Odaberi jezik

C 6-22 (01)
C 8-22 (01)

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Dvostruka izolacija
Image alternative Samo za uporabu u prostorijama
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Izmjenična struja
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE Pročitajte sve sigurnosne napomene, naputke, slike i tehničke podatke kojima je opremljen ovaj električni alat. Propusti u pridržavanju sljedećih naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
 • Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva i znanja.
 • Djeca se ne smiju igrati s proizvodom.
 • Ako montirate punjač na zid, osigurajte siguran prihvat punjača na zidu.
 • Montirajte punjač tako da umetnuta akumulatorska baterija ne može ispasti.

Pažljivo rukovanje i uporaba punjača

 • Punjačem punite samo dozvoljene Hilti litij-ionske akumulatorske baterije kako biste spriječili ozljede.
 • Punjač valja smjestiti na čisto, hladno i suho mjesto koje se ne smrzava.
 • Tijekom procesa punjenja punjaču treba omogućiti davanje topline, stoga prorezi za prozračivanje moraju biti slobodni. Uređaj ne punite u zatvorenoj posudi.
 • Proizvod održavajte pažljivo. Provjerite da dijelovi nisu polomljeni ili tako oštećeni da proizvod više ne radi ispravno. Ako su dijelovi oštećeni ili polomljeni, odnesite proizvod na popravak prije daljnje uporabe.
 • Punjače i pripadajuće akumulatorske baterije rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu uređaja. Uporaba punjača za neke druge primjene različite od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
 • Akumulatorske baterije punite samo u punjačima koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je prikladan za određenu vrstu akumulatorskih baterija, postoji opasnost od požara ako se upotrebljava s drugim akumulatorskim baterijama.
 • Akumulatorsku bateriju ili punjač, koji ne koristite, držite dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje akumulatorske baterije ili kontakata punjača. Kratki spoj između kontakata akumulatorske baterije ili punjača može za posljedicu imati opekline ili požar.
 • Ne čuvajte akumulatorsku bateriju na punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Statusni prikaz akumulatorske baterije
 3. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 4. Indikator radnog stanja punjača
 5. Rupe za montažu na zid
 6. Ispust zraka
 7. Dovod zraka
 8. Sučelje akumulatorske baterije

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je prijenosni punjač za Hilti litij-ionske akumulatorske baterije s nazivnim naponom od 21,6 V. Namijenjen je za priključivanje u utičnice s izmjeničnim naponom od 100 do 127 V do 220 do 240 V ovisno o izvedbi za pojedinačnu zemlju.
Punjač možete postaviti na ravne podloge ili montirati na zid.
Image alternative
 • Hilti litij-ionske akumulatorske baterije dopuštene za ovaj proizvod naći ćete u ovom popisu.
 • Sve akumulatorske baterije nisu dostupne na svim tržištima.

Indikator radnog stanja punjača

Stanje
Značenje
LED dioda svijetli zeleno.
Punjač je spreman za rad.
LED dioda ne svijetli.
Punjač nije spreman za rad.

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije tijekom punjenja

Kada je Hilti Nuron litij-ionska akumulatorska baterija priključena na Hilti punjač, statusni prikaz akumulatorske baterije prikazuje stanje napunjenosti i moguće poruke pogreške.
Stanje
Značenje
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, stanje napunjenosti: ≤ 20 %
Jedna (1) LED dioda svijetli zeleno, jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, stanje napunjenosti: 21 % do 40 %
Dvije (2) LED diode svijetle zeleno, jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, stanje napunjenosti: 41 % do 60 %
Tri (3) LED diode svijetle zeleno, jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Akumulatorska baterija se puni, stanje napunjenosti: 61 % do 80 %
Četiri (4) LED diode svijetle zeleno
Akumulatorska baterija se puni, stanje napunjenosti: ≥ 80 %
Niti jedna LED dioda ne svijetli
Akumulatorska baterija je potpuno napunjena, punjenje je završeno.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto, zatim jedna ili više LED dioda svijetle zeleno
Punjenje je prekinuto. Akumulatorska baterija je možda izvan dopuštenog raspona temperature.
Punjenje se nastavlja automatski čim su ponovno ispunjeni potrebni parametri. Po potrebi akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu temperaturu punjenja.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja litij-ionske akumulatorske baterije

Tvrtka Hilti preporučuje da pozovete stanje litij-ionske akumulatorske baterije prije svakog punjenja.
Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu akumulatorske baterije dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Sadržaj isporuke

Punjač, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Tehnički podaci


C 6-22
C 8-22
Težina
0,84 kg
1,45 kg
Nazivni izlazni napon
10,8 V … 21,6 V
10,8 V … 21,6 V
Maksimalna izlazna snaga
240 W
450 W
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃

Rukovanje

UPOZORENJE
Opasnost zbog oštećenog kabela! Ako se pri radu ošteti mrežni ili produžni kabel, proizvod i kabel odmah odvojite s mreže. Ne dodirujte neispravno mjesto!
 • Redovito provjeravajte sve priključne vodove.
 • Zamijenite neispravne produžne kabele.
 • U protivnom kontaktirajte Hilti  servis.
Načelno se preporučuje uporaba zaštitne strujne sklopke (RCD) s maksimalnom okidnom strujom od 30 mA.

