Odaberi jezik

PS 85

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative SD kartica
Image alternative USB
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Zidni skener
  PS 85
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za mjerne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Mjerni alati mogu biti opasni ako ih nepropisno upotrebljavate. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do oštećenja na mjernom alatu i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja proizvoda udaljite iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Obrišite proizvod prije nego što ćete ga pospremiti u transportnu kutiju.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s mjernim alatom postupajte razumno. Mjerni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe mjernog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je mjerni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu alata. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za mjerne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s mjernim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Mjerni alat ne smije se upotrebljavati u blizini medicinskih uređaja.
Uporaba i rukovanje mjernim alatom
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Mjerne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da proizvod koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Mjerni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Mjerne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju mjernog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe mjernog alata. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem mjernih alata.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake proizvoda. Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju proizvoda u pogon.
 • Prije važnih mjerenja i nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja mjernog alata.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vibracije i promjene temperature.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira. Velike razlike u toplini mogu dovesti do neispravnog rada i pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li pribor čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Iako je mjerni alat projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim proizvodima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

Sigurnost ljudi
 • Mjerni alat držite podalje od svih implantata.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
 • Ne upotrebljavajte mjerni alat radi ispitivanja ljudi ili životinja.
 • Alat se ne smije upotrebljavati u blizini trudnica ili osoba sa srčanim stimulatorom.
Električna sigurnost
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije skladištenja.
Uporaba i rukovanje mjernim alatom
 • Prije korištenja provjerite zadane postavke mjernog alata i postavke koje ste sami namjestili.
 • Nakon uključivanja i tijekom rada uvijek se pridržavajte informacija i upozorenja na zaslonu.
 • Donji dio skenera i kotače držite čistima jer to može utjecati na točnost mjerenja.
 • U području senzora na stražnjoj strani mjernog alata ne stavljajte naljepnice ili oznake. Pogotovo metalne oznake mogu utjecati na rezultate mjerenja.
 • Tijekom skeniranja uvijek održavajte kontakt s površinom sa sva 4 kotačića. Ne pomičite se preko stepenica ili rubova.
 • Tijekom skeniranja držite mjerni alat samo za predviđeni rukohvat kako ne biste utjecali na mjerenje.
 • Tijekom skeniranja ne nosite rukavice i pazite na dovoljno uzemljenje. U slučaju nedovoljnog uzemljenja može biti slabije prepoznavanje materijala (također prepoznavanje vodova pod naponom).
 • Uvijek točno pomičite mjerni alat amo-tamo.
 • Ne bušite na mjestima na kojima je mjerni alat pronašao predmete. Uzmite u obzir promjer bušenja i uvijek uračunajte odgovarajući sigurnosni faktor.
 • Ne upotrebljavajte mjerni alat za traženje kritičnih predmeta poput nosivih strukturnih elemenata, visokonaponskih vodova, plinskih ili parnih vodova, visokotlačnih vodova i sličnih predmeta.
 • Nikada se nemojte pouzdati samo u mjerni alat. Provjerite rezultate mjerenja koristeći druge izvore informacija, kontrolnim mjerenjima i po potrebi probnim bušenjima.
 • Provjerite je li vezica za ruku sigurno pričvršćena. Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje vezice za ruku.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Upotrebljavajte samo isporučenu vezicu za ruku.
 • Nosite mjerni alat samo za predviđeni rukohvat. Rukohvat mora biti čist, suh, bez ostataka ulja i masti.
 • Zaslon mora biti čist i lak za čitanje. Zaslon brišite samo čistom i neabrazivnom krpom.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vlaga, građevni materijali koji sadrže metale, alu-kaširani izolacijski materijali, slojevite strukture, podloge sa šupljinama te provodljive tapete ili pločice. Stoga prije bušenja, piljenja ili glodanja u podloge molimo poštujte i druge izvore informacija (npr. planove gradnje).
 • Tijekom skeniranja izbjegavajte blizinu uređaja koji emitiraju jaka električna, magnetska ili elektromagnetska polja (npr. mobilni telefoni). Po mogućnosti deaktivirajte odgovarajuće funkcije za sve uređaje čije zračenje može utjecati na mjerenje ili isključite uređaje.
 • Ne upotrebljavajte mjerni alat u blizini vojnih objekata, zračnih luka, u zrakoplovima i radioastronomskih objektima bez prethodnog odobrenja.
 • Nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja mjernog alata. Ako je mjerni alat oštećen, odnesite ga na popravak u Hilti servis.
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Pažljivo rukovanje i uporaba dugmastih baterija

