Odaberi jezik

PM 50MG‑22

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama upućuje se na važne radne korake ili na sastavne dijelove koji su važni za radne korake. U tekstu su ti radni koraci ili sastavni dijelovi istaknuti odgovarajućim brojevima, npr. (3) .
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Uređaj podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Istosmjerna struja
Image alternative Korišteni tip Hilti litij-ionske akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u poglavlju Namjenska uporaba
Image alternative Njihalo blokirano (nagnuti laserski snop)
Image alternative Njihalo deblokirano (samoniveliranje aktivno)

Naljepnica na proizvodu

Informacija o laseru
Image alternative LASERSKO ZRAČENJE! NE GLEDAJTE U LASERSKI SNOP! KLASA LASERA 2 PROIZVOD.
Klasa lasera 2 temelji se na normi IEC60825-1/EN60825-1:2014 i odgovara CFR 21 § 1040 (Obavijest o laserskim proizvodima br. 56).

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Višelinijski laser
  PM 50MG-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene za mjerne alate

Image alternative UPOZORENJE! Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Mjerni alati mogu biti opasni ako ih nepropisno upotrebljavate. Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do oštećenja na mjernom alatu i/ili teških ozljeda.
Molimo sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za ubuduće.
Sigurnost na radnom mjestu
 • Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim. Nered i neosvijetljeno područje rada mogu dovesti do nezgoda.
 • S proizvodom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine.
 • Djecu i ostale osobe tijekom korištenja proizvoda udaljite iz područja rada.
 • Proizvod upotrebljavajte samo unutar definiranih granica primjene.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.
Električna sigurnost
 • Proizvod držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline ili eksplozije.
 • Iako je proizvod zaštićen protiv prodiranja vlage, trebali biste ga obrisati prije spremanja u transportnu kutiju.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s mjernim alatom postupajte razumno. Mjerni alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe mjernog alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu. Nošenje osobne zaštitne opreme smanjuje opasnost od ozljeda.
 • Ne onesposobljavajte sigurnosne uređaje i ne uklanjajte znakove uputa i upozorenja.
 • Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se da je mjerni alat isključen prije nego što priključite akumulatorsku bateriju, ili ga primite ili nosite.
 • Proizvod i pribor rabite sukladno ovim uputama i na način koji je propisan za ovu posebnu vrstu alata. Pritom uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove. Uporaba uređaja za neke druge primjene različite od predviđenih, može dovesti do opasnih situacija.
 • Nemojte se uljuljati u lažnu sigurnost i obratite pozornost na sigurnosna pravila za mjerne alate iako ste nakon česte uporabe upoznati s mjernim alatom. Nepažljivo rukovanje može u djeliću sekunde uzrokovati teške tjelesne ozljede.
 • Mjerni alat ne smije se upotrebljavati u blizini medicinskih uređaja.
Uporaba i rukovanje mjernim alatom
 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Mjerne alate, koji se ne koriste, spremite izvan dosega djece. Nemojte dopustiti da proizvod koriste osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale upute za uporabu. Mjerni alati su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
 • Mjerne alate održavajte pažljivo. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da negativno djeluju na funkciju mjernog alata. Oštećene dijelove popravite prije uporabe mjernog alata. Mnoge nezgode uzrokovane su lošim održavanjem mjernih alata.
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake proizvoda. Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju proizvoda u pogon.
 • Prije važnih mjerenja i nakon pada ili drugih mehaničkih djelovanja valja provjeriti točnost mjerenja mjernog alata.
 • Na rezultate mjerenja mogu ovisno o principu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu se primjerice ubrajaju blizina uređaja, koji stvaraju jaka magnetska polja, vibracije i promjene temperature.
 • Uvjeti mjerenja, koji se brzo mijenjaju, mogu dovesti do pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Ako proizvod iz velike hladnoće prenosite u toplije okruženje ili obratno, trebali biste ga pustiti da se prije uporabe aklimatizira. Velike razlike u toplini mogu dovesti do neispravnog rada i pogrešnih rezultata mjerenja.
 • Pri uporabi s adapterima i priborom sa sigurnošću utvrdite je li pribor čvrsto pričvršćen vijcima.
 • Iako je mjerni alat projektiran za teške uvjete uporabe na gradilištima, trebali biste njime pažljivo rukovati kao i s drugim optičkim i električnim proizvodima (dalekozor, naočale, fotoaparat).
 • Pridržavajte se navedenih radnih temperatura i temperatura skladištenja.

