Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [1 MB]

VC 20-UM
VC 40-UM

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli na proizvodu

Simboli ovisno o proizvodu

Koriste se sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Opasnost od vruće površine
Image alternative Zabranjen transport kranom

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Usisavač za mokro/suho usisavanje
  VC 20-UM | VC 40-UM
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Opće sigurnosne napomene

Osim sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.
 • Pročitajte sve napomene! Nepridržavanje sljedećih napomena može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške tjelesne ozljede.
 • Kod korištenja uređaja zajedno s električnim alatom, prije uporabe pročitajte upute za uporabu električnog alata i poštujte sve napomene.
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Koristite pravi uređaj. Uređaj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Informirajte se o radu s uređajem, o rukovanju, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali i o zbrinjavanju usisanog materijala.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Uređaj smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Uređaj nije namijenjen djeci.
 • Nekorištene uređaje spremite na sigurno mjesto. Uređaje, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.
 • Samo za Koreju: Ovaj uređaj primjeren je za elektromagnetske valove koji nastaju u proizvodnom okruženju (klasa A). Korisnik bi trebao poštivati ovu činjenicu i ne koristiti ovaj uređaj u stambenom području.

Sigurnost ljudi

 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Usisavač ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe i održavanja uređaja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Kako bi usisavač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača. Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisavač se može nekontrolirano pokrenuti.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.

Oprezno rukovanje i uporaba uređaja

 • Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Prilikom usisavanja opasnih prašina nemojte deaktivirati čišćenje filtra, pogotovo kod korištenja s električnim alatima koji stvaraju prašinu.
 • Zaštitite uređaj od smrzavanja.
 • Sukladno uputama redovito četkom čistite graničnik razine vode i provjerite postoje li znakovi oštećenja.
 • Kod postavljanja glave usisavača pazite da se ne prikliještite te da ne oštetite mrežni kabel. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na uređaju i priboru. Prije daljnje uporabe pažljivo provjerite zaštitne uređaje ili lagano oštećene dijelove funkcioniraju li besprijekorno i ispravno. Provjerite rade li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad uređaja.
 • Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim rezervnim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Mrežni utikač uvijek izvucite iz utičnice kad uređaj nije u uporabi (tijekom radne stanke), prije čišćenja i održavanja, prije zamjene dijelova pribora ili zamjene filtra. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje uređaja.
 • Usisavač ne postavljajte u neki drugi radni položaj povlačenjem za mrežni kabel. S usisavačem ne prelazite preko mrežnog kabela.
 • Uređaj ne transportirajte kranom.

Električna sigurnost

 • Priključni utikač uređaja mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim uređajima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Utikač utaknite u prikladnu, uzemljenu utičnicu, koja je sigurno instalirana te je usklađena sa svim lokalnim okolnostima. Ukoliko sumnjate u sigurno uzemljenje utičnice, neka je provjeri kvalificirani električar.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
 • Uvjerite se da mrežni kabel ne leži u lokvi.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom Hilti serviseru. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni.
 • Ako se pri radu oštete mrežni priključni vod i/ili produžni kabel, ne smijete ih dodirivati. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni mrežni vodovi i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Mrežni priključni vod može se zamijeniti samo tipom određenim u uputi za uporabu.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje uređaja odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite uređaj, a mrežni utikač izvucite iz utičnice.
 • Utičnicu na uređaju koristite za namjene navedene u uputi za uporabu.
 • Nikada ne radite s uređajem ako je prljav ili mokar. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara. Stoga pri češćoj obradi vodljivih materijala odnesite zaprljane uređaje u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis.

Radno mjesto

 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna za zdravlje.
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
 • Posebno pazite kada radite na stepenicama.

