Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [5 MB]

SJD 6-A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Sljedeći simboli mogu se koristiti na proizvodu:
Image alternative Broj hodova u praznom hodu
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Opisani proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Uvijek navedite ove informacije kada se obraćate s upitima o proizvodu našem zastupništvu ili servisu.
  Podaci o proizvodu
  Ubodna pila s orbitalnim hodom
  SJD 6-A22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Sigurnosne napomene za pile s pomičnim listom pile

 • Električni alat uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih ugradni alat može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Alat pričvrstite na stabilnu podlogu i osigurajte stegama ili na neki drugi način. Ako predmet obrade držite samo rukom i tijelom, ostaje labilan što može dovesti do gubitka kontrole.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Uređaj koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Tijekom uporabe uređaja nosite odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitne slušalice i zaštitne rukavice.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Ne gledajte izravno u osvjetljenje (LED) i ne osvjetljujte druge osobe u lice. Postoji opasnost od zasljepljenja.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo za zaštitu drva). Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Napravite stanke u radu i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Čvrsto stegnite predmet obrade. Sigurnije je predmet obrade pričvrstiti stegama ili škripcem nego samo pridržavati rukom.
Posebne sigurnosne napomene za ubodne pile
 • Proizvod pri rezanju vodite što dalje od tijela.
 • Ruke nikada ne držite ispred lista pile ili na njemu.
 • Ne režite nepoznate podloge i držite reznu traku gore i dolje slobodnu od prepreka.
 • Tijekom rezanja ne posežite rukom pod predmet obrade.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Kontaktirajte Hilti servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Gumb za blokadu
 2. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 3. Rukohvat
 4. Kotačić za namještanje broja hodova
 5. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 6. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 7. Akumulatorska baterija
 8. Prorezi za prozračivanje
 9. Usisni adapter
 10. Uskočna kuka
 11. Osnovna ploča
 12. Skaliranje za namještanje kuta rezanja
 13. Poluga za namještanje orbitalnog hoda
 14. List pile
 15. Zaštita od dodira
 16. Pokrov
 17. Stezna glava
 18. LED lampica
 19. Poluga za deblokadu lista pile
 20. Zaštita od kidanja materijala
 21. Napajanje SJD DRS-6A modula za prašinu (pribor)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je ručno upravljana ubodna pila s orbitalnim hodom na akumulatorski pogon. Namijenjena je za rezanje plastičnih, drvenih i metalnih materijala te gipsanih i vlaknastih ploča.

Proizvod je opremljen priključkom, koji se može skidati, za opcionalni usisavač i koji je konstruiran za postojeća usisna crijeva. Za spajanje usisnog crijeva s proizvodom može biti potreban odgovarajući adapter.
 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

 • Za ovaj proizvod upotrebljavajte samo listove pile s T-prihvatom (prihvat od jednog grebena).

Moguća pogrešna uporaba

 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za rezanje grana i debala.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za obradu materijala opasnih po zdravlje.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati za radove u vlažnom okruženju.
 • Napajanje modula za prašinu držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.

Indikator stanja napunjenosti

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije prikazuje se nakon laganog pritiska na tipku za deblokadu (maksimalno dok ne osjetite otpor).
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće. U slučaju treperećih LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Puhalo za uklanjanje strugotina

Puhalo za uklanjanje strugotina dovodi mlaz zraka na list pile radi uklanjanja strugotina s rezne linije.

Broj hodova

Broj hodova možete namjestiti na kotačiću za namještanje. Položaj 1 odgovara 800 hodova u minuti, a položaj 6 odgovara 3000 hodova u minuti.
Ovisno o tome koliko jako pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, brzina hoda započinje sa 75 hodova u minuti i povećava se do definiranih hodova koji su namješteni na kotačiću za namještanje.

