Odaberi jezik

PC 2-22

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Upozorenje! Prije korištenja proizvoda trebate pročitati i razumjeti upute za uporabu koje su priložene proizvodu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene, ilustracije i specifikacije. Upoznajte se posebice sa svim naputcima, sigurnosnim i upozoravajućim napomenama, ilustracijama, specifikacijama, te sastavim dijelovima i funkcijama. U slučaju nepridržavanja postoji opasnost od električnog udara, požara i/ili teških ozljeda. Upute za uporabu uključujući naputke, sigurnosne i upozoravajuće napomene sačuvajte za kasniju uporabu.
 • Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
 • Priložene upute za uporabu odgovaraju trenutnom stanju tehnike u vrijeme tiskanja. Aktualnu verziju uvijek možete pronaći online na Hilti stranici proizvoda. U tu svrhu slijedite poveznicu ili QR kod u ovim uputama za uporabu označen simbolom Image alternative.
 • Proizvod uvijek proslijediti drugim osobama zajedno s ovim uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli

Simboli na proizvodu

Mogu se koristiti sljedeći simboli na proizvodu:
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Proizvod se ne smije priključiti direktno na mrežu pitke vode. Koristite razdjelnik sustava sukladno EN 12729 tip BA. Voda koja prolazi kroz takav razdjelnik sustava ne smije se koristiti kao pitka voda.
Image alternative Nikada nemojte udarati akumulatorsku bateriju predmetom i akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  Akumulatorski visokotlačni čistač
  PC 2-22
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Opće sigurnosne napomene

Osim sigurnosnih napomena u pojedinim poglavljima ove upute za uporabu valja uvijek strogo slijediti sljedeće odredbe.
 • Pročitajte sve napomene! Nepridržavanje sljedećih napomena može uzrokovati električni udar, požar i/ili teške tjelesne ozljede.
 • Ne izvodite manipulacije ili preinake na proizvodu ili priboru.
 • Koristite pravi uređaj. Uređaj ne upotrebljavajte u svrhu za koju nije namijenjen nego samo u skladu s propisima i u besprijekornom stanju.
 • Informirajte se o radu s uređajem, o opasnostima koje mogu uzrokovati određeni materijali i o zbrinjavanju iscurjele tekućine.
 • Vodite računa o okolnim utjecajima. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • UPOZORENJE! Uređaj smiju upotrebljavati samo osobe koje su s njim upoznate i upućene glede sigurnog korištenja i osobe koje razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze. Uređaj nije namijenjen djeci. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
 • Visokotlačni čistač nije prikladan za uporabu od strane osoba smanjenih psihičkih i mentalnih sposobnosti ili osoba s nedostatkom iskustva i znanja.
 • Nekorištene uređaje spremite na sigurno mjesto. Uređaje, koji nisu u uporabi, valja čuvati na suhom, visokom ili zaključanom mjestu izvan dohvata djece.

Sigurnost ljudi

 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada s proizvodom postupajte razumno. Ne koristite visokotlačni čistač ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje prilikom uporabe može uzrokovati ozbiljne ozljede.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu. Tako možete bolje kontrolirati visokotlačni čistač u neočekivanim situacijama.
 • Mlaz vode visokotlačnog čistača uzrokuje povratni udarac. Uvijek držite proizvod s obije ruke za rukohvat i prihvatne površine.
 • Prije puštanja proizvoda u rad uvijek usmjerite mlaznice u sigurnom smjeru.
 • UPOZORENJE! Pri nestručnoj uporabit visokotlačni čistači mogu biti opasni. Nemojte čistiti ako se druge osobe nezaštićeno nalaze u opasnom području. Nikada ne usmjeravajte mlaz vode na osobe, djecu i druga živa bića.
 • UPOZORENJE! Ne usmjeravajte nikada mlaz na sebe ili druge, kako biste npr. očistili odjeću ili cipele.
 • Ruke, prste, stopala i druge dijelove tijela držite dalje od mlaza vode. Visokotlačni mlaz vode može uzrokovati ozljede i dovoljno je jak, pa može na primjer dovesti do sljepoće ako se nalazite preblizu pri pokretanju mlaza raspršivača.
 • Prilikom čišćenja područja jako kontaminiranih prašinom uvijek nosite masku. Prašina koju diže mlaz vode može uzrokovati ozljede.
 • Prilikom uporabe proizvoda uvijek nosite zaštitne naočale. Tim sprječavate ozljede očiju i sljepoću.
 • UPOZORENJE! Prilikom korištenja visokotlačnog čistača mogu se stvoriti aerosoli. Udisanje aerosoli može biti opasno po zdravlje. Stoga nosite zaštitnu masku.
 • UPOZORENJE! Opasnost od eksplozije - Nemojte prskati zapaljive tekućine.
 • Provedite procjenu rizika kako biste odredili potrebne mjere zaštite od aerosoli ovisno o površini koju čistite i Vašem okolišu. Za zaštitu od vodootpornih aerosoli prikladna je zaštitna maska FFP 2, ekvivalentna ili viša verzija.
 • Tijekom uporabe i održavanja uređaja Vi i osobe koje se nalaze u blizini trebate nositi zaštitnu odjeću. U to spadaju: zaštitne naočale, zaštitna kaciga, zaštitne slušalice, zaštitne rukavice, zaštitna obuća i lagana zaštitna maska.
 • Poštujte lokalne propise o sprječavanju nezgoda.