Dodatne sigurnosne napomene za laserske mjerne alate

 • Kod nestručnog otvaranja proizvoda može doći do laserskog zračenja koje prekoračuje klasu 2. Proizvod odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Zaštitite mjesto mjerenja. Uvjerite se da kod postavljanja proizvoda laserski snop ne usmjeravate u sebe ili druge osobe. Laserske zrake bi trebale prolaziti daleko iznad ili ispod visine očiju.
 • Kako biste izbjegli nepravilna mjerenja, otvor za izlaz laserskog snopa morate držati čistim.
 • Prije mjerenja/primjena i više puta tijekom primjene provjerite točnost proizvoda.
 • Mjerenje u blizini reflektirajućih objekata odn. površina, kroz staklene površine ili slične materijale može dati krive rezultate mjerenja.
 • Montirajte proizvod na odgovarajući držač, stativ ili ga stavite na ravnu površinu.
 • Rad s mjernim letvama u blizini visokonaponskih vodova nije dopušten.
 • Uvjerite se da se u blizini ne koristi neki drugi laserski mjerni alat koji može utjecati na vaše mjerenje.
 • Laserski snop ne smije prelaziti preko područja bez nadzora.

Dodatne sigurnosne napomene

 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da su akumulatorska baterija i montiran pribor sigurno pričvršćeni.
 • Kako biste postigli najveću točnost, liniju projicirajte na okomitu, ravnu plohu. Pritom proizvod izravnajte pod kutom od 90° prema plohi.

Elektromagnetska kompatibilnost

Iako proizvod ispunjava stroge zahtjeve relevantnih smjernica, Hilti ne može isključiti mogućnost da proizvod bude ometan jakim zračenjem što može dovesti do neispravnog rada. U tom slučaju i u slučaju drugih nesigurnosti treba provesti kontrolna mjerenja. Hilti isto tako ne može isključiti da neće doći do ometanja drugih uređaja (npr. navigacijskih uređaja u zrakoplovima).

Klasifikacija lasera za proizvode klase lasera 2

Proizvod odgovara klasi lasera 2 sukladno IEC ⁄ EN 60825-1:2014 i prema CFR 21 § 1040 (FDA). Ovi proizvodi se smiju upotrebljavati bez dodatnih zaštitnih mjera. Unatoč tome kao i kod sunca ne bi trebalo gledati neposredno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja. Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Akumulatorska baterija
 2. Statusni prikaz akumulatorske baterije
 3. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 4. Naljepnica s upozorenjem
 5. Otvor za izlaz laserskog snopa
 6. Tipka za način rada laserskog prijemnika
 7. Tipka za način rada linijskog lasera
 8. Prekidač za uključivanje/isključivanje i blokadu/deblokadu njihala
 9. Okretni gumb za fino podešavanje

Namjenska uporaba

Proizvod je samonivelirajući višelinijski laser kojim jedna osoba može vršiti brza i točna ciljanja, prenositi kut od 90°, izvoditi horizontalno niveliranje i poravnavanje te točna mjerenja vertikalnih linija.

Proizvod je prvenstveno namijenjen za uporabu u zatvorenim prostorijama i nije zamjena za rotacijski laser. Za vanjske primjene valja voditi računa da okvirni uvjeti odgovaraju onima u zatvorenoj prostoriji ili da se upotrebljava Hilti laserski prijemnik.
Moguće primjene su:
 • Označavanje položaja pregradnih zidova (pod pravim kutom i u vertikalnoj ravnini).

