Odaberi jezik

DX 6-GR

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli

Dodatno se koriste sljedeći simboli:
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Znakovi obveze

Koriste se sljedeći znakovi obveze na proizvodu:
Image alternative Pozor! Pridržavajte se napomena.
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice

Indikatori na zaslonu

Mogu se prikazati sljedeći indikatori na zaslonu:
Image alternative Ovaj simbol prikazuje stanje napunjenosti baterije. Ako je baterija prazna, pojavljuje se simbol za održavanje.
Image alternative Simbol za održavanje prikazuje da se očekuje održavanje. Pojavljuje se nakon 5 godina, 30000 zabijanja ili kada je baterija prazna. Naša preporuka: Obratite se svojem Hilti servisu.
Image alternative Brojač zabijanja prikazuje kada se očekuje sljedeći servis stroja. Jedno razdoblje je 500 zabijanja. Ukupno ima 5 razdoblja za 2500 zabijanja.
Image alternative Ovaj simbol prikazuje je li Bluetooth uključen. Ako se simbol ne prikazuje na zaslonu, onda je Bluetooth isključen.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Stroj za pričvršćivanje
  DX 6-GR
  Generacija
  01
  Serijski br.

Sigurnost

Sigurnosne napomene za strojeve za direktnu montažu s barutom

 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na stroju za pričvršćivanje.
 • Uvijek upotrebljavajte međusobno usklađene strojeve za pričvršćivanje, dijelove opreme (ploče, vodilice za svornjake, spremnici, klip i pribor) i potrošna sredstva (pričvrsni elementi i kartuše).
 • Provjerite stroj za pričvršćivanje i pribor glede mogućih oštećenja.
 • Pokretni dijelovi moraju besprijekorno raditi i ne smiju se zaglaviti. Pridržavajte se napomena za čišćenje i podmazivanje u ovim uputama za uporabu.
 • Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja za pričvršćivanje. Oštećene dijelove mora stručno popraviti ili zamijeniti Hilti servis ukoliko u uputi za uporabu nije navedeno drugačije.
 • Koristite samo Hilti DX kartuše ili druge odgovarajuće kartuše koje ispunjavaju minimalne sigurnosne zahtjeve.
 • Koristite stroj za pričvršćivanje samo za primjene definirane u namjenskoj uporabi.
 • Pričvrsne elemente ne zabijajte u neprikladan materijal podloge, npr. u pretanki, pretvrdi ili prekrhki materijal. Zabijanje u ove materijale može prouzročiti pucanje pričvrsnog elementa, odvajanje ili probijanje. Primjeri neprikladnih materijala:
 • Zavareni šavovi u čeliku, lijevanom željezu, staklu, mramoru, plastici, bronci, mjedu, bakru, izolacijskom materijalu, šupljoj opeci, keramičkoj opeci, tankim limovima (< 4 mm) i plinobetonu.
 • Pridržavajte se Hilti „priručnika o tehnici pričvršćivanja“ ili odgovarajućeg lokalnog Hilti „tehničkog vodiča za tehniku pričvršćivanja“. Dodatno se pridržavajte uputa za uporabu pričvrsnog elementa za zabijanje.
Zahtjevi prije uporabe
 • Ovim strojem za pričvršćivanje smijete rukovati ili ga održavati ako ste za to ovlašteni i upućeni u moguće opasnosti.
 • Tijekom korištenja nosite osobnu zaštitnu opremu.
 • Nosite odgovarajuće zaštitne naočale i zaštitnu kacigu.
 • Nosite zaštitne rukavice. Tijekom uporabe stroj za pričvršćivanje može postati vruć.
 • Nosite zaštitne slušalice. Paljenje punjenja može oštetiti sluh.
 • Nosite protukliznu obuću.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Svoje radno mjesto održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada i u zatvorenim prostorijama dodatno za dovoljno prozračivanje.
Sigurnost ljudi
 • Nikada nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje o svoju ruku ili neki drugi dio tijela! Nikada ne usmjeravajte stroj za pričvršćivanje prema drugim osobama!
 • Nemojte pritisnuti stroj za pričvršćivanje rukom na spremniku ili vodilici za svornjake, klipu ili vodilici klipa ili stavljenom pričvrsnom elementu. Zbog pritiskanja stroja za pričvršćivanje rukom on se može aktivirati čak i ako nije montirana vodilica za svornjake. Stoga postoji opasnost od teških ozljeda za vas i druge osobe.
 • Sve osobe u blizini moraju nositi zaštitne slušalice, zaštitne naočale i zaštitnu kacigu.
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za direktnu montažu postupajte razumno. Stroj za pričvršćivanje ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja za pričvršćivanje može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Pri uporabi stroja za pričvršćivanje ruke držite savijene, a ne ispružene.
 • Za vrijeme rada sa strojem udaljite druge osobe, a posebice djecu od područja rada.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za direktnu montažu
