Odaberi jezik

BX 3-BT

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Opći znakovi obveze
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Bluetooth® slovni znak i Image alternative logotip su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. . Tvrtka Hilti ima licenciju za korištenje ovih trgovačkih marki.
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Tip:
  BX 3-BT
  Generacija:
  02
  Serijski broj:

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za električne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S električnim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako niste usredotočeni na rad, mogli biste izgubiti kontrolu nad uređajem.
Električna sigurnost
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Električni alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od električnog udara.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Električni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe električnog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale. Nošenje zaštitne opreme, kao što su zaštitna maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštitne slušalice, ovisno o vrsti i primjeni električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je električni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja električnog alata prst držite na prekidaču ili ako je uređaj uključen i priključen na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
 • Prije nego što uključite električni alat, uklonite alate za podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ, koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja, može uzrokovati nezgode.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
 • Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu što dalje od pomičnih dijelova. Široku odjeću, nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.
Uporaba i rukovanje električnim alatom
 • Ne preopterećujte uređaj. Za vaše radove koristite za to predviđen električni alat. S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području snage.
 • Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim prekidačem. Električni alat, koji se više ne može uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja, zamjene dijelova pribora ili odlaganja uređaja. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
 • Električne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da uređaj koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu . Električni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Električne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju električnog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe uređaja. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem električnih alata.
 • Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo održavani rezni alati s oštrim reznim rubovima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
 • Koristite električni alat, pribor, nastavke itd. sukladno ovim uputama. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih alata za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
Uporaba i rukovanje akumulatorskim alatom
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • U električnim alatima upotrebljavajte samo za to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba neke druge akumulatorske baterije može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki spoj između akumulatorskih kontakata može dovesti do opeklina ili do požara.
 • Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s ovom tekućinom. Tekućina, koja curi iz akumulatorske baterije, može dovesti do nadražaja kože ili opeklina. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dođe u dodir s očima, odmah zatražite liječničku pomoć.
Servisiranje
 • Popravak električnih alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj način će se postići održavanje sigurnosti električnog alata.

Sigurnosne napomene za alate za pričvršćivanje

 • Uvijek pođite od toga da se u električnom alatu nalaze spajalice. Nepažljivo rukovanje alatom za pričvršćivanje može dovesti do neočekivanog izbacivanja spajalica te Vas može ozlijediti.
 • Električni alat ne usmjeravajte prema sebi ili drugim osobama u blizini. Uslijed neočekivanog aktiviranja spajalice se izbacuju što može uzrokovati do ozljede.
 • Električni alat nemojte aktivirati prije nego što ste ga čvrsto postavili na izradak. Ako električni alata ne dolazi u dodir s predmetom obrade, spajalica se može odbiti od mjesta za pričvršćenje.
 • Električni alat odvojite od strujne mreže ili akumulatorske baterije ako se spajalica zaglavi u električnom alatu. Ako je alat za pričvršćivanje uključen može se nehotice aktivirati prilikom uklanjanja spajalice s čvrstim dosjedom.
 • Budite oprezni prilikom uklanjanja spajalice s čvrstim dosjedom. Sustav može biti zategnut i moguće je snažno izbacivanje spajalice dok pokušavate ukloniti zaglavljenje.
 • Prilikom pričvršćivanja električnih vodova provjerite da ne dovode električni napon. Alat za pričvršćivanje držite samo za izolirane prihvatne površine. Upotrebljavajte samo spajalice koje su prikladne za instaliranje električnih vodova. Provjerite da spajalica nije oštetila izolaciju električnog voda. Spajalica koja ošteti izolaciju električnih vodova može uzrokovati električni udar i opasnost od požara.

