Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [7 MB]

TE 6-A22

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Sljedeći simboli mogu se koristiti na proizvodu:
Image alternative Bušenje bez udaraca
Image alternative Bušenje s udarcem (udarno bušenje)
Image alternative Rad dlijetom
Image alternative Pozicioniranje dlijeta
Image alternative Desni/lijevi hod
Image alternative Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Udarna bušilica
  TE 6‑A22
  Generacija
  04
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za čekić

 • Nosite štitnike za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s uređajem. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne ozljede.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove . Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove uređaja te dovesti do električnog udara.

Dodatne sigurnosne napomene za udarnu bušilicu

Sigurnost ljudi
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s proizvodom. Gubitak kontrole može dovesti do ozljeda.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
 • Proizvod uvijek držite čvrsto s obje ruke za predviđene rukohvate. Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Proizvod uhvatite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove ili vlastiti mrežni kabel. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima - opasnost od ozljede!
 • Tijekom uporabe proizvoda nosite zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice i prikladnu zaštitnu masku za disanje.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Nosite zaštitne naočale. Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
 • Prašina koja nastaje pri brušenju, brušenju brusnim papirom, rezanju i bušenju može sadržavati opasne kemikalije. Neki primjeri su: olovo ili boje na bazi olova; opeka, beton i drugi proizvodi za zidove, prirodni kamen i drugi proizvodi koji sadrže silikat; određena drva, npr. hrast, bukva i kemijski obrađeno drvo; azbest ili azbestni materijali. Utvrdite izloženost korisnika i osoba u blizini prema razredu opasnosti materijala na kojima se radi. Poduzmite potrebne mjere za održavanje izloženosti na sigurnoj razini, npr. koristeći sustav za sakupljanje prašine ili noseći odgovarajuću zaštitu organa za disanje. Opće mjere za smanjenje izloženosti uključuju:
 • rad u dobro prozračenom području,
 • izbjegavanje dužeg kontakta s prašinom,
 • brisanje prašine s lica i tijela,
 • nošenje zaštitne odjeće i pranje izloženih područja vodom i sapunom.
 • Često napravite stanke i vježbe za bolju prokrvljenost prstiju. Kod duljeg rada mogu se zbog jakih vibracija pojaviti smetnje na krvnim žilama ili živčanom sustavu prstiju, ruku i ručnih zglobova.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi proizvoda mogu uzrokovati električni udar ili eksploziju ako ste oštetili električni vod, plinsku ili vodovodnu cijev.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ako nastavak blokira, odmah isključite proizvod. Proizvod se može bočno izmaknuti.
 • Prije nego što odložite proizvod, pričekajte dok se u potpunosti ne zaustavi.

Sigurnosne napomene za modul za prašinu

 • Pridržavajte se svih sigurnosnih napomena u ovoj dokumentaciji i na uređaju.
 • Nosite zaštitnu masku za disanje koja štiti lice i dišne puteve od preostale prašine prilikom bušenja i servisiranja.
 • Uvijek koristite bočni rukohvat Hilti udarne bušilice čak i kada je montiran modul za prašinu.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Kontaktirajte Hilti servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Kapa za zaštitu od prašine
 2. Stezna glava
 3. Deblokada alata
 4. Graničnik dubine
 5. Sklopka za izbor funkcija
 6. Preklopnik za okretanje na desno/lijevo s blokadom uključivanja
 7. Upravljačka sklopka
 8. Rukohvat
 9. Gumb za deblokadu akumulatorske baterije
 10. Indikator stanja napunjenosti i pogrešaka (litij-ionska akumulatorska baterija)
 11. Akumulatorska baterija
 12. Priključak za modul za prašinu TE DRS-6-A(02)
 13. Bočni rukohvat
 14. Osvjetljenje područja rada

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je akumulatorska udarna bušilica. Namijenjena je za bušenje u čeliku, drvu i zidovima, za udarno bušenje u betonu i zidovima te za uvrtanje i odvrtanje vijaka. Proizvod se dodatno može rabiti za lakše radove dlijetom i doradu na betonu.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B22.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće. U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Udarna bušilica, bočni rukohvat, graničnik dubine, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Udarna bušilica


TE 6‑A22
Dimenzionirani napon
21,6 V
Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju B22⁄8.0
3,8 kg
Dimenzionirani broj okretaja u praznom hodu
1.050 o/min
Područje bušenja u beton/zid (udarno bušenje)
4 mm …28 mm
Područje bušenja u drvo (puno svrdlo)
3 mm …20 mm
Područje bušenja u metal (puno svrdlo)
3 mm …13 mm

Vrijednosti buke i vibracije sukladno EN 60745

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s alatima za primjenu koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Vrijednosti buke
Razina zvučne snage (L WA)
100 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (K WA)
3 dB(A)
Razina emisije zvučnog tlaka (L pA)
89 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (K pA)
3 dB(A)
Vrijednosti vibracije
Udarno bušenje u beton (a h, HD)
13,4 m/s²
Bušenje u metal (a h, D)
2,1 m/s²
Rad dlijetom (a h, CHeq)
6,3 m/s²
Nesigurnost (K)
1,5 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Rukovanje

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede! Nehotično pokretanje udarne bušilice.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li udarna bušilica isključena i je li preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju (blokada uključivanja aktivirana).
Image alternative
 1. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 2. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag.