Uključivanje punjača i punjenje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od eksplozije pri punjenju neodobrenih baterija. Posljedica mogu biti ozljede i oštećenja punjača.
 • Ne punite nepunjive baterije.
 • Za ovaj punjač upotrebljavajte samo akumulatorske baterije koje je odobrila tvrtka Hilti .
OPREZ
Kratki spoj zbog vlage Posljedica je oštećenje proizvoda.
 • Proizvod upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorijama.
 • Proizvod držite dalje od vlage.
 1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
  • LED dioda svijetli zeleno.
 2. Stavite akumulatorsku bateriju na sučelje akumulatorske baterije.
  • Akumulatorska baterija se puni.
 3. Kada je akumulatorska baterija napunjena, izvadite je iz punjača.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
Čišćenje
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom četkom.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Odmah ga odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji smo odobrili za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group .

Zamjena mrežnog kabela

OPASNOST
Opasnost od ozljede! Opasnost od električnog udara.
 • Proizvod smije koristiti, čistiti i održavati samo ovlašteno, obrazovano osoblje! To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
Ako je mreži kabel oštećen, trebate ga zamijeniti.
Pridržavajte se propisa o električnoj sigurnosti specifičnih za zemlju.
Image alternative
 1. Izvucite mrežni utikač punjača iz utičnice.
 2. Izvucite gumirano postolje iz poklopca i izvadite donji vijak za pričvršćivanje.
  Materijal
  Torx® odvijač T10
 3. Otklopite poklopac.
 4. Izradite sliku ili crtež da biste zapamtili kako je položen mrežni kabel.
 5. Oprezno pritisnite jednu od stezaljki križnim odvijačem kako biste odvojili kabel. Izvucite kabel iz stezaljke. Ponovite korak za drugi kabel i zatim uklonite neispravni mrežni kabel.
 6. Montirajte novi mrežni kabel. Pritisnite jednu stezaljku križnim odvijačem i gurnite kabel u stezaljku. Otpustite stezaljku i provjerite siguran prihvat kabela. Ponovite korak za drugi kabel.
  Materijal
  Mrežni kabel C 6‑22
  2289588 (EU, 220‑240V)
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289911 (KR, 220‑240V)
  2289912 (RU, 220‑240V)
  2289914 (JP, TW, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2300625 (CH, 220‑240V)
  Mrežni kabel C 8‑22
  2289589 (US, 110‑120V)
  2289910 (GB, 220‑240V)
  2300624 (GB, 100‑120V)
  2289912 (EU, KR, RU, 220‑240V)
  2289913 (BR, 220‑240V)
  2289914 (JP, TW, 100‑120V)
  2289915 (AUS 220‑240V)
  2289917 (ARG, 220‑240V)
  2300625 (CH, 220‑240V)
  Odaberite mrežni kabel koji odgovara vašem punjaču iz ove tablice ili se obratite Hilti servisu.
 7. Uvucite mrežni kabel u vodilicu kabela kako je bio položen prije zamjene u vodilici kabela. Upotrijebite prethodno izrađenu sliku ili crtež kao referencu.
 8. Zaklopite poklopac i ponovno umetnite vijak za pričvršćivanje.
 9. Ponovno utaknite gumirano postolje u poklopac.
 10. Ponovno utaknite mrežni utikač u utičnicu i provjerite radi li punjač besprijekorno.
  • LED dioda svijetli: Punjač radi besprijekorno.
  • LED dioda ne svijetli: Punjač ne radi besprijekorno.
   • Kontaktirajte Hilti servis.

Transport i skladištenje

Transport
 • Pazite na siguran prihvat prilikom transporta.
 • Nakon svakog transporta provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
Skladištenje
 • Prilikom skladištenja ovog proizvoda mrežni utikač mora biti izvučen iz utičnice.
 • Ovaj proizvod čuvajte na mjestu koje je suho i nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Nakon duljeg skladištenja provjerite je li na svim vidljivim dijelovima došlo oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
LED dioda ne svijetli.
Mrežni utikač nije priključen.
 • Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
Smetnja na proizvodu.
 • Isključite proizvod i ponovno ga uključite. Ako je LED dioda još uvijek isključena, obratite se Hilti servisu.
Mrežni kabel je neispravan.
Punjač je oštećen.
 • Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

C 6-22 (01)
RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.
C 8-22 (01)
RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.

Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnostiProizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Podaci o proizvodu
Punjač
C 6‑22 | C 8‑22
Generacija
01
Serijski br.
1 - 99999999999
Image alternative