Usisani materijal

 • Prašine opasne po zdravlje ili prašine koje su zapaljive i/ili eksplozivne ne smiju se usisavati (magnezijsko-aluminijska prašina itd.). Ne smiju se usisavati materijali koji su topliji od 60°C (npr. užarene cigarete, vrući pepeo).
 • Ne smiju se usisavati zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (rashladna tekućina, sredstva za podmazivanje, benzin, otapala, kiseline (pH < 5), lužine (pH > 12,5) itd.).
 • Uređaj odmah isključite ako počne istjecati pjena ili tekućine.
 • Kod usisavanja vrućeg materijala do maksimalno 60°C nosite zaštitne rukavice.
 • Kod radova s mineralnom isplakom nosite zaštitnu odjeću i izbjegavajte dodir s kožom (pH>9 nagrizajuće).
 • Izbjegavajte dodir s baznim ili kiselim tekućinama. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s puno vode i odmah potražite liječničku pomoć.

Na uređaju

Image alternative
UPOZORENJE: Ovaj uređaj sadrži prašine opasne po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje vrećice s prašinom, smiju izvoditi samo stručne osobe koje nose prikladnu zaštitnu opremu. Ne uključivati prije nego što je instaliran kompletan filtarski sustav i prije nego što je ispitana funkcija kontrole strujanja.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Utičnica na uređaju
 2. Zaklopka
 3. Rukohvat
 4. Sklopka uređaja
 5. Usisna glava
 6. Zahvatna korita
 7. Spremnik za prašinu
 8. Ulazni priključak
 9. Namještanje promjera crijeva
 10. Poklopac filtra
 11. Zatvarači
 12. Blokada držača
 13. Zatvarači poklopca filtra
 14. Kuka za kabel
 15. Ručka za pomicanje s držačem

Namjenska uporaba

VC 20/40 je univerzalni industrijski usisavač s efektivnim čišćenjem za suhu prašinu. Može se rabiti za suho i mokro usisavanje.

Uređaj je namijenjen za usisavanje mineralne isplake kod mokre primjene s Hilti dijamantnim krunama za bušenje odn. Hilti dijamantnim pilama te za usisavanje velikih količina mineralnih prašina kod suhe primjene s Hilti dijamantnim brusilicama, rezačima, udarnim bušilicama i krunama za suho bušenje.
Osim toga, uređaj se može rabiti za usisavanje tekućeg materijala. Namijenjen je za usisavanje mineralne isplake.
Uređaj je primjeren za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina, tekućine, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti (npr. MAK ili AGW vrijednosti) ≥0,1 mg/m³ (klasa prašine M). S obzirom na opasnost usisanih/isisanih prašina uređaj mora biti opremljen prikladnim filtrima.
S ovim se uređajem smiju usisavati samo po zdravlje opasni materijali prema IEC 60335-2-69 (klasa M). Usisavanje svih drugih po zdravlje opasnih materijala je zabranjeno.
Zabranjeno je usisavanje ulja i tekućih medija s temperaturom većom od 60°C.
Kod usisavanja prašina s ekspozicijskim graničnim vrijednostima u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka kada se odlazni zrak uređaja vraća u prostoriju. Za to poštujte važeće nacionalne odredbe.
Uređaj se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih ili gorećih odn. zapaljivih (iznimka: prašina od piljevine) i agresivnih prašina (npr. magnezijsko-aluminijska prašina) te tekućina (npr. benzin, otapala, kiseline, rashladne tekućine i sredstva za podmazivanje).
VC 20 smije s dodatnim teretom i usisanim materijalom težiti najviše 37 kg.
VC 40 smije s dodatnim teretom i usisanim materijalom težiti najviše 55 kg.
Uređaj ne upotrebljavajte kao ljestve.
Uređaj nije prikladan za uporabu u neprekidnom stacionarnom radu, u automatskim ili poluautomatskim postrojenjima.
Osobe, koje upravljaju uređajem, treba prije započinjanja rada i rukovanja uređajem informirati o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali te o sigurnom zbrinjavanju usisanog materijala.
Zabranjena je upotreba ispod površine vode.
Ljudi i životinje ne smiju se usisavati ovim uređajem.
Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.
Ovaj je uređaj namijenjen za gospodarsku uporabu, npr. u hotelima, školama, bolnicama, tvornicama, trgovinama, uredima ili za iznajmljivanje.
Ne smiju se obrađivati materijali opasni po zdravlje (npr. azbest).
Namijenjen je za uporabu na gradilištima, u radionicama, za renoviranja, pregradnju i novogradnju.
Pridržavajte se podataka o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, koristite samo originalni Hilti pribor i alate.
Uređaj i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.

