Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

BX 3-ME

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Opći znakovi obveze
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Istosmjerna struja

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  BX 3-ME
  Generacija:
  02
  Serijski broj:

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za strojeve za pričvršćivanje

 • Uvijek pođite od toga da se čavli nalaze u električnom alatu. Nepažljivo rukovanje strojem za pričvršćivanje može dovesti do neočekivanog izbacivanja čavala te Vas mogu ozlijediti.
 • Električni alat ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama u blizini. Uslijed neočekivanog aktiviranja čavao se izbacuje što može dovesti do ozljeda.
 • Električni alat nemojte aktivirati prije nego što ste ga čvrsto postavili na izradak. Ako električni alat nema kontakt s izratkom, čavao se može odbiti od mjesta za pričvršćenje.
 • Električni alat odvojite od strujne mreže ili akumulatorske baterije ako se čavao zaglavi u električnom alatu. Ako je stroj za pričvršćivanje uključen, može se nehotice aktivirati prilikom uklanjanja čavla s čvrstim dosjedom.
 • Budite oprezni prilikom uklanjanja čavla s čvrstim dosjedom. Sustav može biti zategnut i moguće je snažno izbacivanje čavla dok pokušavate ukloniti zaglavljenje.
 • Prilikom pričvršćivanja električnih vodova provjerite da ne dovode električni napon. Stroj za pričvršćivanje držite samo za izolirane prihvatne površine. Upotrebljavajte samo čavle koji su prikladni za instaliranje električnih vodova. Provjerite da čavao nije oštetio izolaciju električnog voda. Čavao, koji ošteti izolaciju električnih vodova, može dovesti do električnog udara i opasnosti od požara.

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Zahtjevi za korisnika
 • Ovim strojem smijete rukovati ili ga održavati ako ste za to ovlašteni i u to upućeni.
Osobna zaštitna oprema
 • Tijekom uporabe stroja nosite odgovarajuće zaštitne naočale i zaštitnu kacigu. Isto vrijedi i za osobe u vašoj blizini.
 • Nosite zaštitne slušalice.
 • Prevelika buka može oštetiti sluh.
Sigurnost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za direktnu montažu postupajte razumno. Stroj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite protukliznu obuću.
 • Vodilicu za svornjake ili pričvrsne elemente nikada ne povlačite rukom.
 • Povlačenjem vodilice za svornjake ili pričvrsnog elementa rukom stroj bi se mogao aktivirati ovisno o okolnostima. Tijekom pripreme za rad može doći do zabijanja u dijelove tijela.
 • Pri uporabi stroja ruke držite savijene (ne ispružene).
 • Za vrijeme rada sa strojem udaljite druge osobe, a posebice djecu od područja rada.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za direktnu montažu Image alternative UPOZORENJE! Opasnost uslijed probijajućih pričvrsnih elemenata! Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod građevnog dijela u koji se zabija pričvrsni element.
 • Prije početka rada za probu stavite 2 pričvrsna elementa na svoju podlogu.
 • Koristite pravi stroj za svoj rad. Stroj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Napunjeni stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Transportirajte i skladištite stroj u zaštićenom kovčegu.
 • Uvijek ispraznite stroj prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, kod zamjene vodilice za svornjake, kod prekida rada te pri skladištenju (pričvrsni element).
 • Strojeve, koji nisu u uporabi, ispraznite i čuvajte na suhom i zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na stroju i priboru. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni.
 • Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja. Oštećene dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti Hilti servis ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno drugačije.
 • Provjerite podlogu prije zabijanja na električne vodove.
 • Pričvrsne elemente ne zabijajte u neprikladan materijal podloge.
 • Neprikladni materijali su zavareni čelik i lijevani čelik, lijevano željezo, staklo, mramor, plastika, bronca, mjed, bakar, izolacijski materijal, šuplja opeka, keramička opeka, tanki limovi ( < 4 mm) i plinobeton. Zabijanje u ove materijale može prouzročiti pucanje elementa, odvajanje ili probijanje.
 • Aktivirajte okidač samo ako je stroj pritisnut okomito na podlogu.
 • Stroj za pričvršćivanje držite kod zabijanja uvijek pod pravim kutom s podlogom kako bi se spriječilo skretanje pričvrsnog elementa s materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Ne dopustite da stroj padne.
 • Spremnik ne upotrebljavajte kao rukohvat.
 • Stroj ne koristite na mjestima na kojima postoji opasnost od požara ili od eksplozije, osim ako za to nema specijalno odobrenje.
 • Elemente ne zabijajte u postojeće rupe osim ako to preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
Radno mjesto
 • Svoje radno mjesto održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti.
 • Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu i prozračivanje u području rada.
Mehaničke sigurnosne mjere
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju, posebice na klipu.
 • Upotrebljavajte samo pričvrsne elemente koji su određeni i dopušteni za primjenu sa strojem.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja.
 • Ako je stroj pregrijan, pustite da se ohladi.
 • Stroj ne rastavljajte ako je vruć. Ostavite stroj da se ohladi.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Nos stroja
 2. Vodilica za svornjake X-FG B3-ME
 3. Vodilica za svornjake X-FG B3-IF
 4. Blokada vodilice za svornjake
 5. Prekidač za pojedinačno zabijanje
 6. Prorezi za prozračivanje
 7. Pojasna kuka
 8. Nosiva kuka
 9. Sigurnosni otponac
 10. Rukohvat
 11. Tipke za deblokadu
 12. Indikator stanja napunjenosti
 13. Litij-ionska akumulatorska baterija
 14. Potisnik čavala, blokirani položaj
 15. Deblokada potisnika čavala
 16. Potporna noga
 17. Spremnik
 18. Statusni prikaz
 19. Tipka za uključivanje/isključivanje
 20. Potisnik čavala, deblokirani položaj

