Odaberi jezik

BX-S
BX‑SH B3

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.

Na proizvodu

Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 1 temelji se na normi IEC⁄EN 60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 56).

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Laser
  Držač
  BX-S
  BX-SH B3
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Ovaj proizvod može biti opasan ako ga nepropisno upotrebljavate. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do oštećenja na proizvodu i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja proizvoda udaljite iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Obrišite proizvod prije nego što ćete ga pospremiti u transportnu kutiju.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Proizvod ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe proizvoda može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je proizvod isključen prije nego što umetnete baterije ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu alata. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila iako ste nakon česte uporabe upoznati s proizvodom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Proizvod se ne smije upotrebljavati u blizini medicinskih uređaja.
Uporaba i rukovanje proizvodom
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Proizvode, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da proizvod koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Proizvod je opasan ako ga koriste neiskusne osobe.
 • Proizvod održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju proizvoda. Oštećene dijelove popravite prije uporabe proizvoda. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem proizvoda.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake proizvoda. Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju proizvoda u pogon.
 • Prije važnih mjerenja i nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost proizvoda.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vibracije i promjene temperature.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira. Velike razlike u toplini mogu dovesti do neispravnog rada i pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li pribor čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Iako je proizvod projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim proizvodima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Kod nestručnog otvaranja proizvoda može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 1. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Proizvod ne usmjeravajte prema suncu ili drugim jakim izvorima svjetlosti.
 • Ne usmjeravajte laser prema drugim osobama i iz blizine na golu kožu.
 • Isključite proizvod kada ga ne upotrebljavate.
 • Ne upotrebljavajte proizvod u jako svijetlom okruženju. Laserski snop može ostati vidljiv. Po potrebi zatamnite ili zasjenite područje rada.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja proizvoda.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Poštujte nacionalne odredbe za zaštitu na radu.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako proizvod ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da proizvod bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).

Pažljivo rukovanje i uporaba baterija

 • Izvadite baterije iz proizvoda ako ga duže vrijeme ne koristite. Prilikom dužeg skladištenja baterije mogu korodirati i samostalno se isprazniti.
 • Pobrinite se da baterije ne dospiju djeci u ruke.
 • Ne miješajte nove sa starim baterijama. Sve baterije uvijek zamjenjujte istovremeno. Ne upotrebljavajte baterije različitih proizvođača ili različitih tipova.
 • U uređaj ne ulažite oštećene baterije.
 • Upotrebljavajte samo tip baterije predviđen za ovaj proizvod. Uporaba drugih baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Pri zamjeni baterije pazite na ispravan polaritet. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Ne pregrijavajte baterije i ne izlažite ih vatri. Baterije mogu eksplodirati i iz njih se mogu osloboditi otrovne tvari.
 • Ne punite baterije.
 • Baterije ne lemite u proizvodu.
 • Baterije ne praznite kratkim spajanjem. Baterije mogu postati propusne, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Nemojte oštetiti baterije i nemojte ih rastavljati. Baterije mogu postati propusne, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Otvor za izlaz laserskog snopa
 2. Prsten za namještanje
 3. Tipka za uključivanje/isključivanje
 4. Tipka za deblokadu
 5. Pričvrsni vijak
 6. Držač

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je laser. Namijenjen je isključivo za uporabu s akumulatorskim strojem za pričvršćivanje BX 3 . Kada je laser montiran na pripadajućem držaču BX‑SH B3 (01) i kada je namještena određena udaljenost, laser omogućuje brzo određivanje točnog položaja na kojem treba zabiti sljedeći pričvrsni element.

Proizvod je namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorijama.

Sadržaj isporuke

Laser, 3 AA baterije (ne na svim tržištima), upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Indikator niskog stanja napunjenosti baterije

Ako je stanje napunjenosti ispod 10 %, laserska dioda treperi po određenom uzorku:
Trenutak pojavljivanja
Svjetleći signal
Pri uključivanju
Treperi 5×
Tijekom rada
Treperi 5× (svakih 5 minuta)

Tehnički podaci

Projicirani radijusi
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Točnost (kod nepritisnutog stroja za pričvršćivanje)
-15% ... +5%
Klasa lasera
1
Automatsko isključivanje
≈ 6 min
Radni vijek
na +20 °C (+68 °F): 15 h (tipično)
Napajanje strujom
3 AA baterije (1,5 V)
Područje napona
2,7 V … 5 V
Maksimalna prosječna izlazna snaga (p)
≤ 600 mW
Težina uključujući baterije
266 g
(9,38 oz)
Težina s držačem i baterijama
354 g
(12,49 oz)
Dimenzije lasera (duljina x širina x visina)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Dimenzije držača (duljina x širina x visina)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maksimalna vlažnost zraka bez kondenzacije
85%
Okolna temperatura pri radu
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Temperatura skladištenja
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Prvo stavljanje u pogon

BX-S se isporučuje s već umetnutim baterijama (ne na svim tržištima). Za rad najprije morate skinuti foliju izolatora kojom su baterije zaštićene od prijevremenog pražnjenja.
 1. Otvorite poklopac pretinca za baterije.
 2. Skinite foliju izolatora.
 3. Najprije stavite poklopac sa zaporima na pretinac za baterije i zatvorite ga. Poklopac se čujno uglavi.

Zamjena baterija

Image alternative
 1. Otvorite poklopac pretinca za baterije.
 2. Umetnite tri AA baterije u pretinac za baterije.
  • Pazite na ispravan polaritet.
 3. Najprije stavite poklopac sa zaporima na pretinac za baterije i zatvorite ga. Poklopac se čujno uglavi.

