Odaberi jezik

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

Koriste se sljedeći simboli u našoj dokumentaciji:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Oprez
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na našim slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Znakovi zabrane

Koriste se sljedeći znakovi zabrane na proizvodu:
Image alternative Zabranjen transport kranom

Posebne naljepnice na proizvodu

UPOZORENJE: Ovaj usisavač sadrži prašine štetne po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući zbrinjavanje vrećice za prašinu, smiju izvoditi samo stručne osobe koje nose prikladnu zaštitnu opremu. Koristite usisavač isključivo s potpunim filtarskim sustavom koji funkcionira besprijekorno.
Jedna od sljedećih naljepnica s upozorenjem nalazi se na usisavaču:
VC 20L-X
VC 40L-X
Naljepnica s upozorenjem kod usisavača L:
Image alternative
Pazite da je naljepnica s upozorenjem dobro vidljiva.
VC 20M-X
VC 40M-X
Naljepnica s upozorenjem kod usisavača L:
Image alternative
Pazite da je naljepnica s upozorenjem dobro vidljiva.

Informacije o proizvodu

Hilti proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Usisavač za mokro/suho usisavanje
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim smjernicama i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

Osim sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.
 • Pročitajte sve napomene! Nepridržavanje sljedećih napomena može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške tjelesne ozljede.
 • Kod korištenja uređaja zajedno s električnim alatom, prije uporabe pročitajte upute za uporabu električnog alata i poštujte sve napomene.
 • Manipulacije ili preinake na uređaju nisu dozvoljene.
 • Koristite pravi uređaj. Uređaj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Informirajte se o radu s uređajem, o rukovanju, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali i o zbrinjavanju usisanog materijala.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Uređaj smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Uređaj nije namijenjen djeci. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
 • Nekorištene uređaje spremite na sigurno mjesto. Uređaje, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.

Sigurnost ljudi

 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Usisavač ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe uređaja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Korisnik i osobe, koje se zadržavaju u njegovoj blizini, moraju tijekom uporabe i održavanja uređaja nositi prikladne zaštitne naočale, zaštitnu kacigu, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitnu obuću i laganu zaštitu organa za disanje.
 • Provjerite da se usisavač ne može otkotrljati ili srušiti.
 • Kako bi usisavač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača. Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisavač se može nekontrolirano pokrenuti.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
 • Ako se mogu montirati uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i rabe li se pravilno. Uporaba usisavača može smanjiti opasnost.

Oprezno rukovanje i uporaba uređaja

 • Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Prilikom usisavanja opasnih prašina nemojte deaktivirati čišćenje filtra, pogotovo kod korištenja s električnim alatima koji stvaraju prašinu.
 • Zaštitite uređaj od smrzavanja.
 • Sukladno uputama redovito četkom čistite graničnik razine vode i provjerite postoje li znakovi oštećenja.
 • Kod postavljanja glave usisivača pazite da se ne prikliještite te da ne oštetite mrežni kabel. Postoji opasnost od ozljeda i oštećenja.
 • Provjerite uređaj i pribor glede mogućih oštećenja. Prije daljnje uporabe morate zaštitne uređaje ili lagano oštećene dijelove brižljivo provjeriti glede njihova besprijekornog i namjenskog djelovanja. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad uređaja.
 • Popravak uređaja prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo s originalnim zamjenskim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti uređaja.
 • Mrežni utikač uvijek izvucite iz utičnice kad uređaj nije u uporabi (tijekom radne stanke), prije čišćenja i održavanja, prije zamjene dijelova pribora ili zamjene filtra. Ovim mjerama opreza spriječit će se nehotično pokretanje uređaja.
 • Usisivač ne postavljajte u drugi položaj rada povlačenjem za mrežni kabel. S usisivačem ne prelazite preko mrežnog kabela.
 • Uređaj ne transportirajte kranom.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisavača M
 • Prilikom transporta i kada se uređaj ne koristi, zatvorite ulazni priključak zapornim kolčakom .

