Odaberi jezik
Preuzimanje datoteka Preuzmi PDF (HR) [9 MB]

GX 90-WF

Originalne upute za uporabu

Podaci o uputi za uporabu

Uz ove upute za uporabu

 • Prije početka rada pročitajte ovu uputu za uporabu. To je preduvjet za siguran rad i neometano rukovanje.
 • Pridržavajte se sigurnosnih napomena i upozoravajućih naputaka u ovim uputama za uporabu i na proizvodu.
 • Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini proizvoda i proslijedite ga drugim osobama samo zajedno s uputama za uporabu.

Objašnjenje znakova

Upozoravajući naputci

Upozoravajući naputci upozoravaju na opasnost prilikom rukovanja proizvodom. Koriste se sljedeće signalne riječi:
OPASNOST
OPASNOST !
 • Znači moguću neposrednu opasnu situaciju, koja može prouzročiti tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
UPOZORENJE !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati teške tjelesne ozljede ili smrt.
OPREZ
OPREZ !
 • Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju koja može uzrokovati tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Simboli u uputama za uporabu

U ovim uputama za uporabu koriste se sljedeći simboli:
Image alternative Pridržavajte se uputa za uporabu
Image alternative Napomene o primjeni i druge korisne informacije
Image alternative Rukovanje materijalima koji se mogu ponovno preraditi
Image alternative Električne uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad
Image alternative Hilti Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Hilti Punjač

Simboli na slikama

Koriste se sljedeći simboli na slikama:
Image alternative Ovi brojevi odnose se na određene slike na početku ovih uputa za uporabu.
Image alternative Numeriranjem na slikama se navodi redoslijed radnih koraka i može odstupati od radnih koraka u tekstu.
Image alternative Brojevi položaja koriste se na slici Pregled i odnose se na brojeve legende u odlomku Pregled proizvoda .
Image alternative Ovaj znak upućuje da trebate biti posebno pažljivi prilikom rukovanja proizvodom.

Simboli ovisno o proizvodu

Dodatni simboli

Dodatno se mogu koristiti sljedeći simboli u ovoj dokumentaciji ili na proizvodu:
Image alternative Upozorenje na opću opasnost
Image alternative Nosite zaštitne naočale
Image alternative Nosite zaštitne slušalice
Image alternative Nosite zaštitnu kacigu
Image alternative Nosite zaštitne rukavice
Image alternative Proizvod podržava NFC tehnologiju koja je kompatibilna s iOS i Android platformama.
Image alternative Litij-ionska akumulatorska baterija
Image alternative Akumulatorsku bateriju nikada ne koristite kao udarni alat.
Image alternative Ne dopustite da akumulatorska baterija padne. Nikada nemojte koristiti akumulatorsku bateriju koja je udarena ili na neki drugi način oštećena.

Informacije o proizvodu

Image alternative proizvodi su namijenjeni profesionalnom korisniku i smije ih posluživati, održavati i servisirati samo ovlašteno kvalificirano osoblje. To osoblje mora biti posebno podučeno o mogućim opasnostima. Proizvod i njemu pripadajuća pomoćna sredstva mogu biti opasna ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Oznaka tipa i serijski broj navedeni su na označnoj pločici.
 • Prepišite serijski broj u sljedeću tablicu. Podaci o proizvodu potrebni su vam prilikom kontaktiranja našeg zastupništva ili servisa.
  Podaci o proizvodu
  GX stroj za pričvršćivanje svornjaka
  GX 90-WF
  Generacija
  01
  Serijski br.

Izjava o sukladnosti

Image alternative
Proizvođač pod vlastitom odgovornošću izjavljuje da je ovdje opisani proizvod sukladan s važećim zakonodavstvom i normama. Sliku izjave o sukladnosti naći ćete na kraju ove dokumentacije.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Sigurnost