 • Nikada nemojte progutati dugmaste baterije. Gutanje dugmaste baterije može u roku od 2 sata uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline i smrt.
 • Pobrinite se da dugmaste baterije ne dospiju djeci u ruke. Ako postoji sumnja da je progutana dugmasta baterija ili je umetnuta u neki drugi otvor na tijelu, odmah potražite liječnika.
 • Kad mijenjate dugmastu bateriju provjerite je li dugmasta baterija ispravno zamijenjena. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Koristite samo dugmastu bateriju navedenu u ovim uputama za uporabu. Nemojte koristiti niti jednu drugu dugmastu bateriju ili neku drugu opskrbu energijom.
 • Ne pokušavajte ponovno puniti dugmaste baterije i nemojte kratko spojiti dugmaste baterije. Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Propisno izvadite i zbrinite ispražnjene dugmaste baterije. Ispražnjene dugmaste baterije mogu postati propusne i zbog toga mogu oštetiti proizvod ili ozlijediti osobe.
 • Ne pregrijavajte dugmastu bateriju i ne bacajte ju u vatru. Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Nemojte oštetiti dugmaste baterije i nemojte ih rastavljati. Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Oštećena dugmasta baterija ne smije doći u dodir s vodom. Istjecanje litija može u kombinaciji s vodom stvoriti vodik i tako uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede osoba.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Kotačić
 2. Označni urez gore
 3. Zaslon
 4. Označni urez lijevo / desno
 5. Upravljačka ploča
 6. Rukohvat
 7. Vijak za držač dugmaste baterije
 8. Držač dugmaste baterije
 9. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 10. Akumulatorska baterija
 11. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 12. Utično mjesto za micro SD karticu
 13. USB utičnica, tip C
 14. Područje senzora
 15. Ušica
 16. Lijeva funkcijska tipka
 17. Tipke sa strelicom
 18. Tipka za pokretanje/zaustavljanje
 19. Desna funkcijska tipka
 20. Tipka Screenshot
 21. Tipka za uključivanje/isključivanje

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je zidni skener. Namijenjen je za detektiranje predmeta poput željeznih metala (armirano željezo), neželjeznih metala (bakar, aluminij), drvenih greda, plastičnih cijevi, vodova i kabela u suhim podlogama.
Rad uređaja ograničen je na osobe koje profesionalno rade u građevinarstvu.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 12. Hilti preporučuje za ovaj proizvod uporabu akumulatorskih baterija navedenih u ovoj tablici.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače ovdje navedenog tipa.

Sadržaj isporuke

Zidni skener, USB kabel, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Pregled načina mjerenja

Mjerni alat ima sljedeće načine mjerenja:
 • Lociranje predmeta za lociranje predmeta u zidovima, podovima i stropovima.
 • Lociranje propusnosti za lociranje propusnosti.
 • Mjerenje razmaka za mjerenje razmaka.
Način možete promijeniti u točki izbornika Način mjerenja.

Tehnički podaci

Svi navedeni podaci su izmjereni na posebnim ispitnim stolovima, većinom u laboratoriju. Zbog aditiva u osnovnom materijalu, promjena okolnih uvjeta ili posebnosti registriranih predmeta (npr. savijeni predmeti), učinci mjerenja mogu se znatno razlikovati od navedenih vrijednosti (vidi također poglavlje Dodatne sigurnosne napomene). Naši standardni laboratorijski uvjeti su sljedeći:
 • Temperatura: 20 °C
 • Relativna vlažnost zraka: 36,5%
 • Klasa čvrstoće betona: C 50⁄60
Maksimalna dubina detektiranja u suhom betonu
200 mm
(7,9 in)
Dubina detektiranja za apsolutno pouzdane rezultate u suhom betonu
metalni predmeti
≤ 85 mm
(≤ 3,3 in)
drugi predmeti
≤ 80 mm
(≤ 3,1 in)
Dubina detektiranja drvene grede u zidovima u suhogradnji
38 mm
(1,5 in)
Dubina detektiranja metalnih predmeta u mladom betonu
60 mm
(2,4 in)
Dubina detektiranja predmeta u drugim poduprtim tipovima zidova
80 mm
(3,1 in)
Točnost prikazane dubine predmeta (uračunavši odstupanje ovisno o primjeni)
u suhom betonu
±5 mm
(±0,2 in)
u mladom betonu
±10 mm
(±0,4 in)
Točnost mjerenja prema središtu predmeta
±5 mm
(±0,2 in)
Minimalni razmak između dva susjedna predmeta
40 mm
(1,6 in)
Točnost mjerenja razmaka
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Frekvencija radarskih senzora
1,8 GHz … 5,7 GHz
Maksimalna snaga odašiljanja radarskog senzora
0,00001 mW
Frekvencija induktivnih senzora
48 kHz … 52 kHz
Maksimalna jakost magnetskog polja (na 10 m)
20 dBµA/m
Maks. rad na visini iznad referentne visine
2.000 m
(6.561 ft - 10 in)
Maksimalna relativna vlažnost zraka
90 %
Maksimalna relativna vlažnost zraka za prepoznavanje predmeta pod naponom
50 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1
2
Tipično vrijeme rada s akumulatorskom baterijom B 12/2.6
≈ 6 h
Dugmasta baterija
CR2032 (3 V litijska baterija)
Vijek trajanja dugmaste baterije
oko 36 mjeseci
Vrsta zaštite
IP 5X
Dimenzije (duljina x širina x visina), bez akumulatorske baterije
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Težina prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije
0,57 kg
(1,26 lb)
Okolna temperatura pri radu
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Stavljanje vezice za ruku

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pogrešnog spoja pridržne trake za alat! Proizvod može pasti.
 • Nemojte pričvrstiti pridržnu traku za alat na ušicu i/ili vezicu za ruku.
 1. Provucite tanku vezicu za ruku kroz ušicu na donjoj strani proizvoda.
 2. Provucite široku vezicu kroz tanku vezicu i pritegnite vezicu za ruku.