 • Stroj za pričvršćivanje upotrebljavajte samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju, a ne u svrhu za koju nije namijenjen.
 • Stroj za pričvršćivanje ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od požara i eksplozije.
 • Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne nalazi u smjeru zabijanja iza građevnog dijela u koji se zabijaju pričvrsni elementi. Opasnost uslijed probijajućih pričvrsnih elemenata!
 • Pazite na to da otvor stroja za pričvršćivanje nije usmjeren prema vama ili drugim osobama.
 • Stroj za pričvršćivanje držite samo za predviđene ručke.
 • Ručke moraju biti suhe, čiste, bez ostataka ulja i masti.
 • Aktivirajte okidač samo ako je stroj za pričvršćivanje pritisnut okomito na podlogu.
 • Prije početka rada provjerite odabranu postavku snage.
 • Za probu stavite pričvrsne elemente na podlogu.
 • Stroj za pričvršćivanje uvijek stavite na glatke, ravne i slobodne površine koje podloga u potpunosti može nositi.
 • Pri zabijanju držite stroj za pričvršćivanje uvijek pod pravim kutom na podlogu. Tako ćete smanjiti rizik od skretanja pričvrsnog elementa s materijala podloge.
 • Pričvrsne elemente ne zabijajte u postojeće rupe osim ako to preporučuje Hilti (npr. DX-Kwik).
 • Ne zabijajte već korištene pričvrsne elemente - opasnost od ozljede! Koristite novi pričvrsni element.
 • Nedovoljno duboko zabijen pričvrsni element ne smije se naknadno zabiti! Pričvrsni element mogao bi puknuti.
 • Pridržavajte se potrebnog rubnog razmaka i razmaka između pričvrsnih elemenata (vidi poglavlje Minimalni razmaci).
 • Napunjeni stroj za pričvršćivanje nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Uvijek ispraznite stroj za pričvršćivanje (kartuša i pričvrsni elementi) prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, kod zamjene vodilice za svornjake, kod prekida rada te pri skladištenju.
 • Transportirajte i skladištite stroj za pričvršćivanje u za to predviđenom Hilti kovčegu.
 • Strojeve za pričvršćivanje, koji nisu u uporabi, ispraznite i čuvajte na suhom, sigurnom mjestu izvan dohvata djece.
 • Provjerite podlogu prije zabijanja na električne vodove, vodovode i plinovode.
 • Za detaljne informacije zatražite Hilti „priručnik o tehnici pričvršćivanja“ ili odgovarajući lokalni Hilti „tehnički vodič za tehniku pričvršćivanja“ u Hilti  trgovini.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ne prekoračujte maksimalnu frekvenciju zabijanja preporučenu u poglavlju Tehnički podaci .
 • Ako je stroj za pričvršćivanje pregrijan ili ako se redenik deformira ili rastopi, izvadite redenik i ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
 • Stroj za pričvršćivanje ne rastavljajte ako je vruć. Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
Opasnost od eksplozije kod kartuša
 • Upotrebljavajte samo kartuše koje su dopuštene za primjenu sa strojem za pričvršćivanje.
 • Izvadite redenik kada napravite stanku, kada ste završili s radom ili kada transportirate stroj za pričvršćivanje.
 • Ne pokušavajte na silu uklanjati pričvrsne elemente i/ili kartuše iz redenika ili stroja za pričvršćivanje.
 • Nekorištene kartuše skladištite u skladu s propisima o skladištenju kartuša za strojeve za pričvršćivanje s barutom (npr. na suhom mjestu, temperaturi između 5 °C i 25 °C) i na sigurnom mjestu.
 • Pazite da nekorišteni ili djelomično korišteni redenici ne lete uokolo. Sakupite korištene redenike i skladištite redenike na prikladnom mjestu.
 • Pridržavajte se svih napomena za sigurnost, rukovanje, skladištenje u sigurnosno-tehničkim listu kartuša.

Opis

Pregled proizvoda (stroj za pričvršćivanje)

Image alternative
 1. Prsten za namještanje snage zabijanja
 2. Čahura za vođenje
 3. Vodilica klipa
 4. Klip
 5. Klipni prsteni
 6. Tipka za deblokadu „prstena za namještanje snage zabijanja“
 7. Kućište
 8. Otvor za kartušu (izbacivanje)
 9. Upravljačka tipka na zaslonu
 10. Otvor za kartušu (umetanje)
 11. Okidač
 12. Prorezi za prozračivanje
 13. Međusklop za montažu pribora
 14. Prihvatne površine

Pregled proizvoda (vodilice za svornjake)

Image alternative
 1. Vodilica za svornjake
 2. Gumb za deblokadu vodilice za svornjake
 3. Amortizer
 4. Pomagalo za centriranje

Upravljački elementi na stroju za pričvršćivanje

Sljedeći upravljački elementi nalaze se na stroju za pričvršćivanje:
Image alternative Tipka za deblokadu „prstena za namještanje snage zabijanja“
Tipka deblokira „prsten za namještanje snage zabijanja“ ili se koristi za demontažu vodilice klipa.
Image alternative Tipka za deblokadu vodilice za svornjake (A)
Tipka deblokira vodilicu za svornjake za zamjenu vodilice za svornjake ili čišćenje stroja za pričvršćivanje.

