Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [9 MB]

PR 30-HVSG A12

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava bežični prijenos podataka koji je kompatibilan s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Na proizvodu

Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2007 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 50).
Ne gledajte u laserski snop.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Rotacijski laser | Laserski prijemnik
  PR 30-HVSG A12 | PRA 30G
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Image alternative
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Osnovne sigurnosne napomene

Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće. Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).

Opće sigurnosne mjere

 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Djecu držite dalje od laserskih uređaja.
 • Kod nestručnog pričvršćivanja uređaja može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Popravak uređaja prepustite samo Hilti servisnim radionicama.
 • Laserske zrake bi trebale prolaziti daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Naputak prema FCC§15.21: Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju uređaja u pogon.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja uređaja.
 • Ako uređaj iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li uređaj čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Iako je uređaj projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim uređajima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Iako je uređaj zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
 • Prije važnih mjerenja provjerite uređaj.
 • Preciznost provjerite više puta tijekom primjene.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Laser držite dalje od kiše ili vlage.
 • Izbjegavajte dodirivanje kontakata.
 • Uređaj održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi uređaja besprijekorno i jesu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi slomljeni ili tako oštećeni da narušavaju funkciju uređaja. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Uzrok mnogih nezgoda je loše održavanje uređaja.

Stručno opremanje radnih mjesta

 • Zaštitite mjesto mjerenja. Uvjerite se da kod postavljanja lasera laserski snop ne usmjeravate u sebe ili druge osobe.
 • Kod radova na ljestvama izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Mjerenje u blizini reflektirajućih objekata odn. površina, kroz staklene površine ili slične materijale može dati krive rezultate mjerenja.
 • Pazite da uređaj bude postavljen na ravnoj i stabilnoj podlozi (bez vibracija!).
 • Uređaj upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Uređaj, pribor, radne alate itd. rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Rad s mjernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge odredbe relevantnih smjernica, Hilti ne može u potpunosti isključiti sljedeće:
 • Jako zračenje može ometati uređaj čime se može prouzročiti nepravilan rad.
  U ovakvim slučajevima ili zbog drugih nesigurnosti valja provesti kontrolna mjerenja.
 • Uređaj može ometati rad drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).

Klasifikacija lasera za uređaje klase lasera 2A

Uređaj odgovara klasi lasera 2 sukladno IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007. Ovi uređaji se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera.
OPREZ
Opasnost od ozljede! Lasersku zraku ne usmjeravajte u ljude.
 • Nemojte nikada gledati izravno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja.

Pažljiva uporaba uređaja na akumulatorski pogon

 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati. U suprotnom postoji opasnost od požara, eksplozije i nagrizanja.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite jakim mehaničkim udarcima i ne bacajte ju.
 • Akumulatorske baterije ne smiju dospjeti djeci u ruke.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage. Vlaga, koja je prodrla, može uzrokovati kratki spoj i kemijske reakcije te uzrokovati opekline ili požar.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Koristite isključivo akumulatorske baterije dopuštene za određeni uređaj. Kod uporabe drugih akumulatorskih baterija ili uporabe akumulatorskih baterija u druge svrhe postoji opasnost od požara i eksplozije.
 • Akumulatorsku bateriju čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Akumulatorsku bateriju ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač, koji ne koristite, držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje akumulatorske baterije ili kontakata punjača. Kratki spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može dovesti do opeklina i požara.
 • Ne smiju se puniti niti upotrebljavati oštećene akumulatorske baterije (primjerice akumulatorske baterije s napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim, izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Prije otpreme uređaja akumulatorske baterije valja izolirati ili izvaditi iz uređaja. Akumulatorske baterije, koje cure, mogu oštetiti uređaj.
 • Ako je akumulatorska baterija, koja se ne koristi, osjetno prevruća, moguće je da su sustav uređaja i akumulatorska baterija u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi.

Opis

Pregled proizvoda

Rotacijski laser PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Laserski snop (u ravnini rotacije)
 2. Rotacijska glava
 3. Uređaj za ciljanje
 4. Rukohvat
 5. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 6. Litij-ionska akumulatorska baterija
 7. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 8. Upravljačka ploča
 9. Postolje s navojem 5/8"

Upravljačka ploča PR 30-HVSG A12

Image alternative
 1. Tipka i LED dioda za način nagiba
 2. Tipka i LED dioda za funkciju upozorenja na šok
 3. Tipka za brzinu rotacije
 4. LED dioda za stanje uklj⁄isklj i automatsko niveliranje
 5. Tipka za uključivanje/isključivanje
 6. LED dioda za način nadzora (samo kod vertikalnog automatskog usmjeravanja)
 7. LED dioda indikatora stanja napunjenosti akumulatorske baterije

Upravljačka ploča i laserski prijemnik PRA 30G

Image alternative
 1. Tipka izbornika
 2. Nagib minus u smjeru lijevo. S PRA 90 dolje. Navigacija kroz izbornik.
 3. Automatsko usmjeravanje / način nadzora / funkcija označavanja
 4. Tipka OK
 5. Nagib plus u smjeru desno. S PRA 90 gore. Navigacija kroz izbornik.
 6. Tipka za uključivanje/isključivanje
 7. Zaslon
 8. Označni urez
 9. Detekcijski prozorčić

Zaslon laserskog prijemnika PRA 30G

Image alternative
 1. Razmak laserskog snopa od označnog ureza
 2. Indikator jačine zvuka
 3. Indikator za isključivanje područja zračenja
 4. Indikator stanja baterije
 5. Indikator točnosti
 6. Indikator položaja prijamnika relativno prema visini ravnine laserskog snopa

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je rotacijski laser s rotirajućim, vidljivim laserskim snopom kojim osoba može rukovati. Uređaj je namijenjen za izračun, prijenos i provjeru vodoravno raspoređenih visina, vertikalnih i nagnutih ravnina i pravih kutova.