Sigurnosne napomene

Zahtjevi za korisnika
 • Alat je namijenjen za profesionalnu uporabu.
 • Uređaj smije koristiti, čistiti i održavati samo ovlašteno, obrazovano osoblje. To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti.
Sigurnost ljudi
 • Budite pažljivi, pazite što činite i kod rada sa strojem za direktnu montažu postupajte razumno. Stroj ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova. Prekinite s radom ukoliko osjetite bolove ili se ne osjećate dobro. Trenutak nepažnje kod uporabe stroja može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
 • Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.
 • Nosite protukliznu obuću.
 • Alat ne usmjerujte prema sebi ili drugoj osobi.
 • Stroj ne pritišćite o svoju šaku, neki drugi dio tijela ili neku drugu osobu. Ni u kom slučaju ne stavljajte svoju šaku ili neki drugi dio tijela blizu nosa stroja. Pritiskanje nosa stroja o neki dio tijela može uzrokovati teške ozljede zbog nehotičnog aktiviranja i otpuštanja pričvrsnog elementa.
 • Slobodnu ruku ne stavljajte izravno iza materijala koje treba pričvrstiti.
 • Ne stavljajte svoju slobodnu ruku blizu nosa stroja.
 • Pri radu držite podalje od djelokruga rada druge osobe, posebice djecu.
 • Pri uporabi stroja ruke držite savijene (ne ispružene).
 • Nosite (korisnik i osobe u njegovoj okolini) primjerenu zaštitnu opremu koja se sastoji iz primjerene zaštite za oči, zaštite za sluh, zaštitne kacige.
Pažljivo rukovanje i uporaba strojeva za direktnu montažu.
 • Napunjeni stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora.
 • Za transport, ne vadite plinsku dozu iz uređaja.
 • Uređaj uvijek ispraznite prije radova na čišćenju, servisiranju i održavanju, pri prekidu rada te skladištenju (akumulator, plinsku dozu i čavle).
 • Nekorištene plinske doze te uređaje koje ne koristite valja skladištiti tako da budu zaštićeni od vlage i prekomjerne vrućine.
 • Provjerite ima li eventualnih oštećenja na stroju i priboru kako biste osigurali besprijekoran i namjenski rad. Provjerite funkcioniraju li pokretni dijelovi besprijekorno i nisu li zaglavljeni odnosno oštećeni. Svi dijelovi moraju biti pravilno montirani i ispunjavati sve uvjete kako bi se osigurao besprijekoran rad stroja. Oštećene zaštitne uređaje i dijelove, koji nisu sastavni servisnog paketa koji je raspoloživ kao pribor (vidi poglavlje "Održavanje uređaja"), valja poslati na stručan popravak u Hilti servis ili zamijeniti ako ništa drugo nije navedeno u uputama za uporabu.
 • Kada zabijate, uređaj uvijek držite čvrsto. Time se sprječava vjerojatnost skretanja pričvrsnog elementa s materijala podloge.
 • Nikada ne pokušavajte ponovno zabijati pričvrsni element. Nikada nemojte zabijati pričvršćenje na drugo pričvršćenje. U suprotnom bi moglo doći do loma i zaglavljenja elementa.
 • Uvijek se pridržavajte smjernica za primjenu. U tu svrhu konzultirajte Hilit priručnik za izravno pričvršćenje.
 • Nos stroja ne vucite rukom ili predmetom prema natrag. Stroj bi se mogao aktivirati ovisno o okolnostima. Tijekom pripreme za rad može doći do zabijanja u dijelove tijela.
Radno mjesto
 • Pobrinite se za dobru rasvjetu u području rada.
 • Stroj upotrebljavajte samo u dobro prozračenim radnim područjima.
 • Pričvrsne elemente zabijajte samo u drvo i odgovarajuće drvene materijale (vidi Namjenska uporaba ): Zabijanje u druge materijale može uzrokovati lomljenje elementa, otkidanje komadića materijala ili probijanje.
 • Prije zabijanja pričvrsnih elemenata uvjerite se da se nitko ne zadržava iza ili ispod radnog mjesta.
 • Svoje područje rada održavajte urednim. Iz radnog okruženja uklonite predmete na kojima bi se mogli ozlijediti. Nered na radnom mjestu rada može prouzročiti nesreće.
 • Rukohvati moraju biti suhi, čisti, bez ostataka ulja i masti.
 • Vodite računa o utjecajima okoline. Uređaj ne izlažite padalinama, ne rabite ga u vlažnom ili mokrom okruženju. Uređaj ne koristite tamo gdje postoji opasnost od požara ili eksplozije.
 • Prekriveni električni, plinski vodovi i vodovodne cijevi predstavljaju ozbiljnu opasnost ako se pri radu oštete. Stoga područje rada prethodno ispitajte npr. detektorom metala. Vanjski metalni dijelovi na stroju mogu biti pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod.
 • Stroj držite samo za izolirane ručke kada izvodite radove kod kojih nastavak može pogoditi skrivene strujne vodove. Kontakt s vodom pod naponom može staviti i metalne dijelove stroja pod napon te dovesti do električnog udara.
Termičke sigurnosne mjere
 • Ukoliko je uređaj pregrijan, izvadite plinsku dozu i pustite da se uređaj ohladi. Ne prekoračujte maksimalnu frekvenciju zabijanja.
 • Obvezno nosite zaštitne rukavice ako morate provoditi održavanje, a da pritom prije ne pustite da se uređaj ohladi.
Brižljivo rukovanje i uporaba plinskih doza.
 • O uporabi, njezi i mjerama prve pomoći pročitajte sigurnosni list materijala plinske doze.

Pažljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih baterija

 • Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena za sigurno rukovanje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija. Nepridržavanje može dovesti do nadražaja kože, teških korozivnih ozljeda, kemijskih opeklina, požara i / ili eksplozija.
 • Akumulatorske baterije koristite samo ako su u tehnički besprijekornom stanju.
 • Pažljivo rukujte akumulatorskim baterijama kako biste izbjegli oštećenja i istjecanje tekućina koje su jako opasne za zdravlje!
 • Ne smiju se vršiti promjene ili preinake akumulatorskih baterija.
 • Akumulatorske baterije se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80 °C (176 °F) ili spaljivati.
 • Nikada nemojte koristiti niti puniti akumulatorske baterije koje su udarene ili na neki drugi način oštećene. Redovito provjerite ima li znakova oštećenja na vašim akumulatorskim baterijama.
 • Nikada nemojte koristiti reciklirane ili popravljene akumulatorske baterije.
 • Akumulatorsku bateriju ili električni alat na akumulatorski pogon nikada ne rabite kao udarni alat.
 • Akumulatorske baterije nikada ne izlažite izravnom sunčevom zračenju, povišenoj temperaturi, iskrenju ili otvorenom plamenu. To može dovesti do eksplozija.
 • Polove baterije ne dodirujte prstima, alatom, nakitom ili drugim električno vodljivim predmetima. To može oštetiti akumulatorsku bateriju te uzrokovati materijalne štete i ozljede.
 • Akumulatorske baterije držite dalje od kiše, vlage i tekućina. Prodiranje vlage može prouzročiti kratak spoj, električni udar, opekline, požar i eksplozije.
 • Upotrebljavajte samo punjače i električne alate predviđene za ovaj tip akumulatorske baterije. Pridržavajte se podataka u odgovarajućim uputama za uporabu.
 • Akumulatorsku bateriju ne upotrebljavajte i ne čuvajte u okolini ugroženoj eksplozijom.
 • Ako je akumulatorska baterija toliko vruća da je ne možete primiti rukom, onda je moguće da je u kvaru. Stavite akumulatorsku bateriju na vidljivo, nezapaljivo mjesto dovoljno udaljeno od zapaljivih materijala. Ostavite akumulatorsku bateriju da se ohladi. Ako je nakon jednog sata akumulatorska baterija još uvijek vruća da je ne možete primiti rukom, onda je u kvaru. Obratite se Hilti servisu ili pročitajte dokument „Napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija“.
  Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i uporabu litij-ionskih akumulatorskih baterija.
  Pročitajte napomene za sigurnost i primjenu Hilti litij-ionskih akumulatorskih baterija koje ćete naći na kraju ovih uputa za uporabu skeniranjem QR koda.

Opis

Pregled proizvoda

Image alternative
 1. Tijelo uređaja
 2. Rukohvat
 3. Nos stroja
 4. Spremnik
 5. Označna pločica
 6. Pretinac za plinsku kartušu
 7. Akumulatorska baterija
 8. Prorezi za prozračivanje
 9. Pokrov kućišta
 10. Okidač
 11. Kotačić za podešavanje
 12. Potisnik čavala
 13. Pojasna kuka
 14. LED dioda
 15. Adapter za zaštitu površine
 16. Klizna košuljica

Namjenska uporaba

Uređaj služi za pričvršćivanje drva na drvo pomoću specijalno proizvedenih elemenata za pričvršćivanje. Primjereni materijali su puno drvo, lamelirano drvo, šperploče, materijali od drvene iverice (npr. OSB ploče od grube iverice), vlaknasti drveni materijali (npr. ploče iz vlakana MDF) te furnirani pločasti materijali (npr. multiplex). Uređaj služi profesionalnom korisniku za primjene u gradnji drvom. Za preporuke za korištenje konzultirajte Hilti priručnik za izravno pričvršćenje.