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je stroj za pričvršćivanje svornjaka za zabijanje čavala, svornjaka i pričvrsnih elemenata u čelik.

Proizvod se smije upotrebljavati samo zajedno s opremom koja odgovara stroju za pričvršćivanje. Vodilice za svornjake, klip i pričvrsni elementi moraju biti međusobno usklađeni.
Proizvod se smije upotrebljavati samo s rezervnim dijelovima i priborom tvrtke Hilti te s kartušama i pričvrsnim elementima tvrtke Hilti ili drugim odgovarajućim kartušama i pričvrsnim elementima.

Bluetooth®

Bluetooth ® slovni znak i logotipovi su registrirane trgovačke marke i vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. Trgovačko društvo Hilti ima licenciju za korištenje ovog slovnog znaka/logotipa.
Bluetooth je bežični prijenos podataka koji omogućuje da dva proizvoda s funkcijom Bluetooth međusobno komuniciraju na kratkoj udaljenosti.
Ovaj proizvod je opremljen modulom Bluetooth Low Energy Modul. Modul omogućuje komunikaciju i prijenos podataka s mobilnim telefonima i Hilti pristupnicima. Modul se upotrebljava za provjeru stanja proizvoda i prijenos postavki i podataka te može slati podatkovne značajke npr. lokaciju prijemnog krajnjeg uređaja, vrijeme rada, ukupan broj primjena, broj primjena tijekom intervala i vremenske oznake prijenosa.
Informacije o funkcijama koje se nude možete dobiti u odgovarajućoj Hilti aplikaciji.

Prijenos podataka putem funkcije Bluetooth

Interval prijenosa podataka može se razlikovati ovisno o dostupnom izvoru energije proizvoda. Domet može jako varirati ovisno o vanjskim uvjetima, uključujući onaj korištenog prijemnog uređaja. U zatvorenim prostorijama i zbog metalnih prepreka (npr. zidovi, police, kovčezi itd.) domet Bluetooth može biti znatni manji. Ovisno o okruženju može biti potrebno nekoliko intervala slanja prije prepoznavanja proizvoda.
Ako se proizvod ne prepozna, provjerite sljedeće:
Je li udaljenost do mobilnog krajnjeg uređaja prevelika?
→ Smanjite razmak između mobilnog krajnjeg uređaja i proizvoda.

Instalacija i postavljanje aplikacije

Kako biste mogli upotrebljavati funkcije Connectivity, najprije trebate instalirati odgovarajuću Hilti aplikaciju.
(1.) Preuzmite aplikaciju u odgovarajućoj trgovini aplikacija (Apple App Store, Google Play Store).
Potreban je korisnički račun u odgovarajućoj trgovini aplikacija.
(2.) Nakon što prvi put pokrenete aplikaciju, prijavite se sa svojim računom ili se registrirajte.
(3.) Na zaslonu vašeg mobilnog krajnjeg uređaja prikazuju se svi daljnji koraci za povezivanje proizvoda s mobilnim krajnjim uređajem.
Dodatno se pridržavajte uputa za rukovanje aplikacijom. Tako ćete dobiti bolji pregled postupka povezivanja i funkcija.

Informacije o aplikaciji

Kako biste dobili više informacija o aplikaciji, preuzimanju i pokretanju aplikacije, skenirajte QR kôd u kovčegu.

Zahtjevi za kartuše

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog neočekivane eksplozije! Kod kartuša koje ne ispunjavaju minimalne sigurnosne zahtjeve mogu se stvoriti nakupine neizgorivog baruta. Može doći do iznenadne eksplozije i teških ozljeda korisnika i osoba u njihovoj blizini.
 • Koristite samo kartuše koje ispunjavaju minimalne sigurnosne zahtjeve lokalnih zakonskih propisa!
 • Pridržavajte se intervala održavanja i redovito odnesite stroj za pričvršćivanje na čišćenje u Hilti-Service !
Koristite samo Hilti DX kartuše navedene u ovoj tablici ili druge odgovarajuće kartuše koje ispunjavaju minimalne sigurnosne zahtjeve:
 • Za zemlje EU-a i EFTA-e vrijedi da kartuše moraju biti u skladu s CE i da moraju imati oznaku CE.
 • Za Ujedinjeno Kraljevstvo vrijedi da kartuše moraju biti u skladu s UKCA i da moraju imati oznaku UKCA.
 • Za SAD vrijedi da kartuše moraju odgovarati odredbama ANSI A10.3-2020.
 • Za izvaneuropske C.I.P. zemlje vrijedi da kartuše moraju imati dopuštenje C.I.P.-a za korišteni DX stroj za pričvršćivanje.
 • Za ostale zemlje vrijedi da kartuše moraju proći ispitivanje ostataka prema EN 16264 i moraju imati odgovarajuću deklaraciju proizvođača.
Kartuše
Narudžbena oznaka
Boja
Snaga
DX 6 Kartuša
titan siva
jako
DX 6 Kartuša
crna
ekstra jako