Radno mjesto

 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračen radni prostor može izazvati zdravstvene poteškoće uslijed udisanja aerosoli i prašine.
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete kojima biste se mogli ozlijediti. Nered u području rada može prouzročiti nesreće.
 • S uređajem ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašine. Električni uređaji proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.

Električna sigurnost

 • Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako je vaše tijelo uzemljeno.
 • Nikada ne usmjeravajte mlaz vode direktno na električke ili elektroničke uređaje.
 • Uređaj držite dalje od kiše..

Dodatne sigurnosne napomene

 • Proizvod i pribor koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Opasnost od ozljede uslijed pada alata i/ili pribora. Prije početka rada provjerite da su akumulatorska baterija i montiran pribor sigurno pričvršćeni.
 • Isključite visokotlačni čistač čak i ako uređaj nakratko ostavljate bez nadzora.
 • UPOZORENJE! Proizvod se ne smije priključiti direktno na mrežu pitke vode. Koristite razdjelnik prema EN 12729 Typ BA. Voda koja prolazi kroz takav razdjelnik sustava ne smije se koristiti kao pitka voda.
 • UPOZORENJE! Zamjenski ili dijelovi pribora su važni kako biste osigurali sigurnost visokotlačnog čistača. Stoga koristite samo originalne zamjenske dijelove i dijelove pribora koje preporuča i proizvodi proizvođač.
 • UPOZORENJE! Visokotlačna crijeva, armature i spojevi su važni za sigurnost visokotlačnog čistača. Koristite crijeva, armature i spojeve koje preporuča proizvođač.
 • UPOZORENJE! Ovaj je uređaj konstruiran za uporabu s isporučenim sredstvom za čišćenje koje preporuča proizvođač. Uporaba drugih sredstava za čišćenje ili kemikalija može utjecati na sigurnost uređaja.
 • UPOZORENJE! Visokotlačne mlaznice mogu biti opasne pri nestručnoj uporabi. Mlaz se ne smije usmjeriti prema osobama, uređajima pod naponom ili prema samim strojevima.
 • Visokotlačni čistač uvijek koristite s originalnim usisnim filtrom.
 • Nikada ne koristite visokotlačni čistač u područjima u kojima se nalaze zapaljive prašine, tekućine ili pare.
 • Koristite isključivo tekućine i sredstva za čišćenje koja su dopuštena za uporabu s visokotlačnim čistačem.
 • Koristite samo sredstva za čišćenje s vlastitim sigurnosno tehničkim listom (MSDS) i slijedite upute iz sigurnosno tehničkog lista.
 • Prije kontakta sa sredstvom za čišćenje zaštite oči, pluća i kožu.
 • Visokotlačni čistač skladištite u zatvorenoj prostoriji kako biste ga zaštitili od duljeg izlaganja suncu i smrzavanja. Prije skladištenja visokotlačnog čistača ispraznite preostalu vodu. Ako se preostala voda smrzne u visokotlačnom čistaču i ako se širi, može doći do oštećenja visokotlačnog čistača i on više neće biti u funkciji.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Mlaznice za prskanje
 2. Podešavanje mlaznice za prskanje
 3. Prskalica
 4. Prihvatna površina
 5. Blokada prekidača za uključivanje/isključivanje
 6. Prekidač za uključivanje/isključivanje
 7. Rukohvat
 8. Priključak za vodu
 9. Spojka priključka za vodu
 10. Brtva
 11. Filtar vode
 12. Spojka usisnog crijeva
 13. Usisno crijevo
 14. Pridržna lamela
 15. Usisni filtar
 16. Akumulatorska baterija
 17. Statusni prikaz akumulatorske baterije
 18. Tipka za deblokadu akumulatorske baterije
 19. Spremnik sredstva za čišćenje (pribor)
 20. Kotačić za doziranje
 21. Spojka spremnika sredstva za čišćenje