Namjenska uporaba

Proizvod je ručno vođeni akumulatorski stroj za pričvršćivanje za primjene u unutarnjem prostoru. Namijenjen je za zabijanje posebno proizvedenih pričvrsnih elemenata u beton, čelik, zidove, pješčanik i ostale podloge prikladne za direktnu montažu. Proizvod je namijenjen također za pričvršćivanje električnih vodova spojnicama ako se za to upotrebljavaju odgovarajući pričvrsni elementi. Koristite samo dopuštene pričvrsne elemente zajedno sa za to određenom vodilicom za svornjake (vidi poglavlje "Tehnički podaci").

Stroj za pričvršćivanje, akumulatorska baterija i pričvrsni elementi čine tehničku cjelinu. To znači da se pričvršćivanje ovim strojem za pričvršćivanje može bez poteškoća osigurati samo ako se upotrebljavaju specijalno za to proizvedeni Hilti pričvrsni elementi i punjači i akumulatorske baterije koje je preporučio Hilti . Samo u slučaju pridržavanja ovih uvjeta vrijede navedene preporuke za pričvršćivanje i primjenu tvrtke Hilti .
 • Stroj za pričvršćivanje je namijenjen samo za ručnu uporabu.
 • Potrebno je isključiti pogrešne primjene. Pod pogrešnom primjenom se smatra aktiviranje u načinu rada pojedinačno zabijanje, a da čavao nije umetnut u vodilicu za svornjake, zabijanje u jako mekanu podlogu (npr. drvo), pojedinačno zabijanje u načinu rada sa spremnikom u pretvrdu podlogu (npr. jako čvrsti čelik ili jaki tvrdi prirodni kamen).
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C 4/36.

Sigurnosni uređaji

U načinu radu sa spremnikom prepoznavanje čavala treba spriječiti pogrešno zabijanje koje može uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
Potisni osigurač treba spriječiti slobodno zabijanje čavala. Stroj za pričvršćivanje možete pritisnuti i aktivirati u načinu radu sa spremnikom samo s umetnutim čavlom.
Prije pritiskanja stroja za pričvršćivanje u načinu rada pojedinačno zabijanje valja pritisnuti prekidač za pojedinačno zabijanje.

Karakteristike opreme

Stroj za pričvršćivanje je opremljen ergonomskim, protukliznim rukohvatom s prigušenjem vibracija i potpornom nogom. Stroj se elektronskom zaštitom od preopterećenja štiti od preopterećenja, a nadzorom temperature od pregrijavanja.

Bluetooth

Proizvod je opremljen Bluetooth sučeljem. Kada je umetnuta akumulatorska baterija i kada uključite stroj za pričvršćivanje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, moguća je bežična komunikacija putem Bluetooth-a.
Kada se stroj prebaci u stanje pripravnosti i nakon što isključite stroj za pričvršćivanje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, podaci se prenose još tri sata.
Za deaktiviranje Bluetooth-a trebate pritisnuti i držati pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje najmanje 5 sekundi dok LED dioda ne zasvijetli plavo dva puta.
Ako se izvadi akumulatorska baterija, podaci se više ne prenose.
Bluetooth nije dostupan na svim tržištima.