Sigurnosne napomene

Osnovne sigurnosne napomene Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Propusti u pridržavanju napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Zahtjevi za korisnika
 • Ovim strojem smijete rukovati ili ga održavati ako ste za to ovlašteni i u to upućeni.
Osobna zaštitna oprema
 • Tijekom uporabe stroja nosite odgovarajuće zaštitne naočale i zaštitnu kacigu. Isto vrijedi i za osobe u Vašoj blizini.
 • Nosite zaštitne slušalice.
 • Prevelika buka može oštetiti sluh.
Sigurnost ljudi
 • Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za direktnu montažu postupajte razumno. Stroj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
 • Nosite protukliznu obuću.
 • Pri uporabi stroja ruke držite savijene (ne ispružene).
 • Za vrijeme rada sa strojem udaljite druge osobe, a posebice djecu od područja rada.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za direktnu montažu Image alternative UPOZORENJE! Opasnost uslijed probijajućih svornjaka s navojem! Prije zabijanja svornjaka s navojem uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod građevnog dijela u koji se zabija svornjak s navojem.
 • Koristite pravi stroj za svoj rad. Stroj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Napunjeni stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Transportirajte i skladištite stroj u zaštićenom kovčegu.
 • Uvijek isključite stroj prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, kod zamjene vodilice za svornjake, kod prekida rada te pri skladištenju.
 • Strojeve, koji nisu u uporabi, ispraznite i čuvajte na suhom i zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na stroju i priboru. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni.
 • Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja. Oštećene dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti Hilti servis ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno drugačije.
 • Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi uređaja mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod.
 • Svornjake s navojem ne zabijajte u neprikladan materijal podloge.
 • Neprikladni materijali su staklo, mramor, plastika, bronca, mjed, bakar, izolacijski materijal, šuplja opeka, keramička opeka, tanki limovi (< 4 mm) i plinobeton. Zabijanje u ove materijale može prouzročiti pucanje elementa, odvajanje ili probijanje.
 • Aktivirajte okidač samo ako je stroj pritisnut okomito na podlogu.
 • Stroj za pričvršćivanje držite kod zabijanja uvijek pod pravim kutom s podlogom kako bi se spriječilo skretanje svornjaka s navojem s materijala podloge.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Ne dopustite da stroj padne.
 • Stroj ne koristite na mjestima na kojima postoji opasnost od požara ili od eksplozije, osim ako za to nema specijalno odobrenje.
 • Pričvrstite X-BT elemente samo u posebno za to izbušene rupe.
Radno mjesto
 • Svoje radno mjesto održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti.
 • Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu i prozračivanje u području rada.
Mehaničke sigurnosne mjere
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju, posebice na klipu.
 • Upotrebljavajte samo svornjake s navojem koji su određeni i dopušteni za primjenu sa strojem.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja (vidi poglavlje Tehnički podaci).
 • Ako je stroj pregrijan, pustite da se ohladi.
 • Stroj ne rastavljajte ako je vruć. Ostavite stroj da se ohladi.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad litij-ionskih akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od visokih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i vatre.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C (176°F) ili spaljivati.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. U tom slučaju uvijek kontaktirajte Hilti  servis .
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Kontaktirajte Hilti servis .

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Vodilica za svornjake (X‑FG B3 serija)
 2. Podešavanje dubine pričvršćivanja
 3. Blokada vodilice za svornjake
 4. Prorezi za prozračivanje
 5. Pojasna kuka
 6. Otponac
 7. Rukohvat
 8. Tipke za deblokadu s dodatnom funkcijom aktiviranja indikatora stanja napunjenosti
 9. Litij-ionska akumulatorska baterija
 10. Statusni prikaz
 11. Tipka za uključivanje/isključivanje

Namjenska uporaba

Proizvod je ručno vođeni akumulatorski stroj za pričvršćivanje. Namijenjen je za zabijanje svornjaka s navojem (X-BT) u čelik. Koristite samo dopuštene svornjake s navojem u kombinaciji s odgovarajućom vodilicom.