Namjenska uporaba

Opisani proizvod je akumulatorski visokotlačni čistač. Namijenjen je za profesionalno korištenje u unutarnjem i vanjskom području, npr. za čišćenje vodom vozila, strojeva, vanjskih površina, alata, fasada, terasa itd.
Opcionalno se može montirati spremnik za sredstvo za čišćenje na prskalicu.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti Nuron litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 22. Za optimalnu snagu Hilti preporučuje za ovaj proizvod akumulatorske baterije navedene u ovoj tablici.
 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo Hilti punjače tipa navedenog u ovoj tablici.

Sadržaj isporuke

Akumulatorski visokotlačni čistač, prskalica, mlaznica za prskanje, usisno crijevo s usisnim filtrom, upute za uporabu
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Naljepnica na proizvodu

Image alternative Nikada ne usmjeravajte mlaz vode prema ljudima, živim bićima ili električnim sastavnicama.
Image alternative Zajamčena razina zvučne snage LWAd (ref. 1pW), u decibelima.

Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije

Hilti Nuron litij-ionske akumulatorske baterije mogu prikazati stanje napunjenosti, poruke pogreške i stanje akumulatorske baterije.

Indikatori stanja napunjenosti i poruke pogreške

Kratko pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije kako bi se pojavio jedan od sljedećih indikatora.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed pada akumulatorske baterije!
 • Kada je umetnuta akumulatorska baterija i nakon pritiska na tipku za deblokadu pazite da ponovno ispravno uglavite akumulatorsku bateriju u korišteni proizvod.
Stanje napunjenosti i moguće smetnje također se stalno prikazuju dok je priključeni proizvod uključen.
Stanje
Značenje
Četiri (4) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 100 % do 71 %
Tri (3) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 70 % do 51 %
Dvije (2) LED diode stalno svijetle zeleno
Stanje napunjenosti: 50 % do 26 %
Jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno
Stanje napunjenosti: 25 % do 10 %
Jedna (1) LED dioda sporo treperi zeleno
Stanje napunjenosti: < 10 %
Jedna (1) LED dioda brzo treperi zeleno
Litij-ionska akumulatorska baterija je potpuno ispražnjena. Napunite akumulatorsku bateriju.
Ako LED dioda nakon punjenja akumulatorske baterije još uvijek brzo treperi, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija ili s njom povezan proizvod su preopterećeni, prevrući, prehladni ili postoji neka druga pogreška.
Proizvod i akumulatorsku bateriju dovedite na preporučenu radnu temperaturu i ne preopterećujte proizvod tijekom uporabe.
Ako se poruka i dalje prikazuje, obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda svijetli žuto
Litij-ionska akumulatorska baterija i s njom povezan proizvod nisu kompatibilni. Obratite se Hilti servisu.
Jedna (1) LED dioda brzo treperi crveno
Litij-ionska akumulatorska baterija je blokirana i ne može se dalje koristiti. Obratite se Hilti servisu.

Indikatori stanja akumulatorske baterije

Za pozivanje stanja akumulatorske baterije pritisnite i držite pritisnutu tipku za deblokadu dulje od tri sekunde. Sustav ne prepoznaje moguću neispravnost baterije zbog zlouporabe, npr. ispadanja, uboda, vanjskih oštećenja uzrokovanih vrućinom itd.
Stanje
Značenje
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli zeleno.
Akumulatorska baterija može se dalje upotrebljavati.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda brzo treperi žuto.
Očitavanje stanje akumulatorske baterije ne može se isključiti. Ponovite postupak ili se obratite Hilti servisu.
Sve LED diode svijetle uzastopno i zatim jedna (1) LED dioda stalno svijetli crveno.
Ako se priključeni proizvod može dalje upotrebljavati, preostali kapacitet akumulatorske baterije je ispod 50 %.
Ako se priključeni proizvod ne može više upotrebljavati, akumulatorska baterija je na kraju svog životnog vijaka i treba je zamijeniti. Obratite se Hilti servisu.