Statusni prikaz

Statusni prikaz daje informaciju o stanjima stroja za pričvršćivanje.
Stanje
Značenje
Isklj
Stroj za pričvršćivanje je isključen
LED dioda svijetli zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je uključen i spreman za zabijanje
LED dioda treperi svake 3 sekunde zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je u stanju pripravnosti, pritiskanje nosa stroja uključuje stroj za pričvršćivanje
LED dioda treperi zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je prevruć ili je akumulatorska baterija slaba, vidi tablicu smetnji
LED dioda treperi crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji
LED dioda svijetli crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji

Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije

Pritiskom na tipku za deblokadu akumulatorske baterije na zaslonu će se prikazati stanje napunjenosti akumulatorske baterije.
Tijekom i neposredno nakon postupka zabijanja pouzdano ispitivanje stanja napunjenosti nije moguće.
Stanje
Značenje
Sve četiri LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 75 % do 100 %.
Tri LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 50 % do 75 %.
Dvije LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 25 % do 50 %.
Jedna LED dioda svijetli zeleno.
Stanje napunjenosti je 10 % do 25 %.
Jedna LED dioda treperi zeleno.
Stanje napunjenosti je ispod 10 %. Stroj je spreman za rad

Akumulatorske baterije

Kod niskih temperatura smanjuje se snaga akumulatorskih baterija.
U slučaju smanjene snage akumulatorske baterije potrebno je više vremena da stroj za pričvršćivanje bude spreman za sljedeće zabijanje nego s potpuno napunjenom akumulatorskom baterijom.
U slučaju rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije stroj za pričvršćivanje će se isključiti prije nego što dođe do oštećenja akumulatorske baterije.

Sadržaj isporuke

Stroj za pričvršćivanje BX 3-ME, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašem Hilti centru ili online na: www.hilti.com

Tehnički podaci

Stroj za pričvršćivanje

Težina prema EPTA-postupku 01/2003
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
3,8 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
3,9 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,1 kg
Duljina čavla u spremniku
14 mm … 24 mm
Duljina čavla kod pojedinačnog zabijanja
30 mm … 36 mm
Promjer čavla
3,0 mm
Kapacitet spremnika
20 čavala
Potisak
12 mm
Sila pritiska
50 N … 70 N
Temperatura primjene (okolna temperatura)
−15 ℃ … 50 ℃
Preporučena maksimalna frekvencija zabijanja
650/h
Dimenzionirani napon
21,6 V
Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
−11,9 dBm

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je stroj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.

Postavljanje

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Napunite akumulatorsku bateriju prema informacijama u uputama za uporabu punjača.

Umetanje akumulatorske baterije

Kako bi akumulatorska baterija dosegla maksimalni životni vijek, zamijenite umetnutu akumulatorsku bateriju napunjenom akumulatorskom baterijom čim se znatno smanji snaga akumulatorske baterije.
Image alternative
 1. Uvjerite se da nema stranih tijela u kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima stroja.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju i neka čujno uskoči u ležište.
  • Kada je akumulatorska baterija umetnuta, kratko zasvijetle LED diode za stanje napunjenosti.
OPREZ
Opasnost uslijed pada akumulatorske baterije. Ako akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta, mogla bi pasti tijekom rada.
 • Uvijek se pobrinite za siguran dosjed akumulatorske baterije.
 1. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije u stroju za pričvršćivanje.

Vađenje akumulatorske baterije

Image alternative
 1. Isključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Pritisnite obje tipke za deblokadu i držite ih pritisnute.
 3. Izvucite akumulatorsku bateriju prema natrag iz stroja.

Skidanje vodilice za svornjake

 1. Isključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 4. Ispraznite spremnik.
 5. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika.
  • Vodilica za svornjake je deblokirana.
 6. Izvadite vodilicu za svornjake.

Umetanje vodilice za svornjake

 1. Isključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 4. Ispraznite spremnik.
 5. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika i držite je u tom položaju.
 6. Pomičite vodilicu za svornjake u nos stroja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 7. Otpustite blokadu vodilice za svornjake.
  • Blokada vodilice za svornjake će uskočiti u srednji položaj.
 8. Povucite vodilicu za svornjake kako biste provjerili njezin siguran dosjed.

Siguran rad s pojasnom i nosivom kukom

  Image alternative
 • Prije početka rada uvjerite se je nosiva kuka sigurno pričvršćena na stroju.
 • Nosivu kuku koristite samo dok je potrebna. Sigurno odložiti alat, ako ga dulje vrijeme ne koristite.

