Odaberi jezik

PT-C

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Opći simboli

Simboli koji se koriste s proizvodom.
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba .
Image alternative Ako postoji na proizvodu, proizvod je certificiralo ovo certifikacijsko tijelo za američko i kanadsko tržište sukladno važećim normama.

Znakovi upozorenja

Znakovi upozorenja upozoravanju na opasnost.
Image alternative Upozorenje na magnetsko polje

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Termovizijska kamera
  PT‑C
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za mjerne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Mjerni alati mogu biti opasni ako ih nepropisno upotrebljavate. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do oštećenja na mjernom alatu i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja proizvoda udaljite iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s mjernim alatom postupajte razumno. Mjerni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe mjernog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je mjerni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu alata. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za mjerne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s mjernim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Mjerni alat ne smije se upotrebljavati u blizini medicinskih uređaja.
Uporaba i rukovanje mjernim alatom
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Mjerne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da proizvod koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Mjerni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Mjerne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju mjernog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe mjernog alata. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem mjernih alata.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake proizvoda. Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju proizvoda u pogon.
 • Prije važnih mjerenja i nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja mjernog alata.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vibracije i promjene temperature.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira. Velike razlike u toplini mogu dovesti do neispravnog rada i pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li pribor čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Iako je mjerni alat projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim proizvodima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da su akumulatorska baterija i montiran pribor sigurno pričvršćeni.
 • Zaštitite mjerni alat od vlage i direktne sunčeve svjetlosti.
 • Pazite na ispravnu aklimatizaciju mjernog alata. Pri jakim temperaturnim oscilacijama vrijeme aklimatizacije može iznositi do 60 minuta. To npr. može biti slučaj ako ste mjerni alat čuvali u hladnom automobilu i zatim unijeli u topli objekt.
 • Čuvajte mjerni alat, posebice područje infracrvene leće, zvučnika i mikrofona od vlage, snijega, prašine i nečistoće. Prijamna leća može se oštetiti ili onečistiti i pritom dati pogrešne rezultate mjerenja. Pogrešne postavke uređaja, kao i ostali atmosferski faktori utjecaja mogu uzrokovati pogrešna mjerenja. Objekti bi mogli biti prikazani s ili previsokom ili preniskom temperaturom, što bi moglo prouzročiti opasnost pri doticaju.
 • Velike temperaturne razlike u termovizijskoj slici mogu dovesti do toga da se upravo visoke temperature prikazuju bojom koja asocira na niske temperature. Kontakt s takvim površinama može uzrokovati opekline.
 • Ispravna mjerenja temperature moguća su ako podešena emisivnost odgovara emisivnosti. Objekti bi mogli biti prikazani s ili previsokom ili preniskom temperaturom, što bi moglo prouzročiti opasnost pri doticaju.
 • Ne usmjeravajte mjerni alat izravno u sunce ili na CO₂ visokoučinkoviti laser. To može uzrokovati oštećenja detektora.
 • Ne postavljajte laser u blizini implantata ili drugih medicinskih uređaja kao što su npr. srčani stimulator ili inzulinska pumpa. Magnet stvara polje koje može ugroziti funkciju implantata ili medicinskih uređaja.
 • Mjerni uređaj držite dalje od magnetskih nosača podataka i magnetski osjetljivih uređaja. Djelovanjem magneta može doći do nepovratnog gubitka podataka.
 • Ne držite proizvod u blizini svojih ušiju. Glasnoća proizvoda može uzrokovati ozljede i gubitak sluha.

Pažljivo rukovanje i uporaba dugmastih baterija

 • Nikada nemojte progutati dugmaste baterije. Gutanje dugmaste baterije može u roku od 2 sata uzrokovati ozbiljne unutarnje opekline i smrt.
 • Pobrinite se da dugmaste baterije ne dospiju djeci u ruke. Ako postoji sumnja da je progutana dugmasta baterija ili je umetnuta u neki drugi otvor na tijelu, za informacije o liječenju odmah pozovite centar za kontrolu otrovanja.
 • Kad mijenjate dugmastu bateriju provjerite je li dugmasta baterija ispravno zamijenjena. Pazite na ispravno umetanje dugmaste baterije sukladno polaritetu (+ i -). Postoji opasnost od eksplozije.
 • Uvijek u potpunosti priključite dugmastu bateriju. Ako se pretinac za dugmaste baterije ne može do kraja zatvoriti, nemojte više koristiti proizvod i izvadite dugmastu bateriju. Dugmastu bateriju držite dalje od djece.
 • Ne miješajte stare i nove dugmaste baterije i različite marke i tipove dugmastih baterija, kako što su alkalne, cinčane, ugljične ili punjive.
 • Koristite samo dugmastu bateriju navedenu u ovim uputama za uporabu. Nemojte koristiti niti jednu drugu dugmastu bateriju ili neku drugu opskrbu energijom.
 • Dugmaste baterije koje nisu punjive ne smiju se ponovno puniti. Dugmasta baterija može postati propusna, eksplodirati, zapaliti se i ozlijediti osobe.
 • Nemojte na silu prazniti, puniti, rastavljati ili spaljivati dugmastu bateriju. Ne zagrijavajte dugmastu bateriju na temperaturama većim od one koju je proizvođač naveo kao maksimalnu. U suprotnom postoji opasnost od ozljeda uslijed curenja plina, propusnosti ili eksplozije, čime može doći do kemijskih opeklina.
 • Uklonite dugmaste baterije iz proizvoda koji se dulje vrijeme ne koristi, te ih reciklirajte ili odmah zbrinite prema Vašim lokalnim propisima. NE zbrinjavajte dugmaste baterije u kućni otpad i nemojte ih spaljivati.
 • Uklonite istrošene dugmaste baterije i reciklirajte ili odmah zbrinite prema Vašim lokalnim propisima. Dugmaste baterije držite dalje od djece. NE zbrinjavajte dugmaste baterije u kućni otpad i nemojte ih spaljivati. Ispražnjene dugmaste baterije mogu postati propusne i zbog toga mogu oštetiti proizvod ili ozlijediti osobe.
 • Čak i istrošene dugmaste baterije mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt. S istrošenim dugmastim baterijama rukujte jednako oprezno kao i s novima.
 • Oštećena dugmasta baterija ne smije doći u dodir s vodom. Istjecanje litija može u kombinaciji s vodom stvoriti vodik i tako uzrokovati požar, eksploziju ili ozljede osoba.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Zaštitna kapa za vizualnu kameru i infracrveni senzor
 2. Držač dugmaste baterije
 3. Vijak za držač dugmaste baterije
 4. Poklopac USB utičnice
 5. USB utičnica, tip C
 6. Zaslon
 7. Lijeva funkcijska tipka
 8. Mikrofon
 9. Tipka lijevo
 10. Tipka gore
 11. Tipka mjernih funkcija
 12. Desna funkcijska tipka
 13. Tipka za pohranu
 14. Tipka dolje
 15. Tipka za uključivanje/isključivanje
 16. Tipka desno
 17. Vizualna kamera
 18. Infracrveni senzor
 19. Tipka za start/pauzu mjerenja
 20. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 21. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 22. Zvučnik
 23. Rukohvat
 24. Akumulatorska baterija