 • Provjeravanje i prenošenje pravih kutova.

 • Poravnavanje dijelova uređaja / instalacija i drugih strukturnih elemenata u tri osi.

 • Prenošenje točaka označenih na podu na strop.

Image alternative
 • Za ovaj provod koristite samo Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije tipa B 22 navedene u ovoj tablici

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa navedenog u ovoj tablici.

Značajke

Ovaj proizvod ima tri zelene laserske linije od 360° s dometom do 40 m, te pet sjecišta zraka (sprijeda, straga, lijevo, desno i gore). Domet ovisi o osvjetljenju u okruženju.
Sa stražnje strane proizvod ima na lijevoj prednjoj strani referentnu točku usmjerenu prema dolje. Stražnja strana je strana na kojoj je pričvršćena akumulatorska baterija.
Laserske linije mogu se uključiti odvojeno (samo vertikalne ili samo horizontalne) ili zajedno. Za uporabu s kutom nagiba blokira se njihalo za samoniveliranje.

Sadržaj isporuke

Višelinijski laser, kovčeg, upute za uporabu, certifikat proizvođača.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Obavijesti pri radu

Stanje
Značenje
Laserski snop treperi dva puta svakih 10 (njihalo nije blokirano) odn. svake 2 (njihalo je blokirano) sekunde.
Baterije su gotovo prazne.
Laserski snop treperi pet puta te potom trajno ostaje uključen.
Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada laserskog prijemnika.
Laserski snop treperi jako visokom frekvencijom.
Uređaj ne može vršiti samoniveliranje.
Laserski snop treperi svakih 5 sekundi.
Način rada nagnute linije; njihalo je blokirano, tako linije nisu nivelirane.

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije

Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije mogu prikazati stanje napunjenosti, poruke pogreške i stanje akumulatorske baterije.

Indikatori stanja napunjenosti i poruke pogreške

Kratko pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije kako bi se pojavio jedan od sljedećih indikatora.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije!
 • Kada je umetnuta akumulatorska baterija i nakon pritiska na tipku za deblokadu pazite da ponovno ispravno uglavite akumulatorsku bateriju u korišteni proizvod.
Stanje napunjenosti i moguće smetnje također se stalno prikazuju dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 70 % do 51 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 50 % do 26 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 25 % do 10 %
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Stanje napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda brzo treperi zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon punjenja akumulatorske baterije još uvijek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija ili s njom povezan proizvod su preopterećeni, prevrući, prehladni ili postoji neka druga pogreška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i ne preopterećujte proizvod tijekom uporabe.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svijetli žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija i s njom povezan proizvod nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja akumulatorske baterije

Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Tehnički podaci

Informacije o proizvodu

Doseg linija i sjecište bez laserskog prijemnika
≤ 40 m
(≤ 131 ft - 3 in)
Doseg linija i sjecište s laserskim prijemnikom
2 m … 65 m
(6 ft - 7 in … 213 ft - 3 in)
Vrijeme samoniveliranja (tipično)
3 s
Područje samoniveliranja (tipično)
±4,25°
Točnost
±3,0 mm na 10 m
(±0,12 in na 32 ft - 10 in)
Debljina linije (tipično)
5 m
2,5 mm
(0,10 in)
10 m
4,0 mm
(0,16 in)
Klasa lasera
Klasa 2, vidljivo, 510‑530 nm
Radni vijek (tipično, sve linije su uključene)
B 22‑55
14 h pri 24 ℃
(14 h pri 75 ℉)
B 22‑85
24 h pri 24 ℃
(24 h pri 75 ℉)
Radni vijek (tipično, samo horizontalne ili vertikalne linije su uključene)
B 22‑55
22 h pri 24 ℃
(22 h pri 75 ℉)
B 22‑85
32 h pri 24 ℃
(32 h pri 75 ℉)
Automatsko samostalno isključivanje (aktivirano nakon)
1 h
Vrsta zaštite (ne vrijedi za Nuron B 22 akumulatorsku bateriju)
IP 54
Navoj stativa
BSW 5/8" | UNC1/4"
Divergencija zrake
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Prosječna izlazna snaga (PAE = dostupni emisijski učinak lasera)
< 2 mW
Za klasu lasera 2 je granična vrijednost dostupnog emisijskog učinka lasera AEL class 2 = > 2 mW
Valna duljina (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Trajanje impulsa (tp)
< 80 µs
Impulsna frekvencija (f)
< 12 kHz
Težina prema EPTA-postupku 01 bez akumulatorske baterije
1,29 kg
Dimenzije (Duljina x širina x visina)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Indikator radnog stanja
Laserski snop, kao i statusni prikaz Nuron B 22 akumulatorske baterije
Radna temperatura
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Temperatura skladištenja
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Vidi poglavlje Namjenska uporaba
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Priprema rada