 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti B12/2.6 odnosno B 12‑30 litij- ionsku akumulatorsku bateriju.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti C 4⁄12‑50 punjač.

Automatsko niveliranje

Automatsko niveliranje se vrši nakon uključivanja uređaja. LED diode prikazuju pojedinačno radno stanje. Automatsko niveliranje je aktivirano i možete ga deaktivirati pritiskom na tipku Image alternative. Uređaj možete postaviti direktno na pod, na stativ ili pomoću primjerenih držača.

Automatsko usmjeravanje

Automatsko usmjeravanje omogućuje jednoj osobi usmjeravanje ravnine laserskog snopa na laserski prijemnik. Rotacijski laser prepoznaje aktualno usmjeravanje:
 • horizontalno zajedno s automatskim stativom PRA 90 i laserskim prijemnikom PRA 30G.
 • nagib na osi X zajedno s laserskim prijemnikom PRA 30G.
 • vertikalno zajedno s laserskim prijemnikom PRA 30G.

Nagib

Nagib možete namjestiti ručno ili automatski. Za veće nagibe možete koristiti prilagodnik za nagib PRA 79.

Funkcija nadzora

Rotacijski laser zajedno s laserskim prijemnikom PRA 30G nadzire usmjeravanje ravnine laserskog snopa. U slučaju odstupanja usmjeravanja sustav ispravlja smjer ravnine laserskog snopa kako bi je zadržao u nultočki prijemnika. Rotacijski laser ispravlja pogreške nastale zbog oscilacija temperature, vjetra ili drugih utjecaja. Ako je optička veza između laserskog snopa i laserskog prijemnika prekinuta dulje od dvije minute, sustav signalizira pogrešku. Funkciju nadzora možete aktivirati isključivo kod vertikalnog mjerenja putem izbornika AUTO.

Automatsko isključivanje

Automatsko isključivanje slijedi ako niveliranje nije postignuto jer je rotacijski laser:
 • previše nagnut prema horizontalama (osim u načinu nagiba).
 • mehanički blokiran.
 • doveden izvan vertikale zbog potresanja ili udarca.
 • prepoznao pogrešku.
Nakon obavljenog isključenja, isključuje se rotacija i trepere sve LED diode.

Funkcija upozorenja na šok

Ako rotacijski laser tijekom rada izađe iz razine, uređaj se na upozorni način preklapa pomoću integrirane funkcije upozorenja na šok. Funkcija upozorenja na šok je aktivna tek nakon druge minute nakon postizanja niveliranja. Ako tijekom ove 2 minute pritisnete neku tipku na upravljačkoj ploči, ponovno će biti potrebne dvije minute dok se ne aktivira funkcija upozorenja na šok. Ako je rotacijski laser u upozornom načinu:
 • Trepere sve LED diode.
 • Zaustavlja se rotacijska glava.
 • Ugasi se laserski snop.
Osjetljivost funkcije upozorenja na šok možete namjestiti putem laserskog prijemnika PRA 30G.
Funkciju upozorenja na šok možete deaktivirati pomoću tipke Image alternative ako je podloga otporna na potresanje ili ako se radi u načinu nagiba.

Stanje mirovanja

Za stanke u radu ili druge radnje možete koristiti stanje mirovanja rotacijskog lasera. U tom stanju su sačuvane sve postavke ravnine laserskog snopa ili nagiba. Stanje mirovanja štedi struju i produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije.
Stanje mirovanja se aktivira/deaktivira laserskim prijemnikom PRA 30G.
Stanje mirovanja ostaje aktivno maksimalno 4h. Nakon isteka tog vremena sustav se isključuje.

Isključivanje područja zračenja

Pojedina područja laserskog snopa možete deaktivirati kako
 • biste zaštitili sebe i druge kolege od laserskog snopa.
 • ne biste utjecali na druga mjerenja u blizini.

Laserski prijemnik/daljinski upravljač

Hilti laserski prijemnici digitalno pokazuju razmak između pogađajućeg laserskog snopa (ravnina laserskog snopa) na detekcijskom prozorčiću i označnog ureza na laserskom prijemniku. Laserski snop može se uhvatiti i na većim udaljenostima. PRA 30G može se koristiti kao laserski prijemnik i daljinski upravljač za rotacijski laser.

Uparivanje pribora i uređaja

Uparivanje pribora i uređajaUparivanje je međusobno bežično povezivanje pribora i uređaja.
Rotacijski laser i laserski prijemnik upareni su u isporučenom stanju. Time je zajamčen neometan rad u okolini drugih bežično upravljanih uređaja.
Drugi laserski prijemnici ili automatski stativi PRA 90 nisu spremni za uporabu bez uparivanja.

LED indikatori

Rotacijski laser opremljen je LED indikatorima.
Stanje
Značenje
sve LED diode trepere
Uređaj je udaren, izgubio je niveliranje ili ima neku drugu pogrešku.
LED dioda za automatsko niveliranje treperi zeleno
Uređaj se nalazi u fazi niveliranja.
LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli zeleno
Uređaj je niveliran / propisno pokrenut.
LED dioda za upozorenje na šok stalno svijetli narančasto
Upozorenje na šok je deaktivirano.
LED dioda za prikaz nagiba stalno svijetli narančasto
Način nagiba je aktiviran.
LED dioda za nadzor treperi narančasto
Uređaj usmjerava ravninu laserskog snopa na referentnu točku (PRA 30G).
LED dioda za nadzor stalno svijetli narančasto
Uređaj je u načinu nadzora. Usmjeravanje na referentnu točku (PRA 30G) je ispravno.