Uključivanje / isključivanje mjernog alata

Prije uključivanja mjernog alata provjerite da područje senzora nije vlažno. Po potrebi mjerni alat obrišite krpom.
 1. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje ili tipku Start/Stop kako biste uključili mjerni alat.
  • Izvan vrijednosti radne temperature se prikazuje dojava smetnje i mjerni alat se automatski isključuje. Ostavite mjerni alat da se ohladi ili ugrije te ga potom ponovno uključite.
  Nakon 5 minuta neuporabe se mjerni alat u potpunosti automatski isključuje. Vrijeme do deaktiviranja možete promijeniti u glavnom izborniku.
 2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili mjerni alat.

Izbornik

Kretanje u izborniku

Lijevoj i desnoj funkcijskoj tipki dodijeljene se različite funkcije ovisno o prikazu na zaslonu. Grafički se prikazuju na zaslonu izravno iznad odgovarajuće funkcijske tipke.
 1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste otvorili izbornik.
 2. Pritisnite tipku sa strelicom gore ili dolje kako biste se kretali kroz izbornik.
 3. Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste potvrdili odabranu opciju izbornika.
 4. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku kako biste se vratili u prethodni izbornik.
 5. Kako biste izašli iz izbornika, pritisnite desnu funkcijsku tipku (nije dostupna u podizborniku Galerija).

Točke izbornika

Galerija Možete pozvati pohranjene slike ili izbrisati pritiskom na desnu funkcijsku tipku ispod simbola koša za smeće.
Podatkovni fragmenti slika ostaju u memoriji i mogli bi se rekonstruirati. Za trajno brisanje odaberite Formatiraj internu memoriju . Ako je umetnuta SD kartica, onda najprije odaberite Formatiraj SD karticu , zatim izvadite SD karticu i formatirajte internu memoriju. Alternativno možete trajno izbrisati slike i u izborniku Postavke alata pod Tvorničke postavke .
Način mjerenja Namjestite željeni način mjerenja. Nakon odabira mjerni alat se izravno prebacuje u odabrani način mjerenja. U načinu mjerenja Lociranje predmeta možete dodatno odrediti tip zida koji odgovara planiranom mjerenju i prikaz rezultata mjerenja.
Postavke alata
 • Metar: Uključite ili isključite metar za načine mjerenja Lociranje predmeta (s iznimkom prikaza točke) i Lociranje propusnosti. Pomoću metra možete odrediti npr. razmak između središta predmeta. Pritisnite desnu funkcijsku tipku kako biste metar vratili na nulu.
 • Svjetlina zaslona : Namjestite stupanj svjetline osvjetljenja zaslona.
 • Audio : Isključite ili isključite zvučni signal. Kada je uključen zvučni signal, on će se oglasiti kod svakog pritiska na tipku i kod svakog pronađenog predmeta ispod područja senzora.
 • Pokretanje s postavkama : Odaberite s kojim će se postavkama (npr. tip zida, prikaz, metar) pokrenuti mjerni alat pri uključivanju. Birajte između prihvaćanja postavki pri posljednjem isključivanju i personalizirane osnovne postavke (odgovara trenutnim postavkama u glavnom izborniku).
 • Isključivanje nakon ... : Odaberite vremenski interval nakon kojeg će se mjerni alat automatski isključiti ako se ne upotrebljava.
 • Jezik : Odaberite jezik koji se upotrebljava na zaslonu.
 • Datum i vrijeme : Namjestite datum i vrijeme za pohranjivanje slika i odaberite format datuma i vremena. Ako se vrijeme i datum više ne mogu pohraniti, onda zamijenite dugmastu bateriju (vidi „Umetanje/zamjena dugmaste baterije (vidi sliku D)“, stranica 31).
 • Mjerna jedinica : Odaberite mjernu jedinicu za mjerne pokazivače. (Nije dostupan na svim tržištima.)
 • Tvorničke postavke : Sve opcije izbornika možete vratiti na tvorničke postavke. Istovremeno će se trajno izbrisati sve pohranjene slike.
Informacije o alatu Ovdje možete pronaći informacije o alatu npr. instaliranu verziju softvera.

Kontekstualno osjetljive informacije i pomoć

Ako se na zaslonu prikazuje simbol upitnika iznad desne funkcijske tipke, onda se pritiskom na desnu funkcijsku tipku prikazuju kontekstualno osjetljive informacije i pomoć. Ova je opcija dostupna pri promjeni tipa zida i prikaza, u svim načinima mjerenja Lociranje predmeta i Lociranje propusnosti.

Spremanje / prijenos rezultata mjerenja

Pohranjivanje rezultata mjerenja kao slike

U prikazu predmeta dostupna je funkcija Panorama-Screenshot. Možete pohraniti rezultate mjerenja (uključujući dubinu predmeta za svaki prikazani predmet) kao sliku kako biste ih dokumentirali ili kasnije analizirali.
 1. Mjerite željeno područje na uobičajen način.
 2. Zatim pritisnite tipku Screenshot.
  • Kada je umetnuta micro SD kartica, slike se spremaju na karticu. U protivnom se slike pohranjuju u internoj memoriji mjernog alata i mogu se prenijeti putem USB sučelja.