Električna sigurnost

 • Priključni utikač uređaja mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno sa zaštitno uzemljenim uređajima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju opasnost od električnog udara.
 • Utikač utaknite u prikladnu, uzemljenu utičnicu, koja je sigurno instalirana te je usklađena sa svim lokalnim okolnostima. Ukoliko sumnjate u sigurno uzemljenje utičnice, neka je provjeri kvalificirani električar.
 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Uređaj držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava opasnost od električnog udara.
 • Uvjerite se da mrežni kabel ne leži u lokvi.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja odnesite ga na zamjenu ovlaštenom Hilti serviseru. Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni.
 • Ako se pri radu oštete mrežni priključni vod i/ili produžni kabel, ne smijete ih dodirivati. Izvucite mrežni utikač iz utičnice. Oštećeni priključni mrežni vodovi i produžni kabeli predstavljaju opasnost od električnog udara.
 • Mrežni priključni vod može se zamijeniti samo tipom određenim u uputi za uporabu.
 • Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje uređaja odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice. Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih rubova ili pokretljivih dijelova uređaja. Oštećeni ili zapleteni kabeli povećavaju opasnost od električnog udara.
 • Ako s električnim uređajem radite na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje opasnost od električnog udara.
 • Kod prekida struje isključite uređaj, a mrežni utikač izvucite iz utičnice.
 • Utičnicu na uređaju koristite za namjene navedene u uputi za uporabu.
 • Nikada ne radite s uređajem ako je prljav ili mokar. Prašina nakupljena na površini uređaja, posebice od vodljivih materijala, ili vlaga mogu pod nepovoljnim uvjetima dovesti do električnog udara. Stoga pri češćoj obradi vodljivih materijala odnesite zaprljane uređaje u redovitim razmacima na provjeru u Hilti servis.

Radno mjesto

 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetna za zdravlje.
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

Usisani materijal

 • Ne smiju se usisavati prašine štetne po zdravlje čija je klasa prašine viša od klase prašine usisavača. Prašine koje su zapaljive i/ili eksplozivne ne smiju se usisavati (npr. magnezijska ili aluminijska prašina). Ne smiju se usisavati materijali koji su topliji od 60 °C (140 °F) (npr. užarene cigarete, vrući pepeo).
 • Ne smiju se usisavati zapaljive, eksplozivne, agresivne tekućine (rashladna tekućina, sredstva za podmazivanje, benzin, otapala, kiseline (pH < 5), lužine (pH > 12,5) itd.).
 • Usisavač odmah isključite ako počne istjecati pjena ili tekućine.
 • Kod usisavanja vrućeg materijala do maksimalno 60 °C (140 °F) nosite zaštitne rukavice.
 • Kod radova s mineralnom isplakom nosite zaštitnu odjeću i izbjegavajte dodir s kožom (pH > 9 nagrizajuće).
 • Izbjegavajte dodir s baznim ili kiselim tekućinama. Kod slučajnog doticaja odmah isperite vodom. Ako tekućina dospije u oči, isperite ih s puno vode i odmah potražite liječničku pomoć.
VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatno kod usisavača L
 • Usisavač klase prašine L primjeren je za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti > 1 mg/m³. S obzirom na opasnost usisanih/isisanih prašina usisavač mora biti opremljen prikladnim filtrima.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisavača M
 • Usisavač klase prašine M primjeren je za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti ≧ 0,1 mg/m³. S obzirom na opasnost usisanih/isisanih prašina usisavač mora biti opremljen prikladnim filtrima.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Transportna ručka (izvlačna)
 2. Traka za pričvršćivanje Hilti kovčega
 3. Ručka za prenošenje
 4. Utičnica na uređaju
 5. Kontrolna i upravljačka ploča
 6. Slijepi poklopac bežičnog modula (opcionalno)
 7. Sklopka uređaja
 8. Ulazni priključak (usisno crijevo)
 9. Blokada spremnika (2x)
 10. Mrežni kabel
 11. Kukica za fiksiranje (2x) s gumicom
 12. Glava usisavača
 13. Spremnik za prašinu
 14. Kaseta filtra sa zapornim držačem

Namjenska uporaba

Ovdje opisani proizvodi su univerzalni industrijski usisavači za gospodarsku uporabu. Mogu se rabiti za suho i mokro usisavanje.

Ljudi i životinje ne smiju se usisavati ovim proizvodom. Zabranjena je upotreba ispod površine vode.
 • Prije rada s proizvodom informirajte se o rukovanju, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali te o sigurnom zbrinjavanju usisanog materijala.

 • Proizvod nije prikladan za uporabu u neprekidnom stacionarnom radu, u automatskim ili poluautomatskim postrojenjima.

 • Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, koristite samo originalni pribor i alate Hilti .

 • Kako biste izbjegli elektrostatičke efekte, koristite antistatičko usisno crijevo.