Indikator stanja napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije

Litij-ionska akumulatorska baterija ima indikator stanja napunjenosti.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100%
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Tijekom rada prikazuje se stanje napunjenosti akumulatorske baterije na upravljačkoj ploči uređaja.
U stanju mirovanja stanje napunjenosti se prikazuje dodirom tipke za deblokadu.
Tijekom punjenja stanje napunjenosti se prikazuje pomoću indikatora na akumulatorskoj bateriji (vidi uputu za uporabu punjača).

Sadržaj isporuke

Rotacijski laser PR 30-HVSG A12, laserski prijemnik/daljinski upravljač PRA 30G, 2 baterije (AA ćelije), ciljna ploča PRA 54, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Tehnički podaci o rotacijskom laseru


PR 30-HVSG A12
Nazivni napon
10,8 V
Nazivna struja
120 mA
Maksimalna relativna vlažnost zraka
80 %
Maks. rad na visini iznad referentne visine
2.000 m
Domet prijema (radijus) s PRA 30G
2 m … 300 m
Domet komunikacije (PRA 30G)
200 m
Točnost na 10 m (prema standardnim uvjetima okoline prema MIL‑STD‑810G)
±1,0 mm
Klasa lasera
2, vidljivo
Područje samoniveliranja
±5°
Radna temperatura
−10 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 60 ℃
Težina (uključujući akumulatorsku bateriju B12/2.6 odnosno B 12‑30)
2,5 kg
Ispitivanje visine u slučaju pada (prema standardnim uvjetima okoline prema MIL‑STD‑810G)
1,5 m
Klasa zaštite sukladno IEC 60529 (osim akumulatorske baterije i pretinca za akumulatorsku bateriju)
IP66
Okomiti snop
Stalni snop, pravokutno na ravninu rotacije
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
7,3 dBm
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Tehnički podaci o laserskom prijemniku

Nazivni napon
3 V
Nazivna struja
150 mA
Maksimalna relativna vlažnost zraka
80 %
Maks. rad na visini iznad referentne visine
2.000 m
Područje prikaza razmaka
±52 mm
Područje prikaza ravnine laserskog snopa
±0,5 mm
Duljina detekcijskog prozorčića
≤ 120 mm
Prikaz centra od gornjeg ruba kućišta
75 mm
Vrijeme čekanja bez detekcije prije samostalnog isključivanja
15 min
Domet daljinskog upravljača (radijus) do PR 30‑HVSG A12
2 m … 150 m
Ispitivanje visine u slučaju pada u držaču prijemnika PRA 83 (prema standardnim uvjetima okoline prema MIL‑STD‑810G)
2 m
Radna temperatura
−20 ℃ … 50 ℃
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 60 ℃
Težina (uključujući baterije)
0,25 kg
Klasa zaštite sukladno IEC 60529, osim pretinca za baterije
IP66
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
−0,2 dBm
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz

Rukovanje rotacijskim laserom

Priprema rada

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Ispravno rukovanje rotacijskim laserom i akumulatorskom baterijom

Akumulatorska baterija tipa B12 nema klasu zaštite. Akumulatorsku bateriju držite dalje od kiše ili vlage.
Sukladno Hilti smjernicama akumulatorsku bateriju smijete upotrebljavati samo s pripadajućim proizvodom i u tu svrhu je valja umetnuti u pretinac za akumulatorsku bateriju.
Image alternative
 1. Slika 1: Radovi u horizontalnom načinu.
 2. Slika 2: U načinu nagiba rotacijski laser valja podignuti na strani upravljačke ploče.
 3. Slika 3: Odlaganje ili transport u nagnutom položaju. Radovi u vertikalnom položaju.
  • Rotacijski laser držite tako da pretinac za akumulatorsku bateriju ili akumulatorska baterija NIJE okrenuta prema gore i da vlaga NE može prodrijeti.

Umetanje / vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
OPREZ
Opasnost od električne struje. Zaprljani kontakti mogu uzrokovati kratki spoj.
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite ima li stranih tijela u kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima uređaja.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Ako akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta, mogla bi ispasti.
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u uređaju tako da ne ispadne i ne ugrozi druge.
 1. Akumulatorsku bateriju umetnite sve dok sigurno ne uskoči.
  • Rotacijski laser je spreman za uključivanje.
 2. Pritisnite tipku za deblokadu i držite je pritisnutu.
 3. Izvucite akumulatorsku bateriju.

Uključivanje rotacijskog lasera i radovi u horizontali

Prije važnih mjerenja provjerite preciznost rotacijskog lasera, naročito nakon što je pao na pod, nakon što je bio izložen neuobičajenim mehaničkim djelovanjima ili nakon duljeg skladištenja.
Image alternative
 1. Montirajte rotacijski laser na odgovarajući držač.
 2. Pritisnite tipku Image alternative.
  • LED dioda za automatsko niveliranje treperi zeleno.
  • Laserski snop se uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.
  Kao držač se može koristiti zidni nosač ili stativ. Kut nagiba površine postavljanja smije iznositi maksimalno ± 5°.

Horizontalno ručno usmjeravanje sa stativom PRA 90

Rotacijski laser je montiran na automatskom stativu PRA 90.
Laserski prijemnik PRA 30G, rotacijski laser i automatski stativ PRA 90 su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i upravljačka ploča na automatskom stativu PRA 90 okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt.
Image alternative
 1. Na rotacijskom laseru, laserskom prijemniku PRA 30G i automatskom stativu PRA 90 pritisnite tipku Image alternative.
  • Uređaji su spremni za rad.
 2. Za pomicanje ravnine laserskog snopa prema gore pritisnite tipku Image alternative na laserskom prijemniku PRA 30G ili tipku sa strelicom "prema gore" na automatskom stativu PRA 90 .
 3. Za pomicanje ravnine laserskog snopa prema dolje pritisnite tipku Image alternative na laserskom prijemniku PRA 30G ili tipku sa strelicom "prema dolje" na automatskom stativu PRA 90.

