Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [4 MB]

SR 30-A36

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Broj hodova u praznom hodu
Image alternative Bežični prijenos podataka
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Sabljasta pila
  SR 30-A36
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Pojam "električni alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se na električne alate s napajanjem iz električne mreže (s mrežnim vodom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog voda).
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
 • Priključni vod ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje električnog alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Priključni vod držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova. Oštećeni ili zapleteni priključni vodovi povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim alatom radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što ga priključite na napajanje strujom i/ili akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za električne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s električnim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Pažljivo održavajte električne alate i pribor. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Ručke i rukohvate držite suhim, čistim i bez ostataka ulja i masti. Skliske ručke i rukohvati ne omogućuju sigurno rukovanje i kontrolu električnog alata u nepredviđenim situacijama.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
 • Ne upotrebljavajte oštećenu ili izmijenjenu akumulatorsku bateriju. Oštećene ili izmijenjene akumulatorske baterije mogu se nepredvidivo ponašati i dovesti do požara, eksplozije ili opasnosti od ozljede.
 • Akumulatorsku bateriju ne izlažite vatri ili previsokim temperaturama. Vatra ili temperature iznad 130 °C (265 °F) mogu izazvati eksploziju.
 • Pridržavajte se svih uputa za punjenje i nikada ne punite akumulatorsku bateriju ili akumulatorski alat izvan raspona temperature navedenog u uputama za uporabu. Pogrešno punjenje ili punjenje izvan dopuštenog raspona temperature može uništiti akumulatorsku bateriju ili povećati opasnost od požara.
Servisiranje
 • Popravak električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Nikada ne održavajte oštećene akumulatorske baterije Održavanje akumulatorskih baterija smije provoditi samo proizvođač ili ovlašteni servisi.

Dodatne sigurnosne napomene za pile s pomičnim listom pile

 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
 • Alat pričvrstite na stabilnu podlogu i osigurajte stegama ili na neki drugi način. Ako predmet obrade držite samo rukom i tijelom, ostaje labilan što može dovesti do gubitka kontrole.