Uređaj, plinska doza i pričvrsni elementi tvore tehničku cjelinu. To znači da se pričvršćivanje ovim uređajem može bez poteškoća osigurati samo ako se upotrebljavaju Hilti čavli i Hilti plinske doze proizvedene specijalno za uređaj. Samo u slučaju pridržavanja ovih uvjeta vrijede navedene preporuke za pričvršćivanje i primjenu tvrtke Hilti. Uređaj je namijenjen samo za ručnu uporabu. Manipulacije ili preinake na stroju nisu dozvoljene.
Image alternative
 • Za ovaj proizvod koristite samo Hilti litij‑ionske akumulatorske baterije tipa B 7.

 • Za ove akumulatorske baterije upotrebljavajte samo punjač C 7 koji je odobrila tvrtka Hilti . Dodatne informacije pronaći ćete u vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Zaštita od dubinskog pražnjenja

Uređaj ima način dubokog mirovanja radi zaštite litij-ionske akumulatorske baterije od dubinskog pražnjenja. Nakon cca. 120 minuta neuporabe se uređaj u potpunosti automatski isključuje.
 • Za uspostavljanje spremnosti za rad kratko izvadite akumulatorsku bateriju te je ponovno umetnite (resetiranje akumulatorske baterije).

Sadržaj isporuke

Stroj u kovčegu, akumulatorska baterija, punjač, krpa za čišćenje, upute za uporabu.
Ostale proizvode sustava dopuštene za Vaš proizvod naći ćete u Vašoj Hilti Store ili na: www.hilti.group

Komponente sustava za rad uređaja

Za rad uređaja potrebni su: Uređaj, napunjena akumulatorska baterija B 7 Li-Ion, plinska doza GC 31 ili GC 32 i GX-WF čavli za drvene spojeve.

Tehnički podaci

Stroj za pričvršćivanje svornjaka

Primjena
Pričvršćivanje čavala na četverokutni komad drveta
Težina (uključujući akumulatorsku bateriju)
3,7 kg
(8,2 lb)
Dimenzije
384 mm x 134 mm x 381 mm
(15,1 in x 5,3 in x 15,0 in)
Postavka snage
bez
Maksimalni kapacitet spremnika
75 komada
Kut spremnika
34°
(0,6 rad)
Maksimalna frekvencija zabijanja tijekom neprekidnog rada
1.200 h
Rad s prekidima
do 3 pričvršćenja na sekundu
Kalibar (plinska kartuša)
40 g
(1,4 oz)
Temperatura uporabe / okolna temperatura s plinskom dozom GC 31
−5 ℃ … 45 ℃
(23 ℉ … 113 ℉)
Temperatura uporabe / okolna temperatura s plinskom dozom GC 32
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)
Duljina čavla
50 mm … 90 mm
(2,0 in … 3,5 in)
Promjer čavla
2,8 mm … 3,1 mm
(0,11 in … 0,12 in)

Litij-ionske akumulatorske baterije

Radni napon akumulatorske baterije
7,2 V
Okolna temperatura pri radu
−17 ℃ … 60 ℃
Temperatura skladištenja
−20 ℃ … 40 ℃
Temperatura akumulatorske baterije na početku punjenja
−10 ℃ … 45 ℃

Informacije o buci i ubrzanje sukladno EN 15895

Razina zvučnog tlaka i razina titranja koje su navedene u ovim uputama, izmjerene su skladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu potisnih alata za svornjake. Primjerene su i za privremenu procjenu ekspozicija. Navedeni podaci predstavljaju glavne primjene potisnog alata za svornjake. Ako se potisni alati za svornjake inače koristi za druge primjene s opremom koja se razlikuje ili nisu dovoljno dobro održavani, podaci se mogu razlikovati. To može znatno povećati ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu ekspozicije trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih se stroj zapravo nije koristio. To može znatno smanjiti ekspozicije tijekom cjelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja zvuka i/ili vibracija kao npr.: Održavanje potisnog alata za svornjake i opreme, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.
Informacije o buci
Razina emisije zvučnog tlaka na radnom mjestu (LpA, 1s)
106 dB(A)
Vršna razina zvučnog tlaka na radnom mjestu (LpC, peak)
138 dB (C)
Razina zvučne snage (LWA, 1S)
108 dB(A)
Nesigurnost zvuka (KpA)
2 dB(A)
Povratni udarac
Energetsko ekvivalentno ubrzanje, (ahw, RMS(3))
Rezultati za dimenziju čavla 90 x 3,1 mm na punom drvu smreke <2,5 m/s2