Horizontalno automatsko usmjeravanje sa stativom PRA 90

Rotacijski laser je montiran na automatskom stativu PRA 90.
Laserski prijemnik PRA 30G, rotacijski laser i automatski stativ PRA 90 su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i upravljačka ploča na automatskom stativu PRA 90 okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt.
Image alternative
 1. Na rotacijskom laseru, laserskom prijemniku PRA 30G i automatskom stativu PRA 90 pritisnite tipku Image alternative.
  • Uređaji su spremni za rad.
 2. Označni urez na laserskom prijemniku PRA 30G zaustavite na ciljnoj visini koju treba namjestiti. Laserski prijemnik PRA 30G trebate mirno držati ili ga fiksirati.
 3. Pokrenite automatsko usmjeravanje dvostrukim klikom na laserskom prijemniku PRA 30G pomoću tipke Image alternative ili odaberite funkciju putem izbornika AUTO.
  • Automatski stativ PRA 90 pomiče se prema gore i dolje sve dok ne dođe u položaj. Pritom se čuje kontinuirani zvučni signal na laserskom prijemniku.
  • Ako je došao u položaj, rotacijski laser nivelira. Uspješan završetak prikazuje se neprekidnim tonom od 5 sekundi. Simbol Image alternative se kratko prikazuje.
  • Ako ne možete uspješno provesti automatsko usmjeravanje, onda se čuju kratki zvučni signali i simbol Image alternative se kratko prikazuje.
 4. Provjerite postavku visine na zaslonu.
 5. Izvadite laserski prijemnik PRA 30G.
 6. Prijevremeni završetak automatskog usmjeravanja dvostrukim klikom tipke Image alternative na laserskom prijemniku PRA 30G.

Vertikalno ručno usmjeravanje

Rotacijski laser je sigurno vertikalno pričvršćen (stativ, zidni nosač, prilagodnik za fasade ili nosač okvira ili naliježe na stražnjim ručkama). Referentna točka (A) je postavljena ispod glave lasera (npr. jedan klin u okviru ili jedna točka u boji na podu).
Laserski prijemnik PRA 30G i rotacijski laser su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i prijemna strana rotacijskog lasera okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt. Najbolja prijemna strana na rotacijskom laseru je ona strana na kojoj se umeće akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Rotacijski laser se nivelira i zatim projicira statični laserski snop prema dolje.
 2. Usmjerite rotacijski laser tako da je projicirani laserski snop točno usmjeren na referentnu točku (A). Referentna točka nije sjecište!
 3. Za pomicanje ravnine laserskog snopa udesno odn. ulijevo pritisnite tipku Image alternative odn. Image alternative na laserskom prijemniku PRA 30G.
  • Rotacijski laser započinje s rotacijom nakon pritiska na jednu od dvije tipke sa strelicom.

Vertikalno automatsko usmjeravanje

Rotacijski laser je sigurno vertikalno pričvršćen (stativ, zidni nosač, prilagodnik za fasade ili nosač okvira ili naliježe na stražnjim ručkama). Referentna točka (A) je postavljena ispod glave lasera (npr. jedan klin u okviru ili jedna točka u boji na podu).
Laserski prijemnik PRA 30G i rotacijski laser su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i prijemna strana rotacijskog lasera okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt. Najbolja prijemna strana na rotacijskom laseru je ona strana na kojoj se umeće akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Rotacijski laser se nivelira i zatim projicira statični laserski snop prema dolje.
 2. Usmjerite rotacijski laser tako da je projicirani laserski snop točno usmjeren na referentnu točku (A). Referentna točka nije sjecište!
 3. Označni urez na laserskom prijemniku PRA 30G zaustavite na ciljnoj ravnini (B) koju treba namjestiti. Laserski prijemnik PRA 30G trebate mirno držati ili ga fiksirati.
 4. Pokrenite automatsko usmjeravanje dvostrukim klikom na laserskom prijemniku PRA 30G pomoću tipke Image alternative ili odaberite funkciju putem izbornika AUTO.
  • Glava lasera se zakreće udesno i ulijevo sve dok ne dođe u položaj. Pritom se čuje kontinuirani zvučni signal na laserskom prijemniku.
  • Ako je došao u položaj, rotacijski laser nivelira. Simbol Image alternative se kratko prikazuje.
  • Ako ne možete uspješno provesti automatsko usmjeravanje, onda se čuju kratki zvučni signali i simbol Image alternative se kratko prikazuje.
 5. Dvostruki klik na laserskom prijemniku PRA 30G pomoću tipke Image alternative.
  • Tijekom automatskog usmjeravanja: prijevremeni završetak automatskog usmjeravanja.