Montaža bočnog rukohvata

OPREZ
Opasnost od ozljede! Gubitak kontrole nad proizvodom.
 • Uvjerite se da je bočni rukohvat pravilno postavljen i propisno pričvršćen. Vodite računa o tome da zatezna traka leži u utoru koji je za to predviđen na proizvodu.
Image alternative
 1. Zakrenite rukohvat kako biste otpustili držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.
 2. Graničnik dubine pomičite sprijeda u za to predviđene 2 rupice za vođenje.
 3. Zakrenite rukohvat kako biste zategnuli držač (zateznu traku) bočnog rukohvata.

Montaža i namještanje graničnika dubine

Image alternative
 • Po potrebi montirajte graničnik dubine i namjestite ga.

Montaža/demontaža stezne glave

OPREZ
Opasnost od ozljede! Opasnost od nanošenja ozljeda korisniku uslijed postavljenog, ali nekorištenog graničnika dubine.
 • Uklonite graničnik dubine s uređaja.
Image alternative
 • Montirajte / demontirajte steznu glavu.

Umetanje alata

Image alternative
 1. Lagano podmažite usadnik nastavka.
  • Koristite samo originalnu mast Hilti . Pogrešna mast može prouzročiti oštećenje uređaja.
 2. Utaknite nastavak do kraja u steznu glavu i pustite da uskoči u ležište.
 3. Nakon umetanja povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
  • Proizvod je spreman za rad.

Vađenje alata

Image alternative
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite nastavak.

Radovi iznad glave

Image alternative
 • Montirajte prsten za skupljanje prašine DCD za radove iznad glave.

Pozicioniranje dlijeta

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u ovaj položaj Image alternative.

Rad

POZOR
Opasnost od oštećenja zbog pogrešnog rukovanja!
 • Nemojte pritisnuti preklopnik za smjer okretanja i/ili odabir funkcije tijekom rada.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Sklopka za izbor funkcija

Image alternative
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u željeni radni položaj.
  • Sklopka za izbor funkcija se ne smije rabiti tijekom rada. Opasnost od oštećenja!

Desni/lijevi hod

Image alternative
 • Podesite preklopnik na okretanje na desno/lijevo u željenom smjeru okretanja.

Bušenje bez udaraca

 • Sklopku za izbor funkcija stavite u ovaj položaj Image alternative.

Udarno bušenje

 • Sklopku za izbor funkcija stavite u ovaj položaj Image alternative.

Rad dlijetom

 • Sklopku za izbor funkcija stavite u ovaj položaj Image alternative.
  • Za optimalno hlađenje motora odaberite desni hod (smjer okretanja svrdla).

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Čišćenje kape za zaštitu od prašine

 • Kapu za zaštitu od prašine na steznoj glavi redovito čistite čistom, suhom krpom.
 • Brtveni nastavak oprezno očistite i ponovno ga lagano namažite Hilti mašću.
 • Ako je brtveni prsten oštećen, obvezatno zamijenite kapu za zaštitu od prašine.

Transport i skladištenje

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Udarna bušilica nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
LED diode na akumulatorskoj bateriji ništa ne pokazuju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz dvostruki klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi ili da se zagrije na sobnu temperaturu.
1 LED dioda na akumulatorskoj bateriji treperi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija prevruća ili prehladna.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi ili da se zagrije na sobnu temperaturu.
4 LED diode na akumulatorskoj bateriji trepere.
Udarna bušilica je kratko preopterećena.
 • Otpustite upravljačku sklopku i ponovno je pritisnite.