Stavljanje u pogon

Umetnite čavle

UPOZORENJE
Opasnost zbog uporabe pogrešnih pričvrsnih elemenata Uporaba pogrešnih pričvrsnih elemenata može prouzročiti smetnje stroja i/ili ozljede.
 • Posebno pazite da upotrebljavate prikladne pričvrsne elemente s ispravnim kutom spremnika.
U donjem dijelu spremnika nalazi se zadržna opruga. Ako se prekorači maksimalan broj pričvrsnih elemenata u spremniku, ova opruga više neće moći zadržati posljednji umetnuti redenik s čavlima. Izvadite posljednji umetnuti redenik s čavlima.
Image alternative
 1. Pričvrsne elemente umetnite u ispravnom smjeru odozdo u spremnik.
OPREZ
Ozljeda zbog nepažnje Možete si zaglaviti prste zbog nepažnje.
 • Oprezno pomičite potisnik čavala, vucite ga kontrolirano natrag preko čavala sve dok se ne uglavi na donjem kraju redenika s čavlima.
 1. Umetnite pričvrsne elemente u potpunosti u smjeru nosa stroja.
  Snažno udaranje potisnikom čavala po redeniku čavala može ga oštetiti. Nemojte nekontrolirano udarati potisnikom čavala po redeniku čavala.

Priprema plinske doze

UPOZORENJE
Opasnost od nesreće Opasnost od ozljede zbog istjecanja plina.
 • Plin, koji istječe iz plinske kartuše, opasan je za vaša pluća, kožu i oči. Ventil za doziranje držite dalje od lica i očiju.
 • Ukapljeni plin pod tlakom može istjecati te ugroziti vas i druge osobe. Nikada nemojte izvaditi ventil za doziranje već pripremljene ili rabljene plinske kartuše.
 • Transportni osigurač za plinsku dozu.
  Plinska doza opremljena je osiguračem transporta. Skinite osigurač prije nego što umetnete plinsku dozu u uređaj.

Skidanje osigurača transporta

Image alternative
 1. Podignite sigurnosni poklopac i ventil za doziranje s plinske doze.
 2. Odvojite sigurnosni poklopac s ventila za doziranje.
 3. Umetnite ventil za doziranje s prednjim utorom za umetanje u urez plinske doze.
  Ventil za doziranje ima prednji i stražnji utor za umetanje.
 4. Stražnji utor za umetanje čvrsto pritisnite iznad usne plinske doze dok se ventil za doziranje ne uglavi na dozi.

Umetanje plinske doze

Image alternative
 1. Otvorite pokrov pretinca za plinsku dozu tako da pokrov pritisnte prema gore i prema natrag.
 2. Umetnite plinsku dozu i ventil za doziranje u crveni adapter.
 3. Zatvorite pokrov tako da ga držite palcem pritisnutog prema dolje te uglavite zatvarač.

Umetanje akumulatorske baterije

OPREZ
Opasnost od oštećenja Pogrešno rukovanje uređajem može uzrokovati materijalne štete.
 • Pročitajte upute za uporabu punjača C 7 za punjenje akumulatorske baterije te ostale napomene za uporabu i održavanje akumulatorske baterije.
OPREZ
Opasnost uslijed pada akumulatorske baterije. Ako akumulatorska baterija nije ispravno umetnuta, mogla bi pasti tijekom rada.
 • Provjerite siguran dosjed akumulatorske baterije.
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Pri umetanju akumulatorske baterije možete prignječiti kožu.
 • Budite oprezni prilikom umetanja akumulatorskog paketa.
 1. Prije umetanja akumulatorskog paketa u uređaj provjerite jesu li kontakti akumulatorskog paketa i kontakti u uređaju bez stranih tijela.
 2. Akumulatorski paket potiskujte odozdo u otvor na kraju ručke sve dok ne uskoči. LED dioda kratko zasvijetli zeleno te signalizira da je uređaj spreman za rad.
Image alternative
 1. Akumulatorske pakete u potpunosti napunite prije prvog stavljanja uređaja u pogon.