Punjenje stroja za pričvršćivanje čavlima

Punjenje za način rada sa spremnikom

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od prignječenja! Pomicanje potisnika čavala unatrag može dovesti do prignječenja prstiju i uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
 • Prilikom povlačenja potisnika čavala prema dolje pazite da sigurno uskoči u ležište. Nemojte dopustiti pomicanje potisnika čavala unatrag.
 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Trake s čavlima uvedite u spremnik (maksimalno 2 trake po 10 čavala).
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala unatrag.

Punjenje za način rada pojedinačno zabijanje

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Pomicanje potisnika čavala unatrag može dovesti do ozljeda i uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje.
 • Prilikom povlačenja potisnika čavala prema dolje pazite da sigurno uskoči u ležište. Nemojte dopustiti pomicanje potisnika čavala unatrag.
 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Izvadite trake s čavlima iz spremnika i uvjerite se da je spremnik prazan.
  Stroj za pričvršćivanje se može oštetiti ako prije zabijanja u načinu rada pojedinačno zabijanje niste izvadili sve čavle iz spremnika.
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala unatrag.
 5. Stavite čavao u za to predviđenu udubinu u vodilici za svornjake. Opcionalno možete dodatno nataknuti dopušteni pričvrsni element na vodilicu za svornjake.
  Zabijanje više od jednog čavla u vodilicu za svornjake može uzrokovati oštećenja na stroju za pričvršćivanje. Vodilicu za svornjake napunite samo najviše jednim čavlom u načinu rada pojedinačno zabijanje.
 6. Pritisnite prekidač za pojedinačno zabijanje.
  • Prekidač za pojedinačno zabijanje će čujno uskočiti u ležište.
  Ako se potisnik čavala povuče nekoliko centimetara prema dolje, ponovno će se otpustiti prekidač za pojedinačno zabijanje.

Rukovanje

Uporaba potporne noge

Potporna noga na ravnoj podlozi olakšava postavljanje stroja za pričvršćivanje pod pravim kutom jer je potrebno paziti na pozicioniranje pod pravim kutom samo u bočnom smjeru. Na neravnoj podlozi će možda biti potrebno zaklopiti potpornu nogu kako bi stroj za pričvršćivanje bio pod pravim kutom s podlogom.

Zaklapanje potporne noge

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Prilikom preklapanja potporne noge postoji opasnost od prignječenja prstiju između potporne noge i kućišta.
 • Stroj za pričvršćivanje držite za rukohvat prilikom preklapanja potporne noge.
 1. Pritisnite potpornu nogu kako biste je otpustili iz njezinog položaja.
 2. Potpornu nogu zakrenite za oko 180° prema natrag.
 3. Odozdo pritisnite potpornu nogu kako biste je uglavili u zaklopljenom položaju.

Otklapanje potporne noge

Image alternative
OPREZ
Opasnost od prignječenja! Prilikom preklapanja potporne noge postoji opasnost od prignječenja prstiju između potporne noge i kućišta.
 • Stroj za pričvršćivanje držite za rukohvat prilikom preklapanja potporne noge.
 1. Pritisnite potpornu nogu kako biste je otpustili iz njezinog položaja.
 2. Potpornu nogu zakrenite za oko 180° prema naprijed.
 3. Odozdo pritisnite potpornu nogu kako biste je uglavili u otklopljenom položaju.

Uključivanje/isključivanje stroja za pričvršćivanje

Uključivanje stroja za pričvršćivanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Pritiskanje stroja za pričvršćivanje o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela.
 • Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  • Može se čuti zatezanje opružnog elementa, a statusni prikaz svijetli zeleno.
  U slučaju smanjene snage akumulatorske baterije zatezanje opružnog elementa je sporije nego s potpuno napunjenom akumulatorskom baterijom.
  Kod niskih temperatura smanjuje se snaga akumulatorske baterije.
  U slučaju rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije stroj za pričvršćivanje će se isključiti prije nego što dođe do oštećenja ćelija akumulatorske baterije.

Isključivanje stroja za pričvršćivanje

 • Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  • Može se čuti popuštanje opružnog elementa, a statusni prikaz se ugasi.