Stroj za pričvršćivanje, akumulatorska baterija i svornjaci s navojem čine tehničku cjelinu. Koristite posebno za ovaj uređaj izrađene Hilti svornjake s navojem i punjače i akumulatorske baterije koje preporuča Hilti . Samo u slučaju pridržavanja ovih uvjeta vrijede navedene preporuke za pričvršćivanje i primjenu tvrtke Hilti .
 • Stroj za pričvršćivanje je namijenjen samo za ručnu uporabu.
 • Potrebno je isključiti pogrešne primjene. Pod pogrešnom primjenom se smatra aktiviranje, a da X‑BT element nije umetnut u vodilicu za svornjake.
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo punjače koje je odobrila tvrtka Hilti . Dodatne informacije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Bluetooth

Proizvod je opremljen Bluetooth sučeljem. Kada je umetnuta akumulatorska baterija i kada uključite stroj za pričvršćivanje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, moguća je bežična komunikacija putem Bluetooth-a.
Kada se stroj prebaci u stanje pripravnosti i nakon što isključite stroj za pričvršćivanje pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, podaci se prenose još tri sata.
Za deaktiviranje Bluetooth-a trebate pritisnuti i držati pritisnutu tipku za uključivanje/isključivanje najmanje 5 sekundi dok LED dioda ne zasvijetli plavo dva puta.
Ako se izvadi akumulatorska baterija, podaci se više ne prenose.
Bluetooth nije dostupan na svim tržištima.

Bluetooth

Image alternative
Na kraju ove dokumentacije naći ćete simbole dopuštenja za
Image alternative
Bluetooth.

Statusni prikaz

Statusni prikaz daje informaciju o stanjima stroja za pričvršćivanje.
Stanje
Značenje
Isklj
Stroj za pričvršćivanje je isključen
LED dioda svijetli zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je uključen i spreman za zabijanje
LED dioda treperi svake 3 sekunde zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je u stanju pripravnosti, pritiskanje nosa stroja uključuje stroj za pričvršćivanje
LED dioda stalno treperi zeleno.
Stroj za pričvršćivanje je prevruć ili je akumulatorska baterija slaba, vidi tablicu smetnji
LED dioda treperi crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji
LED dioda svijetli crveno.
Smetnja na stroju, vidi tablicu smetnji
LED dioda treperi žuto.
Stroj odnesite u Hilti servis.

Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije

Pritiskom na tipku za deblokadu akumulatorske baterije na zaslonu će se prikazati stanje napunjenosti akumulatorske baterije.
Tijekom i neposredno nakon postupka zabijanja pouzdano ispitivanje stanja napunjenosti nije moguće.
Stanje
Značenje
Sve četiri LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 75 % do 100 %.
Tri LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 50 % do 75 %.
Dvije LED diode svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti je 25 % do 50 %.
Jedna LED dioda svijetli zeleno.
Stanje napunjenosti je 10 % do 25 %.
Jedna LED dioda treperi zeleno.
Stanje napunjenosti je ispod 10 %.

Sadržaj isporuke

Alat za pričvršćivanje BX 3-BT, vodilica za svornjake X‑FG B3 serija, uputa za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci

Stroj za pričvršćivanje

Težina prema EPTA Procedure 01 uključujući akumulatorsku bateriju
B 22/2.6 Li‑Ion (02)
4,0 kg
B 22/3.0 Li‑Ion (01)
4,1 kg
B 22/‌4.0 Li-Ion
4,2 kg
B 22/‌5.2 Li-Ion (01)
4,3 kg
B 22/‌8.0 Li-Ion
4,6 kg
Duljina svornjaka
31 mm
Promjer navoja
8 mm …10 mm
Potisak
12 mm
Sila pritiska
50 N …70 N
Temperatura primjene (okolna temperatura)
−15 ℃ …50 ℃
Temperatura primjene svornjaka
−10 ℃ …50 ℃
Preporučena maksimalna frekvencija zabijanja
650/h
Dimenzionirani napon
21,6 V
Frekvencija
2.400 MHz …2.483,5 MHz
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
−11,9 dBm