Minimalni razmaci i rubni razmaci

Pri pričvršćivanju morate se pridržavati minimalnih razmaka. Mogu se međusobno razlikovati ovisno o proizvodu.
Pridržavajte se napomena o primjeni u uputama za uporabu korištenog pričvrsnog elementa, u Hilti priručniku o tehnici pričvršćivanja ili u odgovarajućem lokalnom Hilti „tehničkom vodiču za tehniku pričvršćivanja“.
Pričvršćivanje na čelikKod pričvršćivanja na čelik uvijek se pridržavajte sljedećih minimalnih razmaka:
 • Minimalni razmak od ruba podloge do pričvrsnog elementa mora iznositi najmanje 15 mm.
 • Minimalni razmak između osi dva pričvrsna elementa mora iznositi najmanje 20 mm.
 • Minimalna debljina podloge mora biti 6 mm.

Informacije o područjima primjene

Kako biste dobili više informacija o područjima primjene, pogledajte Hilti stranicu o proizvodima.

Tehnički podaci


DX 6-GR
Težina
3,42 kg
Duljina (stroj za pričvršćivanje)
491 mm
Preporučena maksimalna frekvencija zabijanja
700 zabijanja/h
Potreban potisak
174 N … 200 N
Potisak
19 mm
Okolna temperatura (skladištenje i primjena)
−15 ℃ … 50 ℃

Bluetooth

Frekvencija
2.400 MHz … 2.483,5 MHz
Maksimalno emitirana snaga odašiljanja
−27,2 dBm

Informacije o buci i vibracijama

Navedene vrijednosti zvuka određene su pod sljedećim okvirnim uvjetima:
Okvirni uvjeti za informacije o buci
Kartuša
Kalibar 6.8/11 crni
Postavka snage
6
Primjena
Pričvršćivanje drva od 24 mm na beton (C40) s X-P47 P8
Informacija o buci sukladno EN 15895
Razina zvučne snage (LWA)
106 ±2 dB
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
103 ±2 dB
Vršna razina emisije zvučnog tlaka (LpCpeak)
134 ±2 dB
Informacije o vibracijama sukladno EN 2006/42/EG
Emisija vibracije
< 2,5 m/s²

Priprema rada

Montaža stroja za pričvršćivanje

Image alternative
 1. Pobrinite se da se u stroju za pričvršćivanje ne nalazi redenik.
 2. Poravnajte oznake strelice i umetnite vodilicu klipa u kućište.
 3. Umetnite vodilicu za svornjake centrično u vodilicu klipa.
 4. Umetnite klip.
 5. Amortizer stavite na vodilicu za svornjake.
 6. Umetnite vodilicu za svornjake centrično da se ne prevrne u vodilicu klipa.
 7. Okrećite vodilicu za svornjake u smjeru kazaljke na satu dok se ne uglavi.
  • Vodilica za svornjake je blokirana.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti pridržnu traku za alat #2261971.
  Image alternative
 • Pričvrstite pridržnu traku za alat s petljom na proizvod kako je prikazano na slici. Provjerite siguran prihvat.
 • Pričvrstite kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti pridržne trake za alat.

Nosiva kuka (pribor)

Image alternative
Za kratkotrajno vješanje na ogradu ili pojas za alat možete montirati Hilti nosivu kuku (pribor). Za montažu slijedite upute za montažu priložene priboru.
Kopija uputa za montažu nalazi se na kraju ovih uputa za uporabu.
Stroj za pričvršćivanje treba dodatno osigurati Hilti pridržnom trakom za alat.

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede nehotičnim aktiviranjem! Napunjeni stroj za pričvršćivanje može se aktivirati u svakom trenutku. Nehotično aktivirana zabijanja mogu ugroziti vas i druge osobe.
 • Uvijek ispraznite stroj za pričvršćivanje (kartuše i pričvrsne elemente) ako prekinete rad sa strojem za pričvršćivanje.
 • Pobrinite se da se u stroju za pričvršćivanje ne nalaze kartuše ili pričvrsni elementi prije svih radova održavanja, čišćenja i opremanja.
UPOZORENJE
Opasnost zbog vrućih površina! Tijekom uporabe stroj za pričvršćivanje može postati vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice.
Ako je otpor pri umetanju redenika neuobičajeno velik, provjerite je li redenik kompatibilan s ovim strojem za pričvršćivanje.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
Napomene o primjeni za sigurnost
Slika s primjerom
Opis
Image alternative Stroj za pričvršćivanje ne pritišćite o dijelove tijela!
Pritiskom na dio tijela (npr. dlan) stroj za pričvršćivanje može se aktivirati. Stoga postoji opasnost od zabijanja u dijelove tijela.