Montaža držača

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog prignječenja pri montaži držača!
 • Nosite odgovarajuću zaštitu za ruke pri montaži držača.
Image alternative
 1. Odvrnite pričvrsni vijak.
 2. Stavite držač oko stroja za pričvršćivanje.
 3. Zategnite pričvrsni vijak.
 4. Provjerite je li pravilno montiran.
  • Utori u držaču moraju se točno podudarati s prorezima za prozračivanje na stroju za pričvršćivanje.

Montaža/demontaža lasera

Image alternative
 1. Montirajte držač.
 2. Stavite laser s prednjim uskočnim izdankom na držač.
 3. Zatim pritisnite laser sa stražnjim uskočnim izdankom na držač tako da se uglavi s čujnim klikom.
 4. Provjerite jesu li oba uskočna izdanka sigurno uglavljena na držaču.
 5. Za demontažu pritisnite tipku za deblokadu na laseru i skinite ga s držača.

Uporaba lasera

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog laserskog zračenja! Lasersko zračenje može nekontrolirano izlaziti.
 • Ne upotrebljavajte proizvod ako je leća ili otvor za izlaz laserskog snopa polomljen ili ako laser izgleda neobično (presvijetla ili pretamna područja, laserski luk je prekinut, itd.).
OPREZ
Opasnost zbog nepravilne uporabe! Netočni rezultati mjerenja mogu uzrokovati pogrešno zabijanje pričvrsnih elemenata.
 • Proizvod je pomoćno sredstvo i ne zamjenjuje mjerni alat. Prikladan je samo za približno mjerenje i ne može dati točne izmjerene vrijednosti. Pri uporabi obratite pažnju na tolerancije mjerenja koje se pojavljuju.
 • Upotrebljavajte laser BX‑S samo s pripadajućim držačem BX‑SH B3 na Hilti stroju za pričvršćivanje serije BX 3.
 • Stroj za pričvršćivanje smije se upotrebljavati samo s potpornom nogom spremnika i mora se postaviti točno pod pravim kutom.
 • Upotrebljavajte laser samo na što ravnijim površinama.
Image alternative
 1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili laser.
  Laser se isključuje automatski ako 6 minuta nije zabijen nijedan pričvrsni element.
 2. Namjestite željeni razmak na kotačiću za odabir.
 3. Zabijte jedan pričvrsni element (vidi upute za stroj za pričvršćivanje).
 4. Stavite stroj za pričvršćivanje za sljedeći pričvrsni element na podlogu tako da je laserski luk točno na sredini iznad prethodno zabijenog pričvrsnog elementa.
  Točan radijus se prikazuje samo kada nije pritisnut stroj za pričvršćivanje.
 5. Zabijte sljedeći pričvrsni element.
 6. Ponovite korake 3 do 5 sve dok više ne želite zabiti pričvrsne elemente.
 7. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili laser.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Ispušite prašinu s otvora za izlaz laserskog snopa. Otvor za izlaz laserskog snopa ne dodirujte prstima.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Provjera točnosti

 1. Na ravnoj površini označite jednu točku (križić).
 2. Pravilno montirajte laser na stroj za pričvršćivanje.
 3. Postavite stroj za pričvršćivanje na središte označenog križa.
 4. Uključite laser i postavite ga na 300 mm.
 5. Napravite još tri oznake na projiciranom laserskom krugu desno, lijevo i iznad početne oznake.
 6. Isključite laser i odložite stroj za pričvršćivanje.
 7. Sada izmjerite razmake između početne oznake i tri nove oznake.
  • Odstupanje svake točke ne smije biti veće od -15 % do +5 % od 300 mm.
  • Ako je odstupanje veće, obratite se Hilti servisu.
 8. Ponovite korake 4 do 7 za sve ostale radijuse (400 mm, 500 mm, 600 mm i 800 mm).

Transport i skladištenje

Transport
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite je li proizvod oštećen.
Skladištenje
 • Proizvod i baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Proizvod i baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite je li proizvod oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Laser ne radi.
Baterije su prazne.
Baterije su neispravno umetnute.
Folija izolatora nije skinuta prije prve uporabe.
Temperatura izvan dopuštenog raspona.
 • Ostavite proizvod da se polako zagrije u dopuštenom rasponu radne temperature.
Tipka za uključivanje/isključivanje ili laser su neispravni.
 • Obratite se Hilti servisu.
Netočni rezultati mjerenja
Prljavština ili strana tijela između držača i stroja za pričvršćivanje ili između držača i lasera
 • Očistite stroj za pričvršćivanje, držač i prihvat lasera.
Držač je nepravilno montiran na stroju za pričvršćivanje ili je laser nepravilno montiran na držaču
 • Demontirajte držač i laser te pravilno montirajte oba proizvoda.
Laserska dioda je neispravna ili pomaknuta uslijed udarca
 • Obratite se Hilti servisu.
Stroj za pričvršćivanje nije postavljen na površinu pod pravim kutom.
 • Postavite stroj za pričvršćivanje na površinu točno pod pravim kutom. Upotrebljavajte potpornu nogu spremnika.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede. Opasnost uslijed nestručnog zbrinjavanja.
 • Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Pri spaljivanju plastičnih dijelova nastaju otrovni plinovi koji su opasni po zdravlje ljudi. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom uzrokovati trovanja, opekline ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i druge osobe kao i zagaditi okoliš.
 • Baterije zbrinite sukladno nacionalnim propisima.
Image alternative Hilti uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim uređajima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
Image alternative
 • Električne mjerne uređaje ne odlažite u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.