Mogućnosti podešavanja (mlaznica za prskanje)

Simbol
Funkcija
Opis primjene
Image alternative Ravni mlaz
Čišćenje kod srednje prljavštine
Image alternative Prskalica
Čišćenje površina kod srednje prljavštine
Image alternative Turbo glodalica
Čišćenje površina kod jake prljavštine
Image alternative Točkasti mlaz
Točno čišćenje kod jake prljavštine

Tehnički podaci

Značajke proizvoda


PC 2-22
Težina
2,1 kg
Klasa zaštite
IP X5 (zaštita od vode iz svih smjerova)
Nazivni tlak
40 bar ±3 bar
Dopušteni tlak
6 MPa
Priključak za vodu
1⁄2" crijevo za vodu / spojka
Maksimalna ulazna temperatura
40 ℃
Maksimalni ulazni tlak
0,6 MPa
Količina nazivnog protoka (voda)
2,2 ℓ/min
Maksimalna količina protoka (voda)
4,5 ℓ/min
Maksimalna visina usisa (samo kod potpuno napunjenog crijeva)
4 m
Okolna temperatura pri radu
0 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 70 ℃

Akumulatorska baterija

Radni napon akumulatorske baterije
21,6 V
Težina akumulatorske baterije
Vidi poglavlje Namjenska uporaba
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacija o buci i vrijednosti vibracije prema EN 60335-2-79

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija.
Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se električni alat inače koristi za druge primjene s nastavcima, koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Za točnu procjenu ekspozicija trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je uređaj bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili titranja kao npr: Održavanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina zvučne snage (LWA)
79 dB(A)
Razina zvučnog tlaka (LpA)
66 dB(A)
Nesigurnost (KWA)
1,6 dB(A)
Nesigurnost (KpA)
3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija
Vrijednost emisije vibracije
B 22‑255
2,4 m/s²
Nesigurnost
0,7 m/s²

Priprema rada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog nehotičnog pokretanja!
 • Prije umetanja akumulatorske baterije provjerite je li pripadajući proizvod isključen.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju prije namještanja uređaja ili zamjene dijelova pribora.
Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovoj dokumentaciji i na proizvodu.

Punjenje akumulatorske baterije

 1. Prije punjenja pročitajte uputu za uporabu punjača.
 2. Pazite da su kontakti akumulatorske baterije i punjača čisti i suhi.
 3. Akumulatorsku bateriju punite u odobrenom punjaču.

Umetanje akumulatorske baterije

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed kratkog spoja ili pada akumulatorske baterije!
 • Prije nego što stavite akumulatorsku bateriju u uređaj, provjerite ima li stranih tijela na kontaktima akumulatorske baterije i kontaktima proizvoda.
 • Provjerite da je akumulatorska baterija uvijek ispravno uglavljena.
 1. Akumulatorsku bateriju u potpunosti napunite prije prvog stavljanja u pogon.
 2. Umetnite akumulatorsku bateriju u proizvod sve dok čujno ne uskoči u ležište.
 3. Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.

Vađenje akumulatorske baterije

 1. Pritisnite tipku za deblokadu akumulatorske baterije.
 2. Izvucite akumulatorsku bateriju iz proizvoda.

Montaža proizvoda

Svi moduli (mlaznice, prskalice, spremnici sredstva za čišćenje) imaju univerzalni mehanizam za blokadu. Opisani postupak vrijedi za sve modele istog tipka priključka.
 1. Utaknite modul u prihvat za montažu.
 2. Okrenite modul u smjeru kazaljke na satu u blokadu.
 3. Osigurajte modul zakretnom maticom.