Stanje napunjenosti akumulatorske baterije

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Zelena LED dioda svijetli/treperi
svijetli
 • Akumulatorski paket je spreman za uporabu.
treperi
 • Smanjenje napona akumulatorske baterije. Stoga zamijenite akumulatorski paket.
Crvena LED dioda svijetli/treperi
svijetli
 • Napon akumulatorske baterije nije više dovoljan za rad uređaja. Zamijenite akumulatorski paket.
 • Stavite drugu akumulatorsku bateriju najkasnije kada LED dioda na uređaju svijetli crveno. Akumulator odmah ponovo napunite da bude spreman za slijedeću zamjenu.
treperi
 • Akumulatorska baterija je prehladna (< –15 °C / < 5 °F) ili prevruća (> 60 °C / > 140 F) i ventilator se ne pokreće. Izvadite akumulatorski paket i pustite da se akumulatorski paket zagrije ili ohladi na potrebnu temperaturu.
Nema signala
Niti jedna LED ne svijetli niti ne treperi
 • Napon akumulatora je ispod granice. Napunite akumulatorski paket.

Rukovanje

Mogućnosti podešavanja na vrhu uređaja

Image alternative
 • Dubinu zabijanja čavala možete regulirati preko položaja vrha uređaja. U tu svrhu koristite kotačić za podešavanje.

Zaštita od osjetljivih površina

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Mogli biste nehotično aktivirati neispravno paljenje.
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i plinsku kartušu iz stroja prije montiranja i demontiranja zaštite površine.
Image alternative
 • Koristite adapter za zaštitu površine za radove u vidljivom području na osjetljivim površinama, npr. fasadama.
  Adapter za zaštitu površina smanjuje otiske vrha uređaja na drvenoj površini.

Osigurač aktiviranja

 1. Nikada ne pokrećite proizvod bez osigurača aktiviranja (klizna košuljica).
 2. Uređaj je zaštićen osiguračem protiv nestručnog okidanja. Klizna košuljica sprječava namjerno i nesvjesno povlačenje vrha uređaja. Time se sprječava aktiviranje.

Zabijanje čavala

Čavle je moguće zabijati samo kada se u spremniku nalazi više od 5 čavla.
Čvrsto držite uređaj. Izbjegavajte opružne podloge.
Okidač aktivirajte samo ako je uređaj u cijelosti pritisnut.
Ne otpuštajte okidač ako čavao nije potpuno zabijen.
 1. Postavite vrh uređaja na podlogu i pritišćite uređaj do kraja.
 2. Pritiskom okidača aktivirajte zabijanje.
 3. Otpustite okidač i nakon zabijanja u potpunosti dignite uređaj s podloge.

Pražnjenje uređaja

Vađenje akumulatorske baterije

Akumulatorsku bateriju čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Akumulatorsku bateriju ne čuvajte na suncu, na radijatorima ili iza staklenih površina. Akumulatorske baterije se na kraju svog životnoga vijeka moraju zbrinuti sigurno i u skladu s ekološkim propisima.
 1. Pritisnite oba gumba za deblokadu.
 2. Izvucite akumulatorski paket prema dolje iz uređaja.

Vađenje plinske kartuše

 1. Otvorite poklopac pretinca za plinsku kartušu.
 2. Izvadite plinsku kartušu.
 3. Zatvorite pretinac za plinsku kartušu.

Pražnjenje redenika s čavlima

Image alternative
 1. Otpustite blokadu potisnika čavala tako da pritisnete crni gumb.
 2. Klizač pažljivo i polako pustite da klizi u smjeru nosa stroja sve dok ne dođe do kraja.
 3. Čavle u spremniku pustite da skliznu prema dolje.
 4. Pritisnite zaskočku koja se nalazi iznutra na donjem kraju spremnika. Sada možete u cijelosti izvaditi čavle iz spremnika.