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ …60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ …40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ …45 ℃

Informacije o buci i vrijednosti vibracije

Razina zvučnog tlaka i vrijednosti vibracije, koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je stroj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci i vibracijama (izmjereno prema EN 60745‑2‑16)
Tipična razina zvučne snage prema ocjeni A, LWA (kod zabijanja čavala u čelik)
105 dB
Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema ocjeni A, LpA (kod zabijanja čavala u čelik)
94 dB
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka, K
3 dB
Jednoaksijalne ukupne vrijednosti vibracije (u z-smjeru)
Vrijednost emisije vibracije, ah (kod zabijanja čavala u čelik)
2,2 m/s²
Nesigurnost, K
1,5 m/s²

Postavljanje

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipke za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz uređaja.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Skidanje vodilice za svornjake

 1. Isključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Izvadite svornjak s navojem iz vodilice za svornjake.
 4. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika.
  • Vodilica za svornjake je deblokirana.
 5. Izvadite vodilicu za svornjake.

Umetanje vodilice za svornjake

Image alternative
 1. Isključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Izvadite akumulatorsku bateriju.
 3. Pomaknite blokadu vodilice za svornjake u smjeru strelice do graničnika i držite je u tom položaju.
 4. Pomaknite vodilicu za svornjake u vrh alata dok čujno ne uskoči.
  Provjerite je li u funkciji crna zaštitna kapa na vodilici za svornjake. Po potrebi zamijenite crnu zaštitnu kapu.
 5. Otpustite blokadu vodilice za svornjake.
  • Blokada vodilice za svornjake će uskočiti u srednji položaj.
 6. Povucite vodilicu za svornjake kako biste provjerili njezin siguran dosjed.

Dubina pričvršćivanja

Image alternative
 1. Kako biste podesili traženu dubinu pričvršćivanja, okrenite na namještanje dubine pričvršćivanja.
 2. Provjerite kvalitetu pričvršćivanja sukladno uputama koje su priložene pričvrsnim elementima. Svaku promjenu postavke snage treba izvršiti novim svornjakom.
  Odaberite postavku snage sukladno primjeni.
  Ako još nemate iskustva u rukovanju alatom, preporučeni prvi položaj postavke snage je stupanj 3.

Rukovanje

Uključivanje stroja za pričvršćivanje

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Pritiskanje stroja za pričvršćivanje o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Povlačenjem vodilice za svornjake rukom stroj bi se mogao aktivirati ovisno o okolnostima. Tijekom pripreme za rad može doći do zabijanja u dijelove tijela.
 • Vodilicu za svornjake nikada ne povlačite rukom.
 • Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  • Može se čuti zatezanje opružnog elementa, a statusni prikaz svijetli zeleno.
  Kod niskih temperatura smanjuje se snaga akumulatorske baterije.
  U slučaju smanjene snage akumulatorske baterije zatezanje opružnog elementa je sporije nego s potpuno napunjenom akumulatorskom baterijom.
  U slučaju rada sa smanjenom snagom akumulatorske baterije stroj za pričvršćivanje će se isključiti prije nego što dođe do oštećenja ćelija akumulatorske baterije.

Isključivanje stroja za pričvršćivanje

 • Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  • Može se čuti popuštanje opružnog elementa, a statusni prikaz se ugasi.

