Odaberi jezik

B 3600

Originalne upute za uporabu

Podaci o dokumentaciji

Uz ovu dokumentaciju

 • Prije početka rada pročitajte ovu dokumentaciju. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Klasa zaštite II (dvostruka izolacija)
Image alternative Način transporta
Image alternative Stanje pripravnosti
Image alternative Način rada

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Prijenosni energetski sustav
  B 3600
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru. Proizvod se ne smije otvoriti.
 • Električne kontakte ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima.
 • Nemojte kratko spojiti izlaze proizvoda.
 • Zatvorite zaštitne kape priključaka ako ih ne upotrebljavate.
 • Proizvod se ne smije rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Proizvod nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Proizvod držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Proizvod ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Pažljivo rukujte proizvodom kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Pri uporabi pazite da proizvod odložite na sigurno mjesto. Odložite proizvod samo na protukliznu podlogu. Izbjegavajte da proizvod strši preko ruba.
 • Pazite na dovoljnu dužinu kabela priključenog potrošača, priključni vod ne smije biti napet.
 • Nemojte koristiti niti puniti proizvod koji je udaren ili na neki drugi način oštećen. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na proizvodu.
 • Ne koristite proizvod kao zamjenu za ljestve.
 • Proizvod ne transportirajte kranom ili sredstvima za podizanje.
 • Pridržavajte se lokalnih propisa o sigurnom radu električnih potrošača.
 • Nemojte priključiti neispravne potrošače na proizvod.
 • Nemojte priključiti električni generator na izlaze proizvoda.
 • Proizvod punite samo s isporučenim kabelom za punjenje.
 • Prije priključivanja potrošača provjerite jesu li proizvod i potrošač isključeni. Uvijek isključite potrošač nakon uporabe.
 • Nemojte koristiti proizvod za rad medicinskih potrošača za održavanje života.
 • Ako je proizvod toliko vruć da ga ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite proizvod na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite da se ohladi. Ako je nakon jednog sata proizvod još uvijek vruć da ga ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Okvir
 2. Rukohvat
 3. Sklopka
 4. AC izlaz
 5. LED indikator
 6. AC ulaz za punjenje
 7. Sigurnosna kapica

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je prijenosni energetski sustav. Namijenjen je za rad potrošača s kabelom.

Sadržaj isporuke

Prijenosni energetski sustav, kabel za punjenje, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

LED prikaz

Energetski sustav Hilti B 3600 može prikazati stanje napunjenosti i poruke pogreške.
Ako se prikazuju poruke pogreške, LED diode svijetle ili trepere ovisno o trenutnom stanju napunjenosti.
Stanje
Značenje
Osam (8) LED dioda stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 88 %
Sedam (7) LED dioda stalno svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti: 87 % do 76 %
Šest (6) LED dioda stalno svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti: 75 % do 63 %
Pet (5) LED dioda stalno svijetle zeleno.
Stanje napunjenosti: 62 % do 50 %
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 49 % do 37 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 36 % do 25 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 24 % do 12 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 12 % do 1 %
Jedna (1) LED dioda treperi zeleno (kabel za punjenje nije priključen).
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Niti jedna LED dioda ne svijetli.
Prijenosni energetski sustav je isključen. Uključite ga.
Ako nakon uključivanja ne svijetli nijedna LED dioda, obratite se Hilti servisu.
LED dioda trenutnog stanja napunjenosti treperi zeleno (za vrijeme punjenja).
Litij-ionska akumulatorska baterija se puni.
Jedna ili više LED dioda stalno svijetle žuto.
Došlo je do struje opterećenja ili su deaktivirani AC izlazi.
Isključite sve potrošače. Stavite sklopku u stanje pripravnosti Image alternative. Pričekajte 10 sekundi i ponovno stavite sklopku na rad Image alternative. Sada možete ponovno upotrebljavati energetski sustav.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna ili više LED dioda trepere žuto.
Energetski sustav je izvan dopuštenog raspona temperature. Rad ili punjenje su prekinuti.
Odvojite potrošač ili kabel za punjenje od energetskog sustava i stavite energetski sustav u stanje pripravnosti Image alternative. Zatim polako dovedite energetski sustav u dopušteni raspon temperature. Kada je dosegnut dopušteni raspon, možete dalje upotrebljavati ili puniti energetski sustav.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Postoji pogreška sustava. Uklonite potrošač ili kabel za punjenje, stavite energetski sustav u način transporta Image alternative i obratite se Hilti servisu.