Prijenos podataka putem USB sučelja

USB sučelje služi isključivo za prijenos podataka. Akumulatorske baterije ili drugi alati ne mogu se puniti preko sučelja.
 1. Otvorite poklopac USB utičnice.
 2. Povežite USB utičnicu isključenog mjernog alata putem USB kabela sa svojim računalom.
  Povežite mjerni alat putem USB sučelja samo s računalom. Pri priključivanju na druge uređaje mjerni alat može se oštetiti.
 3. Uključite mjerni alat.
 4. Na svojem računalu otvorite preglednik datoteka i odaberite pogon Hilti PS 85 . Spremljene datoteke mogu se kopirati, prebaciti na računalo ili izbrisati s interne memorije mjernog alata.
 5. Kada ste završili željeni postupak, standardno odvojite pogon.
  Uvijek najprije odjavite pogon iz operativnog sustava računala (izbacite pogon) jer se u suprotnom može oštetiti interna memorija mjernog alata.
 6. Zatim isključite mjerni alat pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.
 7. Izvucite USB kabel i zatvorite poklopac USB utičnice za zaštitu od prašine ili prskanja vode.

Prijenos podataka putem micro SD kartice

Ako je umetnuta micro SD kartica u mjerni alat, slike se pri spremanju automatski pohranjuju na kartici, ne u internoj memoriji mjernog alata.
Isključite mjerni alat prije vađenja micro SD kartice. U protivnom se micro SD kartica može oštetiti.
 1. Otvorite poklopac utičnog mjesta micro SD kartice.
 2. Lagano pritisnite micro SD karticu u mjerni alat da se deblokira.
 3. Izvucite micro SD karticu iz utičnog mjesta i spojite je sa svojim računalom. Spremljene datoteke mogu se kopirati, prebaciti na računalo ili izbrisati.
 4. Zatim ponovno umetnite micro SD karticu u utično mjesto. Pri umetanju pazite na ispravan smjer. Umetnite micro SD karticu tako da se uglavi.
 5. Zatvorite poklopac utičnog mjesta za zaštitu od prašine ili prskanja vode.

Ažuriranje softvera

Po potrebi možete ažurirati softver mjernog alata.
Najnovija verzija softvera dostupna je za preuzimanje na sljedećoj poveznici: Preuzimanje
 • Ako je verzija softvera novija od one na vašem proizvodu, preuzmite datoteku za ažuriranje.
 • Preuzmite datoteku za ažuriranje na micro SD karticu.
 • Umetnite micro SD karticu u mjerni alat.
 • Uključite mjerni alat.
 • Ako je pronađena nova datoteka za ažuriranje koja dosad nije instalirana, ažuriranje započinje automatski.
 • Ažuriranje se prikazuje na zaslonu. Ovaj postupak može potrajati nekoliko minuta.
 • Po završetku ažuriranja mjerni alat se automatski ponovno pokreće.
 • Hilti preporučuje brisanje datoteke za ažuriranje s micro SD kartice.
  Isključite mjerni alat prije vađenja micro SD kartice.

Način mjerenja Lociranje predmeta

Način rada

Mjernim alatom provjerava se podloga područja senzora. Ako se više predmeta u zidu nalazi jedan iznad drugog, na zaslonu će se prikazati predmet najbliži površini.
U načinu mjerenja Lociranje predmeta možete dodatno odrediti tip zida koji odgovara planiranom mjerenju i prikaz rezultata mjerenja.

Predmeti koje uređaj može pronaći

Prepoznaju se predmeti koji se razlikuju od materijala zida.
 • Plastične cijevi (npr. vodovodne plastične cijevi promjera najmanje 10 mm, prazne cijevi promjera najmanje 20 mm u masivnom okolnom materijalu)
 • Električni vodovi (neovisno o tome, da li provode struju ili ne)
 • Trofazni vodovi (npr. do štednjaka)
 • Niskonaponski vodovi (npr. zvonce, telefon, mreža, Smart Home)
 • Metalne cijevi, šipke, metalni nosači svih vrsta (npr. od čelika, bakra, aluminija)
 • Željezo za armiranje
 • Drveni balvani
 • Šupljine

Posebni slučajevi mjerenja

  Nepovoljne okolnosti mogu utjecati na rezultat mjerenja ovisno o principu:
 • Višeslojne zidne nadgradnje.
 • Prazne plastične cijevi i drvene grede u šupljinama i u zidovima lakih konstrukcija.
 • Predmeti položeni koso u zid.
 • Metalne površine i vlažna područja; ovisno o okolnostima (npr. kod visokog udjela vode) mogu se prikazati kao predmeti. U takvim se slučajevima prije mjerenja beton mora više tjedana potpuno osušiti.
 • Šupljine u zidu; mogu se prikazati kao predmeti.
 • Blizu uređaja koji stvaraju jaka magnetska ili elektromagnetska polja, npr. stanice mobilne telefonije ili generatori.
Prije bušenja u zid, piljenja ili glodanja trebate se još osigurati od drugih izvora opasnosti. Budući da na rezultate mjerenja mogu utjecati okolni uvjeti ili svojstva zida, može postojati opasnost iako indikator ne prikazuje predmet u području senzora.