Udarna bušilica je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Nema udaranja.
Udarna bušilica je prehladna.
 • Postavite udarnu bušilicu na podlogu i ostavite je neka radi u praznom hodu. Po potrebi ponovite postupak sve dok udarni mehanizam ne proradi.
Sklopka za izbor funkcija u položaju "Bušenje bez udaraca" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.
Upravljačka sklopka ne može se pritisnuti odn. blokirana je.
Preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednjem položaju.
 • Preklopnik za okretanje na desno/ lijevo pritisnite udesno ili ulijevo.
Vreteno uređaja se ne okreće.
Dozvoljena radna temperatura elektronike udarne bušilice prekoračena.
 • Ostavite uređaj da se ohladi.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište ili je u položaju "Rad dlijetom" Image alternative ili "Pozicioniranje dlijeta" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Bušenje bez udaraca" Image alternative ili "Udarno bušenje" Image alternative.
Udarna bušilica se automatski isključuje.
Zaštita od preopterećenja se aktivira.
 • Otpustite upravljačku sklopku. Ostavite udarnu bušilicu da se ohladi. Aktivirajte ponovno upravljačku sklopku. Smanjite opterećenje uređaja.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s "dvostrukim klikom".
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Snažan razvoj topline u udarnoj bušilici ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite udarnu bušilicu. Izvadite akumulatorsku bateriju i promotrite je. Ostavite je da se ohladi. Kontaktirajte Hilti servis.
Udarna bušilica je preopterećena.
 • Odaberite snažniji uređaj.
Alat se ne može osloboditi iz blokade.
Stezna glava nije potisnuta do kraja.
 • Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
Alat ne prodire u materijal.
Udarna bušilica je uključena na okretanje na lijevo.
 • Prebacite preklopnik za okretanje na desno/lijevo na desno.
Sklopka za izbor funkcija u položaju "Bušenje bez udaraca" Image alternative.
 • Sklopku za izbor funkcija stavite u položaj "Udarno bušenje" Image alternative.

Opcionalni pribor

Prsten za skupljanje prašine DCD

Prsten za skupljanje prašine DCD koristi se kao pribor za Hilti udarnu bušilicu. Skuplja veliki postotak prašine koja nastaje kod radova iznad glave i možete ga brzo i jednostavno pričvrstiti na udarnu bušilicu.

Modul za prašinu TE DRS-6-A / TE DRS-6-A OSHA

Modul za prašinu TE DRS‑6‑A koristi se kao pribor za Hilti udarnu bušilicu TE 6‑A22. Skuplja veliki postotak prašine koja nastaje i možete ga brzo i jednostavno pričvrstiti na udarnu bušilicu. U modulu za prašinu je ugrađen usisni ventilator. Pokreće ga vlastiti motor. Prilikom uključivanja udarne bušilice modul dobiva struju iz akumulatorske baterije udarne bušilice.
Modul za prašinu nije prikladan za bušenje u metalu i drvu.
Uvjeti : TE DRS-6-A OSHA
TE DRS-6-A OSHA ispunjava zahtjeve Direktive OSHA 1926.1153 Table 1. Opremljen je mehanizmom za čišćenje filtra.

Montaža modula za prašinu

Prije montaže pazite na to da na točkama za fiksiranje i električnim sučeljima na udarnoj bušilici i modulu za prašinu nema prašine i da su lako pomični.
Image alternative
 1. Provjerite je li na modulu za prašinu došlo do oštećenja.
 2. Provjerite pomičnost teleskopske šipke.
 3. Prebacite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj.
 4. Uklonite graničnik dubine s bočnog rukohvata.
 5. Modul za prašinu pomičite sprijeda u uređaj dok ne uskoči u ležište.
 6. Nakon montaže provjerite je li modul za prašinu ispravno uskočio u ležište.

Bušenje s modulom za prašinu

 1. Za pokretanje modula za prašinu pritisnite upravljački gumb na udarnoj bušilici.
 2. Upravljački gumb držite pritisnut sve dok ne postignete punu usisnu snagu.
 3. Usisnu glavu stavite okomito na podlogu.
 4. Izbušite rupu i polako izvucite proizvod iz rupe kako biste sakupili što više prašine.

Pražnjenje kutije za prašinu

Puna kutija za prašinu ili začepljeni filtar mogu dovesti do pretjeranog stvaranja prašine te ih stoga treba redovito čistiti.
Ispraznite kutiju za prašinu nakon što ste izbušili 8-10 rupa (16 mm x 50 mm) (5/8 in x 2 in).
Kako biste smanjili stvaranje prašine, prašinu čuvajte u zatvorenoj posudi.
Image alternative
 1. Uređaj držite vodoravno i pustite ga da radi neko vrijeme.
  • Time se ostaci prašine, koji su se nakupili u modulu za prašinu, usisavaju u kutiju za prašinu.
 2. Pritisnite tipku za deblokadu kutije za prašinu i držite je pritisnutu.
 3. Kutiju za prašinu izvucite prema dolje iz modula za prašinu.
 4. Ispraznite kutiju za prašinu.
  • Filtar je zaprljan.
   • Zamijenite filtar.
  • Filtar je čist.
 5. Praznu kutiju za prašinu odozdo pomičite u modul za prašinu dok ne uskoči u ležište.

Čišćenje TE-DRS-OSHA filtra

Očistite filtar nakon što ste izbušili 5 rupa (16 mm x 50 mm) (1/2 in x 3 in).
Image alternative
 • Ako se usisna snaga smanji, pritisnite mehanizam za čišćenje 5 puta naprijed i natrag dok ne čujete klik.

Demontaža modula za prašinu

Image alternative
 1. Prebacite preklopnik za okretanje na desno/lijevo u srednji položaj.
 2. Pritisnite gumb za deblokadu DRS i držite ga pritisnutog.
 3. Modul za prašinu skinite prema naprijed s uređaja.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r4695.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.