Pregled zaslona

Image alternative
 1. Prikaz prosječne temperature
 2. Prikaz vremena/datuma
 3. Prikaz reflektirane temperature
 4. Prikaz emisivnosti
 5. Indikator stanja napunjenosti akumulatorske baterije
 6. Prikaz maksimalne temperature površine u području mjerenja
 7. Temperaturna skala
 8. Prikaz minimalne temperature površine u području mjerenja
 9. Prikaz trenutne funkcije funkcijske tipke desno (primjer: zamjena temperaturne skale automatski/fiksirano)
 10. Prikaz vruče točke (najvruća izmjerena točka u vidnom polju, primjer)
 11. Nitni križ s prikazom temperature
 12. Prikaz hladne točke (najhladnije izmjerena točka u vidnom polju, primjer)
 13. Prikaz trenutne funkcije funkcijske tipke lijevo (primjer: otvaranje galerije)

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je termovizijska kamera. Termovizijska kamera namijenjena je za beskontaktno mjerenje temperatura površina. Prikazana termovizijska slika pokazuje raspodjelu temperatura u vidnom polju termovizijske kamere i na taj način omogućuje prikaz temperaturnih odstupanja u različitim bojama. Stručnom uporabom mogu se bez kontakta ispitati temperaturne razlike i nepravilnosti površina i predmeta i pritom sastavne dijelove i/ili slabe točke učiniti vidljivima, npr.:

 • toplinske izolacije i izolacije (npr. pronalaženje toplinskih mostova)

 • aktivni vodovi grijanja i tople vode (npr. podno grijanje) u podu i zidovima

 • pregrijani električni sastavni dijelovi (npr. osigurači ili stezaljke u rasklopnim ormarima)

 • neispravni ili oštećeni dijelovi stroja (npr. pregrijavanje zbog neispravnih kugličnih ležaja)

Mjerni alat namijenjen je za uporabu u unutarnjem i vanjskom području. SAD/Kanada: Mjerni alat smije se koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 12. Hilti preporučuje za ovaj proizvod uporabu akumulatorskih baterija navedenih u ovoj tablici.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa navedenog u ovoj tablici.

Ograničenja uporabe i pogrešna uporaba

Mjerni alat nije namijenjen za mjerenje temperature plinova.
Mjerni alat ne smije se upotrebljavati u liječničke i veterinarske svrhe.

Sadržaj isporuke

Termovizijska kamera, USB kabel, dugmasta baterija (u proizvodu), upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Indikator stanja napunjenosti

Stanje napunjenosti litij-ionske akumulatorske baterije prikazuje se nakon dodira tipke za deblokadu.
Stanje
Značenje
4 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 75 % do 100 %
3 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 50 % do 75 %
2 LED diode svijetle.
Stanje napunjenosti: 25 % do 50 %
1 LED dioda svijetli.
Stanje napunjenosti: 10 % do 25 %
1 LED dioda treperi.
Stanje napunjenosti: < 10 %
Kod pritisnute upravljačke sklopke nije moguć upit o stanju napunjenosti.