 • Ne usisavajte predmete koji bi mogli kroz vrećicu za prašinu dovesti do ozljeda (npr. šiljast ili oštar materijal).

 • Ne koristite proizvod kao zamjenu za ljestve.

 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.

Dopuštene primjene:

Kod uređaja za uklanjanje prašine je potrebno osigurati dovoljan broj izmjena zraka L u prostoriji kada se odlazni zrak vraća u prostoriju.

Poštujte nacionalne odredbe!
Dopuštene primjene:
 • Usisavanje velike količine prašine tijekom rada s Hilti dijamantnim brusilicama, rezačima, udarnim bušilicama i krunama za suho bušenje.
 • Usisavanje mineralne isplake tijekom rada s Hilti dijamantnim krunama za bušenje odn. Hilti dijamantnim pilama i tekućim usisanim materijalom do temperature maks. 60 °C (140 °F).
 • Usisavanje ulja i tekućih medija do temperature maks. 60 °C (140 °F).
 • Mokro i suho čišćenje zidnih i podnih površina.
VC 20M-X
VC 40M-X
Dodatno kod usisavača M
 • Usisavanje suhih, nezapaljivih prašina, tekućina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti ≧ 0,1 mg/m³ (klasa prašine M).

 • Uređaji koji su konstruirani za usisavanje mineralne prašine koja sadrži kvarc moraju odgovarati barem klasi prašine M.

Dodatno kod usisavača M VC 20L-X
VC 40L-X
Dodatno kod usisavača L
 • Usisavanje suhih, nezapaljivih prašina, tekućina, piljevine i opasnih prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti > 1 mg/m³ (klasa prašine L).

Dodatno kod usisavača L

Moguća pogrešna uporaba

 • Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje azbesta.
 • Usisavačem ne smije se raditi u ležećem položaju.
 • Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje eksplozivnih materijala, užarenih, gorećih ili zapaljivih materijala i agresivnih prašina (npr. magnezijska ili aluminijska prašina) (iznimka: prašina od piljevine).
 • Usisavač se ne smije upotrebljavati za usisavanje zapaljivih tekućina (npr. benzin, otapala, kiseline, rashladne tekućine, sredstva za podmazivanje itd.).

Indikatori na proizvodu

Indikator
Opis
Image alternative Indikator servisa Zamjena filtra
Ako LED dioda svijetli, filtar je blokiran.
 1. Provjerite stanje napunjenosti spremnika za prašinu
 2. Pritisnite upravljačku tipku Ručno čišćenje filtra .
 3. Provjerite filtar i po potrebi ga zamijenite.
Image alternative Nadzor razine napunjenosti
Ako LED dioda svijetli, aktivno je zaštitno isključivanje u mokrom načinu rada.
Ispraznite spremnik i očistite sonde.
Image alternative Prikaz snage
Prikaz daje informaciju o trenutnom stanju filtra. U slučaju maksimalne usisne snage svijetle sve 3 LED diode.

Upravljačke tipke na proizvodu

Upravljačka tipka
Opis
Image alternative Ručno čišćenje filtra
Pritisnite ovu tipku kako biste obavili ručno čišćenje filtra.
Image alternative Automatsko čišćenje filtra
Ako LED dioda svijetli, aktivno je automatsko čišćenje filtra.
Deaktivirajte automatsko čišćenje filtra na način da pritisnete tipku. LED dioda se gasi.
Image alternative Namještanje promjera crijeva (samo za klasu M)
Pritisnite tipku kako biste namjestili trenutno korišteni promjer crijeva.
Vrijednost koju treba namjestiti ovisi o priključenom uređaju i njegovom promjeru usisnog crijeva i po potrebi je treba prilagoditi.

Sadržaj isporuke

Usisavač za mokro/suho usisavanje uključujući element filtra, usisno crijevo s okretnim kolčakom (na usisnoj strani) i kolčakom alata, vrećicu za prašinu (plastična) PE, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zvučni signal upozorenja

VC 20M-X
VC 40M-X
Usisavači M opremljeni su zvučnim signalom upozorenja. On se javlja iz sigurnosnih razloga kada brzina zraka u usisnom crijevu padne ispod 20 m/s.
Kako bi se signal upozorenja ispravno aktivirao, na sklopki za namještanje promjera crijeva namjestite promjer usisnog crijeva koje koristite.