Moguća pogrešna uporaba

 • Industrijskim usisavačem ne smije se raditi u ležećem položaju.
 • Industrijski usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih, gorećih ili zapaljivih materijala i agresivnih prašina (na primjer: magnezijsko-aluminijska prašina itd.) (iznimka: prašina od piljevine).
 • Industrijski usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje zapaljivih tekućina (na primjer: benzin, otapala, kiseline, rashladne tekućine, sredstva za podmazivanje itd.).
 • Ne smiju se obrađivati materijali opasni po zdravlje (npr. azbest).

Sadržaj isporuke

Usisavač za mokro/suho usisavanje uključujući element filtra, usisno crijevo s priključkom crijeva, kolčakom crijeva i konusnim adapterom, plastičnu vrećicu za prašinu PE VC 20/40, upute za uporabu.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašem Hilti centru ili na: www.hilti.group

Uporaba produžnog kabela

Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su dozvoljeni za konkretnu namjenu i imaju odgovarajući promjer. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela. Redovito provjeravajte ima li na produžnom kabelu oštećenja. Zamijenite oštećene produžne kabele.
Preporučeni minimalni promjeri i maks. dužine kabela za VC 20/40 u radu s električnim alatom preko utičnice na uređaju:
Preporučeni minimalni promjeri i maks. dužine kabela za VC 20/40:
Upotrebljavajte samo produžne kabele sa zaštitnim vodičem.
Ne upotrebljavajte produžne kabele s presjekom vodiča od 1,25 mm² i 2 mm².
Preporučeni minimalni promjeri i maks. dužine kabela za VC 20/40 u radu s električnim alatom preko utičnice na uređaju:
Presjek vodiča
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Mrežni napon 110 V
ne preporučuje se
25 m
ne preporučuje se
Mrežni napon 220 - 240 V
30 m
50 m
ne preporučuje se
Preporučeni minimalni promjeri i maks. dužine kabela za VC 20/40:
Presjek vodiča
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
Mrežni napon 110 V
ne preporučuje se
ne preporučuje se
75 m
Mrežni napon 220 - 240 V
30 m
50 m
ne preporučuje se

Produžni kabeli na otvorenom

Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.

Uporaba generatora ili transformatora

Ovaj uređaj se može pokretati pomoću generatora ili ugrađenog transformatora ukoliko se poštuju sljedeći uvjeti: izlazna snaga u vatima mora biti jednaka barem dvostrukoj vrijednosti snage navedenoj na označnoj pločici uređaja, radni napon mora u svakom trenutku biti između +5 % i ‑15 % nazivnog napona, a frekvencija mora iznositi 50 do 60 Hz, nikada više od 65 Hz. Mora biti ugrađen automatski regulator napona s pojačanjem zaleta.
Na generator/transformator ne priključujte istovremeno druge uređaje. Uključivanje i isključivanje drugih uređaja može prouzročiti podnaponske i/ili prenaponske vrhove koji mogu oštetiti uređaj.

Zvučni signal upozorenja

Ukoliko brzina zraka u usisnom crijevu padne ispod 20 m/s, iz sigurnosnih razloga se javlja zvučni signal upozorenja.

Tehnički podaci

Podaci o priključku

Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona uređaja.
Dimenzionirani napon
100 V
110 V
110 V
200 V
Dimenzionirana potrošnja
1200 W
1200 W
1100 W
950 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat (ukoliko postoji)

1600 W


Mrežni priključni kabel (tip)
VCTF
3 x 2,0 mm²
A07 QQ‑F
3 / 12 AWG
H07 BQ‑F
3G 1,5 mm²
VCTF
3 x 2,0 mm²

Dimenzionirani napon
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Dimenzionirana potrošnja
1200 W
1200 W
1200 W
1200 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat (ukoliko postoji)
2400 W
1100 W
1800 W
1200 W
Mrežni priključni kabel (tip)
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²
H07 RN‑F
3G 1,5 mm²