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Rezolucija infracrvenog senzora
256 x 192 piksela
Termička osjetljivost (Srednja vrijednost sukladna normi VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektralno područje
8 µm … 14 µm
Vidno polje (FOV) (sukladno normi VDI 5585)
40° x 30°
Udaljenost fokusa (sukladno normi VDI 5585)
≥ 0,3 m
Fokus
fiksno
Brzina osvježavanja termovizijske slike
9 Hz
Područje mjerenja temperature površine (sukladno normi VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Točnost mjerenja temperature površine (sukladno normi VDI 5585) (Okolna temperatura 20 °C ... 23 °C), emisivnost > 0,999, mjerni razmak 0,3 m, otvor 60 mm, vrijeme rada > 5 min, dodatno odstupanje ovisno o primjeni)
-20 °C ... ≤ 10 °C
±4 ℃
> 10 °C ... ≤ 100 °C
±2 ℃
> 100 °C
±2 %
Temperaturna rezolucija
0,1 ℃
Maks. rad na visini iznad referentne visine
2.000 m
Maksimalna relativna vlažnost zraka
90 %
Stupanj onečišćenja sukladno normi IEC 61010-1
2
Vrsta zaslona
TFT
Veličina zaslona dijagonalno
3,5 in
Rezolucija zaslona
320 x 240 piksela
Format slike
.jpg
Audio format
.wav
Pohranjene stavke po pohrani
1 × termovizijska slika (snimka zaslona), 1 × vizualna stvarna slika uklj. temperaturne vrijednosti, event. 1 × glasovni zapis
Maksimalan broj slika u unutarnjoj memoriji slika
600
Maksimalan broj slika s glasovnim zapisom od po 10 sekundi u unutarnjoj memoriji slika
350
Rezolucija integrirane vizualne kamere
640 x 480 piksela
Trajanje rad s akumulatorskom baterijom B 12-30 (Okolna temperatura 20 °C ... 30 °C)
6 h
USB sučelje
Tip C, USB 2.0
Dugmasta baterija
CR2032 (3 V litijska baterija)
vrsta zaštite (bez akumulatorske baterije, u uspravnom položaju)
IP 54
Težina prema EPTA-Procedure 01 bez akumulatorske baterije
500 g
Dimenzije (duljina x širina x visina)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Okolna temperatura pri radu
−10 ℃ … 45 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
10,8 V
Težina akumulatorske baterije
Vidi poglavlje Namjenska uporaba
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
 • Nemojte pričvrstiti pridržnu traku za alat na pojasnu kuku. Ne upotrebljavajte pojasnu kuku za podizanje proizvoda.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti pridržnu traku za alat #2261971.
  Image alternative
 • Pričvrstite pridržnu traku za alat s petljom na proizvod kako je prikazano na slici. Provjerite siguran prihvat.
 • Pričvrstite kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti pridržne trake za alat.

Rukovanje

Za mjerenje otklopite zaštitnu kapu. Tijekom rada pazite da infracrveni senzor nije zatvoren ili prekriven.

Uključivanje / isključivanje

 1. Za isključivanje mjernog alata pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje.
  • Na zaslonu se pojavljuje niz pokretanja.
  • Nakon niza pokretanja mjerni alat odmah započinje s mjerenjem i kontinuirano ga provodi sve do isključivanja.
  U prvim minutama može se dogoditi da se mjerni alat često sam izjednačava jer se temperatura senzora i okoline još nisu izjednačile. Ponovno izjednačavanje senzora omogućuje precizno mjerenje.
  Tijekom tog vremena prikaz temperature može biti označen s ~. Tijekom izjednačavanja senzora termovizijska se slika nakratko zamrzava. Taj se efekt pojačava pri velikim oscilacijama temperature okoliša. Stoga po mogućnosti mjerni alat uključite nekoliko minuta prije početka mjerenja kako bi se mogao termički stabilizirati.
 2. Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste isključili mjerni alat.
  • Ovaj mjerni alat pohranjuje sve postavke i nakon toga se isključuje.
 3. Za siguran transport mjernog alata zatvorite zaštitnu kapu.

Dodjela temperature na temelju skale

Image alternative
Na desnoj strani zaslona prikazuje se skala. Vrijednosti na gornjem i donjem dijelu orijentiraju se prema maksimalnim i minimalnim temperaturama snimljenim na termovizijskoj slici. Za skalu se procjenjuje 99,9 % ukupnih piksela. Dodjela boje prema temperaturnoj vrijednosti na slici je ravnomjerno raspoređena (linearna).
Pomoću različitih tonova boje mogu se različito dodijeliti temperature unutar ove dvije granične vrijednosti. Temperatura koja se nalazi točno između maksimalne i minimalne vrijednosti dodijeljena je primjerice srednjem rasponu boja skale.
Za određivanje temperature nekog konkretnog područja pomičite mjerni alat tako da usmjerite nitni križ s prikazom temperature prema željenoj točki odn. području. U automatskoj postavci, spektar boja skale uvijek je linearno raspoređen po cijelom području mjerenja unutar maksimalne ili minimalne temperature.
Mjerni alat prikazuje sve izmjerene temperature u području mjerenja u međusobnom odnosu. Primjerice, ako je u nekom području u prikazu u boji toplina na paleti boja prikazana plavkasto, to znači da plavkasta područja spadaju u hladnije izmjerene vrijednosti u trenutnom području mjerenja. Međutim, ta područja još uvijek mogu biti u području temperature koje u nekim okolnostima može uzrokovati ozljede. Stoga uvijek pazite na temperature prikazane na skali odn. izravno na nitnom križu.