Čišćenje filtra

Čišćenje filtra radi samo kod priključenog usisnog crijeva.
Usisavač ima ručno i automatsko čišćenje filtra kako bi se element filtra što je više moguće oslobodio od prianjajuće prašine.
Automatsko čišćenje filtra može se isključiti pritiskom na tipku „automatsko čišćenje filtra“ i uključiti ponovnim pritiskom.
Stanje
Značenje
LED dioda svijetli.
Čišćenje filtra je aktivirano.
LED dioda ne svijetli.
Čišćenje filtra je deaktivirano.
Kod svakog uključivanja usisavača čišćenje filtra se automatski uključuje.
Element filtra se automatski čisti zapuhom zraka (pulsirajući zvuk).
Kako bi bila omogućena stalno velika usisna snaga, prilikom primjena sustava (posebice kod brušenja, rezanja i urezivanja) ili prilikom usisavanja velike količine prašine mora biti aktivirano čišćenje filtra.
Filtar se uvijek može očistiti pritiskom na tipku „ručno čišćenje filtra“ neovisno o automatskom čišćenju filtra.
Snažno čišćenje: Pri čišćenju filtra postići ćete maksimalnu snagu zatvaranjem crijeva i istovremenim pritiskom na tipku „ručno čišćenje filtra“.

Napomene o primjeni

VC 20M-X
VC 40M-X
Koristite usisavač klase M isključivo s vrećicom za prašinu.
Klasa M za usisavanje prašina ekspozicijskih graničnih vrijednosti ≥ 0,1 mg/m3.
Pribor i načini primjene
Broj materijala
Pribor
Način primjene
2261451
Plastična vrećica za prašinu PE VC 20, VC 150-6
mineralne primjene, mokro i suho
2262095
Plastična vrećica za prašinu PE VC 40, VC 150-10
mineralne primjene, mokro i suho
2261258
Vrećica za prašinu Premium VC 20, VC 150-6
primjene s drvom i mineralne primjene (beton), suho
2262130
Vrećica za prašinu Premium VC 40, VC 150-10
primjene s drvom i mineralne primjene (beton), suho
2261453
Filtar PTFE VC 20⁄40⁄150
univerzalni, mokro i suho
2261257
Univerzalni filtar VC 20⁄40⁄150
univerzalni, mokro i suho
2278640
Univerzalni filtar DRY VC 20⁄40⁄150
suho
2261452
Filtar HEPA VC 20⁄40⁄150
mokro i suho
203867
Usisno crijevo 36x4,65M AS
mokro i suho

Tehnički podaci

Značajke proizvoda

Pri radu na generatoru ili transformatoru njegova izlazna snaga mora biti najmanje dvostruko veća od dimenzionirane potrošnje navedene na označnoj pločici uređaja. Radni napon transformatora ili generatora mora u svakom trenutku biti između +5 % i -15 % dimenzioniranog napona proizvoda.

VC 20-X
VC 40-X
Težina
11 kg
14,4 kg
Dimenzije (D x Š x V)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Maks. dodatno opterećenje
25 kg
25 kg
Zapremnina spremnika
15 ℓ
30 ℓ
Iskoristiva količina prašine
15 kg
34 kg
Iskoristiva zapremina spremnika za vodu
9 ℓ
22,8 ℓ
Temperatura zraka
−10 ℃ …40 ℃
−10 ℃ …40 ℃
Automatsko čišćenje filtra
senzorski upravljano
senzorski upravljano
Frekvencija mreže
50 Hz …60 Hz
50 Hz …60 Hz
Klasa zaštite
I
I
Vrsta zaštite
IP X4
IP X4

Dimenzionirani napon


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Dimenzionirana potrošnja
1.200 W
1.100 W
1.100 W
1.100 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat
·/·
·/·
650 W
1.600 W
Mrežni priključak (tip)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
220 - 240 V (GB)
240 V (NZ)
Dimenzionirana potrošnja
1.200 W
1.200 W
1.200 W
1.200 W
Priključna snaga integrirane utičnice na uređaju za električni alat
2.400 W
1.100 W
1.800 W
1.200 W
Mrežni priključak (tip)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maksimalni volumni protok i maksimalni podtlak


100 V
110 V
220 - 240 V
220 - 240 V (CH)
240 V (NZ)
Maks. volumni protok (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Maks. volumni protok na kraju crijeva
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Maks. podtlak
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Informacije o buci i vibracijama, izmjereno prema EN 60335