Uspostava dovoda vode putem vodovoda

Image alternative
POZOR
Materijalne štete uslijed nepravilno montiranog razdjelnika sustava. Razdjelnik sustava koji je montiran na uređaju može prouzročiti štete na visokotlačnom čistaču.
 • Uvijek montirajte razdjelnik sustava na pipac za vodu.
 1. Montirajte razdjelnik sustava na priključak za vodu.
 2. Montirajte spojku usisnog filtra na razdjelnik sustava.
 3. Montirajte drugu spojku usisnog filtra na visokotlačni čistač.
 4. Otvorite dotok vode dovoda vode.

Uspostava dovoda vode putem otvorenog spremnika

Za dovod vode možete koristiti bilo koji otvoreni spremnik. Uvjerite se da u otvorenom spremniku nema nikakve druge tekućine niti nečiste vode. Kod odvoda vode putem otvorenog spremnika uvijek koristite usisni filtar. Time sprječavate usisavanje stranih tijela i oštećivanje proizvoda.
Image alternative
 1. Montirajte spojku isporučenog usisnog crijeva na spojku (priključak za vodu) proizvoda.
 2. Montirajte usisni filtar na slobodnu spojku usisnog crijeva.
 3. Umetnite usisno crijevo s montiranim usisnim filtrom u otvoreni spremnik za vodu.

Uključivanje/isključivanje blokade

Image alternative
 1. Gurnite blokadu prekidača za uključivanje/isključivanje udesno.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje je aretiran i ne može se nehotice pritisnuti.
 2. Gurnite blokadu prekidača za uključivanje / isključivanje ulijevo.
  • Prekidač za uključivanje/isključivanje može se pritisnuti.

Montaža spremnika sredstva za čišćenje (pribor)

Image alternative
 1. Demontirajte mlaznicu za prskanje sa prskalice.
 2. Montirajte spremnik sredstva za čišćenje na prskalicu.
 3. Regulirajte na kotačiću za doziranje koliko sredstva za čišćenje treba nanijeti.
  • Za više sredstva za čišćenje kotačić za doziranje okrenite ulijevo.
  • Za manje sredstva za čišćenje kotačić za doziranje okrenite udesno.

Osigurač od pada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede zbog pada alata i/ili pribora!
 • Upotrebljavajte samo preporučenu Hilti pridržnu traku za alat za svoj proizvod.
 • Prije svake uporabe provjerite je li možda oštećena točka za pričvršćivanje pridržne trake za alat.
Pridržavajte se nacionalnih smjernica za rad na visini.
Kao osigurač od pada za ovaj proizvod upotrebljavajte samo Hilti pridržnu traku za alat #2261971.
  Image alternative
 • Pričvrstite pridržnu traku za alat s petljom na proizvod kako je prikazano na slici. Provjerite siguran prihvat.
 • Pričvrstite kuku karabinera na nosivu strukturu. Provjerite siguran prihvat kuke karabinera.
  Pridržavajte se uputa za uporabu Hilti pridržne trake za alat.

Rukovanje

Napomene za siguran rad

Prije svake uporabe provjerite stvara li proizvod pritisak unutar maksimalno 2 minute. Izbjegavajte rad proizvoda na suho. Radom proizvoda na suho tijekom određenog vremena može doći do oštećenja proizvoda.
Uvijek odaberite način rada koji odgovara stupnju prljavštine i osjetljivosti površine. Previsoki tlak vode može izazvati oštećenja na površinama. Izbjegavajte previsoku postavku tlaka ( Image alternative) i razmake manje od 30 cm kod npr. lakiranih površina, osjetljivih drvenih površina ili guma.
Samousisavanje radi samo do visine od 1,2 metra. Prije rada na visini većoj od 1,2 metra provjerite je li usisno crijevo napunjeno vodom.