Dodatne sigurnosne napomene za pile

Sigurnost ljudi
 • Svojim rukama se ne približavajte području pile i listu pile. Drugom rukom držite dodatni rukohvat ili kućište motora. Kada pilu držite s obje ruke, onda ih pila ne može ozlijediti.
 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Prije početka rada utvrdite razred opasnosti prašine koja nastaje pri radu. Koristite građevinski usisavač sa službeno dozvoljenom klasifikacijom zaštite koja odgovara Vašim lokalnim propisima o zaštiti protiv prašine. Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži olovo, neke vrste drva, beton/zidovi/kamen koji sadrže kvarc te minerali i metali mogu biti štetni za zdravlje.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta i po potrebi nosite zaštitnu masku koja je prikladna za određenu vrstu prašine. Dodirivanje ili udisanje prašina može uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih putova korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini. Materijal, koji sadrži azbest, smije obrađivati samo stručno osoblje.
 • Ne sežite pod predmet obrade.
 • Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge. Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat.
 • Čvrsto držite uređaj s obje ruke za predviđene rukohvate i stavite svoje ruke u položaj u kojem možete uhvatiti sile povratnog udarca.
 • Rukohvate održavajte suhim i čistim.
 • Uvijek stojte uz bok lista pile, list pile nikada ne postavljajte u liniju s Vašim tijelom. Kod povratnog udarca pila može odskočiti unatrag!
 • Ako se list pile zaglavi ili prekinete radove, pilu isključite i držite je mirno sve dok se list pile ne zaustavi. Nikada ne pokušavajte pilu vaditi iz predmeta obrade ili je povlačiti unatrag dok se list pile pomiče, u suprotnom bi moglo doći do povratnog udarca.
 • Ako pilu, koja stoji u predmetu obrade, želite ponovno pokrenuti, centrirajte list pile u razdvajaču i provjerite nisu li se zupci pile zaglavili u predmetu obrade.
 • Budite posebno oprezni kod rezanja u postojeće zidove ili druga nevidljiva područja. Potopni list pile se pri rezanju može zablokirati u skrivenim predmetima i uzrokovati povratni udarac.
Električna sigurnost
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
 • Uređaj držite samo za izolirane prihvatne površine kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove uređaja pod napon te dovesti do električnog udara.
Pažljivo rukovanje i uporaba električnih alata
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile. Oni uzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje ili povratni udarac lista pile.
 • Pridržavajte se uputa proizvođača za rukovanje i čuvanje listova pile.
 • Proizvod treba pritisnuti s pritisnom vodilicom na predmet obrade. To jamči optimalan i siguran rad.
 • Zaštitite se od vrućih strugotina nošenjem primjerene zaštitne odjeće.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Proizvod koristite samo ako je u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na uređaju.
 • Ne upotrebljavajte tupe ili oštećene listove pile. Oni uzrokuju povećano trenje, zaglavljivanje ili povratni udarac lista pile.
 • Prije početka rada provjerite ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu uzrokovati električni udar ako ste nehotice oštetili električni vod.
 • Predmet obrade učvrstite na stabilan prihvat. Predmet obrade za rezanje nikada ne pridržavajte u ruci ili iznad noge.
 • Proizvod uključite tek u radnom položaju.
 • Uređaj pri rezanju vodite što dalje od tijela.
 • Radite s umjerenim potiskom i primjerenom brzinom rezanja posebno kod velikih promjera cijevi. Ovo sprječava pregrijavanje uređaja.
 • Pri rezanju cijevi provjerite da u njima nema tekućine. Po potrebi ih ispraznite.
 • Pri rezanju cijevi uređaj držite u povišenom položaju uspoređujući s cijevima.
 • Uređaj nema zaštitu od prodiranja tekućine. Tekućina koja curi može u uređaju izazvati kratki spoj.
 • Nikada ne režite nepoznate podloge i držite reznu traku gore i dolje slobodnu od prepreka.
 • Ako list pile udari o neki predmet, na uređaj može djelovati povratni udarac.
 • Prilikom zamjene alata nosite zaštitne rukavice. Dodirivanje nastavka može uzrokovati posjekotine i opekline.
 • Akumulatorsku bateriju izvadite za vrijeme nekorištenja uređaja, prije održavanja, zamjene alata i za vrijeme transporta.
 • Aktivirajte transportni osigurač prilikom skladištenja i transporta uređaja.
 • Pridržavajte se uputa proizvođača za rukovanje i čuvanje listova pile.
 • Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe uređaja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitnu masku za disanje.
 • Uvijek koristite primjereno dugi list pile. List pile tijekom čitavog hoda mora stršati preko predmeta obrade.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Ne gledajte izravno u osvjetljenje (LED) i ne osvjetljujte druge osobe u lice. Postoji opasnost od zasljepljenja.
 • Odlomljeni materijal može ozlijediti tijelo i oči. Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice.
 • Prilikom probijanja osigurajte područje na suprotnoj strani rada.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Postavite proizvod na nezapaljivo mjesto s dovoljnim razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Stezna glava
 2. Prihvat za adapter za rezanje
 3. Preklopiva nosiva kuka
 4. Predodabir broja okretaja
 5. Transportni osigurač
 6. Upravljačka sklopka
 7. Stražnji rukohvat
 8. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 9. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 10. Akumulatorska baterija
 11. Sigurnosna ušica
 12. Prednja prihvatna površina
 13. Poluga za deblokadu lista pile
 14. Usisni priključak (SAD: pribor)
 15. Pritisna vodilica
 16. Gumb za deblokadu pritisne vodilice
 17. List pile
 18. Adapter za rezanje (pribor)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je sabljasta pila na akumulatorski pogon. Namijenjena je za rezanje drva, materijala sličnih drvu i metalnih materijala kao i plastike.

Proizvod je namijenjen za rad s obje ruke.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 36.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa C4/36.

Moguća pogrešna uporaba

 • Ne režite opeku, beton, plinobeton, prirodni kamen ili keramičke pločice.
 • Proizvod ne upotrebljavajte za rezanje vodova u kojima se nalazi tekućina.
 • Ne režite nepoznate podloge.

Indikator litij-ionske akumulatorske baterije

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije i smetnje na uređaju se signaliziraju pomoću indikatora litij-ionske akumulatorske baterije. Stanje napunjenosti prikazuje se nakon dodira jedne od dvaju tipki za deblokadu akumulatorske baterije.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
1 LED dioda treperi, uređaj nije spreman za rad.
Akumulatorska baterija je pregrijana ili potpuno ispražnjena.
4 LED diode trepere, uređaj nije spreman za rad.
Uređaj je preopterećen ili pregrijan.
Kod pritiska na upravljačku sklopku i do 5 sekundi nakon otpuštanja upravljačke sklopke očitavanje stanja napunjenosti nije moguće.
U slučaju treperećih LED dioda indikatora akumulatorske baterije, molimo poštujte upute u poglavlju Pomoć u slučaju smetnji.