Sljedeći podaci vrijede za sve industrijske usisavače VC 20 i VC 40.
Razina emisije zvučnog tlaka (LpA)
69 dB(A)
Nesigurnost razine zvučnog tlaka (KpA)
2,5 dB(A)
Vrijednost emisije vibracije
< 2,5 m/s²

Uporaba produžnog kabela

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ne dodirujte oštećeni mrežni odn. produžni kabel. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 • Redovito provjeravajte priključni vod uređaja i u slučaju oštećenja ga odnesite na zamjenu ovlaštenom serviseru.
 • Upotrebljavajte samo produžne kabele odgovarajućeg presjeka koji su dozvoljeni za područje primjene. U suprotnom slučaju može doći do gubitka snage uređaja i pregrijavanja kabela.
 • Redovito provjeravajte ima li na produžnom kabelu oštećenja.
 • Zamijenite oštećene produžne kabele.
 • Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i odgovarajuće označene produžne kabele.

Stavljanje u pogon

OPASNOST
Opasnost uslijed električne struje. Ako usisivač nije propisno priključen, može doći do smrtnih posljedica ili teških ozljeda.
 • Usisivač priključite samo na propisno uzemljen izvor struje.
OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed nekontroliranog kretanja! Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisivač se može nekontrolirano pokrenuti.
 • Kako bi usisivač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.

Prvo stavljanje u pogon

Odaberite odgovarajuću vrećicu za prašinu na temelju usisanog materijala (mineralni, drvo) i primjene (suho/mokro). → Poglavlje "Napomene o primjeni"
 1. Otvorite oba zatvarača.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 3. Iz spremnika za prašinu i ambalaže izvadite dijelove pribora.
 4. Umetnite vrećicu za prašinu sukladno uputi.
 5. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.
 6. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
 7. Priključite usisno crijevo.

Umetanje vrećice za prašinu Premium

Šiljasti predmeti mogu probiti vrećicu za prašinu.
Uvjerite se da predmeti nisu probili vrećicu za prašinu.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Umetnite vrećicu za prašinu Premium u spremnik za prašinu.
 5. Provjerite je li adapter ispravno uglavljen i da vrećica za prašinu nije isturena preko ruba spremnika.
 6. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
 7. Zatvorite 2 zatvarača.
 8. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
 9. Priključite usisno crijevo.

Zamjena vrećice za prašinu (plastične)

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu.
 4. Po potrebi izvadite punu plastičnu vrećicu za prašinu.
 5. Umetnite novu vrećicu za prašinu (plastičnu) u spremnik za prašinu i stavite vrećicu za prašinu oko ruba spremnika za prašinu.
  • Rupice na vrećici za prašinu moraju biti u unutrašnjosti spremnika za prašinu.
  • Izravnajte umetnutu vrećicu za prašinu uz pomoć crne linije na rubu spremnika.
 6. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
 7. Zatvorite 2 zatvarača.
 8. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.
 9. Priključite usisno crijevo.

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Zbog oštećenja sustava filtriranja može izaći prašina koja je štetna po zdravlje.
 • U slučaju nužde (npr. proboj filtra) isključite usisivač, otpojite ga s mreže te ga prije daljnje upotrebe dajte na pregled stručnom osoblju.
OPREZ
Opasnost od ozljede uslijed nekontroliranog kretanja! Ako kočnice kotača nisu pritisnute, usisivač se može nekontrolirano pokrenuti.
 • Kako bi usisivač imao sigurno uporište, pritisnite kočnice kotača.

Podešavanje promjera crijeva

 1. Za usisavanje/isisavanje suhih, nezapaljivih prašina s ekspozicijskim graničnim vrijednostima i piljevine odredite promjer usisnog crijeva s položajem sklopke za namještanje promjera crijeva.
 2. Promijenite postavku promjera crijeva, a time i prag zvučnog signala upozorenja na način da ponovno pritisnete tipku Image alternative.

Rad bez korištenja utičnice na uređaju

 1. Prije umetanja mrežnog utikača u utičnicu uvjerite se da je utičnica uređaja u položaju "OFF".
 2. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
 3. Okrenite sklopku uređaja u položaj "ON".