Vertikalno automatsko usmjeravanje s funkcijom nadzora

Rotacijski laser je sigurno vertikalno pričvršćen (stativ, zidni nosač, prilagodnik za fasade ili nosač okvira ili naliježe na stražnjim ručkama). Referentna točka (A) je postavljena ispod glave lasera (npr. jedan klin u okviru ili jedna točka u boji na podu).
Laserski prijemnik PRA 30G i rotacijski laser su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i prijemna strana rotacijskog lasera okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt. Najbolja prijemna strana na rotacijskom laseru je ona strana na kojoj se umeće akumulatorska baterija.
 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Rotacijski laser se nivelira i zatim projicira statični laserski snop prema dolje.
 2. Usmjerite rotacijski laser tako da je projicirani laserski snop točno usmjeren na referentnu točku (A). Referentna točka nije sjecište!
 3. Označni urez na laserskom prijemniku PRA 30G zaustavite na ciljnoj ravnini (B) koju treba namjestiti. Laserski prijemnik PRA 30G trebate mirno držati ili ga fiksirati.
 4. Na PRA 30G pritisnite tipku Image alternative za pozivanje izbornika AUTO. Pokrenite automatsko usmjeravanje s funkcijom nadzora Image alternative.
  • Glava lasera se zakreće udesno i ulijevo sve dok ne dođe u položaj. Pritom se čuje kontinuirani zvučni signal na laserskom prijemniku.
  • Ako je došao u položaj, rotacijski laser nivelira. Simbol Image alternative se kratko prikazuje i prestaje zvučni signal.
  • Rotacijski laser uključuje se u funkciju nadzora. Manja odstupanja uslijed vanjskih utjecaja automatski se izjednačavaju, a laserski snop se drži u visini označnog ureza na laserskom prijemniku.
  • Ako ne možete uspješno provesti automatsko usmjeravanje, onda se čuju kratki zvučni signali i simbol Image alternative se kratko prikazuje.
 5. Laserski prijemnik PRA 30G ne vadite iz ciljne ravnine sve dok je aktivan način nadzora.
 6. Dvostruki klik na laserskom prijemniku PRA 30G pomoću tipke Image alternative.
  • Tijekom automatskog usmjeravanja: prijevremeni završetak automatskog usmjeravanja.
  • Kod aktivne funkcije nadzora: završetak funkcije nadzora.

Ručno namještanje nagiba

Rotacijski laser je montiran ili sigurno postavljen ovisno o slučaju primjene.
Laserski prijemnik PRA 30G i rotacijski laser su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i prijemna strana rotacijskog lasera okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt. Najbolja prijemna strana na rotacijskom laseru je ona strana na kojoj se umeće akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Pozicionirajte rotacijski laser bilo na gornji ili na donji rub ravnine nagiba.
 2. Pomoću uređaja za ciljanje na glavi uređaja usmjerite rotacijski laser paralelno uz ravninu nagiba.
 3. Na rotacijskom laseru i laserskom prijemniku PRA 30G pritisnite tipku Image alternative.
  • Laserski snop se uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.
 4. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Na rotacijskom laseru stalno svijetli LED dioda za način nagiba.
  • Na laserskom prijemniku PRA 30G se pojavljuje simbol načina nagiba.
 5. Nagnite ravninu laserskog snopa pomoću tipke Image alternative ili Image alternative na laserskom prijemniku.
  Kod ručnog namještanja nagiba rotacijski laser jednokratno nivelira ravninu laserskog snopa i zatim je fiksira. Imajte na umu da ovaj rotacijski laser ne nivelira nagnutu ravninu laserskog snopa od mogućeg odstupanja koje uzrokuje promjena okolnih uvjeta i/ili produljenje pričvršćenja. Vibracije, promjene temperature ili ostali utjecaji do kojih može doći tijekom dana, mogu utjecati na položaj ravnine laserskog snopa.

Namještanje nagiba pomoću prilagodnika za nagib PRA 79

Prilagodnik za nagib PRA 79 možete montirati na stativ ili zidni nosač ovisno o slučaju primjene.
Kut nagiba prilagodnika za nagib PRA 79 je namješten na 0°.
 1. Montirajte rotacijski laser na prilagodnik za nagib PRA 79. Pridržavajte se uputa za prilagodnik za nagib PRA 79. Upravljačka ploča na rotacijskom laseru okrenuta je prema vama.
 2. Pozicionirajte rotacijski laser bilo na gornji ili na donji rub ravnine nagiba.
 3. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Laserski snop se uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.
 4. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Na rotacijskom laseru stalno svijetli LED dioda za način nagiba.
 5. Na prilagodniku za nagib PRA 79 namjestite željeni kut nagiba.
  Kod ručnog namještanja nagiba rotacijski laser jednokratno nivelira ravninu laserskog snopa i zatim je fiksira. Imajte na umu da ovaj rotacijski laser ne nivelira nagnutu ravninu laserskog snopa od mogućeg odstupanja koje uzrokuje promjena okolnih uvjeta i/ili produljenje pričvršćenja. Vibracije, promjene temperature ili ostali utjecaji do kojih može doći tijekom dana, mogu utjecati na položaj ravnine laserskog snopa.