Tipovi zidova

Promjena tipova zidovaZa najbolje moguće rezultate mjerenja uvijek namjestite odgovarajući tip zida. Dubina mjerenja ovisi o tipu zida i iznosi maksimalno 85 mm (3,3 in).
 • Pritišćite lijevu ili desnu tipku sa strelicom sve dok se ne pojavi željeni tip zida.
 • Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste odabrali tip zida.
Tip zida Kameni zid / univerzalniTip zida Kameni zid / univerzalni prikladan je za najveći broj primjena u masivnim zidovima ili drugim homogenim materijalima. Pokazat će se plastične cijevi i metalni predmeti, kao i električni i drugi vodovi. Eventualno se neće pokazati šupljine u zidovima ili prazne plastične cijevi promjera manjeg od 2 cm (0.8 in). Ovaj način najbolje je prikladan za homogene vrste osnovnog materijala poput opeke od pješčenjaka ili pločica od gline.
Tip zida BetonTip zida Beton prikladan je za primjene u suhom betonu. Pokazat će se plastične cijevi i metalni predmeti, kao i električni i drugi vodovi. Eventualno se neće pokazati prazne plastične cijevi promjera manjeg od 2 cm (0.8 in). Pri odabiru tipa zida možete dodatno namjestiti maksimalnu dubinu mjerenja između 8 cm (3.1 in) i 20 cm (7.9 in).
Tip zida SuhogradnjaTip zida Suhogradnja prikladan je za pronalaženje drvenih greda, metalnih stalaka kao i električnih i drugih vodova u zidovima u suhogradnji (drvo, gipskarton itd.). Ispunjene plastične cijevi i drvene grede pokazat će se identično. Prazne plastične cijevi se ne prepoznaju. Ako identificirate mnogo predmeta blizu površine (0‑2 mm (0‑0.08 in) do površine), pokušajte raditi s podlogom (npr. pleksiglas debljine 1 cm (0.4 in)).
Tip zida Opeka s okomitim šupljinamaTip zida Opeka s okomitim šupljinama posebno je prikladan za primjene u opekama s okomitim šupljinama. Opeke s okomitim šupljinama su opeke s puno malih šupljina koje su većinom okomite. Pokazat će se metalni predmeti, električni i drugi vodovi kao i vodom napunjene plastične cijevi. Šupljine ili prazne plastične cijevi možda se neće pokazati.
Tip zida Opeka s vodoravnim šupljinamaTip zida Opeka s vodoravnim šupljinama posebno je prikladan za primjene u opekama s vodoravnim šupljinama. Opeke s vodoravnim šupljinama su opeke s malo velikih šupljina koje su većinom vodoravne. Pokazat će se položeni metalni predmeti, električni i drugi vodovi kao i vodom napunjene plastične cijevi do maksimalne dubine mjerenja od 2 cm. Šupljine ili prazne plastične cijevi možda se neće pokazati. Da biste poboljšali rezultat mjerenja, dodatno skenirajte opeku s vodoravnim šupljinama s tipom zida Opeka s okomitim šupljinama. Pazite na prihvatljive i neprihvatljive predmete (dodatne predmete).
Tip zida Mladi betonTip zida Mladi beton posebno je prikladan za primjene u betonu koji se još nije u potpunosti stvrdnuo i osušio. Pokazat će se metalni predmeti, plastične i metalne cijevi, kao i električni vodovi. Ne mogu se razlikovati električni vodovi pod naponom od onih koji nisu pod naponom. Maksimalna dubina mjerenja iznosi 6 cm (2.4 in). Imajte na umu da je betonu potrebno nekoliko mjeseci da se u potpunosti stvrdne i osuši.

Prikaz

Promjena prikaza
 • Pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje sve dok se ne pojavi željeni prikaz.
 • Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste odabrali prikaz.

Prikaz točke

Image alternative
U prikazu točke već se prikazuje prvi rezultat mjerenja bez pomicanja mjernog alata iznad podloge. Stoga je posebno prikladan za mjerenja u kutovima ili na uskim mjestima. Maksimalna dubina mjerenja iznosi 6 cm. Eventualno se pronađeni predmeti prikazuju sa svojstvom materijala, ali bez navođenja dubine.
Kad god je moguće, trebate pomicati mjerni alat i u prikazu točke iznad podloge kako biste dobili najbolje moguće rezultate mjerenja. Bez pomicanja mjernog alata posebno je ograničeno lociranje plastičnih cijevi i drvenih greda.
Mjerni pokazivačAko se ne pronađe predmet, onda se pojavljuje samo vanjski krug na zaslonu i svijetli zeleno.
Ako se predmet nalazi u blizini, onda vanjski krug svijetli crveno. Ako se mjerni alat približava predmetu, povećava se broj krugova. Ako se mjerni alat udaljuje od predmeta, smanjuje se broj krugova.
Kada je dostatna jačina signala, prikazuju se orijentacijske strelice. Za ciljano lokaliziranje središta predmeta pomičite mjerni alat u smjeru orijentacijskih strelica. Iznad središta predmeta mjerni pokazivač prikazuje maksimalni otklon, a kod dostatne jačine signala prikazuje se središnji križ. Oznaka svojstva materijala u boji ista je kao i ona u prikazu predmeta.
Ako se orijentacijske strelice ili središnji križ ne prikazuju, to znači da se neki predmet i dalje može nalaziti u neposrednoj blizini.

Prikaz predmeta

Image alternative
U prikazu predmeta dostupni su najbolji mogući rezultati mjerenja kao i maksimalne dubine mjerenja. Prepoznati predmeti prikazuju se iznad mjerne staze s navođenjem dubine i eventualno sa svojstvom materijala.
Mjerenje
 • Mjerni alat stavite na podlogu i pomičite ga iznad podloge u smjeru kretanja. Rezultati mjerenja se prikazuju na zaslonu nakon minimalne mjerne staze od oko 10 cm.
 • Mjerni alat uvijek pomičite ravno laganim pritiskom iznad podloge tako da kotačići imaju siguran kontakt sa zidom.
 • Kako biste dobili optimalne rezultate mjerenja, mjerni alat pomičite sporo preko čitavog ispitivanog mjesta i promatrajte rezultate mjerenja pri pomicanju natrag. Mjerna staza treba iznositi najmanje 40 cm.
 • U svakom trenutku možete započeti novo mjerenje pritiskom na tipku za pokretanje/zaustavljanje.
 • Ako biste tijekom mjerenja mjerni alat odmaknuli od zida, na zaslonu će ostati zadržan zadnji rezultat mjerenja. Pri ponovnom stavljanju ili daljnjem pomicanju ponovno se pokreće mjerenje.
 • Za posebno osjetljiva mjerenja upotrebljavajte prikaz točke s odgovarajućim tipom zida.
Image alternative
Uvjetovano funkcijom mjernog alata, pouzdano se pronalaze gornji rubovi predmeta položeni poprečno na smjer gibanja mjernog alata. Po ispitivanom području uvijek se krećite u križ.
Za lociranje predmeta dovoljno je jednom prijeći preko staze mjerenja. Ako pronađeni predmet želite točno locirati i označiti, mjerni alat pomičite natrag preko staze mjerenja.
Položenost pronađenog predmeta u zidu možete odrediti tako da prođete preko više mjernih staza pomaknutih jedna iza druge.
Mjerni pokazivačAko nije pronađen nijedan predmet u području senzora, onda su iscrtkane linije i središnja linija potpuno zelene. Ako je prepoznat predmet, on se pojavljuje između dvije iscrtkane linije na zaslonu i dvije iscrtkane linije i središnja linija su potpuno ili djelomično crvene.
Na desnoj skali dubine prikazuje se dubina predmeta do gornjeg ruba pronađenog predmeta.
Prikaz svojstava pronađenog predmeta na zaslonu može odstupati od stvarnih svojstava predmeta. Posebno vrlo tanki predmeti se na zaslonu prikazuju kao deblji. Veći, cilindrični predmeti (npr. plastične ili vodovodne cijevi) mogu se na zaslonu pojaviti uži nego što stvarno jesu.
Oznaka svojstva materijala u bojiOvisno o vrsti i dubini predmeta moguće je prepoznavanje svojstava materijala.
Označena su u boji na sljedeći način:
narančasto
predmet pod naponom
plavo
magnetni / željezni metal (npr. armirano željezo)
tirkizno
nemagnetni metal (npr. bakrena cijev)
bijelo
nemetal (npr. drvo, plastika)
sivo
nepoznato svojstvo materijala
 • Kod predmeta pod naponom ne prikazuje se drugo svojstvo.
 • Trofazni vodovi možda se neće prepoznati kao vodovi pod naponom.
 • Određivanje svojstva „pod naponom“ može biti ograničeno kod relativne vlažnosti zraka iznad 50 posto.
Označavanje predmetaMožete označiti pronađene predmete s označnim urezom gore ili vanjskim rubom mjernog alata.
 • Pomičite mjerni alat prema pronađenom predmetu koji želite označiti.
 • Izravnajte mjerni alat tako da se predmet nalazi na sredini središnje linije na zaslonu.
 • Stavite oznaku na označni urez gore, desno ili lijevo.
 • U križnoj točki ucrtanih oznaka nalazi se središte predmeta.
 • Alternativno izravnajte mjerni alat tako da se predmet nalazi na sredini jedne od dvije iscrtkane linije na zaslonu.
 • Tada se predmet nalazi na sredini ispod odgovarajućeg vanjskog ruba mjernog alata.
 • Ucrtajte jednu liniju uz ovaj vanjski rub na podlozi i križićem obilježite na ovoj liniji položaj odgovarajućeg bočnog označnog ureza.
 • Ovdje se nalazi središte predmeta.
 • Položenost pronađenog predmeta u zidu možete označiti tako da prođete preko više mjernih staza pomaknutih jedna iza druge i spojite odgovarajuće oznake.

Prikaz signala 2D

Image alternative
U prikazu signala 2D prikazuje se jačina signala na odgovarajućem mjernom položaju u kombinaciji s dubinom predmeta. Prikaz signala 2D je varijanta prikaza predmeta. Prikazuje jačine signala umjesto simbola predmeta. Maksimalna jačina signala prikazuje gornji rub predmeta.
Prikaz signala 2D može se upotrebljavati za lociranje predmeta koji se nalaze jedan pokraj drugog i za bolju procjenu složene nadgradnje materijala. U određenim okolnostima mogu se pronaći slabiji predmeti i predmeti koji se nalaze jedan iza drugog. Pridržavajte se napomena za mjerenje u prikazu predmeta.
Pridržavajte se napomena za mjerenje u prikazu premeta .

Prikaz signala (Signal View)

Image alternative
U prikazu signala prikazuje se jačina signala na odgovarajućem mjernom položaju bez informacije o dubini predmeta. Prikaz signala može se upotrebljavati za lociranje predmeta koji se nalaze jedan pokraj drugog i za bolju procjenu složene nadgradnje materijala pomoću toka signala.

Način mjerenja Lociranje propusnosti

U ovom načinu mjerenja prikazuje se relativna vlažnost materijala na površini. Stoga je prikladan za lociranje mjesta maksimalne vlažnosti materijala, a time i eventualne propusnosti. Različiti materijali na površini, položeni predmeti i nehomogenosti u podlozi (npr. fuge) mogu utjecati na rezultat.

Način mjerenja Mjerenje razmaka

U ovom načinu mjerenja možete mjeriti razmake između predmeta.
Referentna točka mjerenja uvijek je gornje pomagalo za obilježavanje. Mjerenje je moguće samo u ravnom smjeru i smjeru kretanja kotačića. Razmak do početne točke stalno se mjeri. Izmjerena vrijednost prikazana na zaslonu odgovara razmaku do početne točke trenutnog mjerenja, ne ukupnom putu. Pri pomicanju natrag u smjeru početne točke smanjuje se izmjerena vrijednost.
Ako mjerni alat daje neprihvatljive vrijednosti razmaka, izmjerite zadani razmak od npr. 1 m (3 ft). Ako razmak nije unutar tolerancije (vidi poglavlje Tehnički podaci), obratite se Hilti servisu.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zamjena dugmaste baterije

Mjerni alat ima dugmastu bateriju kako biste mogli memorirati vrijeme na mjernom alatu. Ako je dugmasta baterija prazna, treba je zamijeniti.
Image alternative
 1. Izvadite vijak za držač dugmaste baterije.
 2. Izvucite držač dugmaste baterije iz otvora (po potrebi prikladnim alatom).
 3. Izvadite praznu dugmastu bateriju i umetnite novu dugmastu bateriju. Pazite na ispravan polaritet. Pozitivan pol dugmaste baterije mora biti okrenut prema gore.
 4. Ponovno umetnite držač dugmaste baterije u otvor. Pazite da je držač dugmaste baterije ispravno umetnut do kraja jer u suprotnom nije zajamčena zaštita od prašine i prskanja vode.
 5. Ponovno stavite vijak za držač dugmaste baterije i pritegnite ga rukom.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Proizvod se ne može uključiti.
Akumulatorska baterija je ispražnjena
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju ili napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz čujni klik.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanci na akumulatorskoj bateriji su zaprljani.
 • Očistite uskočne izdanke i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Unos putem upravljačke ploče nije moguć
Upravljačka ploča je neispravna
 • Kontaktirajte Hilti servis.
Kotačići nisu lako pomični
Kotačići su prašni ili zaprljani
 • Očistite kotačiće i kućište.
Proizvod se ne može povezati s računalom.
Računalo ne prepoznaje proizvod.
 • Provjerite je li ažuriran upravljački program. Po potrebi trebate ažurirati upravljački program i/ili svoj operativni sustav.
USB kabel je neispravan.
 • Provjerite spoj s nekim drugim USB kabelom. Po potrebi zamijenite USB kabel.
USB utičnica na proizvodu je neispravna.
 • Obratite se Hilti servisu.
Micro SD kartica ne radi.
Micro SD kartica nije prepoznata.
 • Provjerite funkciju micro SD kartice s nekim drugim uređajem (npr. računalom).
 • Upotrijebite neku drugu ili novu micro SD karticu. Ako nije prepoznata niti ova kartica, obratite se Hilti servisu.
Micro SD kartica nije čitljiva.
 • Provjerite jesu li micro SD kartica i utično mjesto u mjernom alatu zaprljani. Pažljivo ih očistite suhom, mekom četkom.
 • Ako i dalje postoji problem, obratite se Hilti servisu.

FCC napomena (važeća za SAD) / IC napomena (važeća za Kanadu)

Ispitivanjem ovog uređaja utvrđeno je da je u granicama digitalnih uređaja klase B u skladu s odlomkom 15 odredbi FCC. Ove granične vrijednosti predviđaju dovoljnu zaštitu instalacija u stambenim područjima od smetnji uzrokovanih zračenjem. Uređaji ovakve vrste generiraju i rabe visoke frekvencije i mogu ih također emitirati. Stoga mogu prouzročiti smetnje u radio prijemu ako nisu instalirani i rabljeni u skladu s uputama.
Ne može se međutim jamčiti da u nekim instalacijama neće doći do smetnji. Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje u radio ili televizijskom prijemu što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisniku savjetujemo ukloniti ih sljedećim mjerama:
 • Ponovnim usmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene.
 • Povećanjem razmaka između uređaja i prijamnika.
 • Uređaj priključite na utičnicu strujnog kruga različitog od strujnog kruga prijamnika.
 • Zatražite savjet trgovca ili iskusnog radio/TV tehničara.
Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju uređaja u pogon.
Ovaj uređaj odgovara članku 15 FCC odredbe i ispunjava u RSS‑220 definirani zahtjev vezan za RSS-Gen IC.
Stavljanje u pogon podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 • Ovaj stroj ne bi trebao stvarati štetno zračenje.
 • Stroj mora prepoznati sva zračenja uključujući i zračenja koja uzrokuju neželjene radnje.
Za korisnika u SAD: Rad s ovim uređajem ograničen je na tijela koja provode zakon, vatrogasne službe i službe hitne pomoći, istraživačke institute, komercijalne rudarske tvrtke, građevinske tvrtke i privatne osobe koje su ugovorno vezane za ove grupe. Radom druge osobe predstavlja kršenje zakona 47 U.S.C. §301, a posljedice su ozbiljne kazne.
Zahtjevi za koordinacijom
 1. Prije korištenja opreme UWB sustavi za snimanje zahtijevaju koordinaciju s FCC. Korisnik se mora pridržavati svih zadanih ograničenja u pogledu korištenja ove opreme koja proizlazi iz ove koordinacije.
 2. Korisnici UWB uređaja za snimanje moraju prijaviti područje rada FCC Office of Engineering and Technology, koji koordinira ove informacije sa saveznom vladom putem National Telecommunications and Information Administration. Informacije koje korisnik daje UWB-u moraju sadržavati ime, adresu i ostale odgovarajuće podatke za kontakt korisnika, željeno geografsko područje(a) uporabe kao i FCC identifikacijski broj i ostalu nomenklaturu UWB uređaja. Ako je uređaj za snimanje namijenjen za mobilnu uporabu, geografsko područje uporabe može biti država(e) ili okrug(i) u kojem uređaj radi. Korisnik sustava za snimanje pri radu na fiksnim lokacijama mora navesti određenu geografsku lokaciju ili adresu na kojoj će se oprema koristiti. Ovaj materijal treba poslati odjelu za koordinaciju frekvencije, OET, Federal Communications Commission, na adresu sjedišta FCC-a, ATTN, kako je navedeno u 47 CFR 0.401(a): UWB Coordination.
 3. Proizvođači ili njihovi ovlašteni prodajni predstavnici moraju obavijestiti kupce i korisnike svojih sustava da moraju koordinirati detaljna područja rada s FCC-om prije korištenja opreme.
 4. Korisnici odobrenih, koordiniranih UWB sustava mogu ih prenijeti na druge kvalificirane korisnike i na druge lokacije ako obavijeste FCC o promjeni vlasništva ili lokacije i koordiniraju s postojećim odobrenim radom.
 5. Izvješće o koordinaciji FCC/NTIA utvrđuje zemljopisna područja u kojima rad sustava za snimanje zahtijeva dodatnu koordinaciju ili gdje je rad sustava za snimanje zabranjen. Ako je potrebna dodatna koordinacija za operacije unutar određenih zemljopisnih područja, bit će naveden lokalni kontakt za koordinaciju. Osim za rad unutar ovih određenih područja, nije potrebna daljnja koordinacija s FCC-om nakon što se tražene informacije o UWB sustavu za snimanje predaju FCC-u, osim ako se prijavljena područja rada ne promijene. Ako se područje rada promijeni, ažurirane informacije dostavljaju se FCC-u u skladu s postupkom u stavku 2) ovog odlomka.
 6. Koordinacija rutinskog rada UWB ne traje više od 15 radnih dana od NTIA-inog primitka zahtjeva za koordinaciju. Za posebne, vremenski ograničene operacije, vrijeme obrade može se skratiti ako okolnosti to opravdavaju. Rad UWB sustava u hitnim situacijama koje utječu na sigurnost života ili imovine može se provesti bez koordinacije pod uvjetom da korisnik UWB opreme slijedi postupak obavješćivanja koji odgovara postupku opisanom u članku 2.405(a) do (e) ovog poglavlja.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com
Za korisnika u Kanadi: Ovim uređajem za radarsko snimanje treba raditi samo kada je usmjeren prema podu ili zidu i u kontaktu s površinom poda ili zida ili unutar 20 cm od njih. Ovim uređajem za radarsko snimanje smiju raditi samo tijela koja provode zakon, znanstveno-istraživački instituti, komercijalne rudarske tvrtke, građevinske tvrtke i hitne spasilačke ili vatrogasne organizacije.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, proizvode sustava i ostale informacije o svojem proizvodu možete pronaći ovdje.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Opis Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.