OPREZ
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog stavljanja u pogon!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo kombinaciju Hilti zaštite od pada #2293133 s Hilti pridržnom trakom za alat #2261970.
 • Pričvrstite zaštitu od pada u otvore za montažu pribora. Provjerite siguran prihvat.
 • Pričvrstite kuku karabinera pridržne trake za alat na zaštitu od pada i drugu kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat obiju kuka karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti zaštite od pada i Hilti pridržne trake za alat.

Rukovanje

OPREZ
Opasnost od ozljede! Laserski snop ne usmjeravajte prema osobama.
 • Nemojte nikada gledati izravno u izvor svjetlosti. U slučaju izravnog kontakta s očima zatvorite oči i pomaknite glavu iz područja zračenja.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.

Uključivanje laserskih snopova

 1. Prekidač stavite u položaj Image alternative (uključeno/deblokirano).
  • Uključuju se vertikalne laserske linije.
 2. Pritišćite tipku za način rada linijskog lasera sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  • Uređaj više puta prebacuje između načina rada prema sljedećem redoslijedu: Vertikalne linije, Vertikalna bočna linija, Horizontalna linija, Vertikalne i horizontalne linije.

Poravnavanje dvije točke na udaljenosti pomoću okretnog gumba za fino podešavanje

 1. Postavite uređaj s donjim ciljnim snopom na središte referentnog križa na podu.
 2. Okrećite gumb za fino podešavanje sve dok se vertikalni laserski snop ne podudara s drugom udaljenom referentnom točkom.

Namještanje laserskog snopa za funkciju "Nagnuta linija"

 1. Prekidač stavite u položaj Image alternative (uključeno/blokirano).
 2. Pritišćite tipku za način rada linijskog lasera sve dok se ne namjesti željeni način rada linijskog lasera.
  Kod funkcije "Nagnuta linija" njihalo je blokirano i laser nije niveliran.
  Laserski snop(ovi) trepere svakih 5 sekundi.

Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada laserskog prijemnika

Domet laserskog prijemnika može biti ograničen zbog nesimetrije učinka lasera uvjetovane izvedbom i mogućih ometajućih vanjskih izvora svjetlosti.
Radite na jakoj strani linijskog lasera i izbjegavajte rad na izravnom svjetlu kako biste postigli optimalan domet. Jake strane su stražnja strana na kojoj je pričvršćena akumulatorska baterija i suprotna prednja strana.
 1. Pritisnite tipku za način rada laserskog prijemnika kako biste aktivirali način rada laserskog prijemnika. Laserski snop zatreperi pet puta za potvrdu.
 2. Ponovno pritisnite tipku za način rada laserskog prijemnika kako biste ponovno deaktivirali način rada laserskog prijemnika.
  Pri isključivanju uređaja deaktivira se način rada laserskog prijemnika.

Isključivanje laserskih snopova

 1. Prekidač stavite u položaj OFF .
  • Laserski snop se isključuje i njihalo se blokira.
 2. Laserski snop se isključuje automatski kada je akumulatorska baterija prazna.