Automatsko namještanje nagiba

Rotacijski laser je montiran ili sigurno postavljen ovisno o slučaju primjene.
Laserski prijemnik PRA 30G i rotacijski laser su upareni.
Laserski prijemnik PRA 30G i prijemna strana rotacijskog lasera okrenuti su jedan prema drugom i imaju izravan vizualni kontakt. Najbolja prijemna strana na rotacijskom laseru je ona strana na kojoj se umeće akumulatorska baterija.
Image alternative
 1. Pozicionirajte rotacijski laser bilo na gornji ili na donji rub ravnine nagiba.
 2. Na rotacijskom laseru i laserskom prijemniku PRA 30G pritisnite tipku Image alternative.
  • Laserski snop se uključuje i rotira, a LED dioda za automatsko niveliranje stalno svijetli čim je niveliranje postignuto.
 3. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
  • Na rotacijskom laseru stalno svijetli LED dioda za način nagiba.
  • Na laserskom prijemniku PRA 30G se pojavljuje simbol načina nagiba.
 4. Pozicionirajte označni urez na laserskom prijemniku PRA 30G na drugi rub ravnine nagiba.
 5. Pokrenite automatsko usmjeravanje dvostrukim klikom na laserskom prijemniku PRA 30G pomoću tipke Image alternative ili odaberite funkciju putem izbornika AUTO.
  • Rotacijski laser automatski naginje ravninu laserskog snopa na osi X sve dok ne dođe do označnog ureza na laserskom prijemniku PRA 30G. Pritom se čuje kontinuirani zvučni signal na laserskom prijemniku.
  • Ako je došao u položaj, rotacijski laser nivelira na osi Y. Uspješan završetak prikazuje se neprekidnim tonom od 5 sekundi. Simbol Image alternative se kratko prikazuje.
  • Ako ne možete uspješno provesti automatsko usmjeravanje, onda se čuju kratki zvučni signali i simbol Image alternative se kratko prikazuje.
 6. Prijevremeni završetak automatskog nagiba dvostrukim klikom na laserskom prijemniku PRA 30G, pomoću tipke Image alternative.
  Ako rotacijski laser pokrene automatsko traženje u krivom smjeru, pritisnite tipku Image alternative za promjenu smjera traženja.

Ručna funkcija linije skeniranja

 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
 2. Dovedite ravninu laserskog snopa u željeni položaj/na željenu visinu. Funkcija linije skeniranja dostupna je u horizontalnom i vertikalnom načinu te u načinu nagiba.
 3. Na PRA 30G pritisnite tipku Image alternative za pozivanje izbornika.
 4. Odaberite stavku izbornika Funkcija linije skeniranja Image alternative.
 5. Putem podizbornika za namještanje širine linije možete namjestiti širinu linije skeniranja u četiri stupnja.
 6. Pomoću simbola Image alternative i Image alternative možete pomicati liniju skeniranja ulijevo i udesno. U tu svrhu laserski prijemnik ne mora biti u laserskom snopu.

Automatska funkcija linije skeniranja

 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
 2. Dovedite ravninu laserskog snopa u željeni položaj/na željenu visinu. Funkcija linije skeniranja dostupna je u horizontalnom i vertikalnom načinu te u načinu nagiba.
 3. Na PRA 30G pritisnite tipku Image alternative za pozivanje izbornika AUTO.
 4. Pokrenite automatsku funkciju linije skeniranja Image alternative.
 5. Dovedite laserski prijemnik u željeni položaj. Rotacijski laser automatski usmjerava zraku na skraćenu liniju u području laserskog prijemnika.
  Širinu linije skeniranja možete namjestiti putem izbornika PRA 30G. Što tanju liniju skeniranja odaberite, to će ona biti svjetlija.
 6. Putem stavke izbornika Funkcija linije skeniranja možete pomicati liniju ulijevo i udesno pomoću simbola Image alternative i Image alternative. U tu svrhu laserski prijemnik ne mora više biti u laserskom snopu.

Deaktiviranje funkcije upozorenja na šok

 1. Na rotacijskom laseru pritisnite tipku Image alternative.
 2. Pritisnite tipku Image alternative .
  • Konstantno svijetljenje LED diode deaktiviranja upozorenja na šok prikazuje da je funkcija deaktivirana.
  Za povratak u standardni način isključite i ponovno uključite rotacijski laser.

Rukovanje laserskim prijemnikom

Umetanje baterija u laserski prijemnik

Image alternative
 • Umetnite baterije u laserski prijemnik.
  Upotrebljavajte samo baterije proizvedene sukladno međunarodnim standardima.

Uparivanje rotacijskog lasera i laserskog prijemnika PRA 30G

 1. Pozicionirajte oba uređaja na udaljenosti od otprilike 0,5 m. Istovremeno na oba uređaja pritisnite tipku Image alternative u trajanju od najmanje 3 sekunde.
  • Uspješno uparivanje se potvrđuje treperenjem svih LED dioda na rotacijskom laseru i jednim tonom na laserskom prijemniku PRA 30G. Na laserskom prijemniku kratko se pojavljuju simboli Image alternative i Image alternative.
  • Uređaji su upareni.
  • Rotacijski laser i laserski prijemnik se isključuju.
 2. Ponovno uključite uređaje.

Uparivanje stativa PRA 90 i laserskog prijemnika PRA 30G

 1. Pozicionirajte oba uređaja na udaljenosti od otprilike 0,5 m. Istovremeno na oba uređaja pritisnite tipku Image alternative u trajanju od najmanje 3 sekunde.
  • Uspješno uparivanje se potvrđuje treperenjem svih LED dioda na automatskom stativu PRA 90 i jednim tonom na laserskom prijemniku PRA 30G. Na laserskom prijemniku kratko se pojavljuju simboli Image alternative i Image alternative.
  • Uređaji su upareni.
  • Automatski stativ i laserski prijemnik se isključuju.
 2. Ponovno uključite uređaje.
  • Na laserskom prijemniku se prikazuje rotacijski laser i automatski stativ.

Prijem laserskog snopa pomoću laserskog prijemnika

 1. Na laserskom prijemniku pritisnite tipku Image alternative.
 2. Laserski prijemnik držite s detekcijskim prozorčićem izravno u ravnini laserskog snopa.
 3. Mirno držite laserski prijemnik tijekom usmjeravanja i pazite na slobodno vidno polje između laserskog prijemnika i rotacijskog lasera.
  • Registriranje laserskog snopa prikazuje se optički i akustički.
  • Laserski prijemnik prikazuje udaljenost do rotacijskog lasera.
  • Laserski prijemnik se može koristiti za udaljenosti (radijus) do 300 m.