Rad s korištenjem utičnice na uređaju

Utičnica na uređaju namijenjena je samo za izravno priključivanje električnih alata na usisavač.
Kod električnih alata priključenih na utičnicu na uređaju treba se pridržavati njihovih uputa za uporabu i sigurnosnih napomena.
 1. Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.
 2. Provjerite je li maksimalna ulazna snaga električnog alata za priključivanje ispod dopuštene maksimalne snage utičnice na uređaju, vidi poglavlje "Tehnički podaci" i natpis na utičnici na uređaju.
 3. Prije umetanja mrežnog utikača električnog alata u utičnicu uvjerite se da je električni alat isključen.
 4. Mrežni utikač električnog alata utaknite u utičnicu na uređaju.
 5. Mrežni utikač usisavača utaknite u utičnicu.
 6. Okrenite sklopku uređaja u položaj "Auto".
 7. Uključite električni alat.
  Nakon isključivanja električnog alata usisavač još neko vrijeme radi kako bi se usisala prašina koja se nalazi u usisnom crijevu.

Usisavanje suhe prašine

Prije usisavanja suhih prašina i posebice mineralnih prašina treba paziti da se u spremniku nalazi odgovarajuća vrećica za prašinu. Zatim se usisani materijal može jednostavno i čisto zbrinuti.
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.
 • Koristite usisavač samo s umetnutim elementom filtra.
 • Pazite na to da je element filtra suh i da je umetnuta odgovarajuća vrećica za prašinu.

Usisavanje tekućina

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Ako se ne koristi element filtra može izaći opasni usisani materijal.
 • Koristite usisavač samo s umetnutim elementom filtra.
 1. Provjerite nadzor razine napunjenosti.
 2. Za mokro usisavanje po mogućnosti upotrijebite poseban element filtra.
 3. Nakon usisavanja tekućina otvorite oba zatvarača.
 4. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu tako da se element filtra može osušiti.
 5. Ispraznite spremnik za prašinu i očistite ga crijevom za vodu. Četkom očistite elektrode i element filtra nakon prethodnog sušenja brisanjem rukom.
 6. Ostavite spremnik za prašinu da se osuši.

Nakon usisavanja

 1. Isključite električni alat.
 2. Okrenite sklopku uređaja u položaj "OFF".
 3. Izvucite mrežni utikač usisavača iz utičnice.
 4. Namotajte priključni kabel i objesite ga na kuku.
 5. Ispraznite spremnik te uređaj obrišite mokrom krpom.
 6. Namotajte crijevo.
 7. Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.

Ispraznite spremnik za prašinu kod suhih prašina

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite 2 zatvarača.
 3. Gornji dio usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite ga na ravnu podlogu.
 4. Ispraznite spremnik za prašinu.
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Uhvatite za zahvatna korita i prevrnite spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili ili izvadite vrećicu za prašinu.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • Kod usisavača klase M: Izvadite vreću za prašinu iz spremnika za prašinu.
  Koristite usisavač klase H isključivo s vrećicom za prašinu.
 5. Zatim postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite 2 zatvarača.

Pražnjenje spremnika za prašinu bez vrećice za prašinu (kod tekućina)

 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
 3. Otvorite 2 zatvarača.
 4. Uhvatite za zahvatna korita i prevrnite spremnik za prašinu kako biste ga ispraznili.
 5. Rub spremnika za prašinu očistite krpom.
 6. Postavite glavu usisavača na spremnik za prašinu i zatvorite oba zatvarača.

Uporaba nadstrujne zaštitne sklopke

Samo za Australiju i Novi zeland
Osigurač štiti utičnicu na uređaju od strujnog vrha. Ako se osigurač aktivira, pojavljuje se nadstrujna sklopka (bijela) ispod prozirnog poklopca. Kako se osigurač ne bi ponovno aktivirao, uklonite uzrok, npr. spojeni električni uređaj isključite iz utičnice na uređaju.
Image alternative
 • Za ponovnu uspostavu napajanja sa spojenim električnim uređajem pritisnite nadstrujnu zaštitnu sklopku.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje usisavača