Punjenje redenika

Image alternative
 • Gurajte redenik s uskim krajem odozdo u rukohvat stroja za pričvršćivanje sve dok se redenik u potpunosti ne spusti u stroj za pričvršćivanje.
  Kada koristite napuknuti redenik:
  Do kraja umetnuti redenik povucite rukom prema gore iz stroja za pričvršćivanje sve dok nekorištena kartuša ne bude u ležaju kartuše

Punjenje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

Image alternative
 • Gurnite pričvrsni element sprijeda u vodilicu za svornjake dok se podložna pločica pričvrsnog elementa ne zaustavi u vodilici za svornjake.

Namještanje snage zabijanja

Odaberite postavku snage sukladno primjeni. Ako nemate prethodnih saznanja o primjeni, uvijek započnite s najmanjom snagom zabijanja.
Image alternative
 1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu „prstena za namještanje snage zabijanja“.
 2. Okrenite „prsten za namještanje snage zabijanja“ na željeni stupanj snage.
  Stupnjevi snage:
  • 1 = najmanja snaga
  • 8 = najveća snaga
 3. Provjerite je li ispravno izvedeno pričvršćivanje sukladno uputama za uporabu pričvrsnog elementa.

Zabijanje pričvrsnih elemenata

Image alternative
 1. Pozicionirajte stroj za pričvršćivanje.
 2. Stroj za pričvršćivanje držite ravno prema radnoj površini i pritisnite ga pod pravim kutom.
 3. Pritisnite otponac za zabijanje pričvrsnog elementa.

Pražnjenje stroja za pojedinačno pričvršćivanje

 1. Povucite redenik s gornje strane iz stroja za pričvršćivanje.
 2. Izvucite pričvrsni element iz stroja za pričvršćivanje.

Pričvršćivanje rešetke X-FCM

Image alternative
 1. Stavite svornjak s navojem na čelični nosač.
  Koristite pomagalo za centriranje kako biste osigurali jednostavno centrirano pričvršćivanje.
 2. Postavite pridržnu prirubnicu X-FCM.
 3. Slijedite upute u uputama za postavljanje pričvrsnog elementa.

Pričvršćivanje rebrastog lima X-FCP

Image alternative
 1. Prije izbušite ili urežite rebrasti lim.
  Pridržavajte se potrebnih minimalnih razmaka:
  A = 18-20 mm (0,70''-0,7'')
  B ≥ 25 mm (≥ 0,98'')
 2. Stavite svornjak s navojem u izbušenu rupu.
 3. Postavite pridržnu prirubnicu X-FCP.
 4. Slijedite upute u uputama za postavljanje pričvrsnog elementa.

Pričvršćivanje rešetke X-GR

Image alternative
 1. Stavite pričvršćivač rešetke u vodilicu za svornjake.
 2. Umetnite pričvršćivač rešetke kroz rešetku u čelik.
 3. Slijedite upute u uputama za postavljanje pričvrsnog elementa.

Resetiranje indikatora čišćenja

Indikator čišćenja sastoji se od 5 crtica. Svaka crtica stoji za 500 zabijanja.
Indikator čišćenja je namijenjen za prikaz pravilnih intervala čišćenja pri uporabi sljedećih kartuša:
 • DX 6 kartuša titan siva
 • DX 6 kartuša crna
 • Pritisnite upravljačku tipku na zaslonu 10-12 sekundi.
  • Indikator čišćenja je resetiran.

Ponašanje u slučaju smetnji

UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije! U slučaju nestručnog rukovanja kartušama one se mogu zapaliti.
 • Ne pokušavajte silom uklanjati kartuše iz stroja za pričvršćivanje ili redenika.
UPOZORENJE
Opasnost zbog vrućih površina! Tijekom uporabe stroj za pričvršćivanje može postati vruć.
 • Nosite zaštitne rukavice.

Stroj za pričvršćivanje se zaglavljuje i ne razdvaja se

OPASNOST
Opasnost od ozljede zbog neosiguranog stroja za pričvršćivanje! Ako se stroj za pričvršćivanje zaglavljuje u spojenom stanju, onda stroj za pričvršćivanje može biti napunjen i neosiguran. Nehotično aktiviranje zabijanja može uzrokovati teške ozljede.
 • Uvijek provjerite da stroj za pričvršćivanje nije usmjeren prema vama ili drugim osobama.
 1. Pritisnite stroj za pričvršćivanje u trajanju od najmanje 10 sekundi i ponovno ga aktivirajte.
 2. Skinite stroj za pričvršćivanje s radne površine.
  • Image alternative Pazite na to da nije usmjeren prema vama ili drugim osobama!
 3. Pokušajte rukom povući vodilicu za svornjake u početni položaj.
  • Image alternative Maknite ruku s okidača i ne posežite ispred otvora!
 4. Odmah povucite redenik iz stroja za pričvršćivanje.
  • Image alternative Ako se redenik ne može izvaditi:
   • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi na sigurnom mjestu pod nadzorom.
   • Uvijek provjerite da stroj za pričvršćivanje nije usmjeren prema vama ili drugim osobama.
   • Kontaktirajte Hilti servis.
 5. Servisirajte stroj.