Uključivanje ili isključivanje proizvoda

Uključivanje proizvoda
Image alternative
 1. Pritisnite i držite pritisnut prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Crpka radi i ispušta se mlaz vode.
 2. Izvršite radove čišćenja.
Isključivanje proizvoda
 1. Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
  • Crpka i dovod vode su začepljeni.
  Ako proizvod čuvate na temperaturi oko ili ispod ledišta, uklonite svu preostalu vodu iz proizvoda i svih dovoda.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede kod umetnute akumulatorske baterije !
 • Prije svih radova čišćenja i održavanja uvijek izvadite akumulatorsku bateriju!
Čišćenje proizvoda
 • Oprezno uklonite čvrsto prianjajuću prljavštinu.
 • Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom ako postoje.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
 • Upotrebljavajte čistu, suhu krpu kako biste očistili kontakte proizvoda.
Održavanje litij-ionske akumulatorske baterije
 • Nikada ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Izbjegavajte nepotrebno izlaganje akumulatorske baterije prašini ili prljavštini. Nikada nemojte izlagati akumulatorsku bateriju velikoj vlazi (npr. uroniti u vodu ili ostaviti na kiši).
  Ako je akumulatorska baterija smočena, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom. Izolirajte je u nezapaljivom spremniku i obratite se Hilti servisu.
 • Akumulatorska baterija mora biti bez ostataka ulja i masti. Nemojte dopustiti nepotrebno nakupljanje prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhom, mekom četkom ili čistom, suhom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
  Ne dodirujte kontakte akumulatorske baterije i ne uklanjajte tvornički nanesenu mast s kontakata.
 • Kućište čistite samo lagano navlaženom krpom. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje jer mogu nagristi plastične dijelove.
Održavanje
 • Redovito provjeravajte je li na svim vidljivim dijelovima došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi.
 • U slučaju oštećenja i/ili smetnji u radu ne radite s proizvodom. Proizvod odmah odnesite na popravak u Hilti servis.
 • Nakon čišćenja i održavanja postavite sve zaštitne uređaje i provjerite funkcioniraju li besprijekorno.
Za siguran rad koristite samo originalne rezervne dijelove i potrošni materijal. Rezervne dijelove, potrošni materijal i dodatni pribor, koji je odobrila tvrtka Hilti za vaš proizvod, pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Čišćenje usisnog filtra

Image alternative
 1. Demontirajte usisni filtar s usisnog crijeva.
 2. Okrenite spojku sa usisnog filtra.
 3. Izvadite brtveni prsten iz usisnog filtra.
 4. Razdvojite obije pridržne lamele.
 5. Izvadite sito iz usisnog filtra.
 6. Očistite pojedinačne dijelove pod tekućom vodom.
 7. Očistite sito i unutarnju stranu usisnog filtra četkicom.
 8. Razdvojite usisni filtar.
 9. Montirajte usisni filtar na usisno crijevo.

Čišćenje filtra za vodu

Image alternative
 1. Demontirajte spojku priključka za vodu s visokotlačnog čistača.
  Po potrebi viličastim ključem olabavite spojku priključka za vodu.
 2. Izvadit filtar za vodu iz spojke priključka za vodu.
 3. Očistite pojedinačne dijelove pod tekućom vodom.
 4. Umetnite filtar za vodu u spojku priključka za vodu.
 5. Montirajte spojku priključka za vodu na visokotlačni čistač.

Čišćenje mlaznice za prskanje

Očistite mlaznicu za prskanje šiljastim predmetom, npr. savijenom uredskom spajalicom.
Image alternative
 1. Demontirajte mlaznicu za prskanje sa prskalice.
 2. Uvedite šiljasti predmet u mlaznicu.
 3. Pomičite šiljasti predmet naprijed-nazad sve dok se ne pomiče glatko.
 4. Montirajte mlaznicu za prskanje na prskalicu.

Transport i skladištenje akumulatorskih alata i akumulatorskih baterija

Transport
  OPREZ
  Nehotično pokretanje prilikom transporta !
 • Svoje proizvode uvijek transportirajte bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Izvadite akumulatorsku(e) bateriju(e).
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg transporta provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.
Skladištenje
  UPOZORENJE
  Nehotično oštećenje zbog neispravnih akumulatorskih baterija ili onih koje cure. !
 • Svoje proizvode uvijek skladištite bez umetnutih akumulatorskih baterija!
 • Proizvod i akumulatorske baterije skladištite na hladnom i suhom mjestu. Pridržavajte se graničnih vrijednosti temperature koje su navedene u poglavlju Tehnički podaci.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na izvorima topline ili iza stakla.
 • Proizvod i akumulatorske baterije čuvajte na mjestu koje je nedostupno djeci i neovlaštenim osobama.
 • Prije svake uporabe i nakon dužeg skladištenja provjerite jesu li proizvod i akumulatorske baterije oštećeni.

Pomoć u slučaju smetnji

Kod svih smetnji pazite na statusni prikaz akumulatorske baterije. Vidi poglavlje Indikatori litij-ionske akumulatorske baterije .
U slučaju smetnji, koje nisu navedene u ovoj tablici ili koje ne možete sami ukloniti, obratite se našem Hilti servisu.