Kuka uređaja

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede Uređaj koji padne može ugroziti Vas i/ili druge.
 • Uvjerite se da uređaj obješen na pojasnoj kuki ima siguran oslonac.
Image alternative
 • Pomoću kuke možete uređaj nositi na remenu ili ga objesiti na ljestvama ili krovnoj letvici. Pritisnite pojasnu kuku u uzdužnu osovinu spremnika u smjeru alata. Time će se pojasna kuka otpustiti iz zaskočke te se može sklopiti odn. otklopiti.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje uređaja

Prije radova čišćenja i održavanja uređaj se mora isprazniti (plinsku kartušu i pričvrsni element izvadite iz uređaja). Akumulatorski paket, plinsku dozu i redenik s čavlima u potpunosti izvadite iz uređaja.
 1. Vanjsku stranu uređaja redovito čistite lagano navlaženom krpom za čišćenje.
 2. S uređajem ne radite sa začepljenim prorezima za ventilaciju! Proreze za ventilaciju oprezno očistite suhom četkom.
 3. Spriječite prodor vlage i stranih čestica u unutrašnjost uređaja i akumulatorske baterije.
 4. Ako je prodrla vlaga, pustite uređaj neka se osuši izvan kovčega uređaja. U tu svrhu izvadite akumulatorsku bateriju i držite otvorenim stražnji poklopac pretinca za plinsku kartušu.
 5. Uvijek se pobrinite da na prihvatnim dijelovima uređaja ne bude ulja i masti.
 6. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću vodu!
 7. Ne upotrebljavajte silikonska sredstva za čišćenje.
 8. Kontakte akumulatora uvijek održavajte čistima i bez masti.

Popravak uređaja

 • Redovito provjeravajte je li na svim vanjskim dijelovima uređaja došlo do oštećenja i funkcioniraju li besprijekorno svi upravljački elementi. S uređajem ne radite ako su dijelovi oštećeni ili ako upravljački elementi ne rade besprijekorno.
  U slučaju pojave oštećenja uređaj obavezno odnesite na popravak u Hilti servis.

Čišćenje stroja

Potrebno je redovito održavanje i čišćenje uređaja. Preporučamo vam da napravite servisa čišćenja najkasnije nakon 40000 pričvršćenja. Očistite uređaj, ako se pojavi više smetnji, poput smetnje kod paljenja ili zabijanja na prazno.
Image alternative
 • Redovito čistite stroj. Za čišćenje koristite isključivo Hilti proizvode ili proizvode slične kvalitete.
  • Materijale, uređaje i podloge koji su vam potrebni kao pribor možete naručiti od tvrtke Hilti .
  • Potrebne radove održavanja možete prepustiti tvrtki Hilti . Za to kontaktirajte svoje lokalno Hilti predstavništvo.

Čišćenje stapa

Prljavština i ostaci u spremniku mogu ometati pomicanje stapa. Dolazi do povećanih zabijanja na prazno. U takvom slučaju čišćenje stapa provodi se na sljedeći način:
Image alternative
 1. Akumulatorsku bateriju, plinsku kartušu i pričvrsne elemente izvadite iz uređaja.
 2. Potisnite stap unatrag do graničnika pomoću odvijača.
 3. Vrh uređaja obilno poprskajte sredstvom za čišćenje.
 4. Ponovno umetnite u uređaj akumulatorski paket, a nakon toga i plinsku dozu.
 5. Potisnik čavala povucite nazad rukom i na prikladnoj podlozi napravite pet zabijanja u prazno (vidi Namjenska uporaba).
 6. Ponovno umetnite pričvrsni element i na uobičajeni način nastavite raditi.
 7. Po potrebi ponovite korake 1-6.