Orbitalno kretanje u 4 položaja

Orbitalnim kretanjem u četiri položaja predmetu obrade može se prilagoditi dubina rezanja i konačan izgled reza. Polugom za namještanje orbitalnog hoda možete prebacivati između 4 položaja.
Trebate odabrati to manji orbitalni položaj što je veća potreba za finoćom i čistoćom reza. Optimalno namještanje utvrđuje se pokusnim rezanjem.
Stanje
Značenje
Položaj 0
Nema orbitalnog kretanja
Položaj 1
Malo orbitalno kretanje
Položaj 2
Srednje orbitalno kretanje
Položaj 3
Veliko orbitalno kretanje

Gumb za blokadu

Image alternative
Gumb za blokadu možete staviti u tri položaja.
 • Srednji položaj je normalni položaj: gumb za blokadu može se vidjeti s lijeve i desne strane. Možete prilagoditi npr. broj hodova.
  Prekidač za uključivanje/isključivanje možete pritisnuti i otpustiti.
 • Gumb za blokadu može se vidjeti samo s lijeve strane: transportni položaj (Uređaj se ne može pokrenuti.)
  Prekidač za uključivanje/isključivanje je blokiran, ne možete ga pritisnuti.
 • Gumb za blokadu može se vidjeti samo s desne strane: Nakon što je uređaj uključen (prekidač za uključivanje/isključivanje je pritisnut do kraja), gumb za blokadu možete pritisnuti udesno kako biste ga blokirali u položaju „Uklj‟. Za otpuštanje blokade ponovno trebate pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje.

Zaštita od kidanja materijala

Proizvod može biti opremljen zaštitom od kidanja materijala.
Zaštitom od kidanja materijala sprječava se kidanje površine pri rezanju drvenih materijala.

Automatsko isključivanje uređaja

Kada je prekidač za uključivanje/isključivanje uključen neprekidno dulje od 15 minuta (npr. kod transporta ili skladištenja), uređaj se isključuje automatski. Time se sprječava da se akumulatorska baterija isprazni do kraja.

SJD DRS-6A modul za prašinu (pribor)

Modul za prašinu SJD DRS‑6A koristi se kao pribor za Hilti ubodnu pilu s orbitalnim hodom SJD 6-A22.
Skuplja veliki postotak prašine koja nastaje i možete ga brzo i jednostavno pričvrstiti na ubodnu pilu s orbitalnim hodom. U modulu za prašinu je ugrađen usisni ventilator. Pokreće ga vlastiti motor. Prilikom uključivanja ubodne pile s orbitalnim hodom modul dobiva struju iz akumulatorske baterije. Modul za prašinu nije prikladan za radove s azbestnim materijalima, metalnom prašinom, staklenom i ugljenom prašinom. Modul za prašinu ne smije se upotrebljavati za vlažnu ili eksplozivnu piljevinu i ivericu.

Sadržaj isporuke

Ubodna pila s orbitalnim hodom s listom pile, pokrov, usisni adapter, zaštita od kidanja materijala, upute za uporabu, imbus ključ.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Tehnički podaci

Ubodna pila s orbitalnim hodom


SJD 6-A22
Dimenzionirani napon
21,6 V
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,2 kg
Visina hoda
28 mm
Broj hodova u praznom hodu (n0)
75 o/min … 3.000 o/min
Maksimalna dubina rezanja drva
150 mm
Maksimalna dubina rezanja aluminija
25 mm
Maksimalna dubina rezanja čelika koji ne sadrži slitine
10 mm
Kut rezanja (lijevo/desno)
0° … 45°
Vanjski promjer usisnog adaptera
27,5 mm
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti emisije buke

SJD 6-A22
Razina zvučne snage (LWA)
98 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
5 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
87 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
5 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

SJD 6-A22
Vrijednost emisije vibracije za rezanje drvenih ploča (ah,B)
5,8 m/s²
Nesigurnost za rezanje iverice (K)
1,5 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za rezanje metalnih ploča (ah,M)
5,6 m/s²
Nesigurnost za rezanje metalnih ploča (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Umetanje lista pile

Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 1. Pritišćite list pile (zupci u smjeru rezanja) u steznu glavu sve dok se ne uglavi.
 2. Povlačenjem lista pile provjerite je li sigurno blokiran.

Stavljanje pokrova

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
 1. Pomičite pokrov sprijeda na proizvod sve dok se ne uglavi.
  Pokrov možete staviti samo kada je osnovna ploča u normalnom položaju (nulti položaj).

Montaža usisnog adaptera

Image alternative
 1. Usisni adapter umetnite sa stražnje strane vodoravno u osnovnu ploču sve dok se obje uskočne kuke bočno ne uglave.
 2. Priključite crijevo usisavača na usisni adapter.