Tablica smetnji i pomoć

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
LED diode akumulatorske baterije ništa ne pokazuju
Neispravna akumulatorska baterija.
 • Obratite se Hilti servisu.
Motor se ne pokreće
Smrznuto
 • Odmrznite crpku, crijevo ili pribor.
Motor radi, ali bez tlaka
Začepljena mlaznica za prskanje
 • Očistite mlaznicu za prskanje.
Pulsirajući tlak
Zrak u crijevu ili crpki
 • Ostavite visokotlačni čistač neka radi s otvorenim pipcem za vod sve dok se ne postigne ravnomjerni radni tlak.
Dovod vode nije ispravan
 • Provjerite odgovara li priključak za vodu podacima navedenim u tehničkim podacima i dotječe li dovoljno vode. Najmanja crijeva koja se koriste smiju biti ¹/₂" ili ⌀ 13 mm.
Filtar za vodu ili usisni filtar začepljeni
 • Očistite filtar za vodu i/ili usisni filtar.
Usisno crijevo savijeno ili prignječeno
 • Usisno crijevo postavite ravno.
Pritisak ravnomjerno prenizak (napomena: određeni pribor može smanjiti tlak)
Istrošena mlaznica za prskanje
 • Zamijenite mlaznicu za prskanje.
Motor radi, ali je tlak ograničen ili nije radni tlak
Voda nije priključena
 • Priključite vodu.
Filtar za vodu ili usisni filtar začepljeni
 • Očistite filtar za vodu i/ili usisni filtar.
Začepljena mlaznica za prskanje
 • Očistite mlaznicu za prskanje.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Pribor, proizvode sustava i ostale informacije o svojem proizvodu možete pronaći ovdje.

China RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za kinesko tržište.
Taiwan RoHS (Direktiva za ograničenje uporabe opasnih tvari)
Image alternative
Ova tablica vrijedi samo za tajvansko tržište.