Objašnjenje opcija izbornika

 • Za pozivanje izbornika pritisnite tipku Image alternative.
 • Koristite tipke Image alternative i Image alternative za navigaciju kroz izbornik.
 • Odabrani simbol prikazuje se s crnom pozadinom. Primjer:Image alternative
 • Aktivna postavka prikazuje se s crnim okvirom. Primjer:Image alternative
 • Za potvrdu odabira pritisnite tipku Image alternative.
Glavni izbornik
Image alternative Funkcija označavanja
Image alternative Brzina rotacije
Image alternative Postavke rotacijskog lasera
Image alternative Postavke laserskog prijemnika
Image alternative Informacije
Image alternative Natrag. Bez promjena dolazite na višu razinu ili izlazite iz izbornika.
Izbornik Funkcija označavanja
Image alternative Izbornik Namještanje širine linije (indikator prikazuje trenutno namještenu širinu)
Image alternative Pomicanje linije ulijevo
Image alternative Pomicanje linije udesno
Podizbornik Namještanje širine linije
Image alternative Široko
Image alternative Srednje
Image alternative Usko
Image alternative U točku
Izbornik Brzina rotacije
Image alternative 300 okretaja u minuti
Image alternative 600 okretaja u minuti
Image alternative 1200 okretaja u minuti
Izbornik Postavke rotacijskog lasera
Image alternative Stanje mirovanja
Image alternative Upozorenje na šok
Image alternative Isključivanje područja zračenja
Podizbornik Upozorenje na šok
Image alternative Stupanj 1, jaka osjetljivost
Image alternative Stupanj 2, srednja osjetljivost
Image alternative Stupanj 3, slaba osjetljivost
Podizbornik Stanje mirovanja
Image alternative Stanje mirovanja uključeno
Image alternative Stanje mirovanja isključeno
Podizbornik Isključivanje područja zračenja
Image alternative Primjer: aktivirano područje zračenja gore lijevo
Image alternative Primjer: deaktivirano područje zračenja gore lijevo
Image alternative Ostala područja zračenja aktivirate i deaktivirate na isti način.
Izbornik Postavke laserskog prijemnika
Image alternative Glasnoća
Image alternative Točnost
Podizbornik Glasnoća
Image alternative Isključen zvuk
Image alternative Stupanj glasnoće 1
Image alternative Stupanj glasnoće 2
Image alternative Stupanj glasnoće 3
Podizbornik Točnost
Image alternative 1 mm
Image alternative 2 mm
Image alternative 5 mm
Image alternative 10 mm
Image alternative 25 mm
Izbornik Informacije
Image alternative Verzije softvera
Image alternative Termin servisa
Image alternative QR kod
Izbornik AUTOJednom pritisnite tipku Image alternative za pozivanje izbornika AUTO.
Image alternative Automatsko usmjeravanje
Image alternative Automatsko usmjeravanje s funkcijom nadzora
Image alternative Automatska funkcija linije skeniranja

Laserski prijemnik s držačem PRA 83

Image alternative
 1. Umetnite laserski prijemnik koso odozgo u gumeni ovoj PRA 83.
 2. Utisnite laserski prijemnik u gumeni ovoj tako da potpuno obujmi laserski prijemnik.
 3. Nataknite gumeni ovoj na magnetski zahvatni dio ručke.
 4. Pritisnite tipku Image alternative.
 5. Otvorite okretnu ručicu.
 6. Pričvrstite držač prijemnika PRA 83 na teleskopsku šipku ili šipku za niveliranje te ga fiksirajte zatvaranjem okretne ručice.
  • Laserski prijemnik je spreman za mjerenje.

Laserski prijemnik s držačem PRA 80

Image alternative
 1. Otvorite zatvarač PRA 80 i umetnite laserski prijemnik.
 2. Zatvorite zatvarač PRA 80.
 3. Pritisnite tipku Image alternative.
 4. Otvorite okretnu ručicu.
 5. Pričvrstite držač prijemnika PRA 80 na teleskopsku šipku ili šipku za niveliranje te ga fiksirajte zatvaranjem okretne ručice.
  • Laserski prijemnik je spreman za mjerenje.

Laserski prijemnik s držačem PRA 81

Image alternative
 1. Otvorite zatvarač PRA 81 i umetnite laserski prijemnik.
 2. Zatvorite zatvarač PRA 81.
 3. Pritisnite tipku Image alternative.
 4. Laserski prijemnik držite s detekcijskim prozorčićem izravno u ravnini laserskog snopa.
 5. Pozicionirajte laserski prijemnik tako da prikaz razmaka pokazuje 0 .
 6. Izmjerite željeni razmak pomoću mjerne trake.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s akumulatorskim uređajem. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Čišćenje otvora za izlaz laserskog snopa
 • Ispušite prašinu s otvora za izlaz laserskog snopa.
 • Otvor za izlaz laserskog snopa ne dodirujte prstima.
  Previše gruba sredstva za čišćenje mogu izgrepsti staklo te time smanjiti preciznost uređaja. Ne upotrebljavajte druge tekućine osim čistog alkohola ili vode jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Osušite vašu opremu poštujući granične vrijednosti temperature.

Hilti servis mjerne tehnike

Hilti servis mjerne tehnike provodi provjeru i kod odstupanja ponovno provodi uspostavljanje i ponovnu provjeru specifikacije za sukladnost uređaja. Specifikacija za sukladnost u trenutku provjere pismeno se potvrđuje certifikatom o servisu. Preporučuje se:
 • da ovisno o korištenju odaberete primjereni interval provjere.
 • da nakon izvanrednog korištenja uređaja provedete prije važnih radova, inače minimalno jednom godišnje, provjeru u Hilti servisu mjerne tehnike.
Provjera u Hilti servisu mjerne tehnike ne oslobađa korisnika od provjere uređaja prije i tijekom korištenja.