Kartuša ne pali kada je stroj za pričvršćivanje iznad radne temperature

Uvijek provjerite da stroj za pričvršćivanje nije usmjeren prema vama ili drugim osobama!
 1. Pritisnite stroj za pričvršćivanje u trajanju od najmanje 10 sekundi i ponovno ga aktivirajte.
 2. Ako kartuša još uvijek ne pali, pričekajte 10 sekundi i skinite stroj za pričvršćivanje s radne površine.
 3. Odmah povucite redenik iz stroja za pričvršćivanje.
  • Ako se redenik ne može izvaditi:
   • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi na sigurnom mjestu pod nadzorom.
   • Kontaktirajte Hilti servis.
 4. Servisirajte stroj.
 5. Stavite kartušu na sigurno mjesto.
 6. Zbrinite nezapaljene kartuše.
  • Pridržavajte se lokalnih propisa o zbrinjavanju.
 7. Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi i nastavite rad s novim redenikom.

Kartuša ne pali kada je stroj za pričvršćivanje na radnoj temperaturi

 1. Odmah prekinite s radom.
 2. Ispraznite stroj za pričvršćivanje (kartuše i pričvrsne elemente) i demontirajte stroj za pričvršćivanje.
 3. Provjerite odabir pravilne kombinacije vodilica za svornjake, klipa, pričvrsnih elemenata i kartuše.
 4. Provjerite jesu li istrošeni amortizer, klip i vodilice za svornjake i po potrebi zamijenite komponente.
 5. Očistite i nauljite stroj za pričvršćivanje.
  • Ako i dalje postoji problem nakon gore navedenih mjera, stroj za pričvršćivanje ne smijete dalje koristiti.
  • Provjeru stroja za pričvršćivanje prepustite Hilti servisu i po potrebi ga dajte na popravak.
  Uvjetovano strojem tijekom redovitog rada dolazi do onečišćenja i habanja sastavnih dijelova koji su relevantni za funkcioniranje.
  Redovito servisirajte stroj. Provjerite klip i amortizer jednom dnevno pri intenzivnom korištenju stroja za pričvršćivanje, a najkasnije nakon 2500 do 3000 zabijanja. Interval odgovara redovnom ciklusu čišćenja stroja za pričvršćivanje. Ciklusi održavanja i čišćenja baziraju se na tipičnoj uporabi stroja.
  Brojač zabijanja prikazuje broj provedenih zabijanja nakon zadnjeg resetiranja indikatora čišćenja. Jedna crtica stoji za 500 zabijanja.
  Nakon 30000 zabijanja prepustite održavanje stroja Hilti servisu.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje stroja za pričvršćivanje

Za čišćenje upotrebljavajte isključivo pribor za čišćenje koji je isporučio Hilti ili materijal iste kakvoće. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaje za prskanje, komprimirani zrak, visokotlačni čistač, otapalo ili vodu.
OPREZ
Opasnost od oštećenja na stroju za pričvršćivanje! Strana tijela mogu se zaglaviti u stroju za pričvršćivanje i pri aktiviranju ga oštetiti.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost stroja za pričvršćivanje.
 • Vanjsku stranu stroja za pričvršćivanje redovito čistite lagano navlaženom krpom.

Održavanje

UPOZORENJE
Opasne tvari Prljavština u strojevima DX sadrži tvari koje mogu ugroziti vaše zdravlje:
 • Za vrijeme čišćenja ne udišite prašinu ili prljavštinu.
 • Prašinu i prljavštinu držite dalje od živežnih namirnica.
 • Nakon čišćenja stroja za pričvršćivanje operite ruke.
 • Očistite stroj za pričvršćivanje i koristite Hilti sprej prema specifikacijama u uputama za uporabu. Time ćete izbjeći smetnje u radu.
 1. Redovito provjeravajte je li na svim vanjskim dijelovima stroja za pričvršćivanje došlo do oštećenja.
 2. Redovito provjeravajte funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 3. Stroj pokrećite samo s prikladnim kartušama i preporučenom postavkom snage.
  • Krivi odabir kartuše ili previsoka podešena snaga može dovesti do preranog ispadanja stroja za pričvršćivanje.

Servisiranje stroja

Servisirajte stroj ako dođe do sljedećih situacija:
 1. Javljaju se oscilacije snage (može se vidjeti po neravnomjernoj dubini prodiranja pričvrsnog elementa).
 2. Dolazi do neispravnog paljenja kartuše (kartuša ne pali).
 3. Osjetno se gubi udobnost pri rukovanju.
  • Osjetno se povećava potreban potisak.
  • Raste otpor okidača.
  • „Prsten za namještanje snage zabijanja“ može se samo jako teško pomaknuti.
  • Redenik se može samo jako teško izvaditi.
 4. Brojač zabijanja prikazuje da je potreban servis stroja.

