⁄12‑50 punjač.

Značajke

Ovim uređajem pojedinac može brzo i s visokom preciznošću nivelirati svaku razinu.
Postoje 4 različite brzine rotacija (0, 90, 300, 600 okr/min). Unaprijed podešena brzina rotacije je 300 okr/min.
Uređaj ima slijedeće prikaze radnog stanja: LED-dioda automatsko niveliranje, LED-dioda nagibni kut i LED-dioda upozorenje na šok.
Servo sustav kod automatskog niveliranja nadzire pridržavanje specificirane točnosti iz jednog ili oba smjera. Uređaj se automatski isključuje ako se ne postigne niveliranje (uređaj izvan područja niveliranja ili mehaničko blokiranje) ili kada je uređaj odveden izvan vertikale (potresanje / udarac). Nakon obavljenog isključenja, isključuje se rotacija i trepere sve LED diode.
Sukladno udaljenosti pri radu ili svjetlosti u okolini vidljivost laserskog snopa može biti ograničena. Pomoću ciljne ploče vidljivost se može popraviti. Kod smanjene vidljivosti laserskog snopa zbog jake sunčeve svjetlosti preporuča se primjena prijamnika laserskog snopa (pribor).
NiveliranjeUsmjeravanje (±5°) na niveliranu razinu vrši se automatski nakon uključivanja uređaja preko dva ugrađena servomotora. LED diode prikazuju pojedinačno radno stanje. Uređaj možete postaviti direktno na pod, na stativ, ili pomoću primjerenih držača.
Niveliranje prema vertikali vrši se automatski. Tipkama +/- na daljinskom upravljaču PRA 2 manualno se može usmjeriti (okrenuti) vertikalna razina.
Nagib se može podesiti ručno u načinu nagiba pomoću daljinskog upravljača PRA 2 do ± 5°. Alternativno se može nagnuti i s nagibnim adapterom u načinu nagiba do 60%.
Ako uređaj tijekom rada izađe iz razine (potresanje / udarac), uređaj se na upozorni način preklapa pomoću integrirane funkcije upozorenja na šok (aktivna tek nakon prve minute nakon postizanja niveliranja). Trepere sve LED diode, glava se više ne rotira i laser se isključuje.
Kombinacija s ostalim uređajimaDaljinskim upravljačem PRA 2 može se jednostavno rukovati na daljinu pomoću rotacijskog lasera. Funkcijom daljinskog upravljača također je moguće usmjeriti laserski snop.
Hilti prijamnik laserskog snopa može se koristiti za prikaz laserskog snopa na veće udaljenosti. Detaljnije informacije potražite u uputi za uporabu prijamnika laserskog snopa.

LED indikatori

Rotacijski laser opremljen je LED indikatorima.
Stanje
Značenje
sve LED diode trepere
Uređaj je udaren, izgubio je niveliranje ili ima neku drugu pogrešku.
LED dioda za automatsko niveliranje treperi zeleno
Uređaj se nalazi u fazi niveliranja.
LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli zeleno
Uređaj je niveliran / propisno pokrenut.
LED dioda za upozorenje na šok stalno svijetli narančasto
Upozorenje na šok je deaktivirano.
LED dioda za prikaz nagiba stalno svijetli narančasto
Način nagiba je aktiviran.

Indikator stanja napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionska akumulatorska baterija ima indikator stanja napunjenosti.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Tijekom rada prikazuje se stanje napunjenosti akumulatorske baterije na upravljačkoj ploči uređaja.
U stanju mirovanja stanje napunjenosti se prikazuje dodirom tipke za deblokadu.
Tijekom punjenja stanje napunjenosti se prikazuje pomoću indikatora na akumulatorskoj bateriji (vidi uputu za uporabu punjača).

Sadržaj isporuke

Rotacijski laser PR 3-HVSG A12, daljinski upravljač PRA 2, ciljna ploča PRA 54, 2 baterije (AA ćelije), 2 certifikata proizvođača, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Stavljanje u pogon

Ispravno rukovanje laserom i akumulatorskom baterijom

  Image alternative
 • Slika 1: Radovi u horizontalnom načinu.
 • Slika 2: U načinu nagiba laser valja podignuti na strani upravljačke ploče.
 • Slika 3: Odlaganje ili transport u nagnutom položaju.
 • Laser držite tako da pretinac za akumulatorsku bateriju ili akumulatorska baterija NIJE okrenuta prema gore i da vlaga NE može prodrijeti.
 • Akumulatorska baterija tipa B12 nema klasu zaštite. Akumulatorsku bateriju držite dalje od kiše ili vlage. Sukladno Hilti smjernicama akumulatorsku bateriju smijete upotrebljavati samo s pripadajućim proizvodom i u tu svrhu je valja umetnuti u pretinac za akumulatorsku bateriju.