Podaci o struji zraka

Dimenzionirana potrošnja
950 W
1100 W
1200 W
Maks. volumni protok (zrak)
55 l/s
61 l/s
61 l/s
Maks. podtlak
19500 Pa
23000 Pa
23000 Pa

Opći podaci


VC 20-UM
VC 40-UM
Frekvencija mreže
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Težina prema EPTA-postupku 01
12,9 kg
14,6 kg
Dimenzije
505 mm x 380 mm x 500 mm
505 mm x 380 mm x 610 mm
Mrežni priključni kabel
7,5 m
7,5 m
Zapremnina spremnika
21 ℓ
36 ℓ
Iskoristiva količina prašine
23 kg
40 kg
Iskoristiva zapremina spremnika za vodu
13,5 ℓ
25 ℓ
Promjer usisnog crijeva (duljina: 3,5 m)
27 mm
27 mm
Promjer usisnog crijeva (duljina: 5 m)
36 mm
36 mm
Radna temperatura
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃

Informacije o uređaju i primjeni

Klasa zaštite
Klasa zaštite I
Vrsta zaštite
IP X4 zaštićen od prskanja vode

Informacije o buci i vibracijama sukladno EN 60335-2-69

Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema ocjeni A
71 dB
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka
2,5 dB
Triaksijalna vrijednost vibracija (vektorski zbroj vibracija); uključujući nesigurnost (K)
< 2,5 m/s²

Stavljanje u pogon

Prvo stavljanje u pogon

 1. Otvorite oba zatvarača.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 3. Iz spremnika za prašinu i ambalaže izvadite dijelove pribora.
 4. Umetnite odgovarajuću vrećicu za prašinu sukladno uputi.
  Za usisavanje neopasnih prašina: plastična vrećica za prašinu.
 5. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.
 6. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
 7. Usisno crijevo priključite na uređaj.

Umetanje vrećice za prašinu od flisa

Image alternative
 1. Otvorite oba zatvarača.
  Kod usisavanja piljevine uvijek upotrebljavajte vrećicu za prašinu od flisa kako bi se osigurala dobra usisna snaga.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 3. Umetnite novu vrećicu za prašinu od flisa i pričvrstite na spremnik za prašinu.
 4. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
 5. Zatvorite oba zatvarača.
 6. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
 7. Usisno crijevo priključite na uređaj.

Umetanje plastične vrećice za prašinu

 1. Otvorite oba zatvarača.
 2. Glavu usisivača podignite sa spremnika za prašinu.
 3. Pričvrstite novu plastičnu vrećicu za prašinu (upute otisnute) u spremniku za prašinu.
 4. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Uporaba usisavača klase M

OPASNOST
Opasnost od ozljede. Kod usisavača klase H, klase L i klase M uređaj sadrži prašinu koja je štetna po zdravlje.
 • Radove pražnjenja i održavanja, uključujući i uklanjanje spremnika za sakupljanje prašine, smije provoditi samo stručno osoblje. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.
 • Prije nego usisivač uklonite iz područja s opasnim materijalima, usišite vanjski dio usisivača, isperite ga ili ga nepropusno zapakirajte. Svi dijelovi uređaja su nečisti ako ste uređaj izvadili iz opasnog područja, te provedite primjerene mjere, kako bi se izbjeglo rasprostiranje prašine.
 • Nikada ne pokrećite usisavač bez čitavog sustava filtriranja.

Rad bez korištenja utičnice na uređaju

Image alternative
 1. Prije umetanja mrežnog utikača u utičnicu uvjerite se da je utičnica uređaja u položaju "OFF".
 2. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
 3. Okrenite sklopku uređaja u položaj "ON".