Hilti litij-ionske akumulatorske baterije

Napomene za sigurnost i primjenuU ovoj se dokumentaciji pojam akumulatorska baterija koristi za punjive Hilti litij-ionske akumulatorske baterije u kojima je spojeno nekoliko litij-ionskih ćelija. Namijenjene su za Hilti električne alate i smiju se koristiti samo s njima. Upotrebljavajte samo originalne Hilti akumulatorske baterije!
OpisHilti akumulatorske baterije opremljene su sustavima upravljanja ćelijama i zaštite ćelija.
Akumulatorske baterije sastoje se od ćelija koje sadrže litij-ionske materijale za pohranu koji omogućuju visoku specifičnu energetsku gustoću. Litij-ionske ćelije podložne su jako malom memorijskom efektu i jako su osjetljive na djelovanje sile, duboko pražnjenje ili visoke temperature.
Proizvode dopuštene za Hilti akumulatorske baterije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group
Sigurnost
 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Postupite prema uputama u poglavlju Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom .
Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija
 • Uvijek kontaktirajte Hilti servis ako je oštećena akumulatorska baterija.
 • Ne upotrebljavajte akumulatorsku bateriju iz koje istječe tekućina.
 • U slučaju istjecanja tekućine izbjegavajte izravan dodir s očima i/ili kožom. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočale tijekom rukovanja tekućinom iz baterije.
 • Upotrebljavajte za to dopušteno kemijsko sredstvo za čišćenje kako biste uklonili tekućinu koja je iscurila iz baterije. Poštujte lokalne propise o čišćenju za tekućinu iz baterije.
 • Neispravnu akumulatorsku bateriju stavite u nezapaljivi spremnik i prekrijte je suhim pijeskom, prahom krede (CaCO3) ili silikatom (vermikulit). Zatim hermetički zatvorite poklopac i držite spremnik dalje od zapaljivih plinova, tekućina ili predmeta.
 • Zbrinite spremnik u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
Ponašanje u slučaju akumulatorskih baterija koje više ne rade
 • Obratite pozornost na nenormalno ponašanje akumulatorske baterije, kao što je neispravno punjenje, neuobičajeno dugo vrijeme punjenja, osjetan pad snage, neuobičajeni rad LED dioda ili istjecanje tekućine. To su znakovi internog problema.
 • Ako pretpostavljate da je posrijedi interni problem u akumulatorskoj bateriji, kontaktirajte Hilti servis.
 • Ako akumulatorska baterija više ne radi, ne može se više puniti ili počne istjecati tekućina, morate je zbrinuti. Vidi poglavlje Održavanje i zbrinjavanje .
Mjere u slučaju požara izazvanog akumulatorskom baterijom
  UPOZORENJE
  Opasnost uslijed požara izazvanog akumulatorskom baterijom! Goreća akumulatorska baterija ispušta opasne i eksplozivne tekućine i pare koje mogu dovesti do korozivnih ozljeda, opeklina ili eksplozija.
 • Nosite osobnu zaštitnu opremu kada gasite požar izazvan akumulatorskom baterijom.
 • Pobrinite se za dovoljno prozračivanje kako bi mogle izlaziti opasne i eksplozivne pare.
 • U slučaju intenzivnog stvaranja dima odmah napustite prostoriju.
 • U slučaju nadraživanja dišnih puteva obratite se liječniku.
 • Nazovite vatrogasce prije nego što pokušate ugasiti požar.
 • Požare izazvane akumulatorskom baterijom gasite isključivo vodom na što većoj udaljenosti. Vatrogasni aparati punjeni prahom ili vatrogasni pokrivači nisu učinkoviti kod litij-ionskih akumulatorskih baterija. Požare u okolini moguće je gasiti uobičajenim sredstvima za gašenje požara.
 • Pokušajte ne pomicati velike količine gorećih baterija. Ne uklanjajte pogođene materijale iz najbliže okoline da biste tako izolirali pogođene akumulatorske baterije.
U slučaju jedne goreće akumulatorske baterije ili akumulatorske baterije koja se ne hladi, koja se dimi:
 • Skupite je lopaticom i bacite u kantu s vodom. Rashladno djelovanje vode smanjit će prijenos požara na ćelije akumulatorske baterije koje još nisu dostigle kritičnu temperaturu potrebnu za zapaljenje.
 • Ostavite akumulatorsku bateriju najmanje 24 sata u kanti sve dok se u potpunosti ne ohladi.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
Podaci o transportu i skladištenju
 • Okolna radna temperatura između -17°C i +60°C / 1°F i 140°F.
 • Temperatura skladištenja između -20°C i +40°C / -4°F i 104°F.
 • Akumulatorske baterije ne čuvajte u punjaču. Uvijek izvadite akumulatorsku bateriju iz punjača nakon punjenja.
 • Akumulatorske baterije čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje na suhom mjestu produljuje vijek trajanja akumulatorske baterije. Akumulatorske baterije ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina.
 • Akumulatorske baterije ne smiju se slati poštom. Obratite se otpremničkoj tvrtki ako želite slati neoštećene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorske baterije nikada ne transportirajte u rasutom stanju. Za vrijeme transporta treba zaštititi akumulatorske baterije od prejakog udarca i vibracija te ih izolirati od svih vodljivih materijala ili drugih akumulatorskih baterija kako ne bi došle u dodir s polovima drugih baterija i prouzročile kratak spoj. Poštujte lokalne propise o transportu akumulatorskih baterija.
Održavanje i zbrinjavanje
 • Akumulatorsku bateriju držite čistom i bez ostataka ulja i masti. Izbjegavajte nakupljanje nepotrebne prašine ili prljavštine na akumulatorskoj bateriji. Akumulatorsku bateriju očistite suhim, mekim kistom ili čistom, suhom krpom.
 • Ne koristite akumulatorsku bateriju ukoliko su začepljeni prorezi za prozračivanje. Proreze za prozračivanje pažljivo očistite suhom, mekom četkom.
 • Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost akumulatorske baterije.
 • Izbjegavajte prodiranje vlage u akumulatorsku bateriju. Ako je vlaga prodrla u akumulatorsku bateriju, onda s njom rukujte kao s oštećenom akumulatorskom baterijom i izolirajte je u nezapaljivom spremniku.
 • Vidi poglavlje Ponašanje u slučaju oštećenih akumulatorskih baterija .
 • Nestručnim zbrinjavanjem može doći do opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina. Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada. Poštujte lokalne propise o transportu oštećenih akumulatorskih baterija!
 • Akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke. Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.