Sklopka

Sklopka ima sljedeća tri položaja:
Image alternative Transport
U načinu transporta svi su priključci neaktivni i energetski sustav je isključen.
Image alternative Stanje pripravnosti / način punjenja
U stanju pripravnosti su AC izlazi bez napona, dok je AC ulaz za punjenje aktivan. LED diode ne svijetle.
Image alternative Pogon
U načinu rada su AC izlazi aktivni, neki potrošač se može priključiti i može raditi. LED diode signaliziraju stanje napunjenosti ili poruke pogreške.

Tehnički podaci


Visoki napon
Izlazni napon
220 V … 240 V / 50‑60 Hz
Nazivna izlazna snaga
3.600 W / 16 A
Vršna izlazna snaga za maksimalno 120 sekundi
7.200 W / 32 A
Dostupna energija
2,1 kWh
Snaga punjenja
1.000 W / 4 A
Vrsta zaštite
IP 54+
Težina
19,8 kg
(43,7 lb)
Dimenzije (duljina x širina x visina)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Rukovanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje

 1. Sklopku stavite u položaj stanje pripravnosti Image alternative.
 2. Priključite isporučeni kabel za punjenje na AC ulaz za punjenje i okrenite bajunetni zatvarač u smjeru kazaljke na satu da se uglavi.
  Kako biste osigurali funkciju, pazite da se uglavi bajunetni zatvarač.
 3. Utaknite kabel za punjenje u utičnicu.
  • Zelene svjetleće LED diode prikazuju trenutno stanje napunjenosti.
  • Ako je energetski sustav potpuno napunjen, sve LED diode svijetle zeleno 10 sekundi. Zatim se indikator gasi.
 4. Nakon punjenja izvucite kabel za punjenje i stavite energetski sustav u način transporta Image alternative.

Pogon

UPOZORENJE
Opasnost uslijed električne struje! Moguć električni udar i/ili moguće oštećenje sastavnog dijela.
 • U slučaju priključivanja više od jednog potrošača treba osigurati potrošače pomoću zaštitne strujne sklopke (PRCD).
 • Pridržavajte se opisanih mogućnosti priključivanja / kombinacija.
Image alternative
 1. Sklopku stavite u položaj rad Image alternative. Energetski sustav se aktivira i LED diode trepere.
  • Ako nakon toga jedna ili više LED dioda svijetle zeleno, energetski sustav je spreman za rad.
  • Ako jedna LED dioda treperi zeleno nakon niza pokretanja, energetski sustav je potpuno ispražnjen. Napunite akumulatorsku bateriju.
  • Ako ne svijetli nijedna LED dioda nakon niza pokretanja, postoji kvar. Obratite se Hilti servisu.
 2. Priključite potrošač na AC izlaz.
 3. Pridržavajte se sljedećih napomena za rad više od jednog potrošača na energetskom sustavu:
  • Pri radu potrošača sa serijski spojenim usisavačem treba priključiti potrošač na usisavač sa zaštitnom strujnom sklopkom.
  • Za priključivanje dvaju potrošača tvrtka Hilti nudi skretnicu za kabel sa zaštitnom strujnom sklopkom.
  • Pri uporabi višestrukih utičnica treba pojedinačno osigurati sve priključene potrošače sa zaštitnom strujnom sklopkom.
 4. Tijekom rada LED diode prikazuju trenutno stanje napunjenosti.
 5. Kako biste prekinuli uporabu energetskog sustava, stavite sklopku u stanje pripravnosti Image alternative.
 6. Kako biste potpuno isključili energetski sustav, stavite sklopku u položaj način transporta Image alternative.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog aktiviranog proizvoda !
 • Prije radova čišćenja i održavanja uvijek stavite proizvod u način transporta Image alternative.
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
 • Nikada nemojte izlagati proizvod velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je proizvod smočen, onda s njime rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte ga u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zamjena osigurača