Umetanje akumulatorske baterije

Image alternative
OPREZ
Opasnost od ozljede Nehotično pokretanje proizvoda.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li proizvod isključen.
OPREZ
Opasnost od električne struje. Zaprljani kontakti mogu uzrokovati kratki spoj.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite ima li stranih tijela u kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima uređaja.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Ako akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta, mogla bi ispasti.
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju tako da ne ispadne i ne ugrozi druge.
 • Umetnite akumulatorsku bateriju i provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.

Rukovanje

Uključivanje uređaja

 • Pritisnite tipku za "uključivanje/isključivanje".
  Uređaj nakon uključivanja počinje s automatskim niveliranjem.
  Prije važnih mjerenja provjerite preciznost uređaja, naročito nakon što je ispao na pod ili nakon što je bio izložen neuobičajenim mehaničkim utjecajima.

Radovi u horizontali

Image alternative
 1. Montirajte uređaj na držač.
  Kao držač se može koristiti zidni nosač ili stativ. Nagibni kut površine postavljanja smije iznositi maksimalno ± 5°.
 2. Pritisnite tipku za "uključivanje/ isključivanje". LED dioda automatskog niveliranja treperi zeleno.
  Laserski se snop uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.

Radovi u vertikali

Image alternative
 1. Uređaj postavite ili montirajte tako da upravljačko polje uređaja bude usmjereno prema gore.
  Kako bi se mogla poštivati navedena preciznost, uređaj treba postaviti na ravnu površinu odn. precizno ga montirati na stativ ili drugi pribor.
 2. Usmjerite vertikalnu os uređaja pomoću utora i površine u željenom smjeru.
  Laserski se snop uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.
 3. Pritisnite tipku za "uključivanje/isključivanje". Nakon niveliranja uređaj pokreće laserski način s vertikalnim rotacijskim snopom koji projicira okomito prema dolje. Ova projicirana točka je referentna točka i služi za pozicioniranje uređaja.
 4. Pritisnite tipku za rotaciju, kako biste vidjeli zraku u ukupnoj razini rotacije.
 5. Tipkama + i − na daljinskom upravljaču možete pomicati vertikalnu rotacijsku zraku ulijevo i udesno do 5°.

Nagib

Za optimalne rezultate korisno je provjeriti usmjeravanje PR 3-HVSG A12. To se najbolje može napraviti tako da odaberete 2 točke, svaka udaljena 5 m  (16ft) lijevo i desno od uređaja, ali paralelno s osi uređaja. Označite visinu nivelirane horizontalne ravnine, zatim nakon nagiba označite visine. Samo ako su ove visine na obje točke identične, usmjeravanje uređaja je optimirano.

Ručno podešavanje nagiba

 1. Uređaj, ovisno o primjeni, montirajte primjerice na stativ.
 2. Pozicionirajte rotacijski laser bilo na gornji ili na donji rub ravnine nagiba.
 3. Stanite iza uređaja sa smjerom gledanja na upravljačko polje.
 4. Pomoću ciljnog utora na glavi uređaja ugrubo usmjerite paralelno uz ravninu nagiba.
 5. Uključite uređaj i pritisnite tipku za način nagiba. LED dioda načina nagiba svijetli. Laserski se snop uključuje čim je niveliranje postignuto.
 6. Pritisnite + ili − tipku na daljinskom upravljaču, kako biste nagnuli razinu. Alternativno možete koristiti i adapter za naginjanje (pribor).
  Kod ručnog namještanja nagiba rotacijski laser jednokratno nivelira ravninu laserskog snopa i zatim je fiksira. Imajte na umu da ovaj rotacijski laser ne nivelira nagnutu ravninu laserskog snopa od mogućeg odstupanja koje uzrokuje promjena okolnih uvjeta i/ili produljenje pričvršćenja. Vibracije, promjene temperature ili ostali utjecaji do kojih može doći tijekom dana, mogu utjecati na položaj ravnine laserskog snopa.
 7. Za vraćanje na standardni način rada morate uređaj isključiti i ponovno ga pokrenuti.