Podešavanje emisivnosti za mjerenje temperature površine

Emisivnost ε objekta ovisi o materijalu i strukturi površine. Ona pokazuje koliko infracrvenog toplinskog zračenja daje objekt u usporedbi s idealnim emiterom topline (crno tijelo, emisivnost ε = 1) i prema tome ima vrijednost između 0 i 1.
Za određivanje temperature površine beskontaktno se mjeri prirodno infracrveno toplinsko zračenje koje emitira ciljani objekt. Za ispravno mjerenje na mjernom alatu se podešena emisivnost prije svakog mjerenja mora provjeriti i po potrebi prilagoditi objektu mjerenja.
Smjernice su prethodno podešene emisivnosti u objektu mjerenja.
Možete odabrati prethodno podešenu emisivnost ili unijeti točnu brojčanu vrijednost. Podesite željenu emisivnost putem izbornika ‘Mjerenje’‘Stupanj emisije’ .
Ispravna mjerenja temperature moguća su ako podešena emisivnost odgovara emisivnosti objekta.
Što je emisivnost niža, to je veći utjecaj reflektirane temperature na rezultat mjerenja. Stoga pri promjenama emisivnosti uvijek prilagodite reflektiranu temperaturu. Podesite reflektiranu temperaturu putem izbornika ‘Mjerenje’‘Reflektirana temp.’ .
Pretpostavljene temperaturne razlike koje pokazuje mjerni alat mogu biti posljedica različitih temperatura i/ili različitih emisivnosti. Kod jako različitih emisivnosti prikazane temperaturne razlike mogu znatno odstupati od realnih.
Ako se u mjernom području nalazi više objekata mjerenja izrađenih od različitih materijala ili različitih struktura, tada su prikazane temperaturne vrijednosti točne samo za objekte koji odgovaraju postavljenoj emisivnosti. Za sve ostale objekte (s različitim emisivnostima), prikazane razlike u boji mogu se koristiti kao pokazatelj temperaturnih odnosa.

Tablica emisivnosti

Ova tablica služi kao smjernica za postavke emisivnosti. U njoj je navedena emisivnost ε uobičajenih materijala. Kako se emisivnost mijenja s temperaturom i svojstvom površine, navedene vrijednosti treba promatrati kao smjernice za mjerenje temperaturnih odnosa ili temperaturnih razlika. Za mjerenje apsolutne vrijednosti temperature potrebno je točno odrediti emisivnost materijala.
Materijal (temperatura materijala)
Temperatura materijala
Emisivnost ε
Aluminij, svijetlo vučeni
170 ℃
0,04
Aluminij, neoksidiran
25 ℃
0,02
Aluminij, neoksidiran
100 ℃
0,03
Aluminij, jako oksidiran
93 ℃
0,2
Aluminij, visoko poliran
100 ℃
0,09
Pamuk
20 ℃
0,77
Beton
25 ℃
0,93
Olovo
40 ℃
0,43
Olovo, oksidirano
40 ℃
0,43
Olovo, sivo oksidirano
40 ℃
0,28
Krom
40 ℃
0,08
Krom, poliran
150 ℃
0,06
Željezo, glatko
0 ℃
0,97
Željezo, brušeno
20 ℃
0,24
Željezo s lijevanom kožom
100 ℃
0,8
Željezo s valjanom kožom
20 ℃
0,77
Staklo
90 ℃
0,9
Gips
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Guma, tvrda
23 ℃
0,94
Guma, meka, siva
23 ℃
0,89
Lijevano željezo, oksidirano
200 ℃
0,64
Drvo
70 ℃
0,94
Pluto
20 ℃
0,7
Rashladno tijelo, crno, eloksirano
50 ℃
0,98
Bakar, lagano potamnio
20 ℃
0,04
Bakar, oksidiran
130 ℃
0,76
Bakar, poliran
40 ℃
0,03
Bakar, valjani
40 ℃
0,64
Plastika: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lak, plavi na aluminijskoj foliji
40 ℃
0,78
Lak, crni, mat
80 ℃
0,97
Lak, žuti, 2 sloja na aluminijskoj foliji
40 ℃
0,79
Lak bijeli
90 ℃
0,95
Mramor, bijeli
40 ℃
0,95
Zidovi
40 ℃
0,93
Mesing, oksidiran
200 ℃
0,61
Uljane bolje (sve boje)
90 ℃
0,92 - 0,96
Papir
20 ℃
0,97
Porculan
20 ℃
0,92
Pješčenjak
40 ℃
0,67
Čelik, toplinski obrađena površina
200 ℃
0,52
Čelik, oksidiran
200 ℃
0,79
Čelik, hladno valjani
93 ℃
0,75 - 0,85
Glina, pečena
70 ℃
0,91
Transformatorski lak
70 ℃
0,94
Opeka, mort, cement, žbuka
20 ℃
0,93
Cink, oksidirani
·/·
0,1

Napomene o uvjetima mjerenja

 • Jako reflektirajuće ili ulaštene površine (npr. ulaštene keramičke pločice ili goli metali) mogu dati pogrešne prikazane rezultate odn. utjecati na njih. Po potrebni oblijepite mjernu površinu tamnom, mat ili izolacijskom ljepljivom trakom. Ostavite ljepljivu traku neka se nakratko temperira na površini.
 • Kod reflektirajućih površina vodite računa o povoljnom kutu mjerenja kako reflektirajuće toplinsko zračenje drugih objekata ne bi uzrokovalo pogrešne rezultate. Primjerice kad mjerite vodoravno sprijeda, refleksija zračenja Vaše vlastite tjelesne topline može utjecati na mjerenje. Na ravnoj površini mogu se prikazati obrisi i temperatura Vašeg tijela (reflektirana vrijednost) koji ne odgovaraju stvarnoj temperaturi mjerene površine (dobivena vrijednost ili stvarana vrijednost površine).
 • Mjerenje kroz prozirne materijale (npr. staklo ili prozirnu plastiku) u pravilu nije moguće.
 • Rezultati mjerenja biti će to precizniji i pouzdaniji što su bolji i stabilniji uvjeti mjerenja. Pritom nisu relevantne samo velike temperaturne oscilacije uvjeta okoline, već i velike oscilacije u temperaturi mjerenog objekta mogu utjecati na točnost.
 • Na infracrveno mjerenje temperature mogu utjecati dim, para, velika vlažnost zraka ili prašnjavi zrak.
 • Približite se objektu mjerenja što je više moguće kako biste minimalizirali faktor smetnji između Vas i mjerne površine.
 • Prije mjerenja prozračite zatvorene prostorije, posebice ako je zrak nečisti ili sparan. Nakon prozračivanja ostavite prostoriju neka se neko vrijeme temperira, sve dok se ponovno ne postigne uobičajena temperatura.