Primjeri primjene

Prijenos visina

Image alternative

Namještanje profila za suhogradnju za podjelu prostora

Image alternative
Image alternative

Vertikalno poravnavanje cijevi

Image alternative

Niveliranje radijatora

Image alternative

Niveliranje vrata i prozorskih okvira

Image alternative

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Ispušite prašinu sa stakla otvora za izlaz laserskog snopa. Staklo ne dodirujte prstima.
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
UPOZORENJE
Opasnost uslijed električnog udara! Nestručni popravci na električnim sastavnim dijelovima mogu uzrokovati teške ozljede i opekline.
 • Popravke električnih dijelova smije obavljati samo električar.
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove, potrošni materijal i pribor. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Provjera

Provjera ciljne točke

Image alternative
 1. U visokoj prostoriji nacrtajte podnu oznaku (križić) (primjerice na stepeništu visine 10 m).
 2. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu.
 3. Uključite uređaj i deblokirajte njihalo.
 4. Postavite uređaj s donjim ciljnim snopom na središte križa označenog na podu.
 5. Označite gornje sjecište laserskih linija na stropu.
 6. Okrenite uređaj za 90°.
  Donji crveni ciljni snop mora ostati na središtu križa.
 7. Označite gornje sjecište laserskih linija na stropu.
 8. Ponovite postupak kod okretanja od 180° i 270°.
  Napravite krug na stropu od 4 označene točke. Izmjerite promjer kruga D u milimetrima ili inčima i visinu prostorije VP u metrima ili stopama.
Image alternative
 1. Izračunajte vrijednost R.
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm (to odgovara 3 mm na 10 m).
  • Vrijednost R treba biti manja od 1/8".

Provjera niveliranja laserskog snopa

Image alternative
 1. Razmak između zidova mora iznositi najmanje 10 m.
 2. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (A) i usmjerite sjecište laserskih linija na zid (A).
 3. Označite sjecište laserskih linija križićem (1) na zidu (A) i križićem (2) na zidu (B).
 4. Postavite uređaj na ravnu i vodoravnu površinu udaljenu cca. 20 cm od zida (B) i usmjerite sjecište laserskih linija na križić (1) na zidu (A).
 5. Namjestite visinu sjecišta laserskih linija pomoću podesivog podnožja tako da se sjecište podudara s oznakom (2) na zidu (B). Pritom pazite da je libela u središtu.
 6. Ponovno označite sjecište laserskih linija križićem (3) na zidu (A).
 7. Izmjerite razmak D između križića (1) i (3) na zidu (A) (RL = dužina prostorije).
Image alternative
 1. Izračunajte vrijednost R.
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm.
  • Vrijednost R treba biti manja od 1/8".

Provjera okomitosti (horizontalno)

 1. Postavite uređaj s donjim ciljnim snopom na središte referentnog križića u središtu prostora s razmakom od cca. 5 m prema zidovima.
 2. Označite sva 4 sjecišta na sva četiri zida.
 3. Okrenite uređaj za 90° i uvjerite se da središte sjecišta dodiruje prvu referentnu točku (A).
 4. Označite svako novo sjecište i izmjerite odgovarajući razmak (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Izračunajte razmak R (DP = dužina prostorije).
  • Vrijednost R treba biti manja od 3 mm ili 1/8".

Provjera preciznosti vertikalne linije

Image alternative
 1. Pozicionirajte uređaj na visini od 2 m (Pol. 1).
 2. Uključite uređaj.
 3. Pozicionirajte prvu ciljnu ploču T1 (vertikalno) na udaljenosti od 2,5 m od uređaja i na istoj visini (2 m) tako da vertikalni laserski snop dodiruje ploču i označite ovaj položaj.
 4. Zatim pozicionirajte drugu ciljnu ploču T2 2 m ispod prve ciljne ploče tako da vertikalni laserski snop dodiruje ploču i označite ovaj položaj.
 5. Označite položaj 2 na suprotnoj strani testne strukture (zrcalno obrnuto) na laserskoj liniji na podu kod udaljenosti od 5 m prema uređaju.
 6. Zatim uređaj postavite na upravo označeni položaj (Pol. 2) na podu.
 7. Laserski snop usmjerite tako da dodiruje ciljnu ploču T1 i položaj označen na ploči.
 8. Označite novi položaj na ciljnoj ploči T2.
 9. Očitajte razmak D obje oznake na ciljnoj ploči T2.
  Ukoliko razlika D iznosi više od 3 mm, uređaj treba podesiti u Hilti centru za popravke.