Namještanje nagiba pomoću nagibnog adaptera

 1. Montirajte prikladni nagibni adapter na stativ.
 2. Pozicionirajte stativ bilo na gornji ili na donji rub ravnine nagiba.
 3. Montirajte rotacijski laser na nagibni adapter i usmjerite pomoću ciljnog utora na glavi PR 3-HVSG A12 uređaj uključujući i nagibni adapter paralelno uz ravninu nagiba.
 4. Uvjerite se da je nagibni adapter u izlaznom položaju (0°).
  Upravljačka ploča PR 3-HVSG A12 bi se trebala nalaziti na suprotnoj strani smjera nagiba.
 5. Uključite uređaj.
 6. Pritisnite tipku načina nagiba. Na upravljačkoj ploči rotacijskog lasera sada svijetli LED dioda načina nagiba. Uređaj sada započinje s automatskim niveliranjem. Čim je niveliranje dovršeno, laser se uključuje i počinje se rotirati.
 7. Na nagibnom adapteru namjestite željeni kut nagiba.
  Kod ručnog namještanja nagiba rotacijski laser jednokratno nivelira ravninu laserskog snopa i zatim je fiksira. Imajte na umu da ovaj rotacijski laser ne nivelira nagnutu ravninu laserskog snopa od mogućeg odstupanja koje uzrokuje promjena okolnih uvjeta i/ili produljenje pričvršćenja. Vibracije, promjene temperature ili ostali utjecaji do kojih može doći tijekom dana, mogu utjecati na položaj ravnine laserskog snopa.

Rad s daljinskim upravljačem PRA 2

Daljinski upravljač PRA 2 olakšava rad s rotacijskim laserom te je potreban za korištenje nekih funkcija uređaja.
Odabir brzine rotacijeNakon uključenja, rotacijski laser starta uvijek sa 300 okretaja u minuti. Sporija brzina rotacije ipak može omogućiti znatno svjetlije djelovanje laserskog snopa. Veća brzina rotacije omogućuje stabilnije djelovanje laserskog snopa. Višekratnim pritiskanjem tipke za brzinu rotacije mijenja se brzina.
Odabir linijske funkcijePritiskom na tipku za linijsku funkciju se može pomoću daljinskog upravljača područje laserskog snopa smanjiti na jednu liniju. Laserski snop je time znatno svjetliji. Višekratnim pritiskanjem tipke za linijsku funkciju moguće je promijeniti dužinu linije. Dužina linije ovisi o udaljenosti lasera od zida/površine. Laserska linija može se po želji pomicati tipkama za smjer (desno/lijevo).

Deaktiviranje funkcije upozorenja na šok

 1. Uključite uređaj.
 2. Pritisnite tipku za "deaktiviranje funkcije upozorenja na šok". Konstantno svijetljenje LED diode deaktiviranja upozorenja na šok prikazuje da je funkcija deaktivirana.
 3. Za povratak u standardni način, isključite i ponovno uključite uređaj.

Provjera horizontalne glavne i poprečne osi

Image alternative
 1. Postavite stativ cca. 20 m (66ft) od zida te horizontalno usmjerite glavu stativa pomoću libele.
 2. Montirajte uređaj na stativ te usmjerite glavu uređaja pomoću ciljnog utora na zid.
 3. Pomoću prijamnika uhvatite točku (točka 1) te je označite na zidu.
 4. Uređaj okrenite oko osi uređaja u smjeru kazaljke na satu za 90º. Pritom se visina uređaja ne smije mijenjati.
 5. Pomoću prijamnika laserskog snopa uhvatite drugu točku (točka 2) te je označite na zidu.
 6. Ponovite još jednom oba prethodna koraka i uhvatite točke 3 i 4 pomoću prijamnika te ih označite na zidu.
  Kod pažljivog izvođenja, vertikalni razmak dvije označene točke 1 i 3 (glavna os) odn. točke 2 i 4 (poprečna os) bi trebao iznositi < 3 mm (na 20 m) (0,12" na 66ft). Kod većeg odstupanja pošaljite uređaj u Hilti servis na kalibriranje.