Sadržaj isporuke

Sabljasta pila, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Tehnički podaci


SR 30-A36
Dimenzionirani napon
36 V
Težina prema EPTA-postupku 01
5,2 kg
Broj hodova (Položaj 1)
2.500 o/min
Broj hodova (Položaj 2)
2.800 o/min
Duljina hoda
32 mm
Stezna glava
0,5 in
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije sukladno EN 62841

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci

SR 30-A36
Razina zvučne snage (LWA)
96 dB(A)
Nesigurnost razine zvučne snage (KWA)
5 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
85 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
5 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija

SR 30-A36
Vrijednost emisije vibracije za rezanje iverice (ah,B)
22,5 m/s²
Nesigurnost za rezanje iverice (K)
3,7 m/s²
Vrijednost emisije vibracije za rezanje drvenih greda (ah,WB)
20,5 m/s²
Nesigurnost za rezanje drvenih greda (K)
3,3 m/s²

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
36 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umećite akumulatorsku bateriju u držač uređaja sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju iz držača uređaja.

Montaža nosive kuke (pribor)

Image alternative
 1. Aktivirajte transportni osigurač.
 2. Montirajte nosivu kuku.

Umetanje lista pile

Koristite samo listove pile sa 1/2" usadnicima.
Image alternative
 1. Aktivirajte transportni osigurač ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
 2. Provjerite je li usadnik alata čist i lagano podmazan. Ako je potrebno, očistite ga i podmažite.
 3. Pomaknite polugu za blokadu do graničnika prema gore i držite je u tom položaju.
 4. List pile utisnite sprijeda u steznu glavu.
 5. Pustite da se poluga za blokadu vrati u početni položaj.
 6. Povlačenjem lista pile provjerite je li se uglavio.

Montaža usisnog priključka (SAD: pribor)

Image alternative
 1. Izvucite pritisnu vodilicu.
 2. Umetnite usisni priključak u prihvat pritisne vodilice.
 3. U cijelosti uvedite u vodilicu lagano podmazanu pritisnu vodilicu.

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Vođenje pile

Image alternative
 1. Pilu držite za predviđene rukohvate.
 2. Vodite pilu do predmeta obrade.
 3. Vodite pilu naprijed i natrag.
  • Ako pilu pritisnete na predmet obrade, list pile može puknuti i dovesti do ozljeda.

Rezanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog oštećene nosive kuke! Ako uređaj padne, može ugroziti Vas i ostale osobe.
 • Prije početka rada provjerite je li nosiva kuka sigurno pričvršćena i da nije oštećena.
Image alternative
 1. Deaktivirajte transportni osigurač i pritisnite upravljačku sklopku.
  • Na dijelu slike naći ćete razne mogućnosti za učinkovito vođenje pile.
 2. Ako ste završili s rezanjem, otpustite upravljačku sklopku.
 3. Aktivirajte transportni osigurač.

Vađenje lista pile

Image alternative
OPREZ
Opasnost od ozljede! Nastavak može biti vruć i/ili oštar.
 • Prilikom zamjene nastavka nosite zaštitne rukavice.
 • Vrući nastavak nikada ne stavljajte na zapaljive podloge.
 1. Aktivirajte transportni osigurač ili izvadite akumulatorsku bateriju iz uređaja.
 2. Pomaknite polugu za blokadu do graničnika prema gore i držite je u tom položaju.
 3. List pile izvucite prema naprijed iz stezne glave.
 4. Pustite da se poluga za blokadu vrati u početni položaj.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Redovito očistite i podmažite steznu glavu izvana. U tu svrhu koristite Hilti sprej 314648.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena pritisne vodilice

Pritisna vodilica se po potrebi može zamijeniti.
Image alternative
 1. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 2. Izvadite list pile.
 3. Pritisnite crveni gumb za deblokadu pritisne vodilice na donjoj strani sabljaste pile.
 4. Izvucite pritisnu vodilicu.
 5. Pritisnite crveni gumb za deblokadu pritisne vodilice na donjoj strani sabljaste pile.
 6. U cijelosti uvedite u vodilicu lagano podmazanu pritisnu vodilicu.
 7. Provjerite je li se pritisna vodilica uglavila.

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  OPREZ
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Sabljasta pila nije u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj se ne pokreće.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz klik.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Transportni osigurač nije pritisnut.
 • Pritisnite transportni osigurač.
List pile se ne može izvaditi iz stezne glave.
Poluga za deblokadu nije pritisnuta do graničnika.
 • Pritisnite polugu za blokadu do graničnika i izvadite list pile.
Stezna glava je začepljena piljevinom.

Sabljasta pila je u funkciji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj nema punu snagu.
Upravljačka sklopka nije pritisnuta do kraja
 • Pritisnite do kraja upravljačku sklopku.
Akumulatorska baterija je ispražnjena
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju i napunite praznu akumulatorsku bateriju.
List pile se ne može izvaditi iz stezne glave.
Poluga za deblokadu nije pritisnuta do graničnika.
 • Pritisnite polugu za blokadu do graničnika i izvadite list pile.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Zbrinjavanje akumulatorskih baterijaNestručnim zbrinjavanjem akumulatorskih baterija može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r5962277.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.
Image alternative
Image alternative