Rad s korištenjem utičnice na uređaju

Utičnica na uređaju namijenjena je samo za izravno priključivanje električnih alata na usisavač.
Kod električnih alata priključenih na utičnicu na uređaju treba se pridržavati njihovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
 1. Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.
 2. Provjerite je li maksimalna ulazna snaga električnog alata za priključivanje ispod dopuštene maksimalne snage utičnice na uređaju, vidi poglavlje "Tehnički podaci" i natpis na utičnici na uređaju.
 3. Prije umetanja mrežnog utikača električnog alata u utičnicu uvjerite se da je električni alat isključen.
 4. Mrežni utikač električnog alata utaknite u utičnicu na uređaju.
 5. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
 6. Okrenite sklopku uređaja u položaj "Auto".
 7. Uključite električni alat.
  Nakon isključivanja električnog alata usisavač još neko vrijeme radi kako bi se usisala prašina koja se nalazi u usisnom crijevu.

Usisavanje suhe prašine

Prije usisavanja suhih prašina i posebice mineralnih prašina treba paziti da se u spremniku nalazi odgovarajuća vrećica za prašinu. Zatim se usisani materijal može jednostavno i čisto zbrinuti.
OPREZ
Opasnost od ozljede. Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.
 • Nikada ne usisavajte bez elementa filtra.
 • Pazite na to da je element filtra suh i da je umetnuta odgovarajuća vrećica za prašinu.

Zamjena vrećice za prašinu od flisa

OPASNOST
Opasnost od ozljede. Šiljasti predmeti mogu probiti vrećicu usisivača.
 • Uvjerite se da nijedan predmet nije probio vrećicu usisivača.
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite oba zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Kolčak vrećice za prašinu zatvorite zaklopkom.
 5. Spremnik za prašinu očistite krpom.
 6. Pričvrstite novu vrećicu za prašinu od flisa u spremniku za prašinu.
 7. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Zamjena plastične vrećice za prašinu

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite oba zatvarača.
 3. Glavu usisivača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Plastičnu vrećicu za prašinu zatvorite kabelskom vezicom ispod utisnutih rupica.
 5. Izvadite plastičnu vrećicu za prašinu.
 6. Spremnik za prašinu očistite krpom.
 7. Pričvrstite novu plastičnu vrećicu za prašinu (upute otisnute) u spremniku za prašinu.
 8. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Usisavanje tekućina

OPREZ
Opasnost od ozljede. Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.
 • Nikada ne usisavajte bez elementa filtra.
 1. Provjerite nadzor razine napunjenosti.
 2. Za mokro usisavanje po mogućnosti upotrijebite poseban element filtra.
  Preporučujemo Hilti filtar VC 20/40 universal (2121387).
Image alternative
 1. Nakon usisavanja tekućina otvorite oba zatvarača.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu tako da se element filtra može osušiti.
 3. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite ga crijevom za vodu. Četkom očistite elektrode i element filtra nakon prethodnog sušenja brisanjem rukom.
 4. Ostavite spremnik za prašinu da se osuši.

Pražnjenje spremnika za prašinu kod suhih prašina

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
 3. Izvadite vrećicu za prašinu iz spremnika za prašinu ili uhvatite za zahvatna korita i prevrnite spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili.
 4. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Pražnjenje spremnika za prašinu bez vrećice za prašinu (kod tekućina)

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
 3. Uhvatite za zahvatna korita i prevrnite spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili.
 4. Rub spremnika za prašinu očistite krpom.
 5. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje uređaja

UPOZORENJE
Opasnosti uslijed električne struje. Nestručni popravci na električnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede.
 • Popravke električnih dijelova neka obavlja isključivo električar.
 • Uređaj, te posebice rukohvat održavajte suhim, čistim, bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 • Ne koristite usisavač ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje! Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom. Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost uređaja.
 • Vanjsku stranu uređaja redovito čistite lagano navlaženom krpom. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu jer se time može ugroziti električna sigurnost uređaja.

Provjera nadzora razine napunjenosti

 1. Kako bi usisavač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.
 2. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 3. Otvorite oba zatvarača.
 4. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
 5. Provjerite jesu li isključni kontakti zaprljani te ih očistite četkom ukoliko je potrebno.
 6. Provjerite ima li na brtvi glave usisivača prljavštine te je po potrebi očistite krpom.
 7. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Zamjena elementa filtra

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite zatvarače poklopca filtra.
 3. Otvorite poklopac filtra.
 4. Oprezno izvadite element filtra držeći ga za zahvatna korita koja se nalaze u držaču.
 5. Brtvene površine očistite krpom.
 6. Umetnite novi element filtra.
 7. Zatvorite poklopac filtra na način da preklopite blokadu poklopca prema naprijed.
 8. Zatvorite zatvarače poklopca filtra.