Provjera vertikalne osi

Image alternative
 1. Postavite uređaj na što je moguće ravniju površinu cca. 20 m (66ft) m od zida.
 2. Usmjerite ručice uređaja paralelno sa zidom.
 3. Uključite uređaj te na podu označite referentnu točku (R).
 4. Pomoću prijamnika označite točku (A) na donjem kraju zida. (Odaberite srednju brzinu).
 5. Pomoću prijemnika označite točku (B) na visini od cca. 10 m (33ft).
Image alternative
 1. Uređaj okrenite za 180° te ga usmjerite na referentnu točku (R) na podu i na donjoj označenoj točci (A) na zidu.
 2. Pomoću prijemnika označite točku (C) na visini od cca. 10 m (33ft).
  Kod pažljivog izvođenja, horizontalni razmak dvije na deset metara visine označene točke (B) i (C) bi trebao biti manji od 2 mm (na 10 m) (0,08" na 33ft). Kod većeg odstupanja: Molimo pošaljite uređaj u Hilti servis na kalibriranje.

Čišćenje, održavanje, transport i skladištenje

Čišćenje i sušenje

 • Ispušite prašinu s izlaznog prozora laserskog snopa.
 • Izlazni prozor laserskog snopa ne dodirujte prstima.
 • Uređaj čistite samo čistom, mekom krpom. Ako je potrebno, krpu lagano navlažite alkoholom ili s malo vode.
  Previše gruba sredstva za čišćenje mogu izgrepsti staklo te time smanjiti preciznost uređaja. Ne upotrebljavajte druge tekućine osim čistog alkohola ili vode jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Osušite Vašu opremu poštujući granične temperaturne vrijednosti.

Skladištenje

 • Uređaj nemojte skladištiti u vlažnom stanju. Ostavite ga da se osuši prije nego što ćete ga pospremiti i skladištiti.
 • Prije skladištenja uvijek očistite uređaj, transportnu kutiju i pribor.
 • Nakon dugog razdoblja uskladištenja ili nakon transporta pokusnim mjerenjem provjerite točnost rada instrumenta.
 • Kod skladištenja Vaše opreme pazite na temperaturne granice, naročito kada vašu opremu držite u unutrašnjosti vašeg vozila.

Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije

 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 • Vanjsku stranu redovito čistite lagano navlaženom krpom.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
 • Akumulatorske baterije napunite pomoću punjača za litij‑ionske akumulatorske baterije koje je odobrio Hilti .

Transport

Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
Prije otpreme uređaja akumulatore i baterije valja izolirati ili izvaditi iz uređaja. Baterije/akumulatori koji cure mogu oštetiti uređaj.

Hilti servis mjerne tehnike

Hilti servis mjerne tehnike provodi provjeru i kod odstupanja ponovno provodi uspostavljanje i ponovnu provjeru specifikacije za sukladnost uređaja. Specifikacija za sukladnost u trenutku provjere pismeno se potvrđuje certifikatom o servisu. Preporučuje se:
 • da ovisno o korištenju odaberete primjereni interval provjere.
 • da nakon izvanrednog korištenja uređaja provedete prije važnih radova, inače minimalno jednom godišnje, provjeru u Hilti servisu mjerne tehnike.
Provjera u Hilti servisu mjerne tehnike ne oslobađa korisnika od provjere uređaja prije i tijekom korištenja.

Provjera točnosti mjerenja

Kako bi se mogle poštivati tehničke specifikacije, uređaj treba redovito provjeravati (najmanje prije svakog većeg/relevantnog mjerenja).
Nakon pada uređaja s veće visine potrebno je provjeriti njegov rad. Pod sljedećim uvjetima se može smatrati da uređaj radi besprijekorno:
 • Prilikom pada nije prekoračena visina pada navedena u tehničkim podacima.
 • Uređaj je i prije pada besprijekorno radio.
 • Uređaj prilikom pada nije mehanički oštećen (npr. pucanje penta prizme).
 • Uređaj pri svom radu generira rotirajući laserski snop.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Gurnite akumulatorsku bateriju dok se ne čuje dvostruki klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Snažan razvoj topline u uređaju ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

FCC napomena (važeća za SAD) / IC napomena (važeća za Kanadu)

Proizvod odgovara članku 15 FCC‑odredbi i RSS‑210 IC.
Stavljanje u pogon podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 • Ovaj uređaj ne bi trebao stvarati štetno zračenje.
 • Uređaj mora prepoznati sva zračenja uključujući i zračenja koja uzrokuju neželjene radnje.
Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju uređaja u pogon.