Izvođenje zabijanja

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pogrešnog rukovanja i/ili odlomljenog materijala!
 • Opasnost od zabijanja čavla rukom! Uvijek koristite proizvod s obje ruke! Proizvod uvijek držite drugom rukom kako je prikazano na slikama.
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela! To može uzrokovati teške ozljede nehotičnim aktiviranjem zabijanja.
 • Nosite zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitne rukavice. Čak i druge osobe u okolini trebale bi nositi zaštitne naočale i zaštitnu kacigu. Tijekom postupka pričvršćivanja materijal odlomljen od podloge i strana tijela koja se nalaze u vodilici za svornjake mogu uzrokovati tjelesne ozljede i ozljede oka.
 • Nikada ne pokušavajte ukloniti smetnje na stroju aktiviranjem zabijanja!
OPREZ
Opasnost od ozljede i oštećenje stroja za pričvršćivanje!
 • Nikada ne pokušavajte ponovno zabijati pričvrsni element! To može uzrokovati lom i zaglavljenje elementa.
 • Za ovaj stroj koristite samo dopušteni originalni pribor tvrtke Hilti . Uporaba neprikladnog materijala i pribora može dovesti do ozljeda i oštećenja stroja za pričvršćivanje.
 1. Uključite stroj za pričvršćivanje.
 2. Umetnite svornjake s navojem.
 3. Stroj za pričvršćivanje postavite pod pravim kutom na podlogu i centrično pritisnite vodilicu za svornjake sa za to određenim svornjakom s navojem do kraja iznad izbušene rupe.
 4. Pritiskom otponca aktivirajte pričvršćivanje.
  Nakon svakog zabijanja koristite mjerku za ispitivanje kako biste provjerili ispravnu dubinu namještanja svornjaka.
 5. Stroj za pričvršćivanje nakon zabijanja u potpunosti dignite s podloge.
  • Ako vodilicu za svornjake pritišćete dulje od 6 sekundi na podlozi bez zabijanja, onda se stroj za pričvršćivanje isključuje automatski. Pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje možete ponovno uključiti stroj za pričvršćivanje.
   Nikada ne pokušavajte ponovno zabijati pričvrsni element!
  • Ako se stroj za pričvršćivanje ne koristi 6 minuta, isključit će se automatski.

Isključivanje Bluetooth-a

 • Pritisnite i držite pritisnutu tipku za uključivanje/ isključivanje najmanje 5 sekundi dok LED dioda ne zasvijetli plavo dva puta.
  • Prijenos podataka više nije moguć.
  • Bluetooth nije dostupan na svim tržištima
  Kada se zadržavate u osjetljivom okruženju (npr. bolnica) gdje nije dozvoljen Bluetooth, možete ga deaktivirati.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje uređaja
 • Isključite stroj za pričvršćivanje.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.
 • Izvadite pričvrsni element iz vodilice za svornjake.
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Transport i skladištenje akumulatorskih uređaja

Transport
 • Isključite stroj za pričvršćivanje.
 • OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku bateriju.
 • Izvadite pričvrsni element iz vodilice za svornjake.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju.
 • Nakon dužeg transporta prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Uređaj i akumulatorske baterije po mogućnosti skladištite na hladnom i suhom mjestu.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Uređaj i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon dužeg skladištenja prije uporabe provjerite je li uređaj oštećen odnosno jesu li akumulatorske baterije oštećene.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Opružni element nije zategnut; nema statusnog prikaza.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta.
Opružni element nije zategnut, statusni prikaz treperi zeleno i treperi 1 LED dioda indikatora stanja napunjenosti.
Akumulatorska baterija je prazna.
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju.
Temperatura akumulatorske baterije preniska.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Opružni element nije naknadno zategnut, statusni prikaz treperi zeleno i trepere 4 LED diode indikatora stanja napunjenosti.
Previsoka temperatura u stroju za pričvršćivanje.
 • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz treperi crveno.
Vodilica za svornjake nije ispravno umetnuta.
Opružni element nije zategnut i statusni prikaz svijetli crveno.
Kvar stroja
Element je koso zabijen.
Stroj je prejako pritisnut držanjem za rukohvat.
 • Pritisnite stroj manjim pritiskom na podlogu.
Stroj je pritisnut izvan osi zabijanja.
 • Stroj pritisnite pod pravim kutom odn. iznad prihvatne površine na stražnjoj strani stroja.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: BX 3‑BT qr.hilti.com/r9808595.
Link za RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.