Demontaža stroja za pričvršćivanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede nehotičnim aktiviranjem! Napunjeni stroj za pričvršćivanje može se aktivirati u svakom trenutku. Nehotično aktivirana zabijanja mogu ugroziti vas i druge osobe.
 • Uvijek ispraznite stroj za pričvršćivanje (kartuše i pričvrsne elemente) ako prekinete rad sa strojem za pričvršćivanje.
 • Pobrinite se da se u stroju za pričvršćivanje ne nalaze kartuše ili pričvrsni elementi prije svih radova održavanja, čišćenja i opremanja.
Image alternative
 1. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu vodilice za svornjake.
 2. Okrećite vodilicu za svornjake do graničnika u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 3. Izvucite vodilicu za svornjake s klipom.
 4. Izvucite klip iz vodilice za svornjake.
 5. Savijanjem odvojite amortizer od vodilice za svornjake.
 6. Pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu „prstena za namještanje snage zabijanja“.
 7. Okrenite „prsten za namještanje snage zabijanja“ u smjeru suprotnom od kazaljke na satu do položaja za demontažu.
 8. Izvucite vodilicu klipa iz kućišta.

Provjera klipa i amortizera

Image alternative
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede! Zbog neispravnog amortizera, klipa ili neispravne ploče nastaje povećana opasnost od neispravnosti.
 • Provjerite jesu li istrošeni amortizer i klip te ih zamijenite ako su oštećeni.
 • Ne izvodite manipulacije na klipu.
 • Ne pokušavajte sami popraviti neispravan klip, npr. brušenjem vrha.
 1. U sljedećim slučajevima valja zamijeniti klip:
  • Klip je slomljen.
  • Klip je jako istrošen (npr. izbijanje prstenastog povišenja na vrhu klipa za više od 90°)
  • Klipni prsteni su iskočili ili ih nema.
  • Klip je iskrivljen (provjerite kotrljanjem po ravnoj površini).
 2. U sljedećim slučajevima valja zamijeniti amortizer:
  • Metalni prsten amortizera je slomljen ili se odvaja.
  • Amortizer se više ne drži na vodilici za svornjake.
  • Ispod metalnog prstena je vidljivo jako točkasto trošenje gume.

Čišćenje i nauljivanje stroja za pričvršćivanje

Koristite isključivo Hilti sprej. Uporaba drugih maziva može izazvati smetnje u radu ili oštetiti stroj za pričvršćivanje.
Image alternative
 1. Ispraznite stroj za pričvršćivanje (kartuše i pričvrsne elemente) i demontirajte stroj za pričvršćivanje.
 2. Klipne prstene očistite isporučenom ravnom četkom sve dok se ne budu pokretljivi.
 3. Blokadu vodilice za svornjake očistite ravnom četkom.
 4. Nauljite blokadu vodilice za svornjake i lagano je obrišite krpom.
 5. Unutrašnjost vodilice klipa očistite isporučenom velikom okruglom četkom.
 6. Nauljite blokadu u unutrašnjosti vodilice klipa.
 7. Stražnji dio vodilice klipa i zatike očistite ravnom četkom.
 8. Nauljite zatike i zatim ih lagano obrišite krpom.
 9. Koničan ležaj kartuše očistite isporučenom koničnom četkom.
 10. Otvor za kartušu očistite isporučenim podizačem.

Finalna provjera stroja za pričvršćivanje

 1. Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite jesu li postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno.
 2. Resetirajte indikator čišćenja.

Problemi sa strojem za pričvršćivanje

Image alternative UPOZORENJE! Opasnost od ozljede! Prije nego što počnete s uklanjanjem smetnji, provjerite da se kartuše ne nalaze u stroju za pričvršćivanje. Ako ne možete ukloniti kartuše, kontaktirajte Hilti servis
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Povećava se potreban potisak
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Umetnite novi redenik.
Otpor okidača se povećava
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
„Prsten za namještanje snage zabijanja“ može se samo teško pomaknuti
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Umetnite novi redenik.
Image alternative
Element nije dovoljno duboko zabijen
Predugi element.
 • Koristite kraći element.
Loša kartuša.
 • Povucite redenik za jednu kartušu dalje.
Premalo snage zabijanja
 • Povećajte snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
 • Koristite ekstra jaku kartušu.
Image alternative
Klip se zaglavljuje u vodilici klipa
Oštećeni klip.
 • Zamijenite klip.
Habanje amortizera u unutrašnjosti vodilice klipa.
 • Provjerite klip i amortizer, zamijenite ih ako je potrebno.
 • Obratite se Hilti servisu ako i dalje postoji problem.
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Umetnite novi redenik.
Image alternative
Vodilica klipa je zaglavljena. Stroj za pričvršćivanje se ne razdvaja.
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Umetnite novi redenik.
Zaglavljenje zbog prljavštine ili krhotina betona.
 • Ako i dalje postoji pogreška, kontaktirajte Hilti servis.
Image alternative
Klip se zaglavljuje u vodilici za svornjake
Klip i/ili amortizer je oštećen.
 • Odvrnite spremnik, provjerite klip i amortizer te ih po potrebi zamijenite.
Previše snage zabijanja
 • Smanjite snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
Klip je savijen zbog zabijanja bez pričvrsnog elementa
 • Izbjegavajte prazna zabijanja.
 • Provjerite je li klip ravan i po potrebi ga zamijenite.
Stroj za pričvršćivanje se ne može aktivirati
Stroj za pričvršćivanje nije u do kraja pritisnut.
 • Stroj za pričvršćivanje pritisnite do kraja.
Nepravilno uporište klipa (klip pri aktiviranju nije u početnom položaju)
Vodilica za svornjake nije ispravno uglavljena.
Odskakivanje klipa zbog prevelike snage zabijanja.
 • Smanjite snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.