Izvođenje zabijanja

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed letećih dijelova! Za vrijeme postupka zabijanja materijal odlomljen od podloge i izbačeni dijelovi trake s čavlima mogu uzrokovati ozljede na tijelu i ozljede oka.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice. Čak i druge osobe u okolini trebale bi nositi zaštitne naočale i zaštitnu kacigu.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Pritiskanje stroja za pričvršćivanje o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela.
 1. Uključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Stroj za pričvršćivanje postavite pod pravim kutom na podlogu i pritisnite vodilicu za svornjake do kraja.
 3. Pritiskom sigurnosnog otponca aktivirajte zabijanje.
 4. Stroj za pričvršćivanje nakon zabijanja u potpunosti dignite s podloge.
  Ako vodilicu za svornjake pritišćete dulje od 6 sekundi na podlozi bez zabijanja, onda se stroj za pričvršćivanje isključuje automatski. Pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje možete ponovno uključiti stroj za pričvršćivanje.
  Ako se stroj za pričvršćivanje ne koristi 6 minuta, isključit će se automatski.

Isključivanje Bluetooth-a

 • Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje/ isključivanje najmanje 5 sekundi dok LED dioda ne zasvijetli plavo dva puta.
  • Prijenos podataka više nije moguć.
  • Bluetooth nije dostupan na svim tržištima
  Kada se zadržavate u osjetljivom okruženju (npr. bolnica) gdje nije dozvoljen Bluetooth, možete ga deaktivirati.

Vađenje čavala iz stroja za pričvršćivanje

Vađenje čavala u načinu rada sa spremnikom

 1. Potisnik čavala povlačite prema dolje dok ne uskoči u ležište.
 2. Istisnite čavle prema dolje iz spremnika.
 3. Čvrsto držite potisnik čavala i pritisnite deblokadu potisnika čavala.
 4. Vodite potisnik čavala u početni položaj.

Vađenje čavala u načinu rada pojedinačno zabijanje

 • Kako biste izvadili čavao umetnut u vodilicu za svornjake, postupite kao kod otpuštanja zaglavljenog čavla (vidi ).

Zaglavljeni čavli

Pojedini čavli se mogu zaglaviti u vodilici za svornjake. Pomoću kompleta izbijača X-NP možete ukloniti zaglavljene čavle iz vodilice za svornjake. Pribor ćete pronaći u vašem Hilti centru ili online na www.hilti.com .
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede i oštećenje stroja za pričvršćivanje. Uporaba neprimjerenih predmeta umjesto preporučenog originalnog pribora Hilti može dovesti do ozljeda i oštećenja stroja za pričvršćivanje.
 • Za otpuštenje zaglavljenog čavla upotrijebite isključivo preporučeni komplet izbijača.
OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed letećih dijelova! Zabijanje može uzrokovati ozljede uslijed letećih dijelova ako se strana tijela nalaze u području vodilice za svornjake ili ako su pričvrsni elementi zaglavljeni u vodilici za svornjake.
 • Nikada ne pokušavajte ukloniti smetnje na stroju aktiviranjem zabijanja!

Otpuštanje zaglavljenog čavla

 1. Skinite vodilicu za svornjake.
 2. Vodilicu za svornjake utaknite u prihvatnu čahuru kompleta izbijača.
 3. Zaglavljeni čavao izbijte pomoću izbijača i čekića iz vodilice za svornjake.
 4. Umetnite vodilicu za svornjake.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje akumulatorskih uređaja

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s akumulatorskim uređajem. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group | SAD: www.hilti.com

Čišćenje unutarnje strane nosa stroja

 1. Skinite vodilicu za svornjake.
 2. Očistite unutarnju stranu nosa stroja.
 3. Umetnite vodilicu za svornjake.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Opružni element nije zategnut; nema statusnog prikaza.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta.
Opružni element nije zategnut, statusni prikaz treperi zeleno i treperi 1 LED dioda indikatora stanja napunjenosti.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Temperatura akumulatorske baterije preniska.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Opružni element nije naknadno zategnut, statusni prikaz treperi zeleno i trepere 4 LED diode indikatora stanja napunjenosti.
Previsoka temperatura u stroju za pričvršćivanje.
 • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz treperi crveno.
Vodilica za svornjake nije ispravno umetnuta.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz svijetli crveno.
Kvar stroja.
Nije moguće pritisnuti vodilicu za svornjake i statusni prikaz svijetli zeleno.
Spremnik je prazan.
Potisnik čavala zaglavljen.
 • Izvadite traku s čavlima iz spremnika i očistite spremnik.
Čavao zaglavljen u vodilici za svornjake.
Vodilica za svornjake zaglavljena u pritisnutom stanju.
Prljavština između vodilice za svornjake i nosa stroja.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r8843642.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative