Odaberi jezik

PM 2-LG

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Prije uporabe pročitajte uputu za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ove upute
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Linijski laser
  PM 2-LG
  Generacija
  02
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Naljepnica na proizvodu

Informacija o laseru
Image alternative Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040.10 i 1040.11 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 56).
Ne gledajte u laserski snop.

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za mjerne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Mjerni alati mogu biti opasni ako ih nepropisno upotrebljavate. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do oštećenja na mjernom alatu i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja proizvoda udaljite iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s mjernim alatom postupajte razumno. Mjerni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe mjernog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je mjerni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu alata. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za mjerne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s mjernim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Mjerni alat ne smije se upotrebljavati u blizini medicinskih uređaja.
Uporaba i rukovanje mjernim alatom
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Mjerne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da proizvod koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Mjerni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Mjerne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju mjernog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe mjernog alata. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem mjernih alata.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake proizvoda. Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju proizvoda u pogon.
 • Prije važnih mjerenja i nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja mjernog alata.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vibracije i promjene temperature.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira. Velike razlike u toplini mogu dovesti do neispravnog rada i pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li pribor čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Iako je mjerni alat projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim proizvodima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene za laserske mjerne alate

 • Kod nestručnog otvaranja proizvoda može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Zaštitite mjesto mjerenja. Uvjerite se da kod postavljanja proizvoda laserski snop ne usmjeravate u sebe ili druge osobe. Laserske zrake bi trebale prolaziti daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Prije mjerenja/primjena i više puta tijekom primjene provjerite točnost proizvoda.
 • Mjerenje u blizini reflektirajućih objekata odn. površina, kroz staklene površine ili slične materijale može dati krive rezultate mjerenja.
 • Montirajte proizvod na odgovarajući držač, stativ ili ga stavite na ravnu površinu.
 • Rad s mjernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uvjerite se da se u blizini ne koristi neki drugi laserski mjerni alat koji može utjecati na vaše mjerenje.
 • Laserski snop ne smije prelaziti preko područja bez nadzora.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da je montiran pribor sigurno pričvršćen.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako uređaj ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da uređaj bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).

Klasifikacija lasera za proizvode klase lasera 2

Proizvod odgovara klasi lasera 2 sukladno IEC ⁄ EN 60825-1:2014 i prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi proizvodi se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja. Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i uporaba baterija

 • Izvadite baterije iz proizvoda ako ga duže vrijeme ne koristite. Prilikom dužeg skladištenja baterije mogu korodirati i samostalno se isprazniti.
 • Pobrinite se da baterije ne dospiju djeci u ruke.
 • Ne miješajte nove sa starim baterijama. Sve baterije uvijek zamjenjujte istovremeno. Ne upotrebljavajte baterije različitih proizvođača ili različitih tipova.
 • U uređaj ne ulažite oštećene baterije.
 • Upotrebljavajte samo tip baterije predviđen za ovaj proizvod. Uporaba drugih baterija može dovesti do ozljeda i opasnosti od požara.
 • Pri zamjeni baterije pazite na ispravan polaritet. Postoji opasnost od eksplozije.
 • Ne pregrijavajte baterije i ne izlažite ih vatri. Baterije mogu eksplodirati i iz njih se mogu osloboditi otrovne tvari.
 • Ne punite baterije.
 • Baterije ne lemite u proizvodu.
 • Baterije ne praznite kratkim spajanjem. Baterije mogu postati propusne, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Nemojte oštetiti baterije i nemojte ih rastavljati. Baterije mogu postati propusne, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Pretinac za baterije
 2. Indikator stanja napunjenosti
 3. Tipka za način rada laserskog prijemnika
 4. Tipka za način rada linijskog lasera
 5. Otvor za izlaz laserskog snopa
 6. Navoj za pričvršćivanje
 7. Prekidač za uključivanje/isključivanje i blokadu/deblokadu njihala
 8. Ušica za pričvršćivanje zaštite od pada
 9. Položaj označne pločice

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je samonivelirajući linijski laser koji je namijenjen za niveliranje i poravnavanje. Linijski laser ima dvije zelene linije (horizontalnu i vertikalnu) i jedno sjecište linija. Linijski laser može koristiti jedna osoba. Linije i sjecište linija imaju domet od oko 20 m (65 ft). Domet ovisi o osvjetljenju u okruženju. Proizvod je namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorijama.
Moguće primjene su: niveliranje utičnica, kabelskih kanala, radijatora i instalacija; niveliranje spuštenih stropova; niveliranje i poravnanje vrata i prozora; prenošenje visina; vertikalno poravnanje cijevi.

Obavijesti pri radu

Stanje
Značenje
LED dioda ne svijetli.
 • Uređaj je isključen.
 • Baterije su prazne.
 • Baterije su neispravno umetnute.
LED dioda stalno svijetli.
Laserski snop je uključen. Uređaj radi. Baterije su pune.
LED dioda treperi brzo.
Baterije su gotovo prazne.
LED dioda treperi.
Uređaj je automatski isključen, ali njihalo nije blokirano.
Laserski snop treperi dva puta svakih 10 (njihalo nije blokirano) odn. svake 2 (njihalo je blokirano) sekunde.
Baterije su gotovo prazne.
Laserski snop treperi pet puta te potom trajno ostaje uključen.
 • Automatika isključivanja je deaktivirana.
 • Način rada laserskog prijemnika je aktiviran ili deaktiviran.
Laserski snop treperi visokom frekvencijom.
Uređaj ne može vršiti samoniveliranje.
Laserski snop treperi svakih 2 sekundi.
Način rada nagnute linije; njihalo je blokirano, tako linije nisu nivelirane.

Sadržaj isporuke

Linijski laser, torba, 4 AA baterije (ne na svim tržištima), upute za uporabu, certifikat proizvođača

Tehnički podaci

Doseg linija i sjecište bez laserskog prijemnika
20 m
(65 ft - 10 in)
Doseg linija i sjecište s laserskim prijemnikom (ovisno o osvjetljenju u okruženju i položaju prijemnika prema laseru)
2 m … 50 m
(6 ft - 10 in … 164 ft)
Vrijeme samoniveliranja
3 s
Područje samoniveliranja (tipično)
±4°
Točnost na 10 m (33 ft)
±3 mm
(±0,1 in)
Debljina linije (udaljenost 5 m)
< 2 mm
(< 0,1 in)
Klasa lasera
Klasa 2, vidljivo, 510 – 530 nm, ±10 nm (EN 60825-1:2014); class II (CFR 21 §1040.10 i 1040.11) (FDA)
Divergencija zrake, laserske linije *180°
0,05 ... 0,08 mrad
Prosječna izlazna snaga (maks.) (p)
< 1 mW
Valna duljina (λ), ±10 nm
510 nm … 530 nm
Trajanje impulsa (tp)
< 60 µs
Impulsna frekvencija (f)
< 12 kHz
Napajanje strujom
4 baterije 1,5V AA
Radni vijek (tipično), sve linije su uključene
na 24 °C (72 °F) : 10 h
Radni vijek (tipično), samo horizontalne ili vertikalne linije su uključene
na 24 °C (72 °F) : 20 h
Automatsko samostalno isključivanje (aktivirano nakon)
1 h
Indikator radnog stanja
LED i laserski snop
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)
Zaštita od prašine i prskanja vode (izvan pretinca za baterije)
IP 54 prema IEC 60529
Navoj stativa
UNC 1/4"
Dimenzije duljina x širina x visina
66 mm x 116 mm x 103 mm
(2,6 in x 4,6 in x 4,1 in)
Težina s postoljem i baterijama
600 g
(21,2 oz)

Rukovanje

Umetanje / zamjena baterija

 • Pazite na ispravan polaritet baterija.
 • Uvijek zamijenite sve baterije.
 • Upotrebljavajte samo baterije proizvedene sukladno međunarodnim standardima.
Image alternative
 1. Otvorite pretinac za baterije.
 2. Po potrebi izvadite prazne baterije.
 3. Umetnite nove baterije.
 4. Zatvorite pretinac za baterije.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti zaštitu od pada za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite jesu li možda oštećene zaštita od pada i točke za pričvršćivanje zaštite od pada.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti zaštitu od pada PMA 92.
 • Pričvrstite zaštitu od pada na laser i na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti zaštite od pada.

Uključivanje laserskih snopova

 1. Prekidač stavite u položaj Image alternative (uključeno/deblokirano).
  • Uključuju se sve laserske linije i sve točke.
 2. Pritišćite tipku za način rada linijskog lasera sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  • Proizvod se više puta prebacuje između načina rada prema sljedećem redoslijedu: sve linije, horizontalna linija, vertikalna linija.

Namještanje laserskog snopa za funkciju "Nagnuta linija"

 1. Prekidač stavite u položaj Image alternative (uključeno/blokirano).
  • Horizontalna linija se uključuje.
 2. Pritišćite tipku za način rada linijskog lasera sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  • Proizvod se više puta prebacuje između načina rada prema sljedećem redoslijedu: horizontalna linija, vertikalna linija, sve linije.
  Kod funkcije "Nagnuta linija" njihalo je blokirano i laser nije niveliran.
  Laserski snop(ovi) trepere svakih 5 sekundi.

Isključivanje laserskih snopova

 1. Prekidač stavite u položaj OFF .
  • Laserski snop se isključuje i njihalo se blokira.
OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog stavljanja u pogon!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 1. Laserski snop se isključuje automatski kada je akumulatorska baterija prazna.

Primjeri primjene

Prijenos visina

Image alternative

Niveliranje profila za suhogradnju

Image alternative

Niveliranje stropnih svjetiljki

Image alternative

Poravnavanje cijevi

Image alternative

Niveliranje radijatora

Image alternative

Niveliranje vrata i prozorskih okvira

Image alternative

Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može biti ograničen zbog nesimetrije učinka lasera uvjetovane izvedbom i mogućih ometajućih vanjskih izvora svjetlosti.
Radite na jakoj strani linijskog lasera i izbjegavajte rad na izravnom svjetlu kako biste postigli optimalan domet. Jaka strana je prednja strana linijskog lasera.
 1. Pritisnite tipku za način rada laserskog prijemnika kako biste aktivirali način rada laserskog prijemnika.
  • Laserski snop zatreperi pet puta za potvrdu.
  • LED dioda uz tipku za način rada laserskog prijemnika svijetli zeleno.
  • Smanjuje se vidljivost laserskih snopova.
 2. Ponovno pritisnite tipku za način rada laserskog prijemnika kako biste ponovno deaktivirali način rada laserskog prijemnika.
  • LED dioda uz tipku za način rada laserskog prijemnika se gasi.
  • Vidljivost laserskih snopova ponovno se povećava na normalnu razinu.
  Pri isključivanju lasera deaktivira se način rada laserskog prijemnika.

Provjera

Provjera niveliranja laserskog snopa

Image alternative
 1. Razmak između zidova mora iznositi najmanje 10 m.
 2. Postavite laser na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (A) i usmjerite sjecište laserskih linija na zid (A).
 3. Označite sjecište laserskih linija križićem (1) na zidu (A) i križićem (2) na zidu (B).
 4. Postavite laser na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (B) i usmjerite sjecište laserskih linija na križić (1) na zidu (A).
 5. Namjestite visinu sjecišta laserskih linija tako da se sjecište podudara s oznakom (2) na zidu (B). Po potrebi upotrebljavajte stativ ili zidni nosač.
 6. Ponovno označite sjecište laserskih linija križićem (3) na zidu (A).
 7. Izmjerite razmak D između križića (1) i (3) na zidu (A) (RL = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrijednost R.
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm (1⁄8″).
 2. Ako je rezultat izvan tolerancije, obratite se Hilti servisu.

Provjera preciznosti horizontalne linije

Image alternative
 1. Postavite uređaj na rub prostorije duljine najmanje 10 m.
  Podna površina mora biti ravna i vodoravna.
 2. Uključite sve laserske snopove i provjerite je li blokada njihala deblokirana.
 3. Napravite oznaku na udaljenosti najmanje 10 m od uređaja tako da se sjecište laserskih linija prikaže u središtu oznake (d0) i da vertikalna linija oznake prolazi točno kroz sredinu vertikalne laserske linije.
 1. Okrenite uređaj za 45°, gledano odozgo u smjeru kazaljke na satu.
Image alternative
 1. Zatim na oznaci označite točku (d1) gdje horizontalna laserska linija dodiruje vertikalnu liniju oznake.
 2. Sada okrenite uređaj za 90° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 3. Zatim na oznaci označite točku (d2) gdje horizontalna laserska linija dodiruje vertikalnu liniju oznake.
 4. Izmjerite sljedeće vertikalne udaljenosti: d0–d1, d0–d2 i d1–d2. Odredite najveću (dmax) i najmanju razliku (dmin).
 5. Za d0–d1, d0–d2 i d1–d2 vrijedi:
Image alternative
 1. Najveća izmjerena vertikalna udaljenost smije iznositi najviše 5 mm kod mjernog razmaka od 10 m.
  • dmax–dmin = razmak najviše oznake do najniže oznake u milimetrima/¹⁄₁₀ cola
  • D = udaljenost od uređaja do oznake u metrima/stopama

Provjera preciznosti vertikalne linije

Za provjeru vam je potreban otvor vrata ili slično visine najmanje 2 m. Osim toga, na svakoj strani mora biti najmanje 2,5 m prostora.
Image alternative
 1. Uključite uređaj i provjerite je li blokada njihala deblokirana.
 2. Postavite uređaj na udaljenosti 2,5 m od otvora vrata na pod i usmjerite okomitu liniju na sredinu otvora vrata.
 3. Označite sredinu okomite linije na podu (1) i na gornjem rubu otvora vrata (3) te 2,5 m iza otvora vrata na podu (2).
Image alternative
 1. Postavite uređaj izravno iza točke (2) na podu i usmjerite laserski snop tako da prolazi kroz točke (2) i (1).
 2. Na gornjem rubu otvora vrata možete izravno očitati odstupanje između laserske linije i točke (3). Ova vrijednost odgovara odstupanju kod dvostruke visine.
 3. Izmjerite visinu otvora vrata.
 4. Maksimalno dopušteno odstupanje iznosi 3 mm na 10 m visine.
Image alternative
 1. Za odstupanje utvrđeno gornjom metodom proizlazi maksimalno dopušteno odstupanje na sljedeći način:
 2. Maksimalno dopušteno utvrđeno odstupanje u milimetrima mora biti manje od 0,3 mm/m x dvostruka visina u metrima.
  • d = izmjereno dvostruko odstupanje u milimetrima/ ¹⁄₁₀ cola
  • H = visina vrata u metrima

Ponašanje u slučaju odstupanja

 • Ako ustanovite odstupanja, obratite se Hilti servisu.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Ispušite prašinu s otvora za izlaz laserskog snopa. Otvor za izlaz laserskog snopa ne dodirujte prstima.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Hilti servis mjerne tehnike

Hilti servis mjerne tehnike provodi provjeru i kod odstupanja ponovno provodi uspostavljanje i ponovnu provjeru specifikacije za sukladnost mjernog alata. Specifikacija za sukladnost u trenutku provjere pismeno se potvrđuje certifikatom o servisu. Preporučuje se:
 • da ovisno o korištenju odaberete primjereni interval provjere.
 • da nakon izvanrednog korištenja uređaja provedete prije važnih radova, inače minimalno jednom godišnje, provjeru u Hilti servisu mjerne tehnike.
Provjera u Hilti servisu mjerne tehnike ne oslobađa korisnika od provjere mjernog alata prije i tijekom korištenja.

Transport i skladištenje

Transport
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite je li proizvod oštećen.
Skladištenje
 • Proizvod i baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Proizvod i baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite je li proizvod oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Proizvod se ne može uključiti.
Baterija je prazna
 • Zamijenite baterije.
Krivi polaritet baterije
 • Ispravno umetnite baterije.
Pretinac za baterije nije zatvoren
 • Zatvorite pretinac za baterije.
Proizvod ili prekidač za uključivanje/isključivanje je neispravan
 • Obratite se Hilti servisu.
Pojedinačni laserski snopovi ne funkcioniraju.
Laserski izvor ili upravljanje laserom je u kvaru
 • Obratite se Hilti servisu.
Proizvod se može uključiti, ali se ne vidi laserski snop.
Laserski izvor ili upravljanje laserom je u kvaru
 • Obratite se Hilti servisu.
Temperatura je previsoka ili preniska
 • Ostavite proizvod da se ohladi ili zagrije.
Automatsko niveliranje ne funkcionira.
Proizvod postavljen na previše ukošenu podlogu
 • Postavite proizvod na ravnu i vodoravnu podlogu.
Njihalo je blokirano
 • Odblokirajte njihalo.

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, proizvode sustava i ostale informacije o svojem proizvodu možete pronaći ovdje.

Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Zbrinjavanje otpada

Image alternative Hilti Uređaji su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!