Problemi s pričvrsnim elementima na čeliku

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Element ne prodire dovoljno duboko u podlogu
Premalo snage zabijanja
 • Povećajte snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
 • Koristite ekstra jaku kartušu.
Prekoračena granica primjene (jako tvrda podloga).
 • Koristite jači sustav kao npr. DX 76 (PTR) s pripadajućim prikladnim pričvrsnim elementima.
Odskakivanje klipa zbog prevelike snage zabijanja.
 • Smanjite snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
Image alternative
Element se ne drži u podlozi
Tanka čelična podloga (4-5 mm)
 • Koristite neku drugu postavku snage ili drugu kartušu.
Image alternative
Različite dubine zabijanja
Nepravilno uporište klipa
 • Izvadite redenik i servisirajte stroj.
 • Provjerite klip i amortizer, zamijenite ih ako je potrebno.
Stroj za pričvršćivanje je previše zaprljan.
 • Očistite stroj za pričvršćivanje.
 • Po potrebi provjeru stroja za pričvršćivanje prepustite Hilti servisu.
Odskakivanje klipa zbog prevelike snage zabijanja.
 • Smanjite snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
Image alternative
Pucanje elementa
Premalo snage zabijanja
 • Povećajte snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
 • Koristite ekstra jaku kartušu.
Prekoračena granica primjene (jako tvrda podloga).
 • Koristite jači sustav kao npr. DX 76 (PTR) s pripadajućim prikladnim pričvrsnim elementima.
Previše snage zabijanja.
 • Smanjite snagu zabijanja „prstenom za namještanje snage zabijanja“.
Element je preduboko zabijen
Previše snage zabijanja.
 • Smanjite snagu zabijanja na „prstenu za namještanje snage zabijanja“.
 • Koristite slabiju kartušu.

Problemi s kartušama

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Redenik se ne pomiče
Oštećeni redenik.
 • Zamijenite redenik.
Stroj za pričvršćivanje je previše zaprljan.
 • Očistite stroj za pričvršćivanje.
 • Po potrebi provjeru stroja za pričvršćivanje prepustite Hilti servisu.
Stroj za pričvršćivanje je oštećen.
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Korišten je pogrešan redenik
 • Upotrebljavajte samo redenik predviđen za stroj za pričvršćivanje.
Image alternative
Redenik se može teško izvaditi.
Stroj za pričvršćivanje je pregrijan.
 • Ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi pod stalnim nadzorom.
 • Zatim redenik oprezno izvadite iz stroja za pričvršćivanje.
Nakupljanje ostataka izgaranja.
 • Servisirajte stroj.
 • Očistite ležaj kartuše.
 • Umetnite novi redenik.
Image alternative
Kartuša se ne pali
Loša kartuša.
 • Povucite redenik za jednu kartušu dalje.
Stroj za pričvršćivanje je zaprljan.
 • Servisirajte stroj.
Image alternative
Redenik se tali
Stroj za pričvršćivanje je kod zabijanja bio predugo pritisnut.
 • Izvadite redenik i zamijenite ga novim redenikom.
 • Pritišćite kraće prije nego što se stroj za pričvršćivanje aktivira.
Previsoka frekvencija zabijanja (prevruć stroj za pričvršćivanje).
 • Odmah prekinite s radom.
 • Izvadite redenik i ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja (vidi poglavlje Tehnički podaci).
Image alternative
Kartuša se odvaja od redenika
Previsoka frekvencija zabijanja (prevruć stroj za pričvršćivanje).
 • Odmah prekinite s radom.
 • Izvadite redenik i ostavite stroj za pričvršćivanje da se ohladi.
 • Ne prekoračujte preporučenu maksimalnu frekvenciju zabijanja (vidi poglavlje Tehnički podaci).

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti strojevi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari stroj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Potvrda o ispitivanju sukladno odredbama C.I.P.-a

Za države članice C.I.P.-a izvan područja primjene prava EU i EFTA: Konstrukcija Hilti DX 6 je registrirana, a sustav ovog stroja je ispitan. Zbog toga je stroj opremljen registracijskim znakom PTB u obliku kvadrata s upisanim brojem registracije S 1035. Time Hilti jamči sukladnost s registriranom konstrukcijom stroja.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Taiwan RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.
Russia RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za rusko tržište.