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Uporaba uređaja za usisavanje prašine

Uređaj za usisavanje prašine smanjuje opterećenost prašinom, povećava radnu sigurnost boljom vidljivošću reza i sprječava veća onečišćenja radnog mjesta prašinom i strugotinom.
 1. Stavite pokrov.
 2. Uvijek upotrebljavajte uređaj za usisavanje prašine ako dulje vrijeme obrađujete drvo ili materijale čija je prašina štetna po zdravlje.

Uključivanje

Image alternative
 1. Umetnite akumulatorsku bateriju.
  Sigurnosna funkcija osigurava da se uređaj neće pokrenuti kada ga uključite i zatim umetnete akumulatorsku bateriju u držač uređaja.
 2. Uvjerite se da je gumb za blokadu u srednjem položaju.
 3. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 4. Za blokiranje prekidača u položaju „Uklj‟ pritisnite gumb za blokadu udesno.
 5. Za deblokiranje blokade ponovno pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Gumb za blokadu ponovno se vraća u srednji položaj.

Rezanje uranjanjem

 1. Polugu za namještanje orbitalnog hoda stavite u položaj 0.
 2. Proizvod s prednjim rubom osnovne ploče postavite na predmet obrade.
 3. Čvrsto držite proizvod i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje.
 4. Proizvod čvrsto pritisnite na predmet obrade i spuštajte ga u podlogu smanjivanjem prilagodljivog kuta.
 5. Kada ste probili predmet obrade, stavite proizvod u normalan radni položaj.
  • Osnovna ploča naliježe cijelom površinom.
 6. Nastavite rezati duž rezne linije.

Isključivanje

 • Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  Za blokiranje prekidača u položaju „Isklj‟ pritisnite gumb za blokadu ulijevo.

Demontaža

Demontaža usisnog adaptera

Image alternative
 1. Obje uskočne kuke pritisnite prema unutra.
 1. Skinite usisni adapter s osnovne ploče prema natrag.
 2. Skinite crijevo usisavača s usisnog adaptera.

Skidanje pokrova

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
 1. Lagano nakrenite pokrov i povucite ga prema naprijed.

Izbacivanje lista pile

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Nekontrolirano izbacivanje lista pile može dovesti do ozljeda.
 • Proizvod pri izbacivanju lista pile držite tako da se izbacivanjem lista pile ne mogu ozlijediti osobe ili životinje.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 1. Zakrenite polugu za deblokadu lista pile do bočnog graničnika.
  • List pile se odvaja i izbacuje.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Čišćenje usisnog adaptera

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Demontirajte usisni adapter.
 3. Očistite usisni adapter.
 4. Provjerite jesu li uskočne kuke neoštećene.
 5. Montirajte usisni adapter.

Čišćenje listova pile

 1. Redovito skinite smolu s korištenih listova pile.
 2. Listove pile stavite u petrolej ili uobičajeno sredstvo za skidanje smole i ostavite 24 sata.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
List pile ispada.
List pile nije pravilno blokiran.
 • Ponovite postupak pritezanja.
 • Pazite da je stezna glava otvorena do kraja i da se list pile utiskuje prema otporu.
Sustav za zatezanje je zaprljan.
 • Očistite steznu glavu.
List pile se ne može uvesti.
Sustav za zatezanje je zaprljan.
 • Očistite steznu glavu.
Orbitalni hod ne može se pomaknuti.
Utor poluge za namještanje orbitalnog hoda je zaprljan.
 • Očistite utor poluge za namještanje orbitalnog hoda.
Orbitalni hod ne funkcionira.
Orbitalni mehanizam je zaprljan.
 • Provjerite nalazi li se u području orbitalnih vilica prljavština i uklonite je.
Poluga za namještanje orbitalnog hoda je u položaju "0".
 • Namjestite željenu vrijednost.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
1 LED dioda treperi.
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija je prevruća ili prehladna.
 • Polako zagrijavajte ili hladite akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Sve 4 LED diode trepere.
Uređaj ne radi.
Uređaj je preopterećen.
 • Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje i ponovno ga pritisnite. Ostavite uređaj da radi oko 30 sekundi u praznom hodu.
Snažan razvoj topline u proizvodu ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkovima naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r5212958
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.