UPOZORENJE
Opasnost od električnog udara! Čišćenje i održavanje s utaknutim mrežnim utikačem može dovesti do teških ozljeda ili opeklina.
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvucite mrežni utikač!
OPREZ
Opasnost od požara zbog pogrešnog osigurača! Osigurač s pogrešnim specifikacijama može uzrokovati požar.
 • Upotrebljavajte isključivo osigurač istog tipa, iste nazivne struje i iste karakteristike isključivanja.
 1. Odvrnite sigurnosnu kapicu.
 2. Izvadite osigurač. Zamijenite ga novim osiguračem.
  Materijal
  Fini osigurač
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Ponovno uvrnite sigurnosnu kapicu.

Transport i skladištenje

Transport
 • Proizvod transportirajte samo u načinu transporta Image alternative.
 • Za vrijeme transporta treba zaštititi proizvod od prejakog udarca i vibracija. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite je li proizvod oštećen.
 • Proizvod se ne smije transportirati u zrakoplovu. Po potrebi se obratite aviokompaniji.
Skladištenje
 • Proizvod čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Proizvod skladištite samo u načinu transporta Image alternative.
 • Proizvod nemojte skladištiti u ispražnjenom stanju dulje vrijeme. To bi moglo dovesti do dubokog pražnjenja. Napunite proizvod najmanje svaka tri mjeseca.
 • Proizvod ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite je li proizvod oštećen.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji pazite na LED indikator energetskog sustava. Vidi poglavlje LED prikaz .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Priključeni potrošač ne radi ili ne radi s punom snagom.
Utikač nije ispravno utaknut
 • Ispravno utaknite utikač potrošača u utičnicu.
Energetski sustav ne nalazi se u načinu rada.
 • Sklopku stavite u položaj rad Image alternative.
Akumulatorska baterija je prazna
 • Napunite akumulatorsku bateriju energetskog sustava.
Prevelika snaga potrošača
 • Pridržavajte se izlazne snage energetskog sustava. Nemojte priključiti potrošač koji prelazi izlaznu snagu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati proizvod ako je kućište oštećeno.
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Proizvod zbrinite na način da ne može dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite proizvod u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
Hilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija prema stanju tehnike.
OpisAkumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Za razliku od NiMH i NiCd akumulatorskih baterija, litij-ionske akumulatorske baterije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature. Vidi poglavlje Sigurnost
Proizvode dopuštene za naše akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na:
www.hilti.group | SAD: www.hilti.com
Sigurnost
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Nikada ne upotrebljavajte reciklirane ili popravljene baterije koje nije odobrio Hilti servis.
 • Ne upotrebljavajte i ne punite akumulatorske baterije koje su dobile udarac, pale s visine preko jednog metra ili su na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja, npr. prignječenja, rezova ili uboda.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • U slučaju istjecanja tekućine iz akumulatorske baterije izbjegavajte dodir s očima i kožom!
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • U slučaju neispravnih akumulatorskih baterija može iscuriti tekućina i navlažiti susjedne predmete. Pogođene dijelove očistite toplom sapunicom i zamijenite oštećene akumulatorske baterije.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može prouzročiti eksplozije.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim metalnim predmetima. To može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u njihovim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne čuvajte i ne upotrebljavajte u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine ili plinovi. Neočekivani kvar akumulatorske baterije može pod tim uvjetima prouzročiti eksploziju.
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servisnog partnera ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom nošenjem zaštitnih naočala i zaštitnih rukavica.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije.
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje ili neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servisnog partnera.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti kako je gore opisano.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine oštećenih, gorećih baterija ili baterija koje cure. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline i izolirajte pogođene akumulatorske baterije. Ako požar ne možete ugasiti raspoloživim sredstvima, nazovite vatrogasce.
U slučaju samo jedne goreće akumulatorske baterije:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Pričekajte da se akumulatorska baterija u potpunosti ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Nakon uporabe uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Takvu prljavštinu uklonite čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.