Kontrola nakon čišćenja i održavanja

 1. Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite je li usisavač ispravno sastavljen i radi li ispravno.
 2. Provedite ispitivanje funkcije.

Transport i skladištenje

Transport

Uređaj se ne smije prenositi ako je pun.
Uređaj ne smije biti obješen na kran.
 • Po potrebi izvadite regulator snage ili labavi alat iz držača.
 • Uređaj ispraznite prije nego što ga prenosite na drugo mjesto.
 • Ako ste usisali tekućine, nemojte prevrtati uređaj ili ga transportirati u ležećem položaju.
 • Za transport utaknite pomoću konusnog adaptera oba kraja crijeva jedan u drugi.

Skladištenje

 • Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Traženje kvara

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Aktiviranje akustičkog znaka upozorenja (smanjena snaga usisivanja)
Vrećica za prašinu je puna
 • Zamijenite vrećicu za prašinu.
Element filtra je jako zaprljan.
 • Zamijenite element filtra.
Crijevo, usisavač ili štitnik za prašinu je zaprljan
 • Očistite crijevo i štitnik za prašinu.
Namještanje promjera crijeva u pogrešnom položaju
 • Namjestite promjer crijeva.
Uređaj ispuhuje prašinu.
Element filtra nije pravilno montiran.
 • Ponovno montirajte element filtra.
Element filtra je oštećen.
 • Ugradite novi element filtra.
Brtvilo filtra je oštećeno.
 • Ugradite novi element filtra.
Stroj se neželjeno uključuje i isključuje ili dolazi do statičkih pražnjenja preko korisnika.
Nije osiguran elektrostatski odvod; uređaj je priključen na uzemljenu utičnicu.
 • Uređaj priključite na uzemljenu utičnicu mrežu, koristite antistatičko crijevo.
Uređaj ne radi ili se nakon kratkog pokretanja isključuje.
Aktivirano je isključivanje vode.
 • Sonde i područje oko sondi očistite četkom.
Motor je prestao raditi.
Aktivirao se osigurač mrežne utičnice.
 • Uključite osigurač; nakon ponovnog aktiviranja potražite uzrok za struju preopterećenja.
Spremnik je pun.
 • Isključite uređaj i ispraznite spremnik.
Aktivirao se termički osigurač motora.
 • Isključite uređaj i ostavite ga da se ohladi otprilike 5 minuta.
 • Obratite se servisnoj služi ako se motor ponovno ne pokrene.
Termički osigurač motora opetovano isključuje motor jer su prorezi za prozračivanje zaprljani.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
Motor ne radi u automatskom načinu rada.
Priključeni uređaj je neispravan ili nije pravilno utaknut.
 • Provjerite funkcionira li priključeni uređaj odn. čvrsto utaknite utikač.
Automatsko čišćenje elementa filtra ne funkcionira.
Usisno crijevo nije priključeno.
 • Priključite usisno crijevo.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne uređaje ne bacajte u kućne otpatke!
IsplakaPuštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju bez prikladne pripreme ekološki je problematično.
 • Informirate se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
Preporučujemo sljedeću pripremu:
 • Sakupite isplaku (na primjer pomoću mokrog usisavanja).
 • Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada (koagulacijska sredstva mogu ubrzati razgradnju).
 • Prije ispuštanja ostatka lužine (bazično, pH-vrijednost > 7) u kanalizaciju, neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrjeđivanjem s velikom količinom vode.
Prašina od bušenja
 • Sakupljenu prašinu od bušenja zbrinite u skladu s postojećim nacionalnim zakonskim propisima.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)

Image alternative
Pod sljedećim linkom naći ćete tablicu opasnih tvari: qr.hilti.com/r4012.
Link RoHS tablicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.