UPOZORENJE
Opasnost uslijed električne struje! Nestručni popravci na električnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede uslijed električnog udara.
 • Popravke električnih dijelova neka obavlja isključivo električar.
 • Usisavač, posebice rukohvat održavajte suhim, čistim, bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 • Ne koristite usisavač ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje! Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom. Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost usisavača.
 • Vanjsku stranu redovito čistite lagano navlaženom krpom. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu jer se time može ugroziti električna sigurnost usisavača.
Kod usisavača klase L i M:Pri održavanju i čišćenju usisavačem se mora rukovati tako nema opasnosti za servisno osoblje i druge osobe.
 • Primijenite filtrirano prinudno odzračivanje.
 • Nosite zaštitnu odjeću.
 • Područje održavanja očistite tako da u okolinu ne dospiju opasni materijali.
 • Prije nego što usisavač uklonite iz područja s opasnim materijalima, usišite vanjski dio usisavača, obrišite ga ili ga nepropusno zapakirajte. Pritom pazite da se ne rasprostre nataložena, opasna prašina.
 • Kod radova na održavanju i popravljanju sve onečišćene dijelove, koji nisu mogli biti očišćeni na zadovoljavajući način, umotajte u nepropusne vrećice te zbrinite sukladno važećim propisima za zbrinjavanje.
 • Neka najmanje jednom godišnje Hilti servis ili osposobljena osoba provede tehničku provjeru na prašinu, primjerice na oštećenje filtra, nepropusnost usisavača za zrak i funkciju kontrolnih uređaja.

Čišćenje filtra

Prilikom čišćenja elementa filtra ne udarajte o tvrde predmete i ne obrađujte ga tvrdim odnosno šiljastim predmetima. Time se smanjuje trajnost elementa filtra.
Element filtra ne smije se čistiti pneumatskim čistačem. Ovakvo čišćenje može dovesti do kidanja materijala filtra.
Element filtra je potrošni dio.
 • Element filtra zamijenite najmanje svakih pola godine.
 • Kod intenzivne uporabe element filtra mijenjajte češće.

Zamjena elementa filtra

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite zaporni držač kasete filtra.
 3. Otvorite kasetu filtra.
 4. Oprezno izvadite element filtra držeći ga za zahvatna korita koja se nalaze u držaču.
 5. Brtvene površine očistite krpom.
 6. Umetnite novi element filtra.
 7. Zatvorite kasetu filtra na način da preklopite blokadu poklopca prema naprijed.
 8. Zatvorite zaporne držače kasete filtra.
 9. Pazite da ponovno uklonite prašinu koja zbog zamjene filtra izlazi iz usisavača i/ili elementa filtra.

Provjera nadzora razine napunjenosti

Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač iz utičnice.
 2. Otvorite oba zatvarača.
 3. Glavu usisavača podignite sa spremnika za prašinu i postavite je na ravnu podlogu.
 1. Provjerite jesu li isključni kontakti (žičane sonde) zaprljani te ih očistite četkom ukoliko je potrebno.
 2. Provjerite ima li na brtvi glave usisivača prljavštine te je po potrebi očistite krpom.
 3. Glavu usisavača postavite na spremnik za prašinu.
 4. Zatvorite oba zatvarača.
 5. Uvjerite se da je glava usisavača pravilno montirana i zabravljena.

Kontrola nakon čišćenja i održavanja

 1. Nakon radova čišćenja i održavanja provjerite je li usisavač ispravno sastavljen i radi li ispravno.
 2. Provedite ispitivanje funkcije.

Transport i skladištenje

Transport

Ne smijete nositi usisavač s punim spremnikom za prašinu.
Usisava ne smije biti obješen na kran.
 • Po potrebi izvadite regulator snage ili labavi alat iz držača.
 • Usisavač ispraznite prije nego što ga prenosite na drugo mjesto.
 • Ako ste usisali tekućine, nemojte prevrtati usisavač ili ga transportirati u uspravnom položaju.
 • Za transport utaknite pomoću konusnog adaptera oba kraja crijeva jedan u drugi.
VC 20M-X
VC 40M-X
Kod usisavača klase M
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog prašina štetnih po zdravlje! Iz ulaznog otvora može izaći opasni usisani materijal.
 • Prilikom transporta i kada se ne koristi usisavač klase M zatvorite ulazni otvor sa zapornim kolčakom.

Pričvršćivanje kovčega

Image alternative
 1. Pobrinite se za sigurno uporište usisavača i blokirajte parkirnu kočnicu. Izvucite transportnu ručku do kraja.
 2. Postavite jedan ili nekoliko kovčega na usisavač.
  • Kovčeg/kovčezi ne smiju prelaziti transportnu ručku po visini.
  • Pridržavajte se maksimalnog dodatnog opterećenja.
 3. Izvadite traku za pričvršćivanje iz držača i iznad kovčega. Po potrebi produljite traku za pričvršćivanje.
 4. Objesite kuku trake za pričvršćivanje na transportnu ručku i zategnite traku za pričvršćivanje.