Snimljena veličina površine

Razmak između objekta mjerenja i mjernog alata utječe na snimljenu veličinu površine po pikselu. S povećanjem razmaka objekata možete snimiti znatno veće objekte.
Smjernice
Udaljenost
Veličina infracrvenih piksela
Infracrveno područje širina x visina
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funkcije

Prilagođavanje prikaza boja

Image alternative
Ovisno o mjernoj situaciji analizu termovizijske slike može olakšati različita paleta boja, te se objekti ili stanja mogu na zaslonu jasnije prikazati. To ne utječe na izmjerene temperature. Mijenja se samo prikaz temperaturnih vrijednosti.
Za zamjenu palete boja ostanite u mjernom načinu rada i pritisnite tipku desno ili lijevo.

Preklapanje termovizijske slike i stvarne slike

Image alternative
Za bolju orijentaciju (= prostorna dodjela prikazane termovizijske slike) može se uključiti i stvarna vizualna slika kada su područja temperature uravnotežena.
Preklapanje stvarne i termovizijske slike točno je pokriveno pri udaljenosti od 0,55 m. Ako udaljenosti do mjernog objekta odstupa, postoji temeljni pomak između stvarne i termovizijske slike.
  Mjerni alat pruža Vam sljedeće mogućnosti:
 • 100 % infracrvena slika
  Prikazuje se isključivo kao termovizijska slika.
 • Slika u slici
  Prikazana termovizijska slika je izrezana, a okolno područje prikazuje se kao stvarna slika. Postavka poboljšava lokalnu dodjelu područja mjerenja.
 • Transparentnost
  Prikazana termovizijska slika postavljena je transparentno preko stvarne slike. Tako se objekti mogu bolje prepoznati.
Pritiskom na tipku Gore ili Dolje možete odabrati postavku.

Fiksiranje skale

Prilagođavanje raspodjele boja u termovizijskoj slici slijedi automatski, ali se može fiksirati i pritiskom na funkcijsku tipku lijevo. To omogućuje usporedbu termovizijskih slika snimljenih u različitim temperaturnim uvjetima (npr. pri provjeri toplinskih mostova u različitim prostorijama) ili skrivanje ekstremno hladnih ili vrućih objekata na termovizijskoj slici koji bi ju inače izobličili (npr. radijatori kao topli objekti pri pronalaženju toplinskih mostova).
Kako biste skalu ponovo vratili na automatski, pritisnite funkcijsku tipku Desno. Temperature se sada ponovno ponašaju dinamički i prilagođavaju se izmjerenim minimalnim i maksimalnim vrijednostima.

Mjerne funkcije

Za dohvat ostalih funkcija koje Vam kod prikaza mogu biti od pomoći, pritisnite tipku Func . Za odabir funkcije navigirajte u prikazanim opcijama pomoću tipke lijevo odn. desno. Odaberite funkciju i ponovno pritisnite tipku Func .
  Dostupne su Vam sljedeće mjerne funkcije:
 • ‘Automatski’
  Raspodjela boja u termovizijskoj slici je automatska.
 • ‘Tražilo topline’
  U ovoj mjernoj funkciji samo se toplije temperature u području mjerenja prikazuju kao termovizijska slika. Područje izvan ovih toplijih temperatura prikazuje se kao stvarna slika u sivim tonovima. Prikaz sivih tonova sprječava pogrešno povezivanje obojenih objekata s temperaturama (npr. crveni kabeli u rasklopnom ormaru pri traženju pregrijanih građevnih elemenata). Prilagodite skalu pomoću tipke Gore i tipke Dolje. Prikazano područje temperature time se kao termovizijska slika proširuje odn. smanjuje. Mjerni alat nastavlja mjerenje minimalnih i maksimalnih temperatura i prikazuje ih na krajevima skale.
 • ‘Tražilo hladnoće’
  U ovoj mjernoj funkciji prikazuju se samo hladnije temperature u području mjerenja kao termovizijska slika. Područje izvan ovih hladnijih temperatura prikazuje se kao stvarna slika u sivim tonovima kako se obojani objekti ne bi pogrešno povezali s temperaturama (npr. plavi okvir prozora kada se traži neispravna izolacija). Prilagodite skalu pomoću tipke Gore i tipke Dolje. Prikazano područje temperature time se kao termovizijska slika proširuje odn. smanjuje. Mjerni alat nastavlja mjerenje minimalnih i maksimalnih temperatura i prikazuje ih na krajevima skale.
 • ‘Ručno’
  Ako se na termovizijskoj slici mjere temperature koje jako odstupaju (npr. radijator kao vrući objekt pri ispitivanju toplinskih mostova), tada su dostupne boje raspoređene na veliki broj temperaturnih vrijednosti u rasponu između maksimalnih i minimalnih temperatura. To može uzrokovati temperaturne razlike koje se više ne mogu detaljno prikazati. Kako bi se postigao detaljni prikaz područja temperature, postupite na sljedeći način: Nakon što ste promijenili u načinu rada ‘Ručno’ , možete podesiti maksimalnu odn. minimalnu temperaturu. Tako možete odrediti područje temperature koje Vam je relevantno i u kojem možete prepoznati fine razlike. Postavka ‘Resetiranje skale’ ponovno automatski prilagođava skalu na izmjerene vrijednosti u vidnom polju infracrvenog senzora.

izbornik

Kako biste dospjeli u glavni izbornik prvo pritisnite tipku Func za pozivanje mjernih funkcija. Na kraju pritisnite funkcijsku tipku desno.