Hilti servis mjerne tehnike

Hilti servis mjerne tehnike provodi provjeru i kod odstupanja ponovno provodi uspostavljanje i ponovnu provjeru specifikacije za sukladnost mjernog alata. Specifikacija za sukladnost u trenutku provjere pismeno se potvrđuje certifikatom o servisu. Preporučuje se:
 • da ovisno o korištenju odaberete primjereni interval provjere.
 • da nakon izvanrednog korištenja uređaja provedete prije važnih radova, inače minimalno jednom godišnje, provjeru u Hilti servisu mjerne tehnike.
Provjera u Hilti servisu mjerne tehnike ne oslobađa korisnika od provjere mjernog alata prije i tijekom korištenja.

Transport i skladištenje

Transport akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji pazite na statusni prikaz akumulatorske baterije. Vidi poglavlje prikaz litij-ionske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.
Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
LED diode akumulatorske baterije ništa ne pokazuju
Neispravna akumulatorska baterija.
 • Obratite se Hilti servisu.
Akumulatorska baterija se prazni brže nego što je uobičajeno.
Vrlo niska okolna temperatura.
 • Polako zagrijavajte akumulatorsku bateriju na sobnu temperaturu.
Akumulatorska baterija neće uskočiti u ležište s čujnim klikom.
Uskočni izdanak na akumulatorskoj bateriji je zaprljan.
 • Očistite uskočni izdanak i ponovno umetnite akumulatorsku bateriju.
Snažan razvoj topline u proizvodu ili akumulatorskoj bateriji.
Električni kvar
 • Odmah isključite proizvod, izvadite akumulatorsku bateriju, promatrajte je, ostavite da se ohladi i kontaktirajte Hilti servis.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

FCC napomena (važeća za SAD) / IC napomena (važeća za Kanadu)

Ispitivanjem ovog uređaja utvrđeno je da je u granicama digitalnih uređaja klase B u skladu s odlomkom 15 odredbi FCC. Ove granične vrijednosti predviđaju dovoljnu zaštitu instalacija u stambenim područjima od smetnji uzrokovanih zračenjem. Uređaji ovakve vrste generiraju i rabe visoke frekvencije i mogu ih također emitirati. Stoga mogu prouzročiti smetnje u radio prijemu ako nisu instalirani i rabljeni u skladu s uputama.
Ne može se međutim jamčiti da u nekim instalacijama neće doći do smetnji. Ako ovaj uređaj uzrokuje smetnje u radio ili televizijskom prijemu što se može utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja, korisniku savjetujemo ukloniti ih sljedećim mjerama:
 • Ponovnim usmjeravanjem ili premještanjem prijamne antene.
 • Povećanjem razmaka između uređaja i prijamnika.
 • Uređaj priključite na utičnicu strujnog kruga različitog od strujnog kruga prijamnika.
 • Zatražite savjet trgovca ili iskusnog radio/TV tehničara.
Ovaj uređaj odgovara članku 15 FCC odredbi i RSS‑210 ISED.
Stavljanje u pogon podliježe sljedećim dvama uvjetima:
 • Ovaj stroj ne bi trebao stvarati štetno zračenje.
 • Stroj mora prepoznati sva zračenja uključujući i zračenja koja uzrokuju neželjene radnje.
Izmjene ili preinake, koje nije izričito odobrio Hilti , mogu ograničiti pravo korisnika pri stavljanju stroja u pogon.

Dodatne informacije

RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.