Provjera točnosti mjerenja

Kako bi se mogle poštivati tehničke specifikacije, uređaj treba redovito provjeravati (najmanje prije svakog većeg/relevantnog mjerenja).
Nakon pada uređaja s veće visine potrebno je provjeriti njegov rad. Pod sljedećim uvjetima se može smatrati da uređaj radi besprijekorno:
 • Prilikom pada nije prekoračena visina pada navedena u tehničkim podacima.
 • Uređaj je i prije pada besprijekorno radio.
 • Uređaj prilikom pada nije mehanički oštećen (npr. pucanje penta prizme).
 • Uređaj pri svom radu generira rotirajući laserski snop.

Provjera horizontalne glavne i poprečne osi

Image alternative
 1. Postavite stativ cca. 20 m od zida te horizontalno usmjerite glavu stativa pomoću libele.
 2. Montirajte uređaj na stativ te usmjerite glavu uređaja pomoću ciljnog utora na zid.
 3. Slika a: Pomoću prijemnika uhvatite točku (točka 1) te je označite na zidu.
 4. Uređaj okrenite oko osi uređaja u smjeru kazaljke na satu za 90º. Pritom se visina uređaja ne smije mijenjati.
 5. Slika b: Pomoću laserskog prijemnika uhvatite drugu točku (točka 2) te je označite na zidu.
 6. Slika c i d: Ponovite još dva puta oba prethodna koraka i uhvatite točke 3 i 4 pomoću prijemnika te ih označite na zidu.
  Kod pažljivog izvođenja vertikalni razmak dvije označene točke 1 i 3 (glavna os) odn. točke 2 i 4 (poprečna os) bi trebao iznositi < 2 mm (na 20 m). Kod većeg odstupanja pošaljite uređaj u Hilti servis na kalibriranje.

Provjera vertikalne osi

Image alternative
 1. Postavite uređaj vertikalno na što je moguće ravniju površinu cca. 1 do 10 m od zida.
 2. Ručke usmjerite paralelno sa zidom.
 3. Uključite uređaj te na podu označite referentnu točku (R).
 4. Pomoću prijemnika označite točku (A) na donjem kraju zida.
 5. Pomoću prijemnika označite točku (B) na visini od cca. 10 m.
 6. Uređaj okrenite za 180° te ga usmjerite na referentnu točku (R) na podu i na donjoj označenoj točki (A) na zidu. Usto možete koristiti i automatsko usmjeravanje.
 7. Automatski usmjerite vertikalnu ravninu laserskog snopa.
 8. Pomoću prijemnika označite točku (C) na visini od cca. 10 m.
  • Kod pažljivog izvođenja horizontalni razmak dvije označene točke (B) i (C) bi trebao iznositi < 2 mm (na 10 m). Kod većeg odstupanja pošaljite uređaj u Hilti servis na kalibriranje.

Transport i skladištenje

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj ne radi.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz čujni klik.
Akumulatorska baterija je ispražnjena.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Uređaj ima pogrešku.
 • Isključite uređaj i ponovno ga uključite. Ako i dalje postoji pogreška, kontaktirajte Hilti servis.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Snažan razvoj topline u uređaju ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite uređaj, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Ozbiljna pogreška. Na rotacijskom laseru trepere sve LED diode.
Ozbiljna pogreška. Poruka se uvijek pojavljuje s pripadajućim simbolom.
 • Nije moguće nastaviti s radom. Isključite sve uređaje i ponovno ih uključite.
Image alternative
Upozorenje
Upozoravajuća poruka se uvijek pojavljuje s pripadajućim simbolom.
 • Za rješenja pogledajte odgovarajući simbol.
Image alternative
Uparivanje je neuspješno
Uparivanje rotacijskog lasera i laserskog prijemnika nije moguće.
 • Točno se pridržavajte uputa za uparivanje uređaja.
Image alternative
Uparivanje je neuspješno
Uparivanje stativa i laserskog prijemnika je moguće.
 • Točno se pridržavajte uputa za uparivanje uređaja.
Image alternative
Upozorenje na šok
Aktivirano je upozorenje na šok.
 • Pobrinite se za sigurno uporište rotacijskog lasera bez vibracija.
 • Promijenite osjetljivost funkcije upozorenja na šok.
Image alternative
Upozorenje na položaj lasera
Laser je previše nagnut, niveliranje nije moguće.
 • Laser stavite u što uspravniji položaj.
Image alternative
Upozorenje na nagib
Laserski prijemnik je izvan područja automatskog nagiba.
Image alternative
Upozorenje na način nagiba
Funkcija nadzora nije moguća ili je prekinuta.
 • Provjerite pozicioniranje rotacijskog lasera i laserskog prijemnika te eventualno ponovno usmjerite uređaje.
 • Uklonite prepreke iz ravnine laserskog snopa.
 • Zatim ponovno pokrenite funkciju nadzora.
Image alternative
Upozorenje na podešavanje visine
Automatsko podešavanje visine nije moguće.
 • Stativ nije uparen. Izvršite uparivanje između stativa, rotacijskog lasera i laserskog prijemnika.
 • Uključite stativ.
 • Uključite rotacijski laser.
Image alternative
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na rotacijskom laseru je nisko.
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na rotacijskom laseru je nisko.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na laserskom prijemniku je nisko.
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na laserskom prijemniku je nisko.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na stativu je nisko.
Stanje napunjenosti akumulatorske baterije na stativu je nisko.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Stanje mirovanja aktivirano.
Uređaj je u stanju mirovanja (Sleep).

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r7677226.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.