Skladištenje

 • Usisavač zaštite od neovlaštene uporabe i odložite ga u suhu prostoriju.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Smetnja na usisavaču

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Indikator servisa Zamjena filtra svijetli.
Element filtra je začepljen ili prestar.
Element filtra nije umetnut.
Image alternative
Uređaj ne radi ili se isključuje nakon kratkog pokretanja.
Aktivirano je isključivanje vode.
 • Sonde i područje oko sondi očistite četkom.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Zvučni signal upozorenja (smanjena usisna snaga)
Vrećica za prašinu je puna.
 • Zamijenite vrećicu za prašinu.
Element filtra je jako zaprljan.
 • Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtra, aktivirajte automatsko čišćenje filtra i ostavite usisavač da radi 30 sekundi.
Začepljeno je usisno crijevo ili štitnik za prašinu električnog alata.
 • Očistite usisno crijevo i štitnik za prašinu.
Sklopka za namještanje promjera crijeva u pogrešnom položaju.
Uređaj ispuhuje prašinu.
Element filtra nije pravilno montiran.
Element filtra je oštećen.
Uređaj se neželjeno uključuje i isključuje ili dolazi do statičkog pražnjenja preko korisnika.
Nije osiguran elektrostatski odvod, uređaj nije priključen na uzemljenu utičnicu.
 • Uređaj priključite na uzemljenu utičnicu, koristite antistatičko crijevo.
Motor je prestao raditi.
Aktivirao se osigurač mrežne utičnice.
 • Uključite osigurač.
 • Ako se ponovno aktivira, potražite uzrok preopterećenosti strujne mreže.
Spremnik za prašinu je pun.
 • Isključite uređaj i ispraznite spremnik za prašinu.
Aktivirao se termički osigurač motora.
 • Isključite uređaj i ostavite da se ohladi 5 minuta.
 • Ako se motor ne pokreće, odnesite svoj uređaj u Hilti servis.
Termički osigurač motora opetovano isključuje motor.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
Motor ne radi u automatskom načinu rada.
Priključeni uređaj je neispravan ili nije pravilno utaknut.
 • Provjerite funkciju priključenog uređaja i čvrsto utaknite mrežni utikač.
Automatsko čišćenje elementa filtra ne radi.
Usisno crijevo nije priključeno.
 • Priključite usisno crijevo.

Smetnja na uređaju sustava

Ako usisavač koristite u bežičnom sustavu, povezani uređaji sustava mogu prikazati sljedeće poruke na svojem zaslonu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Image alternative
Indikator servisa Nepoznata pogreška zasvijetli.
Povezani uređaj sustava primio je kod nepoznate pogreške od usisavača.
 • Provjerite ima li smetnji na usisavaču.
Image alternative
Indikator servisa Zamjena filtra svijetli.
Element filtra je začepljen ili prestar.
Element filtra nije umetnut.
Image alternative
Indikator servisa Isključivanje vode svijetli.
Aktivirano je isključivanje vode.
 • Sonde i područje oko sondi očistite četkom.
Image alternative
Indikator servisa Smanjena usisna snaga svijetli.
Vrećica za prašinu je puna.
 • Zamijenite vrećicu za prašinu.
Element filtra je jako zaprljan.
 • Ako je deaktivirano automatsko čišćenje filtra, aktivirajte automatsko čišćenje filtra i ostavite usisavač da radi 30 sekundi.
Začepljeno je usisno crijevo ili štitnik za prašinu električnog alata.
 • Očistite usisno crijevo i štitnik za prašinu.
Sklopka za namještanje promjera crijeva u pogrešnom položaju.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima Vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod Vašeg prodajnog predstavnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne uređaje ne bacajte u kućne otpatke!
IsplakaPuštanje isplake u vodu ili u kanalizaciju bez prikladne pripreme ekološki je problematično.
 • Informirate se kod lokalne uprave o postojećim propisima.
Preporučujemo sljedeću pripremu:
 • Sakupite isplaku (na primjer pomoću mokrog usisavanja).
 • Pustite da se isplaka slegne i čvrsti dio zbrinite na odlagalištu građevnog otpada (koagulacijska sredstva mogu ubrzati razgradnju).
 • Prije ispuštanja ostatka lužine (bazično, pH-vrijednost > 7) u kanalizaciju, neutralizirajte ga dodavanjem kiselih sredstava za neutralizaciju ili razrjeđivanjem s velikom količinom vode.
Prašina od bušenja
 • Sakupljenu prašinu od bušenja zbrinite u skladu s postojećim nacionalnim zakonskim propisima.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se Vašem lokalnom Hilti partneru.