‘Mjerenje’

 • ‘Stupanj emisije’
  Za neke od najčešćih materijala dostupne su pohranjene emisivnosti. Za lakše pronalaženja vrijednosti su sažete grupirano u katalogu emisivnosti. U točki izbornika ‘Materijal’ prvo odaberite odgovarajuću kategoriju, a zatim odgovarajući materijal. Pripadajuća emisivnost prikazuje se u retku ispod. Ako Vam je poznata točna emisivnost objekta mjerenja, možete ju podesiti kao brojčanu vrijednost u točki izbornika ‘Stupanj emisije’ . Ako često mjerite iste materijale, možete pohraniti 5 emisivnosti kao omiljene i brzo im pristupiti pomoću gornje trake (numerirane od 1 do 5)..
 • ‘Reflektirana temp.’
  Postavka ovog parametra može poboljšati rezultat mjerenja kod materijala s nižom emisivnost (= visoka refleksija). U nekim situacijama (posebno u unutarnjim prostorijama) reflektirana temperatura odgovara okolnoj temperaturi. Ako objekti sa značajno različitim temperaturama u blizini jako reflektirajućeg objekata mogu utjecati na mjerenje, trebate prilagoditi ovu vrijednost.

‘Pokazivač’

 • ‘Središnja točka’
  Točka se prikazuje u sredini termovizijske slike i prikazuje Vam izmjerenu temperaturnu vrijednost na tom mjestu.
 • ‘Vruća točka’‘UKLJ’  ⁄ ‘ISKLJ’
  Najtoplija točka (= mjerni piksel) termovizijske slike označena je crvenim nitnim križem na termovizijskoj slici. To olakšava pronalaženje kritičnih mjesta (npr. labave kontaktne stezaljke u rasklopnom ormaru). Za najtočnije moguće mjerenje, fokusirajte objekt mjerenja u središte zaslona (85 × 64 piksela). Na taj način prikazuje se odgovarajuća temperaturna vrijednost tog objekta mjerenja.
 • ‘Hladna točka’‘UKLJ’  ⁄ ‘ISKLJ’
  Najhladnija točka (= mjerni piksel) termovizijske slike označena je plavim nitnim križem na termovizijskoj slici. To olakšava pronalaženje kritičkih mjesta (propusna mjesta na prozoru). Za najtočnije moguće mjerenje, fokusirajte objekt mjerenja u središte zaslona (85 × 64 piksela).
 • ‘Skala boja’‘UKLJ’ ⁄ ‘ISKLJ’
  Pod ovom točkom izbornika možete aktivirati odn. deaktivirati skalu boja.
 • ‘Prosječna temperatura’‘UKLJ’ ⁄ ‘ISKLJ’
  Prosječna temperatura prikazuje se gore lijevo na termovizijskoj slici (prosječna temperatura svih izmjerenih vrijednosti na toplinskoj slici). To Vam može olakšati određivanje reflektirane temperature

‘Uređaj’

 • ‘Jezik’
  U ovoj točci izbornika u prikazu možete odabrati jezik koji se koristi.
 • ‘Jedinica’
  Pod ovom točkom izbornika možete jedinicu prikaza temperature mijenjati između ‘°C’ i ‘°F’ (ne vrijedi za Japan).
 • ‘Vrijeme & datum’
  Za promjenu vremena i datuma na mjernom alatu pozovite podizbornik ‘Vrijeme & datum’ . U ovom podizborniku osim postavke vremena i datuma možete promijeniti i odgovarajuće formate. Za napuštanje podizbornika ‘Vrijeme’ i ‘Datum’ pritisnite desnu funkcijsku tipku za pohranu postavki ili lijevu funkcijsku tipku za odbacivanje promjena.
 • ‘Isključivanje za ’
  U ovoj točci izbornika možete odabrati vremenski interval nakon kojeg se mjerni alat automatski isključuje ako se ne pritisne tipka. Možete i automatski deaktivirati isključivanje odabirom postavke ‘Nikad’ .
 • ‘Vis.audio kvaliteta’
  U ovoj točci izbornika možete prilagoditi kvalitetu snimljene audio datoteke putem jezične bilješke. Pritom imajte na umu da visoka audio kvaliteta zahtijeva i više prostora za pohranu.
 • ‘Informacije’
  U ovoj točci izbornika možete dohvatiti informacije o mjernom alatu. Ovdje možete pronaći serijski broj mjernog alata i instaliranu verziju softvera.
 • ‘Tvorničke postavke’
  U ovoj točci izbornika možete mjerni alat vratiti na tvorničke postavke i sve podatke potpuno izbrisati. U određenim uvjetima to može trajati nekoliko minuta. Pritisnite desnu tipku za ‘Više’ pristup podizborniku. Pritisnite ili desnu funkcijsku tipku za brisanje svih podataka ili lijevu funkcijsku tipku za prekid postupka.
Za napuštanje bilo kojeg izbornika ili za vraćenje standardnog prikaza na ekranu možete pritisnuti i tipku mjerenje start/pauza.

Dokumentacija rezultata mjerenja

Pohrana rezultata mjerenja

Izravno nakon uključivanja mjerni alat započinje s mjerenjem i kontinuirano ga vrši do isključivanja.
Za pohranu slike usmjerite kameru na željeni objekt mjerenja i pritisnite tipku Pohrani. Slika se pohranjuje u unutarnjoj memoriji mjernog alata. Alternativno pritisnite tipku start/pauza mjerenja. Mjerenje je zamrznuto i prikazuje se na zaslonu. To će Vam omogućiti pažljivo promatranje slika i naknadno prilagođavanje (npr. palete boja). Ako zamrznutu sliku ne želite pohraniti, pomoću tipke start/pauza mjerenja ponovno pokrenite mjerni način rada. Ako želite pohraniti sliku u unutarnjoj memoriji, pritisnite tipku Pohrani.

Snimka glasovnog zapisa

Za snimanje uvjeta okoline ili dodatnih informacija o spremljenoj termovizijskoj slici možete snimiti glasovni zapis. On se dodatno sprema uz termovizijsku i uz vizualnu sliku i može se kasnije prenositi.
Preporuča se snimanje glasovnog zapisa kako bi se osigurala bolja dokumentacija.
Mikrofon se nalazi iza tipkovnice pored simbola mikrofona. Govorite u smjeru mikrofona. Snimka može trajati maksimalno 30 s.
  Snimka glasovnog zapisa vrši se u galeriji. Postupajte na sljedeći način:
 • Za pristup galeriji pritisnite funkcijsku tipku Lijevo.
 • Pritisnite tipku Func . Snimanje počinje. Snimite sve važne informacije.
 • Za završetak snimanja pritisnite ili još jednom tipku Func ili funkcijsku tipku Desno.
 • Za prekid snimanja pritisnite funkcijsku tipku Lijevo. Nakon snimanja možete poslušati glasovni zapis.
 • Za slušanje snimke ponovno pritisnite tipku Func . Snimka se reproducira.
  Za zaustavljanje reproduciranja pritisnite funkcijsku tipku Desno. Za daljnje reproduciranje zaustavljene snimke ponovno pritisnite funkcijsku tipku Desno.
  Za zaustavljanje reproduciranja pritisnite funkcijsku tipku Lijevo.
Za snimku novog glasovnog zapisa obrišite postojeći glasovni zapis i ponovno pokrenite snimanje.

Dohvat pohranjenih slika

Osim termovizijske slike, spremljena je i vizualna slika. Za dohvat pritisnite tipku Dolje.
  Za dohvat pohranjenih termovizijskih slika postupite na sljedeći način:
 • Pritisnite funkcijsku tipku Desno. Na zaslonu se sada pojavljuje pohranjena fotografija.
 • Za prebacivanje između spremljenih termovizijskih slika pritisnite tipku Desno ili Lijevo.
Snimljenu termovizijsku sliku možete pogledati i na cijelom zaslonu pritiskom na gumb Gore. U prikazu cijelog zaslona naslovna traka nestaje nakon 3 s tako da možete vidjeti sve detalje termovizijske slike.
Tipkom Gore i Dolje možete mijenjati prikaze.

Brisanje pohranjenih slika i glasovnih zapisa

Podatkovni fragmenti slika ostaju u memoriji i mogli bi se rekonstruirati. Za potpuno brisanje odaberite u glavnom izborniku ‘Uređaj’‘Tvorničke postavke’ .
  Za brisanje pojedinačnih ili svih termovizijskih slika promijenite u prikazu galerije:
 • Pritisnite funkcijsku tipku Desno ispod simbola koša za smeće. Otvara se podizbornik. Ovdje možete odabrati želite li obrisati samo ovu sliku, samo pripadajući glasovni zapis (ako ste ga snimili) ili sve slike. Ako želite obrisati samo ovu sliku ili glasovni zapis, postupak potvrdite tipkom Func .
 • Ako želite obrisati sve slike, pritisnite tipku Func ili funkcijsku tipku Desno, postupak dodatno potvrdite tipkom Desno ili prekinite postupak brisanja pritiskom na funkcijsku tipku Lijevo.

Prijenos podataka

USB sučelje služi isključivo za prijenos podataka. Akumulatorske baterije ili drugi alati ne mogu se puniti preko sučelja.
 1. Otvorite poklopac USB utičnice.
 2. Povežite USB utičnicu isključenog mjernog alata putem USB kabela sa svojim računalom.
  Povežite mjerni alat putem USB sučelja samo s računalom. Pri priključivanju na druge uređaje mjerni alat može se oštetiti.
 3. Uključite mjerni alat.
 4. Na svojem računalu otvorite preglednik datoteka i odaberite pogon PT‑C . Spremljene datoteke mogu se kopirati, prebaciti na računalo ili izbrisati s interne memorije mjernog alata.
 5. Kada ste završili željeni postupak, standardno odvojite pogon.
  Uvijek najprije odjavite pogon iz operativnog sustava računala (izbacite pogon) jer se u suprotnom može oštetiti interna memorija mjernog alata.
 6. Zatim isključite mjerni alat pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje.
 7. Izvucite USB kabel i zatvorite poklopac USB utičnice za zaštitu od prašine ili prskanja vode.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
 • Mjerni alat održavajte uvijek čistim. Zaprljani infracrveni senzor može utjecati na točnost mjerenja.
 • Ne pokušavajte šiljastim predmetima ukloniti prljavštinu s infracrvenog senzora, kamere, zvučnika ili mikrofona. Ispušite prašinu s infracrvenog senzora i kamere. Ne brišite infracrveni senzor i kameru (opasnost od grebanja).
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove, potrošni materijal i pribor. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zamjena dugmaste baterije

Mjerni alat ima dugmastu bateriju kako biste mogli memorirati vrijeme na mjernom alatu. Ako je dugmasta baterija prazna, treba je zamijeniti.
Image alternative
 1. Otpustite vijak na držaču dugmastih baterija.
  • Vijak je čvrsto spojen s držačem dugmastih baterija.
 2. Izvucite držač dugmaste baterije iz otvora (po potrebi prikladnim alatom).
 3. Izvadite praznu dugmastu bateriju i umetnite novu dugmastu bateriju. Pazite na ispravan polaritet. Ugravirano "+" na držaču dugmastih baterija i pozitivan pola dugmaste baterije moraju se vidljivo podudarati.
 4. Ponovno umetnite držač dugmaste baterije u otvor. Pazite da je držač dugmaste baterije ispravno umetnut do kraja jer u suprotnom nije zajamčena zaštita od prašine i prskanja vode.
 5. Pritegnite rukom vijak držača dugmastih baterija.

Hilti servis mjerne tehnike

Hilti servis mjerne tehnike provodi provjeru i kod odstupanja ponovno provodi uspostavljanje i ponovnu provjeru specifikacije za sukladnost mjernog alata. Specifikacija za sukladnost u trenutku provjere pismeno se potvrđuje certifikatom o servisu. Preporučuje se:
 • da ovisno o korištenju odaberete primjereni interval provjere.
 • da nakon izvanrednog korištenja uređaja provedete prije važnih radova, inače minimalno jednom godišnje, provjeru u Hilti servisu mjerne tehnike.
Provjera u Hilti servisu mjerne tehnike ne oslobađa korisnika od provjere mjernog alata prije i tijekom korištenja.

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Proizvod se ne može uključiti.
Akumulatorska baterija je ispražnjena
 • Zamijenite akumulatorsku bateriju ili napunite praznu akumulatorsku bateriju.
Akumulatorska baterija nije do kraja utaknuta.
 • Uglavite akumulatorsku bateriju uz čujni klik.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanak na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite uskočni izdanak i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Image alternative
Mjerni alat pretopao odn. prehladan.
Mjerni alat pretopao odn. prehladan. Mjerni alat isključuje se nakon kratkog vremena.
 • Ostavite mjerni alat da se aklimatizira.
 • Zatim ponovno uključite mjerni alat.
Image alternative
Akumulatorska baterija pretopla odn. prehladna.
Akumulatorska baterija pretopla odn. prehladna. Mjerni alat isključuje se nakon kratkog vremena.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju da se aklimatizira ili zamijenite akumulatorsku bateriju.
 • Zatim ponovno uključite mjerni alat.
Image alternative
Memorija puna / neispravna.
Memorija slika je puna.
 • Po potrebi prenesite slike na drugi medij za pohranu (npr. računalo). Zatim izbrišite slike u unutarnjoj memoriji.
Neispravna memorija slika.
 • Formatirajte unutarnju memoriju brisanjem svih slika. Ako i dalje postoji problem, obratite se Hilti servisu.
Image alternative
Mjerni alat ne može se povezati s računalom.
Računalo nije prepoznalo mjerni alat.
 • Provjerite je li upravljački program na Vašem računalo ažuriran. Možda je potrebna novija verzija operativnog sustava na računalu.
Neispravno USB sučelje ili USB kabel.
 • Provjerite spoj s nekim drugim USB kabelom.
 • Provjerite može li se mjerni alat povezati s nekim drugim računalom.
 • Ako i dalje postoji problem, obratite se Hilti servisu.
Image alternative
Dugmasta baterija prazna.
Dugmasta baterija prazna.
 • Zamijenite dugmastu bateriju.
 • Potvrdite zamjenu.
Image alternative
Mjerni alat neispravan.
Mjerni alat neispravan.
 • Obratite se Hilti servisu.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

FCC napomena (važeća za SAD) / IC napomena (važeća za Kanadu)

Ispitivanjem ovog uređaja utvrđeno je da je u granicama digitalnih uređaja klase B u skladu s odlomkom 15 odredbi FCC. Ove granične vrijednosti predviđaju dovoljnu zaštitu instalacija u stambenim područjima od smetnji uzrokovanih zračenjem. Uređaji ovakve vrste generiraju i rabe visoke frekvencije i mogu ih također emitirati. Stoga mogu prouzročiti smetnje u radio prijemu ako nisu instalirani i rabljeni u skladu s uputama.
Ne može se međutim jamčiti da u nekim instalacijama neće doći do smetnji. Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje u radio ili televizijskom prijemu što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisniku savjetujemo ukloniti ih sljedećim mjerama:
 • Ponovnim usmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene.
 • Povećanjem razmaka između uređaja i prijamnika.
 • Uređaj priključite na utičnicu strujnog kruga različitog od strujnog kruga prijamnika.
 • Zatražite savjet trgovca ili iskusnog radio/TV tehničara.
Ovaj uređaj odgovara članku 15 FCC odredbi i RSS‑210 ISED.
Stavljanje u pogon podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 • Ovaj stroj ne bi trebao stvarati štetno zračenje.
 • Stroj mora prepoznati sva zračenja uključujući i zračenja koja uzrokuju neželjene radnje.
Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju stroja u pogon.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Dodatne informacije

Pribor, proizvode sustava i ostale informacije o svojem proizvodu možete pronaći ovdje.

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.