Pomoć u slučaju smetnji

Smetnja
Mogući uzrok
Rješenje
Često zabijanje u prazno
Prevelika radna brzina
 • Pridržavajte se maksimalne frekvencije zabijanja.
Uređaj nije u potpunosti pritisnut i/ili okidač nije povučen do kraja.
 • Pritisnite uređaj u potpunosti i ne otpuštajte okidač ako čavao nije potpuno zabijen.
Uređaj je dosegnuo 40000 pričvršćenja.
Zaglavljeni stap
Nepravilne glave čavala
Uređaj je dosegnuo 40000 pričvršćenja.
Tvrdo i/ili čvornato drvo
 • Promijenite čavle ili, ako je moguće, podlogu.
Plinska doza prazna
Nedovoljna podloga / nedostatak podloge
Prevelika radna brzina
 • Pridržavajte se maksimalne frekvencije zabijanja.
Nepravilno uporište klipa
Zaglavljeni stap (ostaci papira, čavla ili drva u uređaju)
Nema zabijanja: Uređaj signalizira potpunu spremnost za rad, okidač se aktivira, uređaj se ne aktivira
Uređaj nije u potpunosti pritisnut
Steznik čavla
Čavao je zaglavljen u vrhu uređaja
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i plinsku kartušu.
 • Uklonite zaglavljeni čavao.
 • Potisnite stap do kraja unatrag pomoću odvijača.
Domet plinske doze < 1000 čavala
Gubitak plina uslijed čestog, neproduktivnog pritiskanja
 • Uređaj pritisnite na površinu jedino kada stvarno želite zabiti.
Poklopac pretinca za plinsku kartušu ne može se zatvoriti (kada je umetnuta plinska kartuša).
Transportni osigurač na plinskoj kartuši nije skinut
Čavao je prodro suviše duboko
Vrh uređaja je suviše povučen prema natrag
Čavao stoji ispred
Vrh uređaja je suviše isturen prema naprijed
Jako ravan kut pritiskanja
 • Pritisnite uređaj po mogućnosti pod pravim kutom na podlogu.
Uređaj se oklizne na površini
Adapter za zaštitu površine montiran je na vrhu uređaja
Ventilator ne radi, LED dioda treperi crveno
Akumulatorska baterija je prehladna (< –15 °C) ili prevruća (> 60 °C)
 • Izvadite akumulatorsku bateriju, zagrijte je ili ostavite da se ohladi.
 • Umetnite drugu akumulatorsku bateriju.
Ventilator se ne pokreće, LED ne svijetli
Uređaj je u načinu dubokog mirovanja
Ukoliko je problem i dalje prisutan: akumulator nema napona
 • Umetnite drugu akumulatorsku bateriju.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Mokar uređaj/ vlaga u uređaju
Ventilator ne radi, LED svijetli crveno
Napon akumulatora nije dovoljan za rad uređaja.
 • Umetnite drugu akumulatorsku bateriju.
 • Napunite akumulatorsku bateriju.
Ventilator ne radi, LED dioda svijetli zeleno
Utični spoj na ventilatoru je prekinut
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i plinsku kartušu.
 • Utaknite utikač ventilatora.
Utikač ventilatora ispravno je montiran, ventilator se još uvijek ne pokreće.
 • Uređaj odnesite na popravak u Hilti servis.
Ventilator radi, uređaj se ne pali
Plinska doza prazna
Uređaj je dosegnuo 40000 pričvršćenja.
Uređaj se ne može pritisnuti
Manje od 5 čavala u spremniku
 • Napunite redenik s čavlima.
Čavao zaglavljen
 • Izvadite akumulatorsku bateriju i plinsku kartušu.
 • Na napunjenom uređaju ne provodite nikakve radove održavanja!
 • Uklonite zaglavljene čavle.
Česte transportne smetnje kod plastično povezanih čavala
Oštećena traka
 • Čvrsto držite potisnik čavala pri aktiviranju.

Zbrinjavanje otpada

UPOZORENJE
Opasnost od ozljede uslijed nestručnog zbrinjavanja! Opasnosti po zdravlje uslijed istjecanja plinova ili tekućina.
 • Nemojte slati oštećene akumulatorske baterije!
 • Nemojte prekriti priključke nevodljivim materijalom kako biste izbjegli kratki spoj.
 • Akumulatorske baterije zbrinite na način da ne mogu dospjeti djeci u ruke.
 • Zbrinite akumulatorsku bateriju u vašoj Hilti Store ili se obratite nadležnoj tvrtki za zbrinjavanje otpada.
Image alternative Hilti proizvodi su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo stručno razvrstavanje. U mnogim zemljama Hilti preuzima vaš stari uređaj na recikliranje. Raspitajte se u Hilti servisnoj službi ili kod vašeg prodajnog savjetnika.
Image alternative
 • Električne alate, elektroničke uređaje i akumulatorske baterije ne bacajte u kućni otpad!

Jamstvo proizvođača

 • Ukoliko imate pitanja glede jamstvenih uvjeta, obratite se svojem lokalnom Hilti partneru.

Dodatne informacije

Image alternative
Dodatne informacije o rukovanju, tehnici, okolišu i recikliranju pronaći ćete na sljedećoj poveznici: qr.hilti.com/manual/?id=440645
Tu poveznicu naći ćete na kraju